KFE 2021.743 (Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 20. december 2021)

i Kendelser om Fast Ejendom
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Landbrugsstøtte – lov om Landdistriktsfonden – gødskningslovens § 4 og §§ 38-39 – ikke kompenseret alternative virkemiddel, jf. gødskningslovens § 17, jf. tilskudsbekendtgørelsens §§ 13 og 10 – målrettede efterafgrøder – kvælstofregulering for planperioden 2020/2021 – indsats som led i opfyldelsen af nitratdirektivet og vandrammedirektivet – digitalisering – stedbestemmelse ved ID 15-områder – stedfaste arealer for opnåelse af støtte, jf. tilskudsbekendtgørelsens § 5 – tidsfrist ift. ændringer, jf. tilskudsbekendtgørelsens § 13 – nedsættelse af endeligt tilsagn begrundet i tastefejl – sanktion i form af 20%-nedsættelse – sanktionsniveau fastlagt i tilskudsbekendtgørelsen – afgrænsning af nævnets efterprøvelse, jf. lov om Miljø- og Fødevareklagenævnets § 11 – begrundelsespligt, jf. forvaltningslovens §§ 22 og 24 – mangelfuld oplysning af faktum – væsentlig sagsbehandlingsfejl – fejlagtig retsanvendelse – ophævelse af den påklagede afgørelse – hjemvisning til fornyet behandling – formandsafgørelse

Denne nævnsafgørelse vedrører Landbrugsstyrelsens nedsættelse af et tilsagn om støtte, der var ansøgt efter reglerne i lov om Landdistriktsfonden, som udmøntet med bekendtgørelse om tilskud til kvælstofreducerende tiltag. Adressaten for den trufne afgørelse, der havde marker lokaliseret inden for et areal, der var inden for et ID 15-område, havde valgt af deltage i ordningen med ikke kompenseret alternative virkemiddel, som var etableret med hjemmel i gødskningslovens § 17, jf. bekendtgørelsens § 10 sammenholdt med § 1, stk. 3. Der var oprindeligt den 14. maj 2020 meddelt klageren et elektronisk tilsagn om tilskud til den målrettede kvælstofregulering. Landbrugsstyrelsen ændrede efterfølgende ifm. en manuel sagsbehandling det tidligere tilsagn med henvisning til en indtastningsfejl, der var begået af klageren. Styrelsen tillagde det i den sammenhæng betydning, at den i forbindelse med et tilsynsbesøg, der blev foretaget den 18. september 2020 på klagerens bedrift, havde konstateret, at efterafgrøden på én af de relevante marker var sået efter den frist (den 20. august 2020), der i lovgivningen var angivet som den seneste for støtteberettig etablering, samt at der på en anden af de relevante marker var tale om oplagring af maskiner på dele af den mark, der var forudsat tilplantet. Denne mark var derfor heller ikke tilsået med efterafgrøder på kontroltidspunktet. Landbrugsstyrelsen vurderede, at efterafgrøderne hverken kunne godkendes til målrettede efterafgrøder, pligtige/husdyr-efterafgrøder eller MFO-efterafgrøder. Der var begået tastefejl i forbindelse med klagerens indtastning »Tast-Selv-systemet«, der efter styrelsens opfattelse ikke efterfølgende kunne rettes. Styrelsen foretog derfor tilskudsnedsættelsen, der var på 20 %, med henvisning til de gældende regler for opnåelse af tilskud til kvælstofreducerende virkemidler. Over for nævnet fastholdt styrelsen, at det ikke var muligt at give støtte, da tilsagnsarealerne efter reglerne var at betragte som »stedfaste« fra den 11. september 2020, jf. tilskudsbekendtgørelsens § 13, hvorfor der ikke kunne anvises alternative arealer, sådan som klageren ønskede accepteret af styrelsen ifm. kontrolbesøget den 18. september 2020. Sanktionens størrelse på 20 % fulgte af de på afgørelsestidspunktet gældende reglerne. Med henvisning til § 11 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnsloven begrænsede nævnet sin efterprøvelse til at vedrøre styrelsens overholdelse af forvaltningslovens §§ 22 og 24 om begrundelsespligten, der blev fremhævet at være en central retsgaranti for adressater til forvaltningsmyndighedernes afgørelser. Nævnet foretog endvidere en fortolkning af bekendtgørelse nr. 66 af 28. januar 2020 om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2020/2021, hvoraf det bl.a. fremgik, at der var nogle afgrødetyper, der kunne anvendes som alternativ til efterafgrøder på et grundlag, hvor der var tale om en senere tidsfrist, som Landbrugsstyrelsen ikke havde inddraget i den påklagede afgørelse, hvorfor der var tale om en fejlagtig retsanvendelse. Nævnet ophævede den trufne afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling i styrelsen. Nævnet bemærkede i den sammenhæng, at styrelsen ved en ny afgørelse i sagen burde anføre de faktiske forhold, som var tillagt betydning for styrelsens vurdering af, om markerne levede op til kravene for opnåelse af støtte eller ej.

Fodnoter

1

. Nævnets sagsnr. 21/05888.

2

. Den relevante bekendtgørelse var nr. 101 af 31. januar 2020 om tilskud til kvælstofreducerende tiltag m.v.

3

. Lov nr. 388 af 2. april 2019 om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag.

4

. Efterafgrøderne skulle være sået senest den 1. august 2020, medens vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og triticale kunne anvendes som alternativ til efterafgrøder, hvis arealerne var sået senest den 7. september i planperioden 2020/2021, under forudsætning af, at arealet med vinterhvede, vinterbyg, vinterrug eller triticale udgjorde et sammenhængende areal på mindst 0,01 hektar.