KFE 2021.738 (Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 7. december 2021)

i Kendelser om Fast Ejendom
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Tilbagekaldelse af tilsagn om landbrugsstøtte – tilskud til målrettede efterafgrøder – kvælstofkvoten for planperioden 2020/2021 – reduktion af tilskudsberettiget areal til 0 ha – lov om Landdistriktsfonden – it-fejl i »Tast selv-systemet« – fejl i fællesskemaet – definition af »mark«, jf. bekendtgørelsen om markblok, elektronisk fællesskema og elektroniske tilsagnsskemaer – markblok inden for ID 15-område – elektroniske tilsagnsskemaer – frist for rettelser, jf. bekendtgørelsen om markblok, elektronisk fællesskema og elektroniske tilsagnsskemaer – tidspunktet for arealopgørelse, jf. tilskudsbekendtgørelsens § 13, stk. 4, og § 31, stk. 2 – tilbagekaldelse af tilsagn, jf. forordningen vedr. gennemførelsesbestemmelser fsva. det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem – stedbestemmelse ved ID 15-områder, jf. tilskudsbekendtgørelsens § 5 – skærpet forpligtelse for ansøgere ift. erhvervsmæssige støtteordninger – legalitetsprincippet – proportionalitetsprincippet – indberetning af slettet ændring ikke rettidigt genindtastet – stadfæstelse af afgørelse – formandsafgørelse

Denne sag vedrører en klage over en afgørelse, der blev truffet den 12. juni 2021 af Landbrugsstyrelsen i medfør af lov om Landdistriktsfonden, hvorefter et tidligere elektronisk meddelt tilsagn om landbrugsstøtte for planperioden 2020/2021 blev ophævet, og det tilskudsberettigede areal blev nedsat til 0 ha. Klageren anførte, at den trufne afgørelse ikke havde hjemmel i lovgivningen, og at der var tale om en sanktion, der ikke stod i et rimeligt forhold til sagsforløbet, jf. proportionalitetsprincippet. Det fremgik af sagen, at klageren to gange i maj 2020 (dvs. inden tidsfristen for fastlåsning af oplysningerne i fællesskemaet) inden for den tidsramme, som var fastlagt ved tilskudsbekendtgørelsens § 13, havde indsendt rettelser ift. det oprindeligt oplyste for planperioden 2020/2021, hvor der var foretaget ændringer ift. de arealer inden for de relevante ID 15-områder, som blev angivet som dem, der skulle beplantes med efterafgrøder. De foretagne ændringer blev slettet af det digitale sagsbehandlingssystem (Tast-selv-systemet), idet der i juli 2020 var opstået tekniske problemer. Det støtteberettigede areal, der fremgik af fællesskemaet den 19. maj 2020, var herefter 0 ha. Problemerne med selve it-systemets funktion var blevet rettet i juli 2020. Landbrugsstyrelsen havde i den forbindelse kontaktet både klagerens konsulent og klageren selv den 21. juli 2020 med en e-mail og havde gjort dem opmærksomme på fejlen – herunder med en medfremsendt vejledning om, hvordan de ved en ny indtastning kunne få de slettede oplysninger ind i fællesskemaet. Der blev ifølge klageren ikke i den forbindelse af Landbrugsstyrelsen angivet en tidsfrist for genindtastningen af de oplysninger, som var blevet slettet ifm. it-fejlen. Først den 27. april 2021 havde klageren indtastet ændringerne i fællesskema 2020. Rettelsen blev imidlertid ikke accepteret af styrelsen, idet den fastslog, at fristen for indsendelse af rettelserne var den 10. september 2020. Styrelsen lagde i sin afgørelse vægt på, at oplysningerne i fællesskemaet, som skemaet fremstod den 10. september 2020, vedrørte et støtteberettede areal, der var angivet til 0 ha, jf. tilskudsbekendtgørelsens § 13, stk. 4, og § 31, stk. 2. Landbrugsstyrelsen oplyste under nævnsbehandlingen, at klageren ville have fået udbetalt det oprindeligt beregnede tilskud og ville have undgået kvotetræk, hvis de relevante oplysninger vedrørende arealerne havde været indtastet i fællesskamaet inden den 10. september 2020. Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæstede den påklagede afgørelse. Nævnet lagde i sin afgørelse vægt på definitionen af »mark«, som definitionen fremgår af bekendtgørelsen om markblok, elektronisk fællesskema og elektroniske tilsagnsskemaer. Det fremhæves, at en »mark« – som det relevante retsfaktum – skal forstås som et sammenhængende jordstykke, som i fællesskemaet anmeldes med et »marknummer« og en »afgrødekode«, hvorfor de oplysninger, der fremgik af fællesskemaet den 10. september 2020, var de afgørende ift. støtteberettigelse. I forhold til muligheden for at tilbagekalde et meddelt støttetilsagn henviste nævnet til den relevante EU-forordning, der fastslår, at et tilsagn kan trækkes tilbage på et hvilket som helst tidspunkt. Nævnet fandt endvidere, at Landbrugsstyrelsens oplysninger over for klageren om, at de af it-systemet slettede oplysninger »hurtigst muligt« skulle genoprettes af klageren selv, samt den klare tidsfrist for placeringen af marker i ansøgningsskemaet, der fremgik af tilskudsbekendtgørelsen, udgjorde tilstrækkeligt præcise oplysninger. Derfor kunne den meget sene genopretning, der var foretaget af klageren ni måneder efter modtagelsen af styrelsens e-mail, ikke accepteres som rettidig. Nævnet oplyste i den sammenhæng, at der var tale om en erhvervsrettet støtteordning, hvorfor ansøgerne havde en skærpet forpligtelse til at sætte sig ind i ordningens regler og vilkår. Nævnet afviste endvidere, at proportionalitetsprincippet var relevant, idet retsvirkningerne, som var fastslået af Landbrugsstyrelsen, var en direkte konsekvens af, at klageren ikke ved den i lovgivningen fastlagte tidsfrist havde fået indsendt en ansøgning, der levede op til det, der var foreskrevet i de relevante regler.

Fodnoter

1

. Nævnets sagsnr. 21/08348.

2

. Den relevante bekendtgørelse var nr. 101 af 31. januar 2020 om tilskud til kvælstofreducerende virkemidler m.v. (tilskudsbekendtgørelsen). Bekendtgørelsen blev for den efterfølgende planperiode afløst af bekendtgørelse nr. 107 af 28. januar 2021.

3

. Fristen for indsendelse af rettelser fremgår af bekendtgørelse nr. 401 af 6. april 2020 om markblok, elektronisk fællesskema og elektroniske tilsagnsskemaer, hvilket Landbrugsstyrelsen oplyser over for adressaten.