EU-Ret & Menneskeret

Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Folketinget har en ny børnelov undervejs, som forventes vedtaget med ikrafttræden 1. januar 2023. I regeringens oprindelige udspil ‘Børnene Først’ var en af intentionerne at give betydelig lettere adgang til brug af tvangsadoption. Denne målsætning blev fjernet under forhandlinger med de øvrige partier, men aftalen, som den ser ud nu, foreslår en række initiativer, der skal motivere kommunerne til i højere grad at gøre brug af tvangsbortadoption frem for anbringelse.

I Norge har man oplevet en tilsvarende interesse for at anvende tvangsadoption i sociale sager. Nordmændene har dog været tidligere ude. Antallet af tvangsadoptionssager steg med ca. 10 om året fra 2011 til 2013 og fandt derefter et leje på årligt ca. 60 i 2014-2016. Den norske praksis på området har imidlertid også ført til, at et meget stort antal sager (i en norsk sammenhæng) er blevet indbragt for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD), og Norge er inden for de sidste to år blevet dømt for at krænke EMRK artikel 8 i fire sager om tvangsbortadoption.

EMD’s domme mod Norge er også interessante for Danmark, fordi vores lovgivninger om tvangsbortadoption minder meget om hinanden, og de standarder, der er udviklet i Strasbourg, må nødvendigvis tænkes ind i det lovudspil, der skal behandles af Folketinget i efteråret 2021. Menneskerettighedsdomstolens praksis har imidlertid været præget af temmelig forskellige – og skiftende – synspunkter, som ikke bare kan henføres til en dynamisk fortolkningspraksis. Det gælder også, hvis man koncentrerer det analytiske blik på afgørelser mod Norge. Artiklen vil derfor give et kort tilbageblik på tre tidligere domme og derefter gå mere i dybden med storkammerdommen Strand Lobben mod Norge fra 2019, som markerede et vendepunkt i EMD’s vægtning af sine standarder i afgørelser om tvangsadoptioner. Efter Strand Lobben storkammerdommen har Norge fået yderligere to domme imod sig, som befæster denne nye modus. På den baggrund kan vi opsummere den aktuelle praksis i EMD i sager om tvangsadoptioner, før artiklen i anden afdeling går nærmere ind i den danske lovgivning og de afgørelser, der er kommet på området de senere år.

Fodnoter

1

. Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne om reformen Børnene Først, s. 10. Kan findes på https://sm.dk/Media/637568480822952636/Aftaletekst_BoerneneFoerst_maj2021.pdf (26.5.2021)

2

. Regeringen: ’Børnene Først’. Januar 2021. S. 15-16. Kan findes på https://sm.dk/media/19457/boernene_foerst_t.pdf (26.5.2021).

3

. Se aftaleteksten i note 1 s. 7-9.

4

. Hege Stein Helland og Marit Skivenes: Rapport »Adopsjon som barneverntiltak«. Centre for Research on Discretion and Paternalism. Universitetet i Bergen. 2019. S. 40.

5

. De seneste år er 39 sager taget til behandling i EMD iflg. Norges institusjon for menneskerettigheter: Hvorfor dømmes Norge i EMD? En statusrapport om barnevernsfeltet. 2021, s.1.

6

. M.L. v. Norway, no. 64639/16, judgment 20 December2020. Pedersen and Others v. Norway, no. 39710/15, judgment 10 March 2020. Abdi Ibrahim v Norway, no. 15379/16, judgment 17 December 2019, Strand Lobben v. Norway, Grand Chamber, no. 37283/13, judgment 10 September 2019.

7

. Den danske adoptionslovs § 9 sammenlignet med § 4-20 i lov om barnevernstjenester (barnevernloven) Lov-1992-07-17-100. Kan findes på https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-100#KAPITTEL_4 (31.5.2021)

 

Kviksøg - filtrerer EUM domme mm. efter artikler i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention samt tillægsprotokoller

 

 

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

 

Artikel 1. Pligt til at respektere menneskerettighederne

 

Artikel 2. Ret til livet

Artikel 3. Forbud mod tortur

Artikel 4. Forbud mod slaveri og tvangsarbejde

Artikel 5. Ret til frihed og sikkerhed

Artikel 6. Ret til retfærdig rettergang

Artikel 7. Ingen straf uden retsregel.

Artikel 8. Ret til respekt for privat og famileliv.

Artikel 9. Ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed.

Artikel 10. Ytringsfrihed.

Artikel 11. Forsamlings- og foreningsfrihed.

Artikel 12. Ret til at indgå ægteskab.

Artikel 13. Adgang til effektive retsmidler.

Artikel 14. Forbud mod diskriminering.

Artikel 17. Forbud mod misbrug af rettigheder.

Artikel 18. Begrænsninger i brug af indskrænkninger.

Artikel 34. Individuelle klager.

Artikel 35. Kriterer for antagelse til behandling i realiteten.

Artikel 41. Passende erstatning.

Artikel 46. Dommes bindende kraft og fuldbyrdelse.

 

 

1. Tillægsprotokol af 29.3.1952

 

Artikel 1. Beskyttelse af ejendom

Artikel 2. Ret til uddannelse

Artikel 3. Ret til frie valg.

 

4. Tillægsprotokol af 16.9.1963

 

Artikel 1. Forbud mod frihedsberøvelse på grund af gæld (tom)

  • IV.1.0. Frihedsberøvelse på grund af manglende evne til at opfylde en kontraktlig forpligtelse (tom)

Artikel 2. Frihed til valg af opholdssted

Artikel 3. Forbud mod udvisning af egne statsborgere (tom)

  • IV.3.1.Forbud mod udvisning fra den stat, en person er statsborger i (tom)
  • IV.3.2. Ret til indrejse i den stat, en person er statsborger i (tom)

Artikel 4. Forbud mod kollektiv udvisning af udlændinge

 

6. Tillægsprotokol af 28.4.1983

 

Artikel 1. Afskaffelse af dødstraf (tom)

  • VI.1.0. Forbud mod dødsstraf og henrettelse (tom)

Artikel 2. Dødsstraf i krigstid (tom)

  • VI.2.0. Dødsstraf for handlinger begået i krigstid mv. (tom)

Artikel 4. Forbud mod kollektiv udvisning af udlændinge

 

7. Tillægsprotokol af 22.11.1984

 

Artikel 1. Proceduremæssig sikring vedrørende udvisning af udlændinge

Artikel 2. Ret til appel i retsager

Artikel 3. Erstatning ved fejlagtig domsfældelse (tom)

  • VII.3.0. Adgang til genoptagelse af straffesager, som er afgjort (tom)

Artikel 4. Ret til ikke at blive retsforfulgt eller straffet 2 gange

Artikel 5. Ægtefællers lige rettigheder.

 

12. Tillægsprotokol af 4.11.2000

 

Artikel 1. Proceduremæssig sikring vedrørende udvisning af udlændinge