Appendiks C. Relevante hjemmesider

i Børn i familie- og socialretten (2. udg.)
Gratis adgang

Appendiks C. Relevante hjemmesider

Hjemmesider

Ankestyrelsen, styrelse under Socialministeriet, som bl.a. er øverste klageinstans på socialområdet. www.ast.dk

Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO), videnscenter under Socialministeriet, som giver specialrådgivning til borgere, kommuner og institutioner på socialområdet. www.servicestyrelsen.dk/wm142508

Domstolsstyrelsen, uafhængig styrelse under Justitsministeriet med ansvar for domstolene. www.domstol.dk

Familiestyrelsen, styrelse under Justitsministeriet med ansvar for det familieretlige område. www.familiestyrelsen.dk

Folketinget, Danmarks parlament. www.ft.dk

Folketingets Ombudsmand, kontrollerer statslige og kommunale myndigheder og andre offentlige forvaltningsmyndigheder på vegne af Folketinget. www.ombudsmanden.dk

Forlaget Jurainformation, samling af alt jura på velfærdsområdet på tværs af ministerier mv. www.socialjura.dk

Høringsportalen, offentliggørelse af alle lovforslag og udkast til bekendtgørelser. www.hoeringsportalen.dk

Justitsministeriet, ministerium med ansvar for retsvæsen, politi, kriminalforsorg og det familieretlige område. www.justitsministeriet.dk

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI), uafhængigt forskningscenter under Socialministeriet med fokus på udviklingen af velfærdssamfundet. www.sfi.dk

Retsinformation, statens juridiske informationssystem, som giver adgang til love, bekendtgørelser og cirkulærer. www.retsinformation.dk

Socialstyrelsen, styrelse under Socialministeriet med ansvar for videnudvikling og bistand til kommunerne på det sociale område. www.socialstyrelsen.dk

Socialministeriet, ministerium med ansvar for sociale forhold. www.sm.dk

Statsforvaltningen, en statslig myndighed under Indenrigs- og Sundhedsministeriet med ansvar for bl.a. spørgsmål om samvær og forældremyndighed. www.statsforvaltning.dk

Side 201

Hjemmesider, som forudsætter tilmelding og betaling

Karnov, juridisk database, der omfatter lovændringer og domspraksis. www.karnovgroup.com

NetInfo (NIS), internetbaseret system med lovinformation på bl.a. socialområdet. Målrettet kommunerne. www.nis.dk

Schultz Lovportaler, internetbaseret system med lovgivning og faglige vejledninger på bl.a. socialområdet. www.lovportaler.dk

Tidsskrift for Familie- og Arveret, domme, afgørelser og artikler om familie- og arveretlige spørgsmål. www.karnovgroup.com

Ugeskrift for Retsvæsen, indeholder domme fra Højesteret, landsretterne og Sø- og Handelsretten. www.karnovgroup.com

Side 202