Forord

Bogens forfattere, Tina Brøgger Sørensen og Heela Lakanval, er henholdsvis partner og senioradvokat i advokatfirmaet Kromann Reumert.

Forfatterne har taget afsæt i lovgivning, teori og retspraksis offentliggjort indtil 17. december 2021.

I erkendelsen af, at whistleblowere kan spille en afgørende rolle i forhold til at afsløre overtrædelser af visse områder af EU-retten samt øvrige alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold på offentlige og private arbejdspladser, lægger lov nr. 1436 af 29/06/2021 om beskyttelse af whistleblowere (»whistleblowerloven«) op til en omfattende og sammenhængende ramme for beskyttelse af whistleblowere i dansk ret.

Whistleblowerloven, der blev vedtaget den 24. juni 2021 og træder i kraft den 17. december 2021, implementerer direktiv 2019/1937/EU af 23. oktober om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten (»whistleblowerdirektivet«). Der er tale om et minimumsdirektiv, så medlemsstaterne har mulighed for at indføre eller opretholde bestemmelser, der er mere gunstige for så vidt angår whistleblowerens rettigheder end dem, der er fastsat i direktivet. Implementeringen af whistleblowerdirektivet i de andre medlemsstater er især interessant for de arbejdsgivere, der ønsker at etablere koncernfælles whistleblowerordninger.

Ud over at være opmærksom på andre medlemsstaters konkrete implementering af whistleblowerdirektivet er det vigtigt også at holde sig for øje, at whistleblowerloven supplerer sektorspecifikke EU-retsakter og nationale regler i det omfang, et forhold ikke i denne regulering er ufravigeligt reguleret.

Efter whistleblowerloven gælder forpligtelsen til at oprette interne whistleblowerordninger for alle arbejdsgivere med 50 eller flere ansatte med virkning pr. 17. december 2021. Arbejdsgivere i den private sektor med mellem 50 og 249 ansatte kan dog vente med etableringen til den 17. december 2023.

Såvel whistleblowerdirektivet som whistleblowerloven efterlader mange uafklarede spørgsmål mv., som afventer praksis fra de danske domstole, og måske EU-Domstolen. Med henblik på at understøtte implementeringen af whistleblowerloven har Justitsministeriet i 2021 udarbejdet Vejledning om whistleblowerordninger på offentlige arbejdspladser, Vejledning om whistleblowerordninger på private arbejdspladser og Vejledning for whistleblowere.

Side 19

Vi retter en særlig tak til vores kollega, partner Jens Lund Mosbek, som har gennemgået bogen for at sikre, at det anførte om de nye regler mv. gav mening og givet diverse input. Særlig tak skal også lyde til advokatfuldmægtig Filippa Bentsen, legal trainee Benedicte Thomsen Rungfeldt, legal trainee Charlotte Guglielmetti og legal trainee Sarah Bagge for opfølgning på retspraksis, ajourføring af kildehenvisninger, opdatering af love og bekendtgørelser mv.

22. december 2021
Tina Brøgger SørensenHeela Lakanval

Side 20