Stikordsregister

i Whistleblowerloven (1. udg.)
Gratis adgang

Stikordsregister

A

Afvisning af indberetninger 208

Afvisning af søgsmål 153, 154

Aktindsigt 274, 275, 286, 287, 288

Aktindsigtsregler 288

Aktionærer 91, 92

Alvorlighedskriteriet 48

Anonym indberetning 66, 197, 198, 200, 213, 234

Anonym whistleblower 198

Ansvarlig medarbejder 238, 239

Arbejdsgiver 95, 112, 156, 157, 158, 159

Arbejdsgiverbegrebet 99, 160

Arbejdsmæssig sammenhæng 85

Arbejdsmæssigt forhold 102

Arbejdsrelaterede aktiviteter 85, 171

Arbejdsrelateret sammenhæng 104, 106

Arbejdstager 87, 89, 167, 214

Arbejdstagerbegrebet 87, 88, 94, 174, 296

B

Begrundelse 283, 285

Behandling 211

Behandling af almindelige personoplysninger 42, 256, 259

Behandling af følsomme oplysninger 259

Behandling af følsomme personoplysninger 42, 256

Behandling af personoplysninger 42, 196, 217, 253, 258, 259

Behandlingssikkerhed 195

Bekræftelse af modtagelse 205

Bemyndigelsesbestemmelsen 178

Berørte personer 107, 113, 115

Beskyttelsesbetingelser 150

Beskyttet personkreds 86

Bestyrelsen 91, 92

Bevisbyrdeproblematik 149

Bevisbyrderegel 299

Bevissikring 263, 266

Bøde 215

C

Centraliseret whistleblowerordning 174

Chikane 55

D

Delt bevisbyrde 299, 300

Den offentlige sektor 112

Den private sektor 112

Direktionen 92

Direktørbegrebet 94, 95

Direktørstatus 97

Dokumentations- eller underretningsforpligtelser 251

Dokumentationspligt 207, 221, 222, 305

Drive virksomhed 159

E

Ekstern bistand 189

Ekstern indberetning 80, 81

Ekstern indberetningskanal 111, 123, 218, 225

Ekstern tredjepart 187, 188, 189, 191

Ekstern whistleblowerenhed 125

Ekstern whistleblowerordning 70, 111, 122, 123, 198, 226, 228, 233, 235, 236, 238, 239, 242

Erstatning 296

F

Feedback 110, 206, 207

Side 319

Feedbackforpligtelsen 207

Filial af en udenlandsk juridisk person 157, 159

Foreninger 99, 158

Formidler 103, 104, 105, 151, 152

Formidlerbegrebet 104, 105, 150

Forsøg på hindring 143

Forsøg på repressalier 108, 142

Forsøgt hindret 142, 147, 148

Fortrolige oplysninger 57

Fortroligheds- eller ikke-oplysningsaftaler 116

Forvaltningsmyndigheder 98

Frivillig whistleblowerordning 258

Frivillige 100

Frivillige foreninger 158

Frivillige whistleblowerordninger 42, 259

Fysisk person 84

Fælles indberetningskanal 170, 176, 217

Fælles intern whistleblowerordning 217, 218

Fælles kommunal whistleblowerordning 176

Fælles whistleblowerenhed 216

Fælles whistleblowerordning 170, 173, 176, 218

Fælles whistleblowerportal 216

G

God tro 129, 130, 131, 154

Godtgørelse 148, 292, 294

Grove personrelaterede konflikter 52

H

Hindret 142, 147, 148

Hindring 143

I

Ikkeledende medlemmer 97

Indberetning 79, 80, 121, 122, 123, 292

Indberetningsbegrebet 79, 80

Indberetningskanal 111, 180

Informationspligt 215, 305

Intern indberetning 80

Intern indberetningskanal 111, 218

Intern indberetningsprocedure 167, 171

Intern undersøgelse 202, 203

Intern whistleblowerenhed 105, 186

Intern whistleblowerordning 111, 115, 121, 180, 190, 193

J

Juridisk enhed 156, 157, 158, 159

Juridisk person 84, 158, 159, 306

K

Kommunalbestyrelse 218, 219, 220

Kommunalt fællesskab 161, 220

Kommune 161, 305

Koncernforbundet selskab 190, 191

Koncernforbundne selskaber 170, 173, 188, 190

Koncernfælles ordning 170, 173

Koncernfælles whistleblowerordning 157, 170, 173, 176, 217

Konsekvensanalyse 196

Kontrahentbegrebet 100

Kritiske personkonflikter 55

L

Ledelsesmedlemmer 92, 98, 99, 100

Ledelsesorgan 91, 92

Loyalitetsbestemmelse 116

M

Medarbejderbegreb 296

Medlemmer af direktionen 91, 94

Medlemmer af ledelsesorgan 91

Mundtlig indberetning 180, 181, 268, 269

Mundtlig indberetningskanal 180

N

National whistleblowerordning 174

Nationalitetskrav 85

Nødvendighedskrav 255

O

Offentlig sektor 98

Offentliggørelse 81, 82, 83, 123, 124

Offentlighedsordning 286, 289

Offentlighedsordningen 286

Omhyggelig opfølgning 202

Opfølgning 109, 202

Opgørelsen af antallet af ansatte 162

Side 320

Oplysninger om overtrædelser 77

Overtrædelser 77

P

Partsaktindsigt 283, 284

Partshøring 283, 284

Passende procedure 222

Plejefamilier 89, 90

Politiske partier 99, 100

Praktikanter 100

Privat sektor 98

R

Region 160

Registrering 263, 264

Repressalier 108, 109, 142, 143, 144, 145, 146

S

Sagsbehandlingsregler 62

Samtykke 280

Selvstændig erhvervsdrivende 90, 158

Selvstændig erhvervsvirksomhed 90

Sexchikane 52, 53

Skriftlig indberetningskanal 181

Statslig administrativ enhed 160

Statslige myndigheder 305

Subjektivt nødvendighedskriterium 154

T

Tavshedspligt 265, 270, 271, 272, 275

Tavshedspligtsbestemmelse 289

Tilsvarende ledelsesorgan 93, 94

Tilsynsrådet 92

Trussel 108

Trussel om repressalier 142

U

Uautoriserede medarbejdere 194, 242

Udenlandske koncernforbundne selskaber 173

Udmåling af godtgørelse 293

Under tilsyn og ledelse 100, 101

Underretning 247, 283

Undersøgelsespligt 198, 204, 205

Upartisk afdeling 182, 184

Upartisk person 182, 184

V

Vejledningspligt 246

Videregivelse 275, 278

Virksomhed 98

Virksomhedsbegrebet 98, 99

Virksomhedsdrift 159

W

Whistleblower 83, 113, 143, 167

Whistleblowerenhed 182, 183, 185, 187, 203

Whistleblowerordninger 111

Å

Årsagssammenhæng 145

Side 321