Gratis adgang

Stikordsregister

A

A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Familiefond 40

Aktindsigt 29

Aldersgrænse 98, 100, 106, 107

Aldersgrænse for

bestyrelsesmedlemmer 99

Almennyttige formål 67, 114

Almenvelgørende formål 51

Almindelige permutationsbetingelser 50

Arveloven 20

Arvelovgivningen 22

B

Begrundet redegørelse 150, 151

Begunstigede medarbejderkreds 57

Beslægtede formål 117, 121, 125, 173, 179

Bestemmende indflydelse 166

Betydelig erhvervsvirksomhed 145

Bitten og Mads Clausens Fond 70, 159

Bunden kapital 95

C

Carlsbergfondet 70, 141, 154, 163

Civilstyrelsen 16

Civilstyrelsens kompetence 20

Cowi-fonden 156

Cy-près-princip 29, 84, 119

D

Datterselskaber 95

E

Effektiv formueudskillelse (»krympereglen«) 79

Efterfølgende vedtægtsændring 79

Ekspropriation 225

Ekstraordinær disposition 89, 135, 136

Erhvervsankenævnet 23

Erhvervsdrift 70, 92

Erhvervsdrivende 92

Erhvervsformål 68

Erhvervsmæssige forhold 145

Erstatningsansvar 23

Erstatningskrav 27, 125

F

Familiefond 113

Familieformål 46, 51

Familien Hede Nielsens

Familiefond 47

Fare for misbrug 141

Flytte fonden 39

Flytte til udlandet 37

Fondens erhvervsmæssige

aktivitet 152

Fondsmyndighed 15

Fondsretlige bestemthedskrav 67

Fondsretlige grundprincipper 63

Fondsretlige grundsætninger 16, 18, 19, 41

Fondsretlige karakteristika 17

Foreningsretlige retsgrundsætninger 19

Formål 66, 76

Formål (erhvervsdrift) 142

Formåls- og opløsningsbestemmelse 118

Forsigtighedsprincip 137

Fortolkning 132

Fortolkning af fondens vedtægt 22

Forvaltningsbestemmelser 87

Side 265

Forvaltningsretlige forhold 23

Fusion 64

G

Grundkapitalen 93

Grundlov 11

Grundlæggende permutationsretlige regler 80

Gyldighedsbetingelse 37

H

Herman Sallings Fond 52

I

Ikke forhåndsgodkendelse 150

Ikke gå videre end påkrævet 142

Ikke-stadfæstede fonde 46

Ikke-væsentlige vedtægtsændringer 64

Indirekte ændring 133

Industriens fond 70

Insolvente fonde 126

J

Justitsministeriet 15, 34, 57

Justitsministeriets godkendelse 50

K

Kapitalforbrug 119

Kapitalkravet 95, 97

Klageadgang 23

Klart uhensigtsmæssigt 144, 146, 149

Knud Højgaards Fond 157

Konciperingen af en fonds formål 84

Konkret fortolkning 137

Konkret vurdering 133

Kvalificeret uhensigtsmæssighed 141, 143

Købmand Ferdinand Sallings Mindefond 52

L

Leo Fonden 70

Ligestillede formål 77

M

Materielle betingelser 137

Minimumskapitalkrav 97

N

Navneændringer 65

Nedre grænse 45

Novo Nordisk Fonden 161

O

Opløsning 75

Opløsning af fonde 45, 75, 122, 125

Oprettelse af en fond 63

Oprettelsestidspunktet 98

Oprindelig mangel 63

Opsplitning af en fond 86

Oticon Fonden 167

Overgang fra ikke-erhvervsdrivende fond til erhvervsdrivende og omvendt 91

Overskudsanvendelse 70

P

Partsstatus 24

Pengearv 119

Permutation 11

Permutationsbegrebet 15

Permutationsmyndighed 15, 34, 116

Permutationsret 13, 17, 22

Placeringen i vedtægten 132

Proces ved vedtægtsændringer 144, 150

R

Remonstration 28

Retlig interesse 24, 50

Retsstillingen før fondslovene 38

Revisorerklæring 152

S

Salling-fondene 52

Samfundsmæssig udvikling 61

Sammenlægning 117, 121

Samtykke fra bestemte fysiske eller juridiske personer 85

Scanlace-Fonden 155

Selvstændig ledelse 79

Skatte- og afgiftsmæssige hensyn 112, 113

Side 266

Slægts fortrinsret 46

Slægtsnavn 66

Stadfæstede fonde 33

Startkapital 97

Statusskifte 91

Stiftelsesproceduren for fonde 19

Stiftervilje 28, 78, 136

Støtteberettigede personkreds 57

Særlige krav til majoritet 152

T

Testamentsretlige forhold 145

Testator 21

Tilladelse fra tredjemand 152

Tungtvejende grunde 143

U

Uddelingsformål 68, 69, 152

Uddelingspraksis 61, 77

Udpegningsberettigede 120

Udskillelse af fondens formue 83

Udtalelser fra branchekyndige 152

Udvidelse af formålsbestemmelse 86

Ugyldighedsgrunde 63

Uhensigtsmæssigt 143, 144, 146, 147, 149

Umulighed 73, 76

Undtagelsesfonde 96

Utilstrækkelige midler 74

Uægte permutation 37

V

Vedtægtsændringer 28, 63, 115, 117

Vedtægtsændringer i fonde før fondslovene 33

Væsentlig indflydelse 166

Væsentlige vedtægtsbestemmelser 141

Væsentlige vedtægtsændringer 64, 118

W

William Demant og hustru Ida Emilies (Millas) Fond 167

Æ

Ændring af en fonds navn 52, 65

Ø

Økonomisk redegørelse 151

Å

Åbenbart uhensigtsmæssigt 146, 149

Årsregnskabsloven 94

Side 267