Litteratur

Andersen Eigil Lego, De fondsretlige grundspørgsmål i Vennebog til Lennart, 2012.

Andersen, Ernst: Arv og legat, lærebog i arveret, Juristforbundets Forlag, 1961.

Andersen, Ernst: Ernst Andersen: Arveret, 2. optryk, København 1967.

Andersen, Ernst: Legater og Stiftelser – med særligt henblik på fundatsers oprettelse og ændring, Juristforbundets Forlag, 1962.

Andersen, Lennart Lynge og Olsen, Katarina: Stiftelser i Norden II, Gjellerup 2002.

Andersen, Lennart Lynge og Olsen, Katarina: Stiftelser i Norden III, Gjellerup Forlag, 2004.

Andersen, Lennart Lynge og Nørgaard, Jørgen: Fonde og foreninger-Fondslovene med kommentarer, 3. udg., Gads Forlag, 1992.

Andersen, Lennart Lynge, Fonde, nr. 4, Forvaltningsinstituttet, 2004.

Andersen, Lennart Lynge, Fonde, nr. 3, Forvaltningsinstituttet, 2007.

Andersen, Lennart Lynge: Fonde og foreninger I – Fondslovene med kommentarer, 5. udg., Gjellerup 2003.

Andersen, Lennart Lynge, ”Om fondsbegrebet – en kommentar til U 1991.819 H”, Ugeskrift for Retsvæsen, U 1992 B, s. 211 ff.

Andersen, Lennart Lynge & Olsson, Katarina: Permutation nu og i fremtiden: Et diskussionsoplæg, i: Lynge Andersen, Lennart og Olsson, Katarina: Stiftelser i Norden III, Gjellerup, 2004.

Andersen, Lennart Lynge og Nørgaard, Jørgen: En fondsbestyrelses arbejde, 2. rev. udg., Danske Forvaltning, 2001.

Andersen, Lennart Lynge og Olsson, Katarina, Stiftelser i: Norden III: Rapport fra et nordisk forskningssymposium i september 2003, Gads Forlag, 2004.

Andersen, Lennart Lynge, ”Hvornår foreligger en fond?”, Ugeskrift for Retsvæsen, 1986 B, s. 21 ff.

Andersen, Lennart Lynge, Fonde 5, udgivet på, Forvaltningsinstituttet, 2014.

Andersen, Lennart Lynge, ”Om fondsbegrebet”, Ugeskrift for Retsvæsen, 1985 B s. 132 ff.

Andersen, Lennart Lynge: Almenvelgørende/almennyttig: Begreber i skred? i Fonde 4, Forvaltningsinstituttet, 2004.

Andersen, Lennart Lynge: Almindelige fonde og faglige foreninger, 7. udg., Karnov Group, 2015.

Andersen, Lennart Lynge: En fondsbestyrelses arbejde, 4. rev. udg., Danske Forvaltning, 2009.

Andersen, Lennart Lynge: En fondsbestyrelses arbejde, Danske Forvaltning, 2006.

Andersen, Lennart Lynge: Fonde og Foreninger – Fondslovene med kommentarer, 4. udg., Gads Forlag 1996.

Andersen, Lennart Lynge: Fondsretten i 1990’erne, Julebog, Juridisk Institut, 1997.

Andersen, Lennart Lynge: Fra stiftelse til fond, Gjellerup, 2002.

Side 247

Andersen, Lennart Lynge: Hvornår dør stifter-viljen? Julebog, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1997.

Andersen, Lennart Lynge: Lærebog i fondsret, Thomson Reuters, 2010.

Andersen, Poul, ”Bemærkninger om Stiftelsers Ejendomsret i Anledning at Drøftelserne om Udlevering af Haandskrifter til Island”, Ugeskrift for Retsvæsen 1961 B, s. 149.

Bach, Lisa og Petersen, Marit Pless, ”Permutation af vedtægter i erhvervsdrivende fonde” i: Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2009, s. 285.

Bergenser, Søren: Erhvervsfondsledelsens erstatningsansvar, Karnov Group 2017.

Bormann, Anne Louise m.fl.: Arveloven med kommentarer, Karnov Group 2017.

Borum, Oscar A.: Arveretten, 1950.

Boye Jacobsen, Christen m.fl.: Erhvervsdrivende fonde – En lovkommentar, FSR’s Forlag, 1989.

Bunch, Lars og Heje Mikkelsen, Jytte: Erhvervsdrivende fonde – en lov kommentar, Thomson Reuters, 2009.

Ditlev Tamm, De klogeste og skarpeste – Historien om Carlsbergfondet, bryggeriet og vores øl, 2017.

Ellehauge, Michael, ”Retlige problemer i ulovregulerede fonde”, Ugeskrift for Retsvæsen, U 2004 B. s. 21-25.

Feldthusen, Rasmus K. og Poulsen, Martin, ”Erhvervsdrivende fonde: Modernisering af erhvervsfondsloven”, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, vol 2012, nr. 1.

Feldthusen, Rasmus K., ”Om fondsbestyrelsens forpligtelser ved uddelinger i fonde med flere formål: implikationer af Højesterets dom i sagen BS-7813/2018 (U 2019.2657 H)”, i: Erhvervsjuridisk Tidsskrift, nr.. 3, 2019, s. 138.

Feldthusen, Rasmus K.: Vedtægtsændringer i Erhvervsdrivende Fonde i: Festskrift til Irene Nørgaard, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2017 s. 396.

Feldthusen, Rasmus K., Lund-Andersen, Ingrid og Nielsen, Linda: Arveretten, ExTuto Publishing, 2019.

Feldthusen, Rasmus K., Lund-Andersen, Ingrid og Nielsen, Linda, Arveretten, 6. udg., 2018, s. 135.

Feldthusen, Rasmus Kristian, Vedtægtsændringer i erhvervsdrivende fonde, i Festskrift til Irene Nørgaard, 2017.

Fenger, Niels: Forvaltningsloven med kommentarer, 2. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Goldschmidt, Erik M., ”Nogle bemærkninger om bestående stiftelser og ikke- konfirmerede legater”, Ugeskrift for Retsvæsen 1950 B, s. 128.

Gomard, Bernhard og Schaumburg-Müller, Peer: Kapitalselskaber og erhvervsdrivende fonde, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2015.

Hagel-Sørensen, Karsten: Efterarbejder i: Max Sørensen 100 år, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2012.

Hasselbalch, Ole: Foreningsret, 4. udg, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2011.

Heje Mikkelsen, Jytte, og Werlauff, Erik: Den erhvervsdrivende fond, Gads Forlag, 2008.

Hessler, Henrik: Om Stiftelser – studier över stiftelsesinstituttet i svensk rätt, Nordiska bokhandeln, 1952.

Hjortnæs, Lars: ”Ny lovgivning”, Juristen nr. 8, 1991.

Hoffmann, Claus Ryberg, ”Ekstraordinære dispositioner i fonde – lov om erhvervsdrivende fonde § 21, stk. 3”, Revision og Regnskabsvæsen, nr. 12, 2011.

Hoffmann, Claus Ryberg, Revision & Regnskabsvæsen, 2011 s. 68 ff.

Side 248

J.H. Olivarius: Stiftelser. Fremstilling af de gældende Regler om Stiftelser (Legater, Hospitaler, Klostre), 1910.

Hermann, Jaques, Lynge Andersen, Lennart og Nørgaard, Jørgen: En fondsbestyrelses arbejde, (1983).

Jensen, Michael Hansen: Beskyttelse af juridiske personer efter Grundlovens § 73, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2006.

Johannes Rose, Kalle: Når stifterviljen dør, et retsøkonomisk bidrag til 200 års juridisk konflikt omejendomsretten, Copenhagen Business School [Phd], 2016.

Kjældgaard, Jørgen: ”Uansøgt vedtægtsændring i (erhvervsdrivende) fonde”, Revision & Regnskabsvæsen, 8, 2003.

Revsbech, Karsten m.fl.: Forvaltningsret, Almindelige emner, 6. udg. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2016.

Kauffmann, Ernst: Erhvervsdrivende selvejende institutioner – Bidrag til belysning af deres stilling i dansk ret, 2. udg., Juristforbundets Forlag 1968.

Kruse, Frederik Vinding: Ejendomsretten, Nyt Nordisk Forlag, 1929.

Lego Andersen, Eigil: Gavebegrebet, gavereglerne og deres anvendelsesområde, Gads Forlag, 1988.

Lynge, Rasmus G., Andersen, Mads V. og Michaelsen, Jesper, ”Fondspermutation – fra bestemmende til »væsentlig« indflydelse” Justitia, nr. 2, 2007.

Mathiassen, Jørgen, ”Højesterets voteringer som retskilde”, Ugeskrift for Retsvæsen i 1976 B, s. 61.

Michelsen, Aage, Om fonds og andre selvejende institutioner II, Revision og Regnskabsvæsen, 1973.

Mikkelsen, Jytte Heje, ”En replik vedrørende erhvervsdrivende fonde”, Juristen 1987, s. 147-149.

Mogensen, Kristian, ”Selvejende institutioner og fonds”, Revision og Regnskabsvæsen, 1969.

Madsen, Niels, Advokaten, 1985, side 178.

Nielsen, Dorrit Sylvest: Hyldestskrift til Jørgen Nørgaard, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2003, s. 965-976.

Nielsen, Dorrit Sylvest: Permutation – de danske erfaringer i: Andersen, Lennart Lynge og Olsen, Katarina: Stiftelser i Norden II, Gjellerup 2002.

Nielsen, Thøger, i Advokaten 14/1983, s. 261.

Nørgård, Ditte Marie og Thoustrup Sørensen, Rie, ”Fondsmyndighedens reakti-onsmuligheder efter fondsloven, når samarbejdet i en bestyrelse knirker – 5 eksempler”, Fonde nr. 3, 2007.

Nørgaard, Irene, Adolphsen, Caroline og Naur, Eva: Arveret, 7. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2018.

Nørgaard, Jørgen, ”Problemet med den manglende ejerindflydelse i selvejende institutioner”, De nordiske juristmøter, 1981.

Olsson, Katarina: Näringsdrivande stiftelser, Santérus Förlag, 1996.

Oppermann, Carl Rudolph Theodor: Den danske Rets Bestemmelser om Stiftelser, 1860.

Pedersen, Marianne Højgaard, ”Lov om fonde og visse foreninger”, Juristen 1985, s. 1-9.

Pontoppidan, Niels: Juridisk Formularbog, 1971.

Poulsen, Martin og Feldthusen, Rasmus K., ”Selvejende institutioner: Med fokus på grundbetingelser og fonde”, Juristen, nr. 5, 1. november 2012, s. 215-224.

Ross, Alf, ”De islandske håndskrifter og universitetets rettigheder”, Ugeskrift for Retsvæsen 1957 B, s. 75.

Side 249

Rørdam, Kjeld, ”Fonds”, Ugeskrift for Retsvæsen U 1977 B, 17.

Schaumburg-Müller, Peer og Werlauff, Erik: Fondenes retsforhold, Karnov Group, 2019.

Scheel, Anton W.: Personretten, 1859-1860, 2. udg., 1876.

Severinsen, Erik: ”Familiefonds” i Sparekassen.

Bikuben: Beskatning ved familieoverdragelser, 1969 s. 223 ff.

Sørensen, Poul: ”U.f.R. 1991 s. 674 – Højesteretsdom af 18. juni 1991 I 323/1990. Miljøret – forurening – ansvar”, Ugeskrift for Retsvæsen 1992 B, s. 34.

Tamm, Ditlev: Fra ”lovkyndighed” til ”retsvidenskab”: studier over betydningen af fremmed ret for Anders Sandøe Ørsteds privatretlige forfatterskab, Juristforbundet, 1976.

Thomsen, Steen: The Danish Industrial Foundations, Djøf, 2017.

Trolle Jørgen, ”Kommentarer til danske Højesteretsdomme afsagt i tiden januar-juli”, Ugeskrift for Retsvæsen, U 1971 B, s. 253.

Vinding Kruse, Frederik: Ejendomsretten, 1. bind, 3. udg., C.E.C Gad, 1951.

Werlauff, Erik, Juristen 1987, s. 93.

Werlauff, Erik, ”Centrale fondsretlige problemstillinger”, Erhvervsjuridisk Tidsskrift, 2012.

Werlauff, Erik, Revision & Regnskabsvæsen 1987/10 s. 63.

Woxholth, Geir: Stiftelser etter stiftelsesloven Gyldendal akademisk, 2001.

Ørsteds, Anders C.: Om regeringens ret til at ophæve eller forandre stiftelser, som private mænd havde oprettet, 1804.

Rapporter og notater

Finansministeriet: Fonde med offentlig interesse, 1998.

Erhvervsdrivende fonde i Corporate Governance sammenhæng, 1999.

Tværministerielle rapport »Debatoplæg om aktivt ejerskab«, Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Skatteministeriet og Økonomiministeriet »Debatoplæg om aktivt ejerskab«, maj 1999.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat af 14. februar 2003 om erhvervsdrivende fonde i Corporate Governance sammenhæng.

Notat om vedtægtsændringer fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (2003).

Feasibility Study on a European Foundation Statute, Final Report, 2009, Dr. Klaus J. Hopt, Thomas von Hippel, Helmut Anheier, Volker Then, Werner Ebke, Ekkehard Reimer og Tobias Vahlpahl.

Rigsrevisionen: Notat til Statsrevisorerne om revisionen af selvejeområdet, november 2012.

Erhvervsfondsudvalgets rapport (2012).

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde, december 2012.

COM (2012) 35 (final) om statut for den europæiske almennyttige fond (FE). Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Rådets forordning om statut for den europæiske almennyttige fond (FE) (2012/C 351/12).

Vejledninger og anbefalinger

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Notat om Erhvervsdrivende fonde i Corporate Governance sammenhæng 14. februar 2003.

Erhvervsstyrelsen: Vejledning om overgang mellem erhvervsdrivende og ikke- erhvervsdrivende fonde af 1. december 2014.

Side 250

Erhvervsstyrelsen: Vejledning om vedtægtsændringer i erhvervsdrivende fonde, december 2014.

Komitéen for god fondsledelse, Anbefalinger for god fondsledes, november 2017.

Komitéen for god fondsledelse, Anbefalinger for god fondsledes, juni 2020.

Øvrig

Civilstyrelsen, Årsrapport 2020 for Civilstyrelsen, 2020.

Legal environment for philantrophy in Europe: https://www.philanthropyadvocacy.eu/legal-environment-for-philanthropy-in-europe/

Fondenes Videnscenter: https://fondenesvidenscenter.dk/app/uploads/Fondenes-bevillinger-i-2019.pdf

Erhvervsstyrelsens årsberetning for 2020: Årsberetning for erhvervsrettet kontrol og tilsyn i Erhvervsstyrelsen 2020

Side 251