Om forfatterne

Trine Baumbach er professor, ph.d. i strafferet på Københavns Universitet. Trine har skrevet en betydelig mængde retsvidenskabelige artikler om strafferetlige emner, ligesom hun har udgivet flere monografier i strafferet. Herudover har Trine flere tillidshverv, bl.a. er hun medlem af Straffelovrådet. Trine er sammen med Linda Kjær Minke og Tine Søberg redaktør på antologien.

Maria Hardeberg Bach er ph.d.-studerende under vejledning af Maj Hansen og Nina Beck Hansen ved THRIVE, Institut for psykologi, Syddansk Universitet. Forskning indikerer, at voldtægten for nogle ramte kan være indlejret i en sårbarhedsprofil. Marias ph.d.-projekt har derfor til formål at identificere disse voldtægtsramtes støttebehøv. 

Helle Hald er advokat med møderet for Højesteret og partner i SIRIUS advokater. Helle har i mere end 20 år beskæftiget sig med forurettede for bl.a. seksualforbrydelser, herunder voldtægt. Helle agerer oftest som bistandsadvokat, og har således stor praktisk erfaring med at guide de forurettede igennem processen fra anmeldelse, over efterforskningen til straffesagen. I kraft af sin interesse for og erfaring med de forurettedes retsstilling er Helle Hald ofte involveret i retspolitisk arbejde.

Nina Beck Hansen er adjunkt og psykolog ved Institut for psykologi, Syddansk Universitet og Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, OUH. Hun forsker bredt inden for emnerne seksuelle overgreb og arbejdsrelaterede traumer. I 2017 forsvarede hun sin ph.d.-afhandling om årsager til frafald i anmeldte voldtægtssager.

Side 511

Maj Hansen er lektor ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet. Maj er leder af forskningsgruppen THRIVE, som har til formål at bibringe ny og anvendelsesorienteret viden om forskellige former for negativ interpersonel adfærd med henblik på at informere praksis samt det internationale forskningssamfund. THRIVEs forskning har især fokus på forebyggelse, screening og behandling af ofre, som har været udsat for traumatiske oplevelser herunder særligt interpersonel vold.

Ole Ingemann-Hansen er retsmediciner, vicestatsobducent og lektor ved Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet. Han er leder af forskningsenheden for klinisk retsmedicin med fokus på volds- og voldtægtsofre, overgreb på børn, gerningsmænd og den retsmedicinske personundersøgelse – til anvendelse af fagfæller, i sektorsamarbejdet og kriminalitetsforebyggende. Hans medicinske ph.d.-afhandling omhandlede voldtægt.

Regin Eidesgaard Hviid er politiuddannet og underviser på Politiskolens efter- og videreuddannelser inden for efterforskningsmetode og afhøringsteknik. Regin har en mastergrad i kriminologi og politivirksomhed fra Cambridge University, UK, hvor han skrev masterafhandling om afhøring. Regin har foruden sin funktion som underviser i den praktiske brug af afhøringsteknikkerne også været medudvikler på flere af dansk politis interne uddannelser i afhøring.

Katja Høegh er landsdommer, LL.M. Tidligere advokat (H) og salaried partner hos Plesner. Udnævnt som dommer ved Retten i Glostrup i 2007 og landsdommer i Østre Landsret i 2009. Retsformand i 2020. Forfatter til en række retsvidenskabelige artikler.

Kristina Kepinska Jakobsen er cand.psych. fra Københavns Universitet og har siden 2012 været ansat som Højskolelektor på Politihøjskolen i Norge. Kristina er fagansvarlig for afhøringstudier på efter- og videreuddannelsen og doktorgradsstipendiat ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved det juridiske fakultet på Universitetet i Oslo. Kristina var fra 2004-2012 ansat i Politiets Videnscenter og på Politiskolen i Danmark.

Mathilde Worch Jensen er jurist og ph.d.-stipendiat i strafferet ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet. Hendes forskning, finansieret af Offerfonden, omhandler det strafferetlige forsøgs- og medvirkensansvar i et offerperspektiv. Mathilde forsker på tværs af områderne Side 512 strafferet og menneskeret med særligt fokus på rettigheder for ofre for vold. Mathilde har tidligere arbejdet som juridisk rådgiver ved Institut for Menneskerettigheder og på et projekt om kriminalisering af psykisk vold. Sidder i bestyrelsen for Digitalt Ansvar og er medlem af Det Nationale Voldsobservatorium. 

Katrine Bindesbøl Holm Johansen er uddannet antropolog og har skrevet ph.d.-afhandling om seksuel vold blandt unge. Katrine har forsket i blandt andet partnervold, kærestevold, seksuel vold, digitale seksuelle krænkelser og stalking.

Lotte Kragh er psykolog, Dr.psych. ved Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Lotte har undervist på Rigspolitiets afhøringsuddannelser og er tidligere uddannelsesansvarlig for politiets videoafhøreruddannelse og uddannelse af politiefterforskere til arbejdet med overgrebssager.

Sysette Vinding Kruse er advokat (H), dr.jur., og selvstændig praktiserende advokat i København med strafferet som speciale. Sysette er medlem af bestyrelsen for private fonde og foreninger samt tidligere medlem af Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd. Sysette var derudover formand for de beneficerede advokater i København 2008-2011 samt medlem af Advokatrådet og formand for Advokatrådets strafferetsudvalg 2011-2017.

Michael Lind er politiassistent i Sydøstjyllands Politi og uddannet videoafhører af børn. Michael har efterforsket vold- og sædelighedsforbrydelser mod børn og voksne siden 2013. Han underviser på Politiskolens efter- og videreuddannelse, Overgreb mod Børn, og har desuden undervist på lokale efterforsknings- og afhøringsuddannelser i en årrække.

Daniel Macintosh er vicepolitiinspektør og ansat ved Royal New Zealand Police College, hvor han bl.a. er projektleder på udviklingsprogrammet ’Criminal Investigations Branch Detective’. Daniel var i 2007 med til at indføre PEACE-afhøringsmodellen i New Zealands Politi. Daniel er specialiseret i afhøring af voksenvidner og er en del af et specialistteam, der foretager afhøringer af ofre for seksuelle overgreb i New Zealand. Daniel var tilknyttet Politiskolen i Danmark i 2017 og 2018, hvor han underviste i kognitiv afhøring.

Side 513

Linda Kjær Minke er professor MSO, ph.d. i kriminologi og er ansat på Syddansk Universitet. Linda har gennem en årrække forsket i virkninger af straf med særlig fokus på fængselsstraf, fængselsforhold og resocialisering. Dertil har Linda flere tillidshverv og er bl.a. medlem af forretningsudvalget i Det Kriminalpræventive Råd og fungerer som rådgiver for Kriminalforsorgens fængselsbetjentuddannelse. Linda er sammen med Trine Baumbach og Tine Søberg redaktør på antologien.

Maya Nyborg er uddannet antropolog fra Københavns universitet og har siden 2015 været ansat som Partnerskabsudvikler i Forebyggelsessekretariatet hos Nordsjællands Politi. Maya er ansat ved Nordsjællands Politi, hvor hun arbejder med at bygge bro mellem civilsamfundet og politiet samt etablere samarbejder med eksterne aktører.

Louise Oxenbøll er psykolog og chefkonsulent på Politiskolen. Louise underviser bl.a. på Rigspolitiets afhøringsuddannelser, og var i 2010-2014 ansat på Rigshospitalets Center for Seksuelle Overgreb.

Marit Olave Riis-Johansen er ansat ved NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) i Trondheim, Norge. Hun er ph.d. i anvendt sprogvidenskab fra 2016, med afhandlingen «Balanseganger. En samtaleanalytisk studie af afhøring af voksne forurettede». Marit har sproglig kommunikation, sprogudvikling og samtaleanalyse som sine faglige interesser.

Thomas Skou Roer er politiuddannet og ansat som adjunkt ved Københavns Professionshøjskole, Katastrofe- og risikomanageruddannelsen. Thomas har en mastergrad i retspsykologi og efterforskning fra Liverpool Universitet i UK og er tidligere efterforsker i dansk politi. Thomas har arbejdet med efterforskning i 20 år såvel i praksis som ud fra et forsknings- og udviklingsperspektiv. Thomas’ fagområde er inden for kritisk tænkning, beslutnings-, vidne- og retspsykologi.

Marie Skov er ph.d.-studerende ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet. Hendes forskningsinteresser inkluderer seksuelle overgreb, voldtægtsmyter og ofrenes møde med sundheds- og retssystemet, med et særligt fokus på traumeinformerede interventioner.

Side 514

Tine Søberg er cand.mag. i psykologi og specialkonsulent i Rigspolitiet. Tine underviser på en række af Rigspolitiets efter- og videreuddannelser, bl.a. i kriminologi og viktimologi og har tidligere været ansat på Politiskolen, hvor hun også har undervist i håndtering af seksualsager og afhøring. Tine er desuden ekstern lektor i retspsykologi på Juridisk Fakultet på Københavns Universitet. Tine er sammen med Linda Kjær Minke og Trine Baumbach redaktør på antologien.

Gyrithe Trautner Ulrich er vicestatsadvokat hos Statsadvokaten i København. Gyrithe har siden 2013 været leder af statsadvokaturens tilsynsafdeling, hvor hun har arbejdet med at udvikle statsadvokatens tilsyn med politikredsenes straffesagsbehandling i overensstemmelse med intentionerne bag statsadvokatreformen i 2013.

Sarah van Mastrigt er lektor i kriminologi og retspsykologi ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet. Hendes forskning fokuserer på socialpsykologiske aspekter af kriminalitet og straf med særlig vægt på seksuelle overgreb, genoprettende retfærdighed og evaluering af kriminalpræventive indsatser.

Charlotte Wegener er specialkonsulent i Rigspolitiets Psykologtjeneste, hvor hun fungerer som intern mægler. Charlotte er uddannet politibetjent i 2001 og har i perioden 2010-2019 arbejdet som konfliktrådskoordinator for Nordsjællands Politi. Sideløbende har hun siden 2006 arbejdet som gidselforhandler. Charlotte har gennem sit arbejdsliv beskæftiget sig indgående med konfliktråd og genoprettende processer i politisammenhænge.

Side 515