Forord

Denne bog er resultatet af min besvarelse af Max Sørensen-prisopgaven udskrevet af Juridisk Institut ved Aarhus Universitet i 2020 om emnet »Suverænitetsoverladelse«. Med en forkærlighed for statsforfatningsret og efter flere år som studenterinstruktor på Aarhus Universitet i netop statsforfatningsret var jeg ikke i tvivl om, at emnet var lige mig. Bedømmelsesudvalget – bestående af professor, dr.jur. Michael Hansen Jensen, Aarhus Universitet, og landsdommer, dr.jur. Jens Hartig Danielsen, Vestre Landsret – indstillede besvarelsen til Aarhus Universitets guldmedalje med følgende begrundelse:

»Udvalget finder, at forfatteren med sin besvarelse demonstrerer omfattende viden og indsigt i de behandlede spørgsmål.

Besvarelsen, der er ganske velskrevet, behandler problemstillinger, der i flere henseender kan være vanskelige at håndtere mere præcist. De metodiske overvejelser vidner om, at forfatteren besidder stor metodisk indsigt. Forfatterens konkrete analyser demonstrerer, at forfatteren magter at behandle de behandlede problemstillinger på en overbevisende måde. Forfatterens arbejde er generelt præget af stor analysekraft. Visse af forfatterens vurderinger fremtræder dog generelle og kan diskuteres.

Besvarelsen har generelt et meget højt fagligt niveau. Omfanget af den anvendte litteratur og praksis vidner om et meget Side 11 omfattende forskningsarbejde samt i det hele en særdeles god forståelse af statsforfatningsretten.

Særligt må fremhæves, at forfatteren demonstrerer en udpræget evne til selvstændig juridisk tænkning, der – også hans alder taget i betragtning – er imponerende. Dette kommer bl.a. til udtryk i forfatterens behandling af adgangen til at overlade militære beføjelser.

Den samlede bedømmelse er, at besvarelsen er udtryk for en fremragende præstation, der demonstrerer omfattende viden om prisopgaveemnet.«

Hele forløbet med at skrive denne afhandling har været hård, udfordrende og meget givende, hvor jeg særligt har sat stor pris på tiden til fordybelse. Og for dette forløb er der mange, som jeg skylder tak. Først og fremmest en særligt stor tak til Professor dr.jur. Max Sørensens Mindefond og dennes bestyrelsesmedlemmer for støtte under skrivningen og nu med udgivelsen. Dernæst en stor tak til professor, dr.jur. Michael Hansen Jensen og lektor, ph.d. Ole Terkelsen for kyndig vejledning og sparring i skriveprocessen. Også Juridisk Institut ved Aarhus Universitet fortjener en stor tak dels for i løbet af de sidste fem år at hjælpe mig til at få et solidt juridisk fundament, dels for at stille kontor – og kaffe ad libitum – til rådighed under hele skriveprocessen (i det omfang situationen vedrørende Covid-19 tillod fysisk tilstedeværelse på universitet). I den forbindelse er jeg også meget taknemmelig for, at jeg delte kontor med Kenneth Schmidt Rasmussen og havde fri adgang til kontoret over for, hvor Anders Høgsgaard Madsen og Nikolai Samuelsen sad – alle tre med-prisopgaveskrivere, som altid bød det velkommen, når jeg havde brug for at lufte mine tanker og ideer, og som hver gang gav mig uundværlig sparring. Ligeledes en stor tak til ph.d.-stipendiat, advokat Kristian Torp for gennemlæsning af og konstruktiv kritik på afhandlingen og til Side 12 stud.jur. Søren Arvig Verdoner for gennemlæsning af og konstruktiv kritik på afhandlingens kapitel om anvendelse af militære magtmidler.

Endelig vil jeg også give en særlig tak til min gode veninde og medstuderende Amalie Motzfeldt. Det var oprindeligt planen, at hun og jeg skulle skrive besvarelsen af prisopgaven sammen. Da Amalie havde termin med sin førstefødte midt i forløbet, lod det sig imidlertid ikke gøre. Dette afholdt hverken Amalie fra at være en fremragende sparringspartner under skriveprocessen eller fra at gennemlæse og give konstruktiv kritik på store dele af afhandlingen.

Hvis læsningen giver anledning til spørgsmål eller kommentarer, modtager jeg dem med glæde på mortenfristrups@gmail.com.

Aarhus, december 2020

Morten Fristrup Schou

Side 13

Grundloven og overstatsligt samarbejde med føderale træk (1. udg.)

– den øvre grænse for grundlovens § 20 med særligt fokus på Danmark som selvstændig stat og anvendelse af militære magtmidler