Liste over ministerielle redegørelser og kommissionsbetænkninger

i Grundloven og overstatsligt samarbejde med føderale træk (1. udg.)
Gratis adgang

Liste over ministerielle redegørelser og kommissionsbetænkninger

    Kort form     
    Betænkning nr. 66/1953    Betænkning nr. 66/1953 afgivet af Forfatnings-kommissionen af 1946
    Justitsministeriet 1972    Justitsministeriets »Redegørelse af juli 1972 for visse statsretlige spørgsmål i forbindelse med en dansk tiltrædelse af de europæiske fællesskaber«, gengivet i Nordisk tidsskrift for international ret, bind 41, s. 65-130
    Justitsministeriet 1992    Justitsministeriets »Notat om visse statsretlige spørgsmål ved Danmarks tiltrædelse af traktaten om Den Europæiske Union«, Folketingstidende 1991-92 Tillæg B sp. 1939-2002
    Justitsministeriet 1997a    Justitsministeriets »Redegørelse for visse forfatningsmæssige spørgsmål i forbindelse med Danmarks ratifikation af Amsterdam-traktaten«, Folketingstidende 1997-98 (2. samling) Tillæg B s. 1039-1063
    Justitsministeriet 1997b    Justitsministeriets »Notat om muligheden for at overføre retterne, politiet og kriminalforsorgen i Grønland til det grønlandske hjemmestyre«, optrykt som bilag 5 til Betænkning nr. 1442/2004 om det grønlandske retsvæsen
    Justitsministeriet 2000    Justitsministeriets »Notat om visse forfatningsretlige spørgsmål i forbindelse med en dansk tiltrædelse af Den Økonomiske og Monetære Unions 3. fase med den fælles valuta«, 2000
    Justitsministeriet 2001    Justitsministeriets »Redegørelse for visse forfatnings-retlige spørgsmål i forbindelse med Danmarks ratifikation af Nice-traktaten«, 2001
    Justitsministeriet 2003    Justitsministeriets »Notits om forholdet mellem grundloven og en kompensationsbestemmelse i aftalen af 29. september 2003 mellem økonomi- og erhvervsministeren og bevillingshaverne i henhold til eneretsbevilling af 8. juli 1962«, Folketingstidende 2003-04 Tillæg B s. 845-847
    Justitsministeriet 2004    Justitsministeriets »Redegørelse for visse forfatningsretlige spørgsmål i forbindelse med Danmarks ratifikation af traktat om en forfatning for Europa«, 2004
    Justitsministeriet 2005    Justitsministeriets »Notat om grænserne for over-ladelse af sager og sagsområder til de færøske myndigheder af hensyn til rigsenheden og særlige bestemmelser i grundloven«, Folketingstidende 2004-05 Tillæg A s. 7930-7935
    Justitsministeriet 2007    Justitsministeriets »Redegørelse for visse forfatnings-retlige spørgsmål i forbindelse med Danmarks ratifikation af Lissabon-traktaten«, 2007
    Justitsministeriet 2011    Justitsministeriets »Notat om visse forfatningsretlige spørgsmål i forbindelse med Danmarks ratifikation af Det Europæiske Råds afgørelse af 24. marts 2011 om ændring af artikel 136 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde vedrørende en stabilitetsmekanisme for de medlemsstater, der har euroen som valuta«, 2011
    Justitsministeriet 2012    Justitsministeriets »Notat om visse forfatningsretlige spørgsmål i forbindelse med Danmarks ratifikation af traktaten om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union (den såkaldte finanspagt)«, 2012
    Justitsministeriet 2013    Justitsministeriets »Notat om hvorvidt dansk tilslutning til aftale om en fælles europæisk patentdomstol forudsætter anvendelse af proceduren i grundlovens § 20«, 2013
    Justitsministeriet 2015    Justitsministeriets »Notat om hvorvidt dansk deltagelse i det styrkede banksamarbejde forudsætter anvendelse af proceduren i grundlovens § 20«, 2015
    Tværministeriel arbejdsgruppe 2016    Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2015-16 UPN Alm. del Bilag 291, FOU Alm. del Bilag 170: »Redegørelse fra den tværministerielle arbejdsgruppe om Folketingets inddragelse ved anvendelse af den militære Computer Network Attack (CNA)-kapacitet«, 2016

Side 363Side 361

Grundloven og overstatsligt samarbejde med føderale træk (1. udg.)

– den øvre grænse for grundlovens § 20 med særligt fokus på Danmark som selvstændig stat og anvendelse af militære magtmidler