Liste over litteratur

    Kort form     
    Abitz m.fl. (red.) 1958    E.A. Abitz, J.L. Frost, A. Vinding Kruse, Alf Ross og Max Sørensen (red.): »Festskrift til professor, dr. Juris Poul Andersen 12. juni 1958«, Danmarks Juristforbund, 1958
    Albi/Bardutzky (red.) 2019    Anneli Albi og Samo Bardutzky (red.): »National Constitutions in European and global Governance: Democracy, Rights, the Rule of Law – National Reports«, Asser Press og Springer Open, 2019
    Albæk Jensen 1997    Jørgen Albæk Jensen: »Parlamentarismens statsretlige betydning«, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1997
    Albæk Jensen 2009    Jørgen Albæk Jensen: »De politiske partier i retlig belydning – Studier i den retlige regulering af de politiske partiers forhold«, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2009
    Andersen m.fl. (red.) 1999    Ole Stig Andersen, Erik Damgaard, Claus Dethlefsen, Klavs Gravesen, Niels Eilschou Holm, Henrik Jensen, Tim Knudsen, Sysette Vinding Kruse, Peer Lorenzen, Lars Adam Rehof, Karen Siune, Palle Svensson, Ditlev Tamm og Henrik Zahle (red.): »Folketingets festskrift i anledning af grundlovens 150-års-jubilæum den 5. juni 1999«, udgivet af Folketingets Præsidium, Gyldendal, 1999
    Andersen 1947    Ernst Andersen: »Forfatning og Sædvane«, G.E.C. Gads Forlag, 1947
    Andersen 1954    Poul Andersen: »Dansk Statsforfatningsret«, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1954
    Andersen 1960    Poul Andersen: »Kan Domstolenes Kompetence til at prøve Loves Grundlovsmæssighed frakendes dem ved Lov?«, Juristen 1960.111-119
    Andersen I 1944    Poul Andersen: »Dansk Statsforfatningsret I«, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1944
    Andræ 1903    Poul Andræ: »Andræ og Fællesforfatningen af 2. Oktober 1855: En politisk Monografi med Bidrag til Belysning af Andræs samtidige«, Det nordiske Forlag, 1903
    Bagge m.fl. (red.) 1961    Povl Bagge, Jep Lauesen Frost og Bernt Hjejle (red.): »Højesteret 1661-1961«, første bind, GEC Gads Forlag, 1961
    Bang 1959    Carl Bang: »Anmeldelse af Festskrift til professor Poul Andersen«, Juristen 1959.81-93
    Beck 2019    Luke Beck: »Australian Constitutional Law – Concepts and Cases«, Cambridge University Press, 2019
    Belling 1971    Arne Belling: »Domstolskontrol med medlemsstaters opfyldelse af forpligtelser i medfør af Traktaten om Oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab«, Juristen 1971.427-434
    Berlin 1924    Knud Berlin: »Den dansk-islandske Forbundslov«, U 1924 B 301-307
    Berlin 1925    Knud Berlin: »Den dansk-islandske Forbundslov endnu engang. En Replik til Overretssagfører Funder«, U 1925 B 89-93
    Berlin I 1937    Knud Berlin: »Den danske Statsforfatningsret«, 1. del, 4. udgave, Nyt Nordisk Forlag – Arnold Busck, 1937
    Berlin II 1939    Knud Berlin: »Den danske Statsforfatningsret«, 2. del, 2. udgave, Nyt Nordisk Forlag – Arnold Busck, 1939
    Bermann 1994    George A. Bermann: »Taking Subsidiarity Serisouly: Federalism in the European Community and the United States«, Columbia Law Review, vol. 94, no. 2, s. 331-456
    Bernier 1973    Ivan Bernier: »International Legal Aspects of Federalism«, Longman Group Limited, 1973
    Blegvad m.fl. (red.) 1969    Mogens Blegvad, Max Sørensen, Isi Foighel, Jørgen Trolle og A. Vinding Kruse (red.): »Festskrift til professor, dr. jur. & phil. Alf Ross 10. juni 1969«, Juristforbundets Forlag, 1969
    Blume 1989    Peter Blume: »Retsafgørelser som retskilde«, U 1989 B 201-214
    Blume m.fl. (red.) 1995    Peter Blume, Kirsten Ketscher og Steen Rønsholdt (red.): »Liv, Arbejde og Forvaltning – Til Ole Krarup på 60 års dagen 17. marts 1995«, GadJura, 1995
    Bomholt m.fl. (red.) 1953    Jul. Bomholt (formand), Knud Fabricius, Holger Hjelholt, M. Mackeprang og Andr. Møller (red.): »Den Danske Rigsdag 1849-1949«, bind V, udgivet af Statsministeriet og Rigsdagens præsidium, J. H. Schultz Forlag, 1953
    Borum/Illum (red.) 1951    O.A. Borum og Knud Illum (red.): »Festskrift til professor, dr. juris Henry Ussing 5. maj 1951«, udgivet af Juristforbundet, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1951
    Boye Koch 2020    Pernille Boye Koch: »Ministerens sandheds- og oplysningspligt – status og nyere fortolkningsbidrag«, U 2020 B 125-136
    Busck 1988    Lars Busck: »Folketingets kontrol med forvaltningen«, G.E.C. Gads Forlag, 1988
    Christensen 1990    Jens Peter Christensen: »Forfatningsretten og det levende liv«, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1990
    Christensen 2005    Jens Peter Christensen: »Juridisk metode i statsretten?«, U 2020 B 353-358
    Christensen m.fl. 2015    Jens Peter Christensen, Jørgen Albæk Jensen og Michael Hansen Jensen: »Grundloven med kommentarer«, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2015
    Christensen m.fl. 2020    Jens Peter Christensen, Jørgen Albæk Jensen og Michael Hansen Jensen: »Dansk Statsret«, 3. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2020
    Christensen/Beck Thomsen 2004    Jens Peter Christensen og Hans Helge Beck Thomsen: »Grundlovens bopælskrav«, U 2004 B 259-268
    ConstitutionMaking 2009    ConstitutionMaking.Org: »Option Reports: Accession And Secession Of Territory«, 2009, tilgængelig her: http://comparativeconstitutionsproject.org/files/cm_archives/accession_and_secession.pdf?6c8912
    Crawford 2006    James Crawford: »The Creation of States in International Law«, 2. udgave, Oxford University Press, Clarendon, 2006
    Egelund Olsen/Engsig Sørensen 
(red.) 2008    Birgitte Egelund Olsen og Karsten Engsig Sørensen (red.): »Europæiseringen af dansk ret«, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2008
    Egelund Olsen/Engsig Sørensen 
(red.) 2018    Birgitte Egelund Olsen og Karsten Engsig Sørensen (red.): »EU-retten i Danmark«, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2018
    Elmquist 2002    Henrik Vædele Elmquist: »Lovgivers adgang til at opløse foreninger ved lov«, U 2002 B 513-518
    Elmquist 2018    Henrik Hjort Elmquist: »Statsret – Praktisk forfatningsret i en politisk verden«, 2. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2018
    Engsig Sørensen/
Hartig Danielsen 2019    Karsten Engsig Sørensen og Jens Hartig Danielsen: »EU-Retten«, 7. udgave, Djøf Forlag, 2019
    Espersen 1965    Ole Espersen: »FN-styrker i retlig belysning«, Juristforbundets forlag, 1965
    Espersen 1970    Ole Espersen: »Indgåelse og opfyldelse af traktater«, Juristforbundets forlag, 1970
    Fejø 1972    Jens Fejø: »Fællesmarkedet og national ret«, TfR 1972.173-207
    Fischer 1957    Paul Henning Fischer: »Det europæiske kul- og stålfællesskab«, Munksgaard, 1957
    Fleiner m.fl. 2005    Thomas Fleiner, Alexander Misic og Nicole Töpperwien: »Swiss Constitutional Law«, Kluwer Law International, 2005
    Foighel 1968    Isi Foighel: »Fællesmarkedsrettens forhold til national ret og folkeretten«, Juristen 1968.101-109
    Forhandlinger på det 
20. Nordiske Juristmøde 1954    Forhandlinger på det tyvende Nordiske Juristmøde i Oslo den 23.-25. august 1954: »Konstitusjonelle spørgsmål som oppstår ved statens deltagelse i internasjonale organisasjoner«, udgivet af Det Norske Styre, Johansen og Nielsen Boktrykkeri, 1956
    French (red.) 2013    Duncan French (red.): »Statehood and Self-Determination. Reconciling Tradition and Modernity in International Law«, Cambridge University Press, 2013
    Ganshof van der Meersch 1972    Festskriftet: »Miscellanea W. J. Ganshof van der Meersch: Studia ab discipulis amicisque in honorem egregii professoris edita«, 2. bind, Bruylant, 1972
    Germer 2010    Peter Germer: »Indledning til folkeretten«, 4. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2010
    Germer 2012    Peter Germer: »Statsforfatningsret«, 5. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2012
    Ghyselen/Peeters 2016    Myriam Ghyselen og Bernard Peeters: »The Court of Cassation as the Supreme Body of the Judiciary in Belgium«, Bulletin for International Taxation, January/February 2016, s. 12-19, International Bureau of Fiscal Documentation
    Ginsburg/Dixon (red.) 2011    Tom Ginsburg og Rosalind Dixon (red.): »Comparative Constitutional Law«, Edward Elgar, 2011
    Goossens/Cannoot 2015    Jurgen Goossens og Pieter Cannoot: »Belgian Federalism after the Sixth State Reform«, Perspectives on Federalism, vol. 7, issue 2, 2015, s. 29-55, Centre for Studies on Federalism
    Gulmann m.fl. 1989    Claus Gulmann, John Bernhard og Tyge Lehmann: »Folkeret«, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1989
    Haller 2016    Walter Haller: »The Swiss Constitution in a Comparative Context«, 2. udgave, en del af »Swiss Law in a nutshell series«, DIKE, 2016
    Halleskov Storgaard 2018    Louise Halleskov Storgaard: »EU’s Charter som omdrejningspunkt for nye brydninger mellem national forfatningsret og EU-retten«, U 2018 B 195-205
    Halleskov Storgaard m.fl. 2019    Louise Halleskov Storgaard, Ole Terkelsen og Jens Vedsted-Hansen: »Folkeret og menneskerettigheder«, Karnov Group, 2019
    Hansen Jensen 2006    Michael Hansen Jensen: »Beskyttelse af juridiske personer efter grundlovens § 73«, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2006
    Hansen Jensen/Albæk Jensen 1991    Michael Hansen Jensen og Jørgen Albæk Jensen: »En afgrænsning af begrebet »beføjelser, der tilkommer rigets myndigheder« i grl. § 20«, U 1991 B 281-288
    Harhoff (red.) m.fl. 2017    Frederik Harhoff (red.), Ulrike Barten, Kenneth Øhlenschlæger Buhl, Bugge Thorbjørn Daniel, Birgit Feldtmann og Sten Schaumburg-Müller: »Folkeret«, Hans Reitzels Forlag, 2017
    Harhoff 1992    Frederik Harhoff: »Den fælles udenrigs- og forsvarspolitik«, Juristen 1992.238-242
    Hartig Danielsen 1998    Jens Hartig Danielsen: »Mønter og pengesedler i forfatningsretlig belysning – Med bidrag til fortolkningen af grundlovens § 20«, Juristen 1998.1-20
    Hartig Danielsen 1999    Jens Hartig Danielsen: »Suverænitetsafgivelse«, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1999
    Hartig Danielsen 2007    Jens Hartig Danielsen: »Den udenrigspolitiske kompetence og brug af militære magtmidler«, U 2007 B 259-267
    Hartig Danielsen m.fl. (red.) 2012    Jens Hartig Danielsen, Karsten Hagel-Sørensen, Caroline Heide-Jørgensen og Ruth Nielsen (red.): »Festskrift til Jens Fejø«, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2012
    Hartig Danielsen (red.) 2013    Jens Hartig Danielsen (red.): »Max Sørensen 100 år«, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2013
    Hartley 1986    Trevor C. Hartley: »Federalism, Courts and Legal Systems: The Emerging Constitution of the European Community«, The American Journal of Comparative Law, vol. 34, no. 2, 1986, s. 229-247, Oxford University Press
    Hartley 1996    Trevor C. Hartley: »The European Court, Judicial Objectivity and the Constitution of the European Union«, The Law Quarterly Review, vol. 112, 1996, s. 95-109, Sweet & Maxwell and Contributors
    Heringa/Kiiver 2009    Aalt Willem Heringa og Philipp Kiiver: »Constitutions Compared – An Introduction to Comparative Constitutional Law«, 2. udgave, Intersentia, 2009
    Heun 2011    Werner Heun: »The Constitution of Germany – A Contextual Analysis»«, en del af serien »Constitutional Systems of the World«, Hart Publishing, Bloomsbury, 2011
    Hogg 2006    Peter W. Hogg: »Paramountcy and Tobacco«, The Supreme Court Law Review: Osgoode’s Annual Constitutional Cases Conference, vol. 34, 2006, s. 335-344
    Holck I 1869    Carl Georg Holck: »Den danske Statsforfatningsret«, 1. del, Den Gyldendalske Boghandel, 1869
    Holck II 1869    Carl Georg Holck: »Den danske Statsforfatningsret«, 2. del, Den Gyldendalske Boghandel, 1869
    Hækkerup 1965    Per Hækkerup: »Danmarks Udenrigspolitik«, AOF Fremad, 1965
    Jackson/Tushnet 2014    Vicki C. Jackson og Mark Tushnet: »Comparative Constitutional Law«, 3. udgave, Foundation Press, 2014
    Jørgensen 1933    Troels G. Jørgensen: »Lovgivningen og Domsmagten«, U 1933 B 294-300
    Koch 2000    Henning Koch: »Folkesuveræniteten og domstolsprøvelse«, Juristen 2000.281-291
    Koch (red.) 2004    Henning Koch (red.): »Politik og jura. Festskrift til Ole Espersen«, Forlaget Thomson, 2004
    Kommers/Miller 2012    Donald P. Kommers og Russell A. Miller: »The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany«, 3. udgave, Duke University Press, 2012
    Krunke 2003    Helle Krunke: »Den Udenrigspolitiske Kompetence – Udenrigspolitik og magtfordeling ved overgangen til det 21. århundrede«, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2003
    Krunke 2010    Helle Krunke: »Prøvelse af lovligheden af Danmarks deltagelse i Irak-krigen«, Juristen 2010.226-232
    Krunke 2011    Helle Krunke: »Lissabon-sagen«, Juristen 2011.245-251
    Lachmann 2012    Per Lachmann: »Grundlovens § 20 og traktater, der ændrer EU's institutioner«, Juristen 2012.259-273
    Larsen I-3 1857    J.E. Larsen: »Samlede Skrifter, første afdeling, tredje bind, “Statsretlige Forelæsninger efter Grundloven – Islands statsretlige Stilling – Samforlehningsinstitutet og dets Anvendelse i Hertugdømmet Holsteen”«, Gyldendalske Boghandel, Thieles Bogtrykkeri, 1857
    Lenaerts 1997    Koen Lenaerts: »Federalism: Essential Concepts in Evolution – The Case of the European Union«, Fordham International Law Journal, volume 21, issue 3, article 7, 1997, s. 746-798
    Magid m.fl. (red.) 2011    Per Magid, Torben Melchior, Jon Stockholm og Ditlev Tamm (red.): »Højesteret – 350 år«, Gyldendal, 2011
    Matzen I 1910    Henning Matzen: »Den danske Statsforfatningsret«, 1. del, 4. udgave, J. H. Schultz A/S, 1910
    Matzen III 1909    Henning Matzen: »Den danske Statsforfatningsret«, 3. del, 4. udgave, J. H. Schultz, 1909
    Misic/Töpperwien 2018    Alexander Misic og Nicole Töpperwien: »Constitutional Law in Switzerland«, 2. udgave, Kluwer Law International, 2018
    Mnookin/Verbeke 2009    Robert Mnookin og Alain Verbeke: »Persistent Nonviolent Conflict With No Reconciliation: The Flemish and Walloons in Belgium«, Law and Contemporary Problems, vol. 72, 2009, s. 151-186
    Mølgaard 1980    Eigil Mølgaard: »Overdragelse af beføjelser til internationale myndigheder – grundlovens § 20«, Juristen & Økonomen 1980.196-201
    Møller 1986    Regner Reinhardt Møller: »Forfatningsret og overdragelse af kommandobeføjelser«, 1986, tilgængelig her:     https://www.krigsvidenskab.dk/emne/forfatningsret-og-overdragelse-af-kommandobefojelser
    Nedbailo/Vassilenko 1963    P.Y. Nedbailo og V.A. Vassilenko: »Soviet Union Republics as subjects of international law«, Soviet Yearbook of International Law, 1963, s. 85-108
    Nordskov Nielsen 1961    Lars Nordskov Nielsen: »Anmeldelse – Alf Ross: Statsretlige studier, Nyt Nordisk Forlag, København 1959, 205 sider – Dansk Statsforfatningsret I og II, samme forlag, 1959 og 1960, 730 sider«, U 1961 B 337-355
    Palmer Olsen 2005    Henrik Palmer Olsen: »Magtfordeling – En analyse af magtfordelingslæren med særligt henblik på den lovgivende magt«, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2005
    Petersen m.fl. (red.) 2001    Hanne Petersen, Henning Koch og Pernille Boye Koch (red.): »Staten i forandring«, Det Juridiske Fakultet Københavns Universitet Retsvidenskabeligt Institut B, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2001
    Popelier/Lemmens 2015    Patricia Popelier og Koen Lemmens: »The Constitution of Belgium – A Contextual Analysis«, en del af serien »Constitutional Systems of the World«, Hart Publishing, Bloomsbury, 2015
    Rasmussen 1996    Hjalte Rasmussen: »Folkestyre, Grundlov og Højesteret – Grundlovens § 20 på prøve«, Christian Ejlers’ Forlag, 1996
    Rasmussen 1997    Hjalte Rasmussen: »Europol-ratifikation: Grund-lovens § 19 eller § 20?«, Juristen 1997.293-314
    Rasmussen 2003    Hjalte Rasmussen: »EU-ret i kontekst«, 5. udgave, Forlaget Thomson, 2003
    Rosenfeld/Sajó (red.) 2012    Michel Rosenfeld og András Sajó (red.): »The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law«, Oxford University Press, 2010
    Ross 1948    Alf Ross: »Grundlovsrevision: Hvorfor – Hvorledes?«, Forlaget Fremad, 1948
    Ross 1959    Alf Ross: »Statsretlige studier«, Nyt Nordisk Forlag – Arnold Busck, 1959
    Ross 1972    Alf Ross: »EF, grundloven og juridisk metode«, Juristen 1972.161-65
    Ross I 1959    Alf Ross: »Dansk Statsforfatningsret«, bind 1, 1. udgave, Nyt Nordisk Forlag – Arnold Busck, 1959
    Ross I 1980    Alf Ross ved Ole Espersen: »Dansk Statsforfatningsret«, bind I, 3. udgave, Nyt Nordisk Forlag – Arnold Busck, 1980
    Ross/Andersen II 1948    Alf Ross og Ernst Andersen: »Dansk Statsforfatningsret II«, Ejnar Munksgaard, 1948
    Rytter 2000    Jens Elo Rytter: »Grundrettigheder – Domstolenes fortolkning og kontrol med lovgivningsmagten«, Forlaget Thomson, 2000
    Rytter 2004    Jens Elo Rytter: »Irakkrigen og FN-Pagtens kollektive sikkerhedssystem«, Juristen 2004.142-153
    Rønsholdt 1999    Steen Rønsholdt: »Om grundlovsfortolkning og konkret retsanvendelse – en statsretlig overraskelse?«, U 1999 B 333-345
    Saunders 2011    Cheryl Saunders: »The Constitution of Australia – A Contextual Analysis«, en del af serien »Constitutional Systems of the World«, Hart Publishing, Bloomsbury, 2011
    Schütze 2018    Robert Schütze: »European Union Law«, 2. udgave, Cambridge University Press, 2018
    Shaw 2017    Malcom N. Shaw: »International Law«, 8. udgave, Cambridge University Press, 2017
    Siesby 1971    Erik Siesby: »EF og Danmarks grundlov«, Juristen 1971.414-427
    Siesby 1972    Erik Siesby: »EF’s »Surpremacy Clause« og grundlovens § 20«, Juristen 1972.129-132
    Skovsager Gümoes 2004    Lise-Lotte Skovsager Gümoes: »Irakkrigen i folkerettens skygge«, Juristen 2004.153-162
    Spiermann 1995    Ole Spiermann: »Enten & Eller. Studier i suverænitetsbegreber«, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1995
    Spiermann 1997    Ole Spiermann: »“i nærmere bestemt omfang” – om Danmark, suveræniteten og Den Europæiske Union«, Juristen 1997.197-219
    Spiermann 1998    Ole Spiermann: »Hvad kommer efter tyve? En analyse af Højesterets dom i »grundlovssagen««, U 1998 B 325-335
    Spiermann 2004    Ole Spiermann: »Irak-krigen i folkerettens lys«, Juristen 2004.3-15
    Spiermann 2006    Ole Spiermann: »Moderne Folkeret«, 3. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2006
    Spiermann 2007    Ole Spiermann: »Danmarks Rige i forfatningsretlig belysning«, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007
    Sørensen (red.) 1968    Max Sørensen (red.): »Manual of Public International Law«, Macmillan, St Martin's Press, 1968
    Sørensen 1949    Max Sørensen: »Den danske grundlovs regler om parlamentarisk kontrol med udenrigspolitiken«, TfR 1949.97-140
    Sørensen 1952a    Max Sørensen: »Federal States and the International Protection of Human Rights«, American Journal of International Law 46, no. 2 (januar 1952), s. 195-218
    Sørensen 1952b    Max Sørensen: »Grundtræk af international organisation«, Munksgaard, 1952
    Sørensen 1957    Max Sørensen: »Anmeldelse af Paul H. Fischer, Det europæiske Kul- og Stålfællesskab«, Juristen 1957.486-493
    Sørensen 1959    Max Sørensen: »Et nyt forfatningsretligt værk«, Juristen 1959.441-457
    Sørensen 1963    Max Sørensen: »Det europæiske økonomiske Fællesskab og Danmarks grundlov«, Juristen 1963.57-85
    Sørensen 1965    Max Sørensen: »Internationale Organisationer i Vesteuropa«, Akademisk Boghandel, oprindeligt udgivet i 1963, dog med enkelte rettelser og tilføjelser udgivet i 1965
    Sørensen 1969    Max Sørensen: »Statsforfatningsret«, 1. udgave, Juristforbundets Forlag, 1969
    Sørensen 1971a    Max Sørensen: »Forfatningsretlige problemer i forbindelse med Danmarks indtræden i De europæiske Fællesskaber«, Juristen 1971.434-440
    Sørensen 1971b    Max Sørensen: »Folkeret. Nogle hovedproblemer i det internationale retssystem«, Berlingske Forlag, 1971
    Sørensen 1972    Max Sørensen: »EF og grundloven – endnu engang«, Juristen 1972.117-129
    Sørensen 1973    Max Sørensen: »Statsforfatningsret«, 2. udgave ved Peter Germer, Juristforbundets Forlag, 1973
    Sørensen 1999    Jørgen Steen Sørensen: »Grundlovens § 20 og EF-Traktatens art. 235 – nogle bemærkninger i anledning af Højesterets dom i Maastricht-sagen«, Juristen 1999.67-72
    Teilberg Søndergaard 2001    Jens Teilberg Søndergaard: »Grundlovens forudsætning om demokrati«, U 2001 B 248-253
    Toftegaard Nielsen 1977    Gorm Toftegaard Neilsen: »Grundlovens § 3 – Retssikkerhed eller demokrati«, utrykt licentiatafhandling, 1977
    Toftegaard Nielsen (red.) m.fl. 2001    Gorm Toftegaard Nielsen (red.), Jens Peter Christensen, Jørgen Grønnegård Christensen, Erik Damgaard, Jens Hartig Danielsen og Jørgen Albæk Jensen: »Parlamentarismen – Hvem tog magten?«, Aarhus Universitetsforlag, 2001
    Tushnet 2015    Mark Tushnet: »The Constitution of the United States of America – A Contextual Analysis«, 2. udgave, en del af serien »Constitutional Systems of the World«, Hart Publishing, Bloomsbury, 2015
    Wagner m.fl. 2010    Wolfgang Wagner, Dirk Peters og Cosima Glahn: »Parliamentary War Powers Around the World, 1989-2004. A New Dataset«. Udgivet som Occasional Paper No. 22 af Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2010
    Walsøe 1991    Per Walsøe: »Om EF-direktivers direkte anvendelighed og forrang frem for dansk lovgivning«, U 1991 B 17-24
    Webber 2015    Jeremy Webber: »The Constitution of Canada – A Contextual Analysis«, en del af serien »Constitutional Systems of the World«, Hart Publishing, Bloomsbury, 2015
    Wouters/De Smet 2001    Jan Wouters og Leen De Smet: »The Legal Position of Federal States and their Federated Entities in International Relations – The Case of Belgium, Working Paper No 7«, K.U. Leuven, Faculty of Law, Institute for International Law, 2001
    Zahle 1984    Henrik Zahle: »Forsvar for demokratiet«, Retfærd: Nordisk Juridisk Tidsskrift, vol. 25, 1984, s. 43-55
    Zahle 1998    Henrik Zahle: »EU og den danske grundlov«, Christian Ejlers' Forlag, 1998
    Zahle I 2001    Henrik Zahle: »Dansk forfatningsret 1. Institutioner og regering«, 3. udgave, Christian Ejlers’ Forlag, 2001
    Zahle II 1989    Henrik Zahle: »Dansk forfatningsret 2. Regering, forvaltning og dom«, 1. udgave, Christian Ejlers’ Forlag, 1989
    Zahle II 1996    Henrik Zahle: »Dansk forfatningsret 2. Regering, forvaltning og dom«, 2. udgave, Christian Ejlers' Forlag, 1996
    Zahle II 2001    Henrik Zahle: »Dansk forfatningsret 2. Regering, forvaltning og dom«, 3. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2001
    Zahle (red.) 2006    Henrik Zahle (red.): »Danmarks Riges Grundlov med kommentarer«, 2. udgave, Jurist- og Økonom-forbundets Forlag, 2006
    Ziegler m.fl. (red.) 2007    Katja S. Ziegler, Denis Baranger og Anthony W. Bradley (red.): »Constitutionalism and the Role of Parliaments«, en del af »Studies of the Oxford Institute of European and Comparative Law«, Hart Publishing, 2007
    Ørsted 1849    Anders Sandøe Ørsted: »Prøvelse af de Rigsforsamlingen forelagte Udkast til en Grundlov og en Valglov«, J. Deidjmanns (førhen Gyldendals) Forlag, 1849

Side 361Side 357

Grundloven og overstatsligt samarbejde med føderale træk (1. udg.)

– den øvre grænse for grundlovens § 20 med særligt fokus på Danmark som selvstændig stat og anvendelse af militære magtmidler