Forord

Udgivelsen af denne bog er et resultat af min besvarelse af Max Sørensen-prisopgaven udskrevet af Juridisk Institut ved Aarhus Universitet i 2020.

Prisopgavens emne var »Suverænitetsoverladelse«. Besvarelsen undersøger, hvilke beføjelser der kan overlades til internationale organisationer i medfør af grundlovens § 20.

Bedømmelsesudvalget indstillede besvarelsen til Aarhus Universitets guldmedalje med følgende begrundelse:

»Udvalget finder, at forfatteren med sin besvarelse viser en omfattende viden om grundlovens § 20, og at han giver selvstændige og originale bidrag til forståelsen af bestemmelsen. Besvarelsen giver et kvalificeret bud på de statsretlige grænser for, hvilke beføjelser der kan overlades til internationale organisationer, er godt struktureret, og den er meget velskrevet. Konklusionerne i besvarelsen er gennemgående klare og stringente. og de understøttes af præcise juridiske argumenter baseret på en sikker analyse af et omfattende retskildemateriale. Forfatteren demonstrerer samtidig en evne for selvstændig juridisk tænkning og har i almindelighed blik for, hvilke spørgsmål der er væsentlige.

Den samlede bedømmelse er, at besvarelsen er udtryk for den fremragende præstation, der demonstrerer omfattende viden om prisopgaveemnet.«

Jeg ønsker at sende en særlig tak til Professor dr.jur. Max Sørensens Mindefond og dennes bestyrelsesmedlemmer for ydet støtte i forbindelse med prisopgaven og med udgivelsen af denne bog. Derudover ønsker jeg at takke Juridisk Institut, Side 13 Aarhus Universitet for at stille kontorfaciliteter til rådighed i forbindelse med skriveprocessen. Jeg skylder også mine vejledere, professor, dr.jur. Michael Hansen Jensen og lektor, ph.d. Ole Terkelsen, en stor tak for deres mange hjælpsomme kommentarer og sparring undervejs. Jeg vil også gerne takke de øvrige prisopgaveskribenter, Anders Høgsgaard Madsen, Morten Fristrup Schou og Nikolai Samuelsen, for de mange timer, som vi tilbragte sammen på Max Sørensen-gangen på Aarhus Universitet i første del af 2020. Endelig skal der lyde en stor tak til Ida Østerkjærhus for opbakning under hele projektet.

Afhandlingen blev indleveret til bedømmelse den 1. august 2020. Der er foretaget få sproglige rettelser under forberedelsen af udgivelsen, men herudover er manuskriptet identisk med det, der blev indleveret til bedømmelse den 1. august 2020.

Aarhus, november 2020

Kenneth Schmidt Rasmussen

Side 14

Overladelse af konstitutionelle beføjelser (1. udg.)

– en retlig analyse af, hvilke beføjelser der kan overlades i medfør af grundlovens § 20