Forord til 8. udgave

i Arveret (8. udg.)
Gratis adgang

Forord til 8. udgave

Bogen Arveret er skrevet som grundlag for undervisningen i arveret på jurastudiet på Aarhus Universitet, men har også sigte på at kunne fungere som opslagsværk for praktikere, der arbejder med arveret.

Bogens 8. udgave er en ajourføring af 7.-udgaven, og materialet er udvalgt efter samme principper som forrige udgaver med hovedvægten på de materielle arveretlige regler. Med ægtefællelovens ikrafttræden 1. januar 2018 blev der foretaget konsekvensændringer i arvelovgivningen, som blev indarbejdet i 7.-udgaven, og dette arbejde er videreført i 8.-udgaven.

Det fremgår af indholdsoversigten og kapiteloverskrifterne, hvilke kapitler hver forfatter er ansvarlig for.

Efter mange års tro tjeneste og uvurderlig indsats er Irene Nørgaard trådt ud af forfatterkredsen, der nu alene består af Eva Naur og Caroline Adolphsen. Vi skylder Irene stor tak for den tillid, der ligger i at overlade værket i vores hænder, og ikke mindst for godt kollegaskab.

En stor tak skal også lyde til Hannah Krüger Jensen og Jytte Mønster for grundigt korrekturarbejde og til stud.jur. Mathias K.D.M. Christensen for at have udarbejdet bogens registre. Bogen er skrevet under corona-nedlukningen af Danmark, og både Hannah, Jytte og Mathias har gjort en stor indsats på afstand for at hjælpe os med at få bogen klar. Det er vi meget glade for.

Manuskriptet til bogen er afleveret i juni 2021, og det har derfor ikke været muligt at tage højde for litteratur eller domme, der er publiceret derefter.

Livøsmøgen og Aarhus, juni 2021

Caroline Adolphsen, Eva Naur

Side 17