Bilag 6: Oversigt over varighed af ophold på en sikret døgninstitution eller en særligt sikret afdeling

i Voksenansvarsloven (1. udg.)
Gratis adgang

Bilag 6: Oversigt over varighed af ophold på en sikret døgninstitution eller en særligt sikret afdeling

1. Varighed ved anbringelse af sociale årsager

1.1. Varighed af ophold på sikret døgninstitution

Varighed af ophold efter farlighedskriteriet eller til observation
 •  efter § 63 b, stk. 2, nr. 1 eller 2, i serviceloven, jf. § 9, stk. 1, i 
voksenansvarsbekendtgørelsen
 •  efter § 16, stk. 1, nr. 1 eller 2, i loven om bekæmpelse af 
ungdomskriminalitet, jf. § 9, stk. 1, i voksenansvarsbekendtgørelsen
 •  efter § 62 n, stk. 2, nr. 1 eller 2, i udlændingeloven, jf. § 18, stk. 1, 
i ro og orden-bekendtgørelsen
Unge, herunder uledsagede mindreårige udlændinge, der er fyldt 15 år Opholdet må højst vare 3 måneder. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra 3-måneders grænsen for en ny periode på højst 3 måneder.
Børn og unge, herunder uledsagede mindreårige udlændinge, under 15 år Opholdet må højst vare 3 måneder. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra 3-måneders grænsen for én ny periode på højst 3 måneder. 3-måneders perioden kan ikke forlænges, og der kan ikke dispenseres igen.
Varighed af ophold i længerevarende pædagogisk behandling
 •  efter § 63 b, stk. 2, nr. 3, i serviceloven, jf. § 9, stk. 2, i voksenansvarsbekendtgørelsen
 •  efter § 16, stk. 1, nr. 3, i loven om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, jf. § 9, stk. 2, i voksenansvarsbekendtgørelsen
 •  efter § 62 n, stk. 2, nr. 3, i udlændingeloven, jf. § 18, stk. 2, i ro og 
orden-bekendtgørelsen
Unge, herunder uledsagede mindreårige udlændinge, der er fyldt 15 år Opholdet må højst vare 6 måneder. Kommunalbestyrelsen kan dispensere herfra. Der kan alene dispenseres fra 6-måneders grænsen for én ny periode på højst 6 måneder. 6-måneders perioden kan ikke forlænges, og der kan ikke dispenseres igen.
Børn og unge, herunder uledsagede mindreårige udlændinge, under 15 år Opholdet må højst vare 3 måneder. Kommunalbestyrelsen kan dispensere herfra. Der kan alene dispenseres for én ny periode på højst 3 måneder. 3-måneders perioden kan ikke forlænges, og der kan ikke dispenseres igen.

1.2. Varighed af ophold på særligt sikret afdeling

Varighed af ophold efter farlighedskriteriet eller til observation
 •  efter § 63 c, stk. 2, i serviceloven, og der foreligger et grundlag for anbringelse på en sikret døgninstitution § 63 b, stk. 2, nr. 1 eller 2, i samme lov, jf. § 9, stk. 3, i voksenansvarsbekendtgørelsen, jf. dog stk. 4
 •  efter § 17, stk. 1, i loven om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, og der foreligger et grundlag for anbringelse i en sikret døgninstitution efter § 16, stk. 1, nr. 1 eller 2, i samme lov, jf. § 9, stk. 3, i voksenansvarsbekendtgørelsen, jf. dog stk. 4
 •  efter § 62 o, stk. 2, i udlændingeloven, og der foreligger et grundlag for anbringelse i sikret døgninstitution efter § 62 n, stk. 2, nr. 1 eller 2, i samme lov, jf. § 18, stk. 3, i ro og orden-bekendtgørelsen, jf. dog stk. 4
Unge, herunder uledsagede mindreårige udlændinge, der er fyldt 15 år Opholdet må højst vare 3 måneder. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra 3-måneders grænsen for en ny periode på højst 3 måneder.
Børn og unge, herunder uledsagede mindreårige udlændinge, under 15 år Opholdet må højst vare i 3 måneder. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra 3-måneders grænsen for én ny periode på højst 3 måneder. 3-måneders perioden kan ikke forlænges, og der kan ikke dispenseres igen.

Side 451

Varighed af ophold i længerevarende pædagogisk behandling
 •  efter § 63 c, stk. 2, i serviceloven, og der foreligger et grundlag for anbringelse i en sikret døgninstitution efter § 63 b, stk. 2, nr. 3, i samme lov, jf. § 9, stk. 4, i voksenansvarsbekendtgørelsen
 •  efter § 17, stk. 1, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, og der foreligger et grundlag for anbringelse i en sikret døgninstitution efter § 16, stk. 1, nr. 3, i samme lov, jf. § 9, stk. 4, i voksenansvarsbekendtgørelsen
 •  efter udlændingelovens § 62 o, stk. 2, og der foreligger et grundlag for anbringelse i en sikret døgninstitution efter § 62 n, stk. 2, nr. 3, i samme lov, jf. § 18, stk. 4, i ro og orden-bekendtgørelsen
Unge, herunder uledsagede mindreårige udlændinge, der er fyldt 15 år Opholdet må højst vare 6 måneder Kommunalbestyrelsen kan dispensere herfra for én ny periode på højst 6 måneder. 6-måneders perioden kan ikke forlænges, og der kan ikke dispenseres igen.
Børn og unge, herunder uledsagede mindreårige udlændinge, under 15 år Opholdet må højst vare 3 måneder. Kommunalbestyrelsen kan dispensere herfra for én ny periode på højst 3 måneder. 3-måneders perioden kan ikke forlænges, og der kan ikke dispenseres igen.

1.3. Samlet varighed af ophold på sikret døgninstitution eller særligt sikret afdeling efter forlængelse

Ophold
 •  efter § 63 b, stk. 2, nr. 1-3, og § 63 c, stk. 2, i serviceloven, jf. § 9, stk. 6, i voksenansvarsbekendtgørelsen
 •  efter § 16, stk. 1, og § 17, stk. 1, i loven om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, jf. voksenansvarsbekendtgørelsens § 9, stk. 6
 •  efter § 62 n, stk. 2, og § 62 o, stk. 2, i udlændingeloven, jf. § 18, stk. 6, i ro og orden-bekendtgørelsen
Unge, herunder uledsagede mindreårige udlændinge, der er fyldt 15 år Den samlede varighed må ikke overstige 12 måneder.
Børn og unge, herunder uledsagede mindreårige udlændinge, under 15 år Den samlede varighed må ikke overstige 9 måneder.

Side 453

Om beregning af opholdstiden på den sikrede døgninstitution eller den særligt sikrede afdeling ved fravær uden tilladelse, se § 9, stk. 5, i voksenansvarsbekendtgørelsen og § 18, stk. 5, i ro og orden-bekendtgørelsen.

1.4. Afgørelse om varighed

Det er kommunalbestyrelsen, der træffer afgørelse om varighed af ophold på en sikret døgninstitution og en særligt sikret afdeling, når afgørelsen er truffet efter § 63 b, stk. 2, nr. 1-3, eller § 63 c, stk. 2, i serviceloven, § 16, stk. 1, eller § 17, stk. 1, i loven om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, eller § 62 n, stk. 2, eller § 62 o, stk. 2, i udlændingeloven. Der fremgår af voksenansvarsbekendtgørelsens § 9, stk. 7, og § 18, stk. 7, i ro og orden-bekendtgørelsen.

1.5. Afgørelse om ophør

Det er kommunalbestyrelsen, der træffer afgørelse om ophør af et barns, en ungs eller en uledsaget mindreårig udlændings anbringelse på en sikret døgninstitution eller en særligt sikret afdeling, når afgørelsen er truffet efter § 63 b, stk. 2, nr. 1-3, eller § 63 c, stk. 2, i serviceloven, § 16, stk. 1, eller § 17, stk. 1, i loven om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, eller udlændingelovens § 62 n, stk. 2, eller § 62 o, stk. 2. Dette følger af voksenansvarsbekendtgørelsens § 9, stk. 8, og § 18, stk. 8, i ro og orden-bekendtgørelsen.

2. Varighed af ophold på sikret døgninstitution ved anbringelse af strafferetlige årsager

Ophold som led i afsoning
 •  efter servicelovens § 63 b, stk. 2, nr. 5, jf. voksenansvarsbekendtgørelsens § 10, stk. 1
Opholdet må højst vare 14 måneder.
Ophold som led i ungdomssanktion
 •  efter servicelovens § 63 b, stk. 2, nr. 6, jf. voksenansvarsbekendtgørelsens § 10, stk. 2
Ophold på en sikret døgninstitution må sammenlagt højst vare 12 
måneder. Dog gælder det, at ophold på en sikret døgninstitution sammenlagt med ophold på et opholdssted eller en døgninstitution, jf. servicelovens § 66, stk. 1, nr. 6 eller 7, højst må vare 18 måneder. Ved ny kriminalitet kan retten dog forlænge foranstaltningen, herunder længstetiderne, med indtil 6 måneder.

Side 454

I varetægtssurrogat
 •  efter servicelovens § 63 b, stk. 2, nr. 4
Dommeren afgør varigheden af opholdet. Der er ikke i voksenansvarsbekendtgørelsen fastsat en længstetid på 
varighed af opholdet.

Om beregning af opholdstiden på sikret døgninstitution som led i afsoning eller ungdomssanktion ved fravær uden tilladelse, se voksenansvarsbekendtgørelsens § 10, stk. 3.

Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om ophør af en ungs anbringelse på en sikret døgninstitution, når der er tale om anbringelse som led i afsoning, jf. voksenansvarsbekendtgørelsens § 10, stk. 4, 1. pkt.

Desuden træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om ophør af en ungs anbringelse på en sikret døgninstitution, når der er sket anbringelse som led i ungdomssanktion, dog inden for de i rammer, der er fastsat i dommen, jf. voksenansvarsbekendtgørelsens § 10, stk. 4, 2. pkt.

3. Varighed af ophold ved anbringelse på sikret døgninstitution af udlændingeretlige årsager

Udlændinge under 15 år uden lovligt ophold i Danmark
 •  Efter servicelovens § 63 b, stk. 2, nr. 7, jf. voksenansvarsbekendtgørelsens § 15, stk. 2
Opholdet må højst vare 3 døgn efter frihedsberøvelsens oprindelige iværksættelse. Hvis en udlænding, der er frihedsberøvet efter udlændingelovens § 36, 
har været fremstillet for retten, jf. § 37, er rettens bestemmelse om opholdets varighed gældende. Dog må det samlede ophold på en sikret døgninstitution højst vare 2 måneder.

Der henvises især til §§ 63 b, stk. 2, og § 63 c, stk. 2, i serviceloven (lovbekendtgørelse nr. 1548 af 1. juli 2021), § 16, stk. 1, og § 17, stk. 1, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (lov nr. 1705 af 27. december 2018) og §§ 36 og 37, § 62 n, stk. 2, og § 62 o, stk. 2, i udlændingeloven (lovbekendtgørelse nr. 1910 af 26. september 2021). Desuden henvises der til §§ 9 og 10 i voksenansvarsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 810 af 19. august 2019), kap. 18, pkt. 145-153 i voksenansvarsvejledningen (vejledning nr. 10229 af 17. december 2019) og § 18 i bekendtgørelsen om ro og orden på indkvarteringssteder og om anbringelse af uledsagede mindreårige udlændinge uden for indkvarteringsstederne (bekendtgørelse nr. 1019 af 28. august 2017).

Side 455