Bilag 1: Kommissorium af 4. juli 2013 for udvalg om magtanvendelse på anbringelsessteder for børn og unge (Magtanvendelsesudvalget)

i Voksenansvarsloven (1. udg.)
Gratis adgang

Bilag 1: Kommissorium af 4. juli 2013 for udvalg om magtanvendelse på anbringelsessteder for børn og unge (Magtanvendelsesudvalget)

Social- og Integrationsministeriet

Kommissorium for udvalg om magtanvendelse på anbringelsessteder for børn og unge (Magtanvendelsesudvalget)

Erfaringer fra bl.a. Folketingets Ombudsmands inspektionsbesøg på en række socialpædagogiske opholdssteder viser, at magtanvendelsesreglerne på børne- og ungeområdet fremstår uklare.

Et barn eller en ung har ikke den fulde retsevne som en voksen og kan måske have manglende forståelse for, hvilke konsekvenser en bestemt handling kan medføre og kan derfor ikke altid fuldt ud udøve selvbestemmelsesretten. I det daglige er forældrene derfor med til at afbalancere hensynene mellem selvbestemmelse og beskyttelse i relation til barnet eller den unge.

Når et barn bliver anbragt, er spørgsmålet derfor, om det døgntilbud, opholdssted eller plejefamilien, hvor barnet er anbragt, kan eller skal foretage den nævnte afbalancering på samme måde som forældrene, eller om der gælder andre juridiske og etiske grænser for en professionel eller en plejefamilies indblanding i barnets eller den unges beslutninger eller handlinger.

Formålet med reglerne om magtanvendelse er at beskytte børn og unge på døgninstitutioner og opholdssteder mod unødvendig magtanvendelse. Udgangspunktet for den indsats, der gives efter serviceloven på børne- og unge- området, er, at indsatsen skal ske med respekt for barnets eller den unges integritet og selvbestemmelse. Reglerne beskriver således, i hvilke situationer der undtagelsesvist må anvendes magt. Magtanvendelse over for børn og unge anbragt på opholdssteder, åbne døgninstitutioner, delvis lukkede døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner må som udgangspunkt kun ske, når Side 427 forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet og må aldrig erstatte omsorg og socialpædagogisk bistand.

Grænsedragningen mellem, hvad der er absolut påkrævet og ikke absolut påkrævet, kan imidlertid være svær at fastslå, og det forvaltes også meget uensartet i de enkelte tilbud til børn og unge.

Erfaringer bl.a. fra Folketingets Ombudsmands inspektionsbesøg på en række socialpædagogiske opholdssteder viser f.eks., at der i forhold til børn og unge på visse opholdssteder bruges forskellige foranstaltninger i form af f.eks. regler om, at de unge efter anmodning skal aflægge urinprøver, og i form af, at de unges brug af og adgang til bl.a. mobiltelefon, computer og internet i visse tilfælde begrænses.

Med formålet om at afklare de etiske, juridiske og praktiske grænsedragninger for anvendelse af magt over for børn og unge i døgntilbud, på opholdssteder og i plejefamilier nedsættes derfor et udvalg om magtanvendelse på anbringelsessteder for børn og unge (Magtanvendelsesudvalget).

Magtanvendelsesudvalget får til opgave at beskrive udfordringerne i relation til brug af magt og komme med forslag til, hvordan et kommende regelsæt kan udformes. Opgaven for udvalget bliver at afbalancere hensynet til børn og unges oplevelse af, at der foretages grænseoverskridende foranstaltninger i form af f.eks. begrænsninger i adgangen til at kommunikere ved hjælp af computer eller mobiltelefon, og de ansvarlige institutioners legitime interesse i, både af ordensmæssig, pædagogisk og sikkerhedsmæssig karakter, at fastsætte sådanne restriktioner.

Udover reglerne i serviceloven findes der regler om magtanvendelse i grundloven, lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter (tvangsindgrebsloven) og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Magtanvendelsesudvalget skal:

  •  Beskrive de etiske, juridiske og praktiske udfordringer på magtanvendelsesområdet i forhold til døgntilbud og opholdssteder til børn og unge og i forhold til børn og unge boende hos plejefamilier.
  •  Analysere det eksisterende hjemmelsgrundlag for magtanvendelse.
  •  Side 428
  •  Analysere de behov for tiltag på området, der efterlyses af henholdsvis børn og unge, de ansvarlige institutioner og plejefamilier.
  •  Komme med anbefalinger til konkrete forslag til løsninger på udfordringerne.
  •  Hvis det vurderes relevant, udarbejde nye forslag til regler om magtanvendelse, der sikrer de redskaber, som er nødvendige på anbringelsessteder og i plejefamilier under hensyntagen til barnets retssikkerhed.
  •  Vurdere, om der er særlige grupper, der har særlige behov, herunder børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Det forudsættes, at udvalgets forslag holdes inden for de eksisterende økonomiske rammer.

I arbejdet skal Magtanvendelsesudvalget inddrage erfaringer fra de øvrige nordiske lande. Der kan afholdes temadrøftelser og indkaldes eksterne eksperter mv.

Udvalget udpeges af social- og integrationsministeren og sammensættes af 1 formand, 1 repræsentant fra Social- og Integrationsministeriet, 1 repræsentant fra Justitsministeriet, 1 repræsentant fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, 3 eksperter, 1 repræsentant fra KL, 2 kommunale praktikere og 8 organisationer på børne- og ungeområdet (Børns Vilkår, Børnerådet, Plejefamiliernes Landsforening, Socialpædagogernes Landsforbund, Landsforeningen af opholdssteder, Foreningen af danske døgninstitutioner og Danske Handicaporganisationer). Sekretariatsbetjeningen varetages af Social- og Integrationsministeriet med deltagelse af Ankestyrelsen og Socialstyrelsen.

Magtanvendelsesudvalget udarbejder en betænkning inden udgangen af 2014. Formanden for udvalget fastlægger retningslinjerne for arbejdet. Social- og Integrationsministeriet afsætter de fornødne midler til udvalgets arbejde, herunder til inddragelse af eksterne konsulenter efter behov.

Side 429