Forord

Dette er en revideret udgave af Gorm Toftegaard Nielsens Straffesagens gang. Det er med stor glæde og taknemmelighed, at man kaster sig over en sådan opgave. Samtidig er det bestemt ikke uden ærbødighed. Straffesagens gang bærer i høj grad præg af Gorms unikke formidlingsevne og praktiske blik på juraen. Forståelsen af reglerne og ikke mindst anvendelsen af dem skal være båret af »common sense«, hvilket også altid har været afspejlet i undervisningen på jurastudiet og i samtlige Gorms lærebøger. Selve bogens fokus og opbygning er bedst beskrevet af den oprindelige forfatter selv:

»Titlen Straffesagens gang er valgt for at understrege, at jeg vil forsøge at følge sagen fra politianmeldelsen, og indtil der afsiges dom i sagen. Dette er retsplejelovens systematik. Traditionen herhjemme har været en anden systematik, hvor f.eks. tiltalespørgsmålet, der afgøres af anklagemyndigheden, når efterforskningen er afsluttet, behandles før gennemgangen af efterforskningen. Jeg har aldrig forstået dette fravalg af både lovens og virkelighedens kronologi.

Synspunktet, at det er væsentligt at følge straffesagens gang, medfører også det brud på traditionen, at fremstillingen ikke indledes med en omfattende gennemgang af strafferetsplejens principper eller grundtræk. Dette skyldes min grundlæggende opfattelse af, at abstrakt indlæring af principper og begreber ikke er særlig hensigtsmæssig. Jeg foretrækker at behandle problemerne, når de melder sig i virkeligheden – altså under sagens gang. Og at løsningen primært baseres på lov og retspraksis.

[…]

Bogen er skrevet primært til undervisningen på den juridiske grunduddannelse. Netop i denne sammenhæng er det væsentligt, at læseren ser forbindelsen mellem straffesager og ikke blot retsplejeloven, men også til andre fag.«11. Uddrag fra forordet til 6. udgave.

Jeg kan naturligvis kun tilslutte mig denne intention og tilgang og har så vidt muligt forsøgt at bibeholde bogens opbygning og ikke mindst tilgang til emnet.

Bogen har været anvendt i undervisningen siden 1997. Ved tidligere udgaver har der været givet værdifulde bidrag til ændringer fra Ole Gram. Peter Garde, Vagn Greve, Johan Reimann og Peter Rørdam har læst manuskriptet til 1.-udgaven og på flere punkter afhjulpet væsentlige fejl og mangler ved fremstillingen.

Side 7

I forbindelse med 7. udgave er senioranklager Kaare Linde fremkommet med betydningsfulde bemærkninger til manuskriptet. Bente Schandorff Hansen har under betydeligt tidspres hjulpet med korrektur.

Bogen er efterhånden forsynet med en række noter. Disse har alene betydning for praktikere og andre, som ønsker at dyrke et spørgsmål mere grundigt end sket i teksten.

August 2020

Nicolaj Sivan Holst

Side 8

Fodnoter samlet

1. Uddrag fra forordet til 6. udgave.