Stikord

A

Adhæsionskrav 28, 212

Advarsel

– indenretlig 244, 248

– udenretlig 123

Afhøring 72, 189 ff.

– af personer under 18 år 76

– børn 193

– fair 77

– før hovedforhandling 199

– pligt til at afklare tvivlsspørgsmål 192

– sigtets rettigheder 45

– tiltalte 190

– videoafhøring 56 f.

– vidner 192 f.

– virkning af tavshed 74, 190

Afsigelse af dom 241

Aftaler

– anklagemyndighed og sigtede 137

Agenter 81 ff.

– betingelser 84

– betænkeligheder 83

– civile 85

– lovhjemmel 82

– på nettet 87

Aktindsigt

– forsvarerens 57

– kommunikation med sigtede 71 f.

– offentlighedens 243

– pressens 243

– sigtede uden forsvarer 59

– sigtedes 57 ff.

– tidligere sigtede eller dømte 242

Anholdelse 46

– fersk gerning 80

– identitetsoplysninger 81 f.

– til afhøring 79

– tiltaltes udeblivelse 186

Anklagemyndigheden 110 ff.

– hierarkiet 110

– Justitsministeren 113 ff.

– uafhængighed 114 ff.

– uvildighed 40

Anklageskrift (se også Tiltale) 145 ff.

– afvisning 153 ff

– berigtigelse 153 ff., 227

– forvaltningsafgørelse 145

– indhold 146 ff.

– udvidelse 155 f.

Anmeldelse 34 ff.

– bagatelagtige 38

– politiets anmeldelsespligt 37

– specialmyndigheder 37

– strafansvar 35 f.

– tilbagetrækning 36

Anonyme vidner 195 ff.

– meddelere 69, 197

– politiagenter 197 f.

Anticiperet bevisførelse 199

B

Bagatelsager 123

Begrundelse 239

– beslutninger 241

– domme 239 ff.

– påtaleopgivelse 119 f.

Berigtigelse af anklageskrift 153, 227

Beskæring 112 f.

– tilståelsessag 131 f.

Beslaglæggelse 104 ff.

Side 261

– gennemførelsen 106

– hos forsvareren 71

– hos ikke-mistænkt 105 f.

– hos sigtede 105

– hos vidneudelukkede 203

– sos forsvarere 105

Bevisbedømmelse

– sigtedes tavshed 74, 190

Bevisfortegnelse 156 f.

Bevisførelse 214 ff.

– fri 214

– tvist 157

Bevisumiddelbarhed 215 f.

Bilfinderkorps 31

Bistandsadvokat 209 f.

Bødeforlæg 24, 134

– beløbsgrænse 135

– førerretsfrakendelse 136

– ikke-vedtagelse 137

– omgørelsesret 137

– specialmyndigheder 137

– vedtagelse 136

Bødesager 134 ff.

Børn

– afhøring 76 f.

– ungdomskriminalitetsnævn 77

– videoafhøring 56, 172, 193

– vidner 193

Båndoptagelse

– afskrift som bevis 216

– journalisters 168 f.

C

CCPR 21

D

Dokumentation 215 ff.

– brugt til forbrydelsen 216

– erklæringer 217

– parterne enige 222

– politirapporter 218 ff.

– retsbøger 216

– tiltaltes udeblivelse 186

– videoafhøringer 217

E

Erstatning

– for tvangsindgreb 28, 43

– forurettedes krav 27, 136, 209, 211, 247

– i stedet for privat påtale 24

– uberettiget anholdelse 81

– uberettiget varetægtsfængsling 75

EU-ret 20 f.

– bøder til virksomheder 27

– EU-Domstolen 20

– præjudicielle spørgsmål 21

Europæiske Menneskerettighedsdomstol, Den 18 ff.

Europæiske Menneskerettighedskonvention, Den 18 ff.

– inkorporering af 19

– straffesagsbegrebet 26

F

Fair afhøring 77

FN’s Generalforsamling Verdenserklæringen om Menneskerettigheder 18

FN’s konvention om borgerlige og politiske rettigheder (CCPR) 21

Forberedende retsmøde 160

Forehold 191, 221 f.

– tavse vidner 219 ff.

Forelæggelse 161, 189

Forholdsfortegnelse 110

Forsvarer 59 ff.

– aktindsigt 65 ff., 68 f.

– anmodning om efterforskning 70

– beskikkelsestidspunkt 61

– beskikket eller valgt? 59

– efterforskningsbeføjelse 62

– overvære efterforskningen 64

– ransagning hos 102

– salær 59

– vidneudelukkelse 105, 202

Forsvarerbeskikkelse 46

– tilståelsessager 133

– udeblivelsessager 187

Forsvarers aktindsigt 65 ff.

– overlevering til sigtede 58 f.

Side 262

– pålæg om ikke at give 59

– ret til at forevise sigtede 58

Forurettede 209

– advokatbistand 209

– erstatningskrav 209, 211, 212

– klageadgang ved henlæggelse 119

– offentliggørelse af identitet 168, 173

– politiets vejledningspligt 212

– som vidne 209

Forvaltningstvang 27

Fotoforevisning 48, 49, 64, 70, 90

Fotografering

– domsforhandling 169

– færdselslovsovertrædelser 37

Frakendelsespåstande 152

G

Grundlovsforhør 94

H

Hearsay-evidence 193

– rapportoptagende politiassistent 221

Henlæggelse 118 ff.

– begrundelsespligt 119

– bevisets stilling 118

– grundløs sigtelse 118

– klageadgang 120

– ressourcebetinget 121

Hovedforhandlingen 163 ff.

I

Identitetsoplysninger 73

In dubio pro reo 119

Indskærpelser 123

Inhabilitet (se også upartiskhed) 179 f.

– dommernes 179 ff.

Inkvisitorisk proces 31

J

Justitsministeren

– som øverste anklager 113 ff.

K

Kaptiøse spørgsmål 77

Klageret

– afvist anmeldelse 36

– ved påtaleopgivelse 119

Konfiskation 136

– udenretlig vedtagelse 136

Konfrontation 64

Kontrollerede leverancer 84

Kriminalregister 45

L

Legalitetsprincippet 121 ff.

– opportunitetsprincippet 121 ff.

Lukkede døre 171 f.

Lægdommere 174 f.

Lægers vidnepligt 202

M

Materielle sandhed 15

– pligt til at afklare tvivlsspørgsmål 192

– syn og skøn 213

Meddelere 69 f., 81

Menneskerettigheder 18 ff.

Ministeransvar 22 f.

Mundtlighedsprincippet 166

N

Navneforbud 52 f., 173

Nævningesager 175

O

Objektivitetsprincippet 43, 111

Offentlighedsprincippet 164 ff.

– domsafsigelsen 171

– hovedforhandlingen 163 ff.

– overvære retsmøder 165

– votering 171

Ofret (se Forudrettede)

Omgørelsesfrist 119

– efter § 831-dom 131

Opportunitetsprincippet 121

P

Parkeringsafgift 25

Pejlingsudstyr 93

Periculum in mora 100

Plea bargaining 78, 137 ff.

Politiet

Side 263

– forhold til anklagemyndigheden 40 f.

– objektivitetsprincippet 43

– oplysninger til pressen 51

– prioritering af opgaver 37

– straffesager mod politifolk 23

– tavshedspligt 47 ff.

Politikere 117

Politirapport 65 ff.

– 0-rapporter 66

– afhørtes underskrift 78

– dokumentation 218 ff.

– forehold 191

– fremsendelse til retten 158

– identitet på anonyme meddelere 69

Pressen

– kildebeskyttelse 204

– liveblogging 169

– loyalitetskrav ved referater 167

– lukkede døre 53, 165 f., 244

– lyd og billede fra retsmøder 168

– navneforbud 52 ff., 173

– privatlivets fred 166

– referatforbud 173

– referatprivilegium 166

Privat påtale 24

Privatdetektiver 30

Private straffesager 24

Procedure 222 ff.

Præjudicielle spørgsmål 21

Præster, vidneudelukkelse 102, 105, 202

Psykisk syge 188

Påtale eller tiltale 109

Påtalebegrænsning 155, 229, 232, 233, 235 f.

Påtaleopgivelse 107, 109, 118 ff., 133

– under en § 831-sag 131

R

Ransagning 95 ff.

– betingelser 95 ff.

– domstolskontrol 99

– fremgangsmåde 101

– hemmelig 102

– kategori 1 97 ff.

– kategori 2 101 f.

– lejlighedsfund 103

– mistænkt 97 ff.

– periculum in mora 100

– samtykke 99

– vidneudelukkede 102

Referatforbud 173

Rekonstruktion 214

Retsbøger 216

– aktindsigt i 239

– dokumentation 216

– sigtedes aktindsigt i 58

Retsplejeloven, inddeling 14

Revisionsrapporter 63, 68

Revisors vidnepligt 203

Rigsretten 22 f.

S

Saglig kompetence 174 ff., 238

Sanktionsafgifter 25 ff.

Selvinkriminering 32 ff.

– børn 77

– edition 72

– sigtede oplyses om 73 f.

– sigtets rettigheder 45

Sigtede

– aktindsigt 57 ff.

– beskyttelse af 43 ff.

– forsvarerbeskikkelse 46, 59 ff.

– overvære § 831-sager 126

– overvære efterforskningen 55 ff.

– registreringen 45

– ret til tavshed 74

Sigtelse

– afhøring med en sigtets rettigheder 45

– mistankens styrke 44

Skriftlig forberedelse 161 f.

Skygning 91, 197

Strafferetspleje 13 ff.

– begrebet 13

– området 13

Strafpåstanden

– anklageskrift 152

Syn og skøn 213

Side 264

T

Tavshed

– bødesager 244

– ret til 190

– virkning af tavshed 74 f.

Tavshedspligt 47

– politiets 47

– pålæg på trods af 202

Tempoet for efterforskningen 40 ff.

Tilfældighedsfund 97, 103

Tillægsanklageskrift 155

Tilståelsessager 125 ff.

– beskæring af 131

– bestyrket af omstændighederne 130

– forsvarer 133

– psykisk afvigende 132

– retsmødebegæring 126

– samtykke 132

– strafudmålingen 130

– subsumption 129

– tilregnelsen (subjektiv skyld) 128

– tilståelsen 126 ff.

– udskillelse 125 f.

Tiltale 109 ff.

Tiltale og dom 224

– afvigelser 227

– det mindre i det mere 225

– frakendelse 237

– påtalebegrænsning 229, 235 f.

– sanktion 236

– subsumption 234

Tiltalefrafald 121 ff.

Tiltalte

– skikkethed 185

– tilstedeværelse 185 ff.

– udeblivelse, bødesager 245 f.

– udeblivelsesdomme 186

– udelukkelse under en afhøring 195

Tvangsbøder 248

Tvangsindgreb 89 ff.

– definition 89 ff.

– specialmyndigheders (uden for strafferetsplejen) 32 f., 37 ff., 90

Tvist om bevisførelsen 157 f.

U

Udeblivelsesdom 245 f.

– bødesager 245

Udskillelse af medsigtede 125 f.

Undersøgelseskommissioner 23, 49, 50, 165

Ungdomskriminalitetsnævn 77

Upartiskhed, dommeres 179 ff.

– afgjorte sager vedrørende medgerningsmænd 183 f.

– tidligere beskæftigelse med sagen 181

Utilregnelige

– forsvarer ved politiafhøring 62

– tilståelsessager 175

V

Varetægtsfængsling 94 f.

– betingelser 94

– langstrakt sagsbehandling 41

– retshåndhævelsesarrest 95

Videoafhøring 56 f.

Vidnefritagelse 203 ff.

– ved politiafhøring 75

Vidnepligt 200 f.

Vidner

– anonyme 195 ff.

– forberedelsespligt 201

– indkaldelse 192

– overvære sagen 193 ff.

– sandhedspligt 192

– sandhedspligt over for politiet 33 f., 72 f.

– tavshedspligt 201

– tiltaltes udelukkelse 195

Vidnetvang 200

Vidneudelukkelse 201 ff.

– absolut 202

– politiafhøring 75

– ransagning hos 102

Votering 171, 238

Side 265