Stikordsregister

A

Aberratio ictus 186 f.

Abnorm, handling 146 ff.

Absorption 75 ff., 79, 329 ff.

Accept af risiko (acceptforsæt), (se også positiv indvilligelse) 171 ff., 187

Adfærdsdelikter

 •  forsæt 166 f., 169
 •  forsøg 316 f.

Adfærdsdirigerende (straffens formål) 19, 49788771984804_0017.pdf6 ff., 69, 117, 202, 226, 285

Administrative sanktioner 71, 505, 538, 541 ff.

Advokatbistand

 •  i straffesager 568, 606
 •  ifm rådgiveransvar 219 f.

Adækvanslæren 295

Afkriminalisering 66 ff., 70, 86, 515

Afpresning (se også § 281) 184, 280, 289, 332

Afskrækkelse

 •  straffens formål 23, 50 ff., 54, 158, 506
 •  afskrækkende sanktioner 523 f., 545 f., 549 ff., 554 ff., 559

Afværge, fare 186, 314

 •  afværgehandling 319, 356
 •  forsøgsansvar 314 ff., 318 f., 327, 332 f.
 •  medvirken 262, 282
 •  objektiv straffrihedsgrunde 341 ff., 349 ff., 360 ff.
 •  strafudmåling 459 f.
 •  uforsætlige følger 186
 •  vedrørende sanktioner 130 f.

Agtpågivenhed 196 f., 201, 203, 205, 546

AJOS 553, 562

Aktieselskab, strafansvar for 136 ff.

Aktive personalitetsprincip 409, 416 ff. 421 f., 425

Alkohol

 •  kriminalisering 70
 •  misbrug 131
 •  promille 201, 224, 297
 •  rus, beruselse 124 ff., 131 f., 186
 •  salg af 273
 •  uagtsomhed 201

Almenfarlig forbrydelse 76, 183, 189, 287 f., 303, 436, 439, 466

Almenpræventiv (generalpræventiv) 51 ff., 60 ff., 391, 435

Almindeligt accepterede, handling (uagtsomhed) 199

Ambulant psykiatrisk behandling 134

Analogi 73, 102, 106 f., 511 f., 514 ff., 521, 543

Analogi (begreb) 102

Analogiforbud 514 ff.

Anbringelse, i institution 134

Anbringelsesdom 128, 133 ff., 485

Andelsselskab, strafansvar for 146 ff.

Andre bebyrdende retsfølger 97, 437

Andre landes territorium 416

Andre retsfølger af den strafbare handling 20, 95 ff., 119, 403 f., 430, 435 ff., 471, 483 ff.

Anholdt, som flygter 180

Anklagemyndigheden 151, 413, 421, 432, 557

 •  bevisbyrde 191 ff., 226, 384 ff.
 •  EU 546, 557, 570
 •  foranstaltninger 486
 •  tiltalefrafald 471
 •  tiltalerejsning (og -opgivelse) m.v. 301, 326, 338, 389, 400, 401, 403, 413, 497, 432

Anonyme fejl 139, 146, 150

Anpartsselskab, strafansvar for 136 ff.

Ansigtstildækning, se tildækningsforbud

Ansvarsforældelse 389 ff.

Side 595

Ansvarspådragende handling, territorialprincippet 415 ff.

Ansvarssubjekt

 •  fysiske personer 118 ff., 272 f., 275 f., 518 f.
 •  juridiske personer 140, 270 f.
 •  valg af 151, 239 ff., 522

Antarktis 425

Anticiperet bevisførelse 556

Anvendelsesområde

 •  EMRK art. 7 82, 504 ff., 523, 532
 •  EU-retten 533 f., 556 ff.
 •  samfundstjeneste 474 f.

Arbejdsmiljø 145, 152, 200, 212, 215, 217, 553, 561, 572

Arrestordre, EU 553, 561, 567, 572

Assimileringsprincippet 544 ff., 554, 555, 572

Asylansøger 362, 417, 420

B

Bagatelgrænse, forsøg 286 ff.

Bagvedliggende retsregler 307

Bebrejdelsesværdig

 •  ledelse af juridisk person 219, 223
 •  skyldprincippet 118, 147, 156, 186, 196, 202, 207, 211

Beccaria, Cesare 50 f., 82

Begrænset udvidende fortolkning 106 ff., 114, 515, 521

Behandlingsdom m.v. 62 f., 133 ff., 340, 473, 486

Bentham; Jeremy 50 f., 157

Beruselse, se alkohol

 •  Beskyttelsesinteresse (og hensyn) 68, 70, 71, 74, 105, 106 f., 111, 233, 234, 275, 285, 296, 310, 325, 373, 376, 378 f., 380, 429, 550

Beskyttelsesprincippet 409, 422

Bestemt antaget, forsæt 169

Bestikkelse 430

Bestyrelse, strafansvar for 153, 218, 541

Betinget dom 471 ff.

 •  delvis betinget 474
 •  formålstjenligt 473
 •  mentalt retarderede m.fl. 128
 •  nyt strafbart forhold 475
 •  overtrædelse af særvilkår 475
 •  prøvetid 473 f.
 •  samfundstjeneste 474
 •  særvilkår 473
 •  tilsyn 473
 •  upåkrævet 472 f.

Betydelig værdi, stjålne genstande 236

Betydeligt formuetab 222

Bevidst uagtsomhed 172 ff., 175 f., 178 f., 192, 206 f., 210 f.

Bevidst uvidenhed 177 ff.

Bevidstløshed 130, 162

Bevis

 •  bevisretten 25 ff.
 •  forsøg 294, 304, 315, 325
 •  forældelse 391
 •  frafald af sigtelse 497
 •  objektive straffrihedsgrunde og samtykke 384 ff.
 •  tilregnelse 175 ff., 182, 191 ff., 210

Bigami (se også § 208) 228 ff., 232

Billigelse, af en forbrydelse 289

Blandingsideologi (og -teorier) 56, 60 f.

Blasfemi 66, 70, 222, 307

Bogføring 322, 414

Bopæl (og bosat)

 •  fuldbyrdelse af straf på 100, 475
 •  medvirken 266
 •  straffemyndighed 28, 408 f., 416 ff.

Bortførelse (se også §§ 260-262 a) 252, 330

Bosat, se bopæl

Bosiddende i Danmark, se bopæl

Brandstiftelse (se også §§ 180-182) 161, 192, 225, 287 f., 291 ff., 301, 307, 315 f. 323

Brugerens ansvar, motorkøretøj 216

Brugstyveri, se tyveri 216

Butikstyveri, se tyveri

 •  Bødestraf 23, 94, 97, 119, 128, 144, 331 f., 403, 435, 437, 439 f., 443, 471, 478 f., 483, 524, 547

Børnepornografi 70, 172, 188, 194, 536

C

Catch all-klausul 558

Cepol 571

Chartret, EU 535, 551, 559, 562, 568, 572

Side 596

Civilretlige regler 24, 202, 342, 430, 497, 541, 570

Common sense 187

Concursus necessarius (begreb) 275 f.

Contra legem 552 f.

Corpus Juris 537

Criminal charge-begrebet 504, 538

Culpa-begrebet 202

Culpøs handling 202

Cyber crime 565

D

Dagbøde 437, 439

Dagligdags handling (forsøg) 286 ff., 297, 309

Dambrug 230

Danmarks stilling, EU 562

Dansk fartøj 411

Dansk registeret virksomhed 415

Dansk territorium 407

Danske implementeringsregler 557

Danske stats selvstændighed 409, 422

Databedrageri (se også § 279 a) 67, 323

Datterselskab 148, 154

De lege ferenda 29

De lege lata 28

De sententia ferenda 29

Debil 127

Delikt 21

Demens 121, 131

Demokratisk legitimitet 84, 86 ff., 102 f., 109, 114 f., 511 f.

Depressiv psykose 121

Desvetudo 509

Direkte forsæt 179, 298

Direktiver 535, 541 f., 558, 564

Direktør 218, 414, 490

Diskriminerende 444, 503, 547, 555

Dobbelt straf 154, 493

Dobbelt strafbarhed 417 ff., 420 ff., 424 ff.

Dokumentfalsk (se også § 171) 184, 188, 292, 300, 326, 362, 558

Dolus Alexanderson 177

Dolus eventualis 193, 298

Dolus subsequens 189

Domsbegrundelse 121, 168, 173, 198, 204, 209

Dopingkriminalitet 67 f.

Dyretransport 152, 154

Dyreværnsloven 67, 154

Dækningsprincip 180 f., 184, 191, 205

Dødens indtræden 169, 313

Dødsboer 141

Dødsårsag 291, 299

Dåd 252

E

Edinburghaftalen 563

Effektivitetsprincippet 544 ff. 554 f., 572

Efterfølgende forsæt 189

Egenhændige delikter 272 ff.

Egentlig retsvildfarelse 224, 230, 381 ff.

Egentlig undladelsesforbrydelse 257 ff., 290

Egne statsborgere (udlevering) 424

Egnethed

 •  foranstaltningers 135, 548
 •  forsøgets 307 ff., 324
 •  samfundstjeneste 474

Ejendomsforbehold 232, 233, 310

Engel-kriterierne 504 ff., 531

Engelsk ret (UK) 31, 55, 72, 158, 187, 190, 224, 241, 288

Enkeltmandsvirksomhed (enkeltpersonejet) 140 ff., 153, 214

Ensartethed, i retsanvendelsen 56, 59, 62 ff., 74, 435, 443 f., 493

Enstemmighed (EU) 562 ff.

EPPO 571

Erhvervsforhold 199 ff., 218 ff.

Error in persona 224

Erstatning 129, 157

Erstatningsansvar 129, 157, 159, 202 f., 206, 342, 366, 546

Etikette 70

Etisk motiv 320

EU criminal law 533

EU’s finansielle interesser (og midler) 537, 545

EU-anklagemyndighed (EPPO) 571

Euforiserende stoffer 77, 124 ff., 194, 223, 295, 308 ff., 438, 487, 491

EU-konform, fortolkning 534, 539 ff., 543 ff., 551 ff., 555 f., 572

EU-retligt element 556 ff.

Side 597

EU-retsakter (se også direktiver og forordninger) 535

EU-rettens effektive virkning 560

EU-rettens forrang 39, 537, 553 f., 561 f., 572

Eurojust 570

Europol 569

Europæisk politiakademi (Cepol) 571

EU-strafferet 533 ff.

Eventualitetsforsæt (se også dolus eventualis) 170 ff., 179, 193, 207, 236, 281, 298

Exces i nødværge 355 ff.

F

Faktisk vildfarelse 222 ff., 229, 233, 306, 381 ff.

Falsk dokument, se dokumentfalsk

Falsk kørekort 300

Familieliv (se også privatliv) 72, 497, 502

Fareafværgende hensyn, se Afværge, fare

Faredelikter 77, 166, 169, 333

Farefremkaldelse

 •  beruselse 186
 •  forsæt 188 f., 192 f., 196
 •  forsøg 296, 303, 309

Fast ophold, se Lignende fast ophold

Fasthed (eller styrke) i forsættet 299 f., 303

Fast-normerede bøder 550

 •  Fejlagtig forestilling eller opfattelse (se også Faktisk eller Retlig vildfarelse) 221, 225, 306, 310, 380 ff.

Feuerbach, Anselm von 50 f., 82

Finansiel virksomhed 199 ff.

Finland 56, 137, 427, 513, 538

Fjendtlig krigsmagt 429

Flagstatsprincippet 411 ff.

Fogedretten 232 ff., 310

Folkeafstemning (om retsforbehold) 569

Folkedrab 27, 423 ff., 428

Folkeret 27, 408 f., 419, 421, 423, 431 f.

Folkesundheden 547

Fonde, strafansvar 136 ff.

Foranstaltning, § 68 95 f., 128 ff., 131 ff., 133 ff., 392, 403, 437, 471, 477, 484 ff.

Forberedelse, se forsøg

Forbigående sindssygelige tilstande 124 ff., 131 f., 136, 485

Forbrydelse (begreb) 22

Forbrydelser mod menneskeheden 27, 396, 409, 423, 425

Forbud 40, 231

Foreneligt med forbrydelsens væsen 516 ff.

Foreninger, strafansvar for 136 ff.

Forhold (begreb) 91

Forhold begået i udlandet 429

Forhøjetstraf 186, 482 f.

Forkyndelse 401, 570

Formode 210

Formodningsregel 200, 276, 553, 572

Formueforskydning 166 f., 180

Formål, med at straffe 58, 61, 65

Forordning 535, 536 ff., 542, 549, 558, 564

Forrangsprincippet, se EU-rettens forrang

Forretningsrejsende 416

Forsikringssum 232, 414

Forstandsudvikling 119

Forsvarlighedsvurdering (tilregnelse) 196 ff.

Forsæt

 •  begrebet 163
 •  bevis for 190 ff.
 •  bevidst uvidenhed (selvvalgt tvivl) 177 ff.
 •  direkte forsæt 164
 •  dækningsprincippet 180 ff.
 •  eventualitetsforsæt (dolus eventualis) 170 ff.
 •  fuldbyrdelse 287
 •  gerningsindholdet 180 ff.
 •  grader af forsæt 179
 •  hensigt 164 f., 190, 296
 •  mental retardering 185
 •  motiv 166 f.
 •  positiv indvilligelse 171 ff.
 •  sandsynlighedsforsæt 168
 •  sindssygdom 184
 •  sløret forsæt 181 f.
 •  straffastsættelse 281
 •  subjektivt overskud 184 f.
 •  terror 305
 •  tidspunkt for 188 f.
 •  Side 598
 •  viden 165 f.
 •  værdiladede udtryk 187

Forsøg

 •  absorption 329
 •  bedrageri 223, 232
 •  bevis 304 ff., 325 ff.
 •  drab 187
 •  dækningsprincippet 287 ff.
 •  forberedelsesfasen 293, 305
 •  forberedelseshandlinger 293, 299, 306, 311, 413
 •  fejlagtige opfattelser 306 ff.
 •  fremme eller bevirke 297 ff.
 •  frihedsberøvelse 326
 •  frivillighedskravet ved tilbagetræden 319 ff.
 •  fuldendt 294, 330
 •  grov vold 192
 •  iværksættelse 189, 293 ff., 315 ff., 324, 327
 •  konkretisering 293, 301 ff., 305 f.
 •  medvirken 327 ff.
 •  objektive side 289 ff.
 •  retsvildfarelser 309 f.
 •  subjektive side 297 ff.
 •  sammenstød 329
 •  strafudmåling 331 ff.
 •  tilbagetræden 311 ff.
 •  tilbagetrædelseshandlingen 315 ff.
 •  utjenlige forsøg 295 ff., 307 f.
 •  viljen til forsøg 297, 299 ff., 304

Forsømmelse 187, 209 f., 403

Fortolkningsprincipper

 •  dansk ret 75 ff., 98 ff. 102 ff., 553, 572
 •  EU-ret 535 ff.
 •  rammeafgørelser 552
 •  menneskerettigheder 498 ff.

Fortsat forbrydelse 327, 527 f.

Fortsat forbrydelse (begreb) 399, 527

 •  Forudsigelighed 62, 80, 85 f., 102, 114, 115, 428, 435, 444, 493, 510 ff., 516 ff., 520, 522, 530, 535, 558

Forvaltningsakt 231, 557

Forvaltningsretlige regler 25, 74, 88, 345, 430

Forvandlingsstraf 142, 214, 403, 523 f.

Forvaring 95, 96, 128, 130, 136, 437, 484, 485 f.

 •  karakterafvigende 485
 •  tidsubestemt frihedsberøvelse 485
 •  udtalt farlighed 485
 •  utilregnelige 136

Forældelse 389 ff.

 •  afbrydelse af forældelsesfristen 400 ff.
 •  domsforældelse 390
 •  fortsatte forbrydelser 399
 •  forældelsesfrist 393
 •  frifindelse 392
 •  indtrådt følge 398
 •  medvirken 397
 •  privat påtale 402 f.
 •  påtaleforældelse 389
 •  realkonkurrence 395
 •  rettergangsskridt 401
 •  senere begivenhed 398
 •  sidestrafferamme 393
 •  strafferamme 393
 •  strafferamme, delte 393
 •  særlige forbrydelser 395
 •  tilstandsforbrydelse 398
 •  ubestemt tid 401
 •  uforældelig 393, 395
 •  ufuldendt forsøg 397

Forårsagelsesdelikter 165, 169, 189, 196, 316, 317

Fotografering (se også § 264 a) 226, 344, 386, 401

Fragmentarisk lovgivningsteknik 20

Frakendelse af førerretten 429, 437

Frakendelse af rettigheder 95, 119, 136, 403, 460, 488, 489 f., 547

Fremmed myndighedsområde 416 f., 424 f.

Fremrykket fuldbyrdelsesmoment 184, 246, 292, 317

Fri bevægelighed 547 f., 557, 562, 571

Frihed, sikkerhed, retfærdighed (EU) 564

Frygt for at blive opdaget 322

Fuldendt forsøg, se forsøg

Fuldstændig lovanalogi, se analogi

Funktionel tilknytning 145 ff.

Fællesinteresse 426

Fængsel 436

Færdselsloven 78, 124, 152, 159, 196 ff., 201, 205, 215, 216, 230, 297, 428

Færdselssikkerhed 550

Side 599

Færdselsstrafferet 199, 201, 205

Første søjle (EU) 562

G

Generalpræventiv ideologi, se Almenpræventiv

Gengældelse

 •  straffeteori 48 ff., 53 ff., 60
 •  nødværge 344

Genoplivning 313

Genopretning

 •  forsøgsansvar 331 ff.
 •  nødværge 344
 •  selvtægt 369
 •  strafudmåling 331 ff., 460 ff., 487
 •  straffeteorier, se gengældelse

Gensidig anerkendelse (EU) 567

Gensidig tillid (EU) 567

Genstandskonfiskation 119, 488

Gentagelse 434, 476, 482 f., 529 f.

 •  egentlig gentagelsesvirkning 482 f.

Gerningselement (se også gerningsmomenter) 91, 180 f.

Gerningsindhold (begreb) 91 f., s. 144 f.

 •  EMRK art. 7 508
 •  EU-strafferet 535 f.
 •  forsæt 173, 180 ff.
 •  forsøg 285, 291
 •  medvirken 246
 •  motiv 166
 •  objektive straffrihedsgrunde 335 f.
 •  samtykke 371 ff.
 •  straffemyndighed 414
 •  vildfarelser 222 ff.
 •  uagtsomhed 201, 205 ff.

Gerningsmomenter (se også gerningsindhold og gerningselementer) 91

Gerningspersonens forudsætninger 196, 202 ff., 274

God lovgivningsskik 68 ff., 86 f.

Grader af uagtsomhed, se uagtsomhed

Grov uagtsomhed 208

Grov vold med døden til følge (se også § 246) 186

Grundlæggende rettigheder (EU) 535 f., 547, 551, 556, 559 ff.

Græske majs 546

Gudsbespottelse (se også blasfemi) 222

H

Handelssanktioner 558

Handlepligt 189, 194, 219, 263 ff., 398 f., 412

Handling 91

Hegel, G.W.F. 50 f.

Helhedsvurdering 124, 209, 234, 265, 354, 375, 402, 475, 552, 572

Hensigt, se forsæt

Hensynsløs 187 f., 205, 295

Hindre fuldbyrdelsen, se forsøg (tilbagetræden)

Hjemlandet 432

Hjemmel (begreb) 88

 •  bekendtgørelse 89
 •  dobbelt 94
 •  EU-forhold 536 ff., 539 ff.
 •  forhold 91
 •  lov 89 ff.
 •  menneskeretlige forhold 507 ff.

Hjertefunktion 313

Hvidvask (se også § 290 a) 150, 218, 226, 230, 457

Hypotese

 •  forsæt 170 ff., 174 ff.
 •  samtykke 366, 374

Hæleri (se også § 290) 161, 178, 189, 308, 414

Hændelige (forhold, fejl, uheld, følger m.v.) 128 ff., 149, 155, 158, 186, 190, 198, 216, 237

Hærværk (se også § 291) 161, 165, 167, 180, 307

I

Idealkonkurrence 395, 476 f.

Identifikation 151

 •  medarbejder og virksomhed 145, 150 f., 218
 •  selskaber 148

Ideologi (straffeteorier) 46, 48 ff., 53 ff., 58, 60

Ikke frit tilgængeligt sted 110, 112, 226, 369, 386

Ildebrand, se brandstiftelse

Ildspåsættelse, se brandstiftelse

Imaginær forbrydelse 204, 306, 309, 381

Implementeringslov 540

Side 600

Indbildt forbrydelse, se imaginær forbrydelse

Indbrudstyveri (se også § 276 a) 65, 299, 302, 305, 321

Individual-/specialpræventiv 51 ff., 60, 64 f., 390, 484

Indrejse i Danmark, ulovlig 173 ff.

Industrialisering 138

Inkapacitering (se også individualpræventiv) 53, 55, 60

Insiderhandel 99, 252, 488, 541 ff.

Instruktion af ansatte 146, 150, 212, 217, 219

Instruktionsbeføjelse 152, 214, 271

Intelligens (se også IQ) 127 ff., 131, 162, 195, 203 f.

Interessentskab, strafansvar for 136 ff., 153 f.

Interlegale gyldighed 428

International solidaritet 421

International straffedomstol (ICC) 27 f., 396, 417, 425

International strafferet, afgrænsning 27 f.

Internationale forbrydelser 27, 425

Internettet 293, 299, 305, 414

Internetvirksomhed 177

IQ (se også intelligens) 127 f., 131

Irrelevant faktisk vildfarelse 223

Iværksættelse, se forsøg

Iværksættelsesstadiet (se også forsøg) 315

J

Juridiske personer 136

Jurisdiktion 407

Jurisdiktionsreglerne 227

Jurisdiktionsudvalget 421, 431

K

Kant, Immanuel 50, 54, 157

Kapring af fly (se også § 183 a) 76

Karakterafvigende 484 f.

Kasuistiske lovbestemmelser 73, 83, 110

Kendskab til reglerne se Retlig vildfarelse

Kriminelle lavalder 118 ff.

Klarhed, krav om 47, 115, 511 ff., 521, 535, 544, 554

Kommune, strafansvar for 136 ff., 143

Kommunikative aspekter, straffens 57 f.

Koncernforhold 154, 414

Konfiskation 95, 136, 437, 488 ff.

 •  EMRKs art. 7 506 f., 514, 524, 525
 •  forældelse 403 f.
 •  genstandskonfiskation 119, 488 f.
 •  præventiv konfiskation 488
 •  udbyttekonfiskation 488

Konfliktråd 28, 55, 460

Konkretisering, se Forsøg

Konkurrence, ved straffastsættelse (se også absorption) 476 ff.

Konkurrenceretten 150, 441, 538

Konkurrerende straffemyndighed 413, 424, 431

Konkursboer, strafansvar for 141

Kontantforbud 150, 218, 226, 230, 457

Kontrahenter 219 ff.

Kontrol

 •  -afgifter 119, 184
 •  demokratisk 31
 •  myndigheders 59, 101, 143, 184, 216, 314, 322, 363, 400, 546, 549

Kontrolprocedurer, i virksomheder 150, 212, 219, 415

Kopivarer 138, 149

Krigsforbrydelser 27, 409, 423, 425

Kriminalforsorgen 52, 58 f., 64 f., 132 ff., 348, 358, 459

Kriminalisering 60 ff., 66, 68 ff., 75 ff., 79

 •  EU 547, 571
 •  forsøg 288
 •  magt til 86
 •  niveau 59

Kriminalitetsforebyggelse (se også individual- og almenpræventiv) 135

Kriminalpræventiv (se også almen- og individualpræventiv) 49, 51 ff., 60 f., 63

Kriminelle lavalder 96, 118 ff., 452, 454

Kriminologi, afgrænsning 28

Kulturelle forhold 61, 445 f., 472

Kumuleret fejl 139, 146, 150

Kvindelig omskæring (se også § 245 a) 419 f.

Kyststaten 412

Kønsneutralitet 41

Køre- og hviletid 147, 215, 423, 424, 429, 550

Kørekort 204, 300, 489, 542

Side 601

L

Landbrugsstøtteloven 558

Landbrugsvirksomhed 142, 214

Landterritoriet 411

– Ledelse

 •  kontrol, se kontrolprocedurer
 •  ledende medarbejder 145, 150
 •  tilregnelse i erhvervsforhold 218
 •  strafansvar for 140, 145, 150, 152 f., 159, 218, 270 f., 414, 490

Legaldefinition 23 f., 97, 163, 195, 203, 435

Legalitetsprincip (begreb) 81

 •  Legalitetsprincippet 47, 81 ff., 225, 285, 307, 427, 495 ff. 535, 540, 542, 544, 555, 560, 572

Lex mitior-princippet 530 f., 532

Lex specialis 76, 512

Ligebehandlingsprincippet 571

Ligegyldighedsforsæt 173, 176, 194

Lignende fast ophold 28, 416 ff., 420

Lissabontrakaten 496, 536, 564, 567 f.

Livets regel 295, 308 f.

Livstid 74, 393, 403, 430, 436, 439, 442, 455, 466, 485

Lovbestemt straf 73, 438

Lovfortolkning 98 ff.

 •  analogi 102
 •  begrænset udvidende 106 ff.
 •  EU-retten 535 ff.
 •  forbrydelsens væsen 107
 •  formålsfortolkning 65 f., 104 f., 550
 •  formålslighed 107
 •  historisk 104
 •  indskrænkende fortolkning 100 f.
 •  lovgivers vilje 108
 •  materiel typicitet 109 ff.
 •  objektiv fortolkning 104
 •  ordlyd 102
 •  præciserende fortolkning 100
 •  rammeafgørelser 551
 •  retstomt rum 109
 •  subjektiv fortolkning 104
 •  teleologisk fortolkning 104 f.
 •  udvidende fortolkning 101 f.
 •  ydre lighed 107

Loyalitetsforpligtelse (EU) 534, 546, 552 f.

Luftrummet 411

Lægefaglig vurdering 122, 127

M

Magna Carta 46

Magtanvendelse (se også nødværge) 21, 47, 346, 358

Magtmonopol 47

Mandatsvig (se også § 280) 414

Maniodepressiv psykose 121

Masseovertrædelse 235

Materielt typisk 109

 •  bestemmelsens mening 110
 •  forbrydelses kendemærker 111
 •  gerningstype 109
 •  ikke retsstridigt 111, 167, 295
 •  omstændighederne ved gerningen 112
 •  retsstridighedsord 110

Medicin 53, 125, 131, 291, 540

Medicinmisbrug 131

Medieansvarsloven 212, 214, 216, 241, 273

Medievirksomhed 152

Medlidenhed 324 f., 332

Medvirken 239 ff., 245

 •  aftalen 253
 •  aktionens formål 253 ff.
 •  aktivt skadevoldende faktor 259
 •  alternative aktive handlinger 259
 •  concursus necessarius 275 f.
 •  conditio sine qua non 244
 •  digitalt 247
 •  dåd 252 f.
 •  efterfølgende 247
 •  egenhændige delikter 272 ff.
 •  ekstern medvirken 271
 •  erhvervsforhold 145, 148 ff., 154, 200 ff., 206, 218 ff., 270 f.
 •  forsøg 289 ff., 327 ff.
 •  forsæt 193 f., 244
 •  forudgående 246
 •  frivillig tilbagetræden fra forsøg 282 f.
 •  fuldbyrdet forbrydelse 244
 •  fysisk 248
 •  generelle oplysninger 250
 •  handlet i forening 254
 •  hele det kriminelle forløb 253
 •  hjælpehandling 250
 •  Side 602
 •  hovedbestemmelsen 274
 •  hypnose 249
 •  intern medvirken 270
 •  internettet 250
 •  juridiske personer 270
 •  kausalitet 245
 •  konkret rådgivning 250
 •  konkretiseret forbrydelse 245
 •  konkurrerende skadesårsager 246
 •  ledsagelse 266 ff.
 •  medvirken til forsøg 244, 289 ff., 327 ff.
 •  nødvendigt medvirkende 275 f.
 •  nødvendigt sammenstød 275 f.
 •  objektive grænser 246
 •  offentlig tilskyndelse 251
 •  passivitet 257 ff.
 •  psykisk 248
 •  råd 252
 •  samtidig 246
 •  skadelidende interesse 259
 •  strafbare virksomhed afsluttet 246
 •  straffastsættelsen 281 f.
 •  strafnedsættelsesdelikter 274
 •  særdelikter 274 f.
 •  særskilt kriminaliseret 276 ff.
 •  tilfældigt samvirke 246
 •  tilregnelse 193 f., 278 ff.
 •  tilskyndelse 248 ff.
 •  tilstedeværelse 263 ff.
 •  uagtsomhed 244
 •  uansvarligt mellemled 271 f.
 •  uegentlig undladelsesforbrydelse 257 ff.
 •  uegnet 244

Medvirkensteorier 241

 •  negative 241 ff.
 •  positive 241

Mellemstatsligt samarbejde 552, 562

Menneskehandel (se også § 262 a) 76, 420, 536, 565, 566

Menneskerettigheder 32

Menneskerettighedskonventionen 495 ff.

 •  dynamisk fortolkningsstil 501
 •  EU-retligt perspektiv 535
 •  hjemmelsspørgsmål 503
 •  konventionsbegreb 502
 •  margin of appreciation 503
 •  pligtsubjekter 499
 •  present-day conditions 501
 •  skønsmargin 503
 •  solidaritet 500
 •  subsidiaritet 500
 •  traktatkonventionen 500

Menneskeværdighed 54, 158, 372, 502, 519, 559

Mental

 •  -erklæring 28, 122 f., 127
 •  normalitet 43, 117, 120 ff., 162, 184, 204, 375
 •  retardering 120 ff., 127 ff., 131 ff., 184
 •  retarderede i lettere grad 128

Merværdiafgift (moms) 150, 220, 401, 554, 559

Militære luftfartøjer 412

Miljøbeskyttelsesloven 19, 208

Miljøkriminalitet 536, 565

Miljølovgivningen 422

Mill, John Stuart 51, 157

Mindreårige børn 80, 117, 119 f., 243, 267, 346, 452

Mindste middels princip 69, 74, 79, 349, 549 f.

Minimumsstraf 47, 436, 566

Minoriteter 72

Misbilligelse, samfundets 24, 48, 87, 156, 435

Misforståelse, se vildfarelser

Mishandling 70, 188, 528

Moderselskab, strafansvar for 148, 154

Moms, se merværdiafgift

Moralopfattelse 48, 52, 66, 70

Motiv 166, 167

 •  forsæt 166 f.
 •  forsøg 320
 •  objektiv straffrihedsgrund 339 f.
 •  strafudmåling 449

Myndighed

 •  kommunal 138, 143, 263, 487
 •  fiskerimyndighed 363
 •  forældremyndighed 260 f.
 •  magtudøvelse, se magtanvendelse
 •  offentlig (strafansvar for) 136 ff., 141
 •  rådgivning ved 221, 231
 •  påbud 509
 •  samarbejde mellem 568
 •  Side 603
 •  skattemyndighed 314, 317
 •  straffemyndighed 250, 407 ff., 425 ff.
 •  -sudøvelse 143, 342, 345 ff., 358 ff.

Mål-middel-proportionalitet 74, 548, 550

Maastricht-traktaten 30, 536

N

Narkotika (se også euforiserende stoffer) 77, 123, 174, 176, 295, 296, 308, 326, 332, 565

Narkotikapåvirket 124, ff., 182

Nationalitetsregister 411

Naturlige forbrydelser 83

Ne bis in idem 153, 428, 431, 559 f.

Nedkriminalisering, se kriminalisering

Negativ egentlig retsvildfarelse 225 ff., 381 ff.

Negativ faktisk vildfarelse 222 ff., 381 ff.

Negativ uegentlig retsvildfarelse 228 ff.

Negotiorum gestio 365 ff.

 •  nødhjælp 366

Neurose 12, 131, 484

 •  Norge 69, 82, 119, 123, 127, 137, 172, 182, 187, 189, 195, 203, 206, 208, 227, 231, 263, 288, 304, 309, 331, 345, 348, 388

Normalstrafferamme 440

Normativt argument (retskilde) 38

Norsk Høyesterett, se Norge

Norsk ret, se Norge

Nulla poena sine culpa 155

Nulla poena sine lege 81, 496, 541

Nullum crimen sine lege 81, 496

Nykriminalisering, se Kriminalisering

Nyttebetragtning 54, 157 f.

Nytteetik 54, 157 f., 212

Nærliggende mulighed 169, 173, 192 f.

Nødret 359 ff.

 •  definition 359
 •  forsvarlig 364 f.
 •  juridiske personer 149
 •  lovovertrædelsen 361 ff.
 •  nødsituation 360 f.
 •  nødvendig 363 f.
 •  person eller gods 361
 •  retsgode 359
 •  strafudmåling 456
 •  subjektive fejlopfattelser 365

Nødvendighedskriterium, se proportionalitet

Nødvendigt sammenstød 275 f.

Nødværge 343

 •  afværge 346
 •  definition 343
 •  exces 355 ff.
 •  forsvar for almene samfundsinteresser 353 ff.
 •  forsvar for andre 353 ff.
 •  forsvar for ting 353 ff.
 •  forsvarlighedskravet 349 f.
 •  ideelle interesser 349
 •  lovlige magtanvendelse 358 f.
 •  mod-nødværge 343, 355
 •  nødvendighedskravet 349 f.
 •  overhængende 346 ff.
 •  pligt til flugt 350 ff.
 •  proportionalitetskravet 349 f.
 •  påbegyndt 346 ff.
 •  strafudmåling 456
 •  subjektive fejlopfattelser 353
 •  tilregnelse 190, 380, 382 f.
 •  uretmæssige angreb 344 ff.

O

Objektive straffrihedsgrunde 335

 •  bevisbyrde 384 ff.
 •  bevisførelsesbyrde 384
 •  definition 336 f.
 •  ellers strafbar handling straffri 335
 •  gerningsindholdsuafhængig 339
 •  karakteristisk 338 f.
 •  negativ egentlig retsvildfarelse 381 ff.
 •  negativ faktiske vildfarelse 381 ff.
 •  omstændighed 337
 •  overbevisningsbyrde 384
 •  positiv egentlig retsvildfarelse 381 ff.
 •  positiv faktiske vildfarelse 381 ff.
 •  tilregnelse 190, 382 f.
 •  vildfarelse 380 ff.

Objektiveret vurdering

 •  forsæt 191, 236
 •  tilregnelighed
 •  uagtsomhed 196, 202 ff., 210

Objektivt 92

 •  individualansvar 149, 156, 159, 162, 211 ff., 215 ff., 231
 •  Side 604
 •  mistænkelig handling (forsøg) 305
 •  realiseret et strafbart gerningsindhold 92

Offentlige myndigheder, se myndighed

Offentlige orden 70

 •  beskyttelsesinteresse 68 f., 74
 •  legalitetsprincippet 89 f.
 •  straffastsættelse 492

Offentlige ret, afgrænsning 24

Offererstatningsloven 56, 129

Ofres stilling 556

Onde hensigter (eller vilje) 157, 223 f., 233, 242, 286, 295, 306, 309, 319, 324

Op- og nykriminalisering, se Kriminalisering

Opdragelse 21, 51, 69, 119

Opholdsforbud 22, 95, 352, 437, 490 ff.

Opholdstilladelse 360, 417, 548

Opkriminalisering, se Kriminalisering

Oplysningstiden 32, 34, 50, 69, 82

Opnået fortjeneste (vinding) 139, 151, 166, 180, 213, 222, 266, 297, 440, 471

Opportunitetsprincip 413, 421, 432

Ordensbekendtgørelse 90 ff., 97, 108, 231, 307, 433, 490, 509

Ordlyden 102

 •  EMRK art. 7 512, 514 ff.
 •  EU-strafferet 535, 543 f.
 •  forsøg 297 ff., 313 ff., 319
 •  forældelse 397
 •  juridiske personer 142
 •  kriminalisering 73
 •  legalitetsprincippet 100 ff., 105, 107 ff.
 •  medvirken 257
 •  objektive straffrihedsgrunde 338 ff., 349, 364
 •  sammenstød 481
 •  straffemyndighed 412
 •  tilregnelse 161, 180, 196
 •  tilregnelighed 121, 124, 132, 134 f.
 •  vold 94

Ordre 336, 367 f.

Overbygningsbestemmelse 67, 230, 441

Overnationale (supranationale eller overstatslige) 537, 551 f., 562 ff., 572

Overordnet ansat 152

Overstatslig, se Overnationale

Overvejende sandsynligt (se også sandsynlighedsforsæt)

 •  forsæt 168 ff., 176, 179, 190 ff.
 •  forsøg 291, 299, 301

P

Paranoid psykose 121

Passive personalitetsprincip 416 ff., 421, 425

Patologisk (alkohol)rus (se også Forbigående sindssygelige tilstande) 124 ff., 183

Personalitetsprincipperne 416, 432

Personel tilknytning 145

Personlig hæftelse 141

Personlige forhold

 •  forsøg 306
 •  forældelse 391
 •  mentalt retarderet 128
 •  strafudmåling 62 f., 445 ff., 474 f.
 •  uagtsomhed 195 f., 202 ff.

Pirater 423 ff.

Pligt 195

 •  -sforhold (medvirken) 274 ff.
 •  -sforhold (strafudmåling) 463
 •  -ssubjekt (konventionspart) 499
 •  -subjekt (skatteindberetning m.v.) 220

Politimæssige samarbejde (EU) 552, 564

Pornografi (se også Børnepornografi) 66, 70, 184, 188

Positiv egentlig retsvildfarelse 224 ff., 381 ff.

Positiv faktisk vildfarelse 223 ff., 381 ff.

Positiv indvilligelse 171 ff., 177 ff., 187, 193

Positiv uegentlig retsvildfarelse 231ff.

Pragmatiske hensyn 64, 71, 136, 391, 408, 438, 478

Principielle hensyn 71, 136, 170, 206, 237, 299, 32

Private selskaber, strafansvar for 136 ff., 141

Privatliv, retten til 72, 111 f., 344, 372, 375, 497, 502 f., 508, 513

Professionel rådgiver 200 f.

Promille, se Alkoholpromille

Proportionalitet

 •  EU-strafferet 544 ff., 560, 572
 •  Side 605
 •  i snæver forstand 549
 •  ideologi 56 ff., 60 f.
 •  mellem mål og middel 133 ff.
 •  mellem straf og forbrydelsens grovhed 62 ff., 73 ff., 79, 135, 153, 470, 486, 548 ff.
 •  teori 56 ff., 60 f.

Prostitution (se også rufferi) 47, 66, 275

Protokol nr. 22, om Danmarks stilling 536, 563, 568

Præjudiciel forelæggelse 541, 551, 556, 559, 572

Prævention, se Kriminalpræventiv

Præventive forskrifter 77 f., 200 ff.

Præventive foranstaltninger 97, 337, 367, 370

Prøveløsladelse 373, 379, 404, 472

Psykisk afvigende 95, 122 f., 131 ff., 437, 484 f.

Psykisk normalitet, se Psykisk afvigende og Mental

Psykisk sygdom, se Psykisk afvigende og Mental

Psykiske defekter 204

Psykose 121 ff.

Pupino-sagen 552 f., 556

Putativ forbrydelse (se også utjenligt forsøg) 295

Påbud 90, 143, 221, 231, 257, 358, 398, 509 f.

Pådømmelsestidspunkt 95, 516, 529

R

Radikalisering 304

Rammeafgørelse 536 ff., 551 ff., 563, 565 ff.

Ratificere 425, 445, 498, 500, 552

 •  Realiseret gerningsindhold 42, 87 f., 92, 93, 114, 246, 278, 287, 291, 297, 335, 336, 339, 340, 372, 373, 376, 398
 •  objektivt 92, 278, 287, 340
 •  subjektivt 92, 278, 287, 340

Realkonkurrence 395, 476 f.

Realprincippet (se også beskyttelsesprincippet) 409

Reel specialregel (sammenstød) 77

Registreringsformaliteter 548

Religionsfrihed 72, 503

Repressiv (og repression) 50, 61, 71, 134, 536 ff., 545, 566

Repræsentationsprincip 409 f., 424

Restaurationsvirksomhed 142, 152, 215, 274

Ret-begrebet, EMRK 507 f.

Retfærdig gengældelse (se også Gengældelse) 56

Retfærdig rettergang 26, 461, 556, 572

Retfærdighed 33, 50, 55, 564

Retshjælpskonvention (EU) 568

Retlig vildfarelse 221, 224 ff., 306, 381 ff.

Retlige begreber (se også værdiladede udtryk) 187

Retributiv, ideologi/teori 49 f., 53 ff., 56 f., 60

Retsbeskyttelse 374, 422, 561

Retsdogmatiske metode 35, 39

Retsforbehold (EU) 31, 534 ff., 538, 562 ff., 566 f., 569 ff.

 •  Retsforfølgning 27, 151, 377, 391, 407 ff., 417 f., 423 ff., 428 f., 431, 531, 546, 567 f., 570

Retsfølelse 64, 68, 124, 152, 155, 213

Retsfølge, andre 95 f., 437

Retsgode 70 ff., 79, 195, 310, 349 f., 359, 363 f.

Retshåndhævende myndigheder, se Myndigheder

Retskildefaktorer 35 f.

Retskilder 35 ff., 227, 560

Retskilderegel 36, 87

Retslægerådet 123, 125 ff., 484 f.

Retsnorm 20, 42, 335

Retspolitik, afgrænsning 28

Retssikkerhed 84 ff.

 •  EU-retten 540 f., 552, 556, 561, 569, 572
 •  forudsigelighed 47, 85, 106, 109, 114 f., 206, 511 f., 558
 •  materiel 85
 •  processuel 85
 •  straffemyndighed 408, 428
 •  strafudmåling 57

Retsstat 31 f., 47, 49, 80 ff., 367, 376, 387, 558 f.

Retsstatslige principper 378, 434, 444, 493 f., 531, 535

Side 606

Retsstridigt 110 f., 167, 187, 295 f., 372

Retsvirkninger 534

 •  EU-retten 533 ff., 539 ff., 553 ff.
 •  forældelse 402
 •  kriminalisering 79
 •  legalitetsprincippet 87, 540 ff.
 •  retsvildfarelser 228 f., 232
 •  Rettighedsfrakendelse 95, 119, 136, 144, 392, 403, 429, 437, 460, 488 ff., 547

Revisor 146, 209, 219

Rimelighed 59, 196, 199, 202, 342, 548

Risiko, i forbindelse med tilregnelse 173, 176, 179, 187, 198, 206, 211

Rufferi (se også § 233) 275

Rus

 •  patologisk 126 f.
 •  selvforskyldt 125, 182 f.

Rusmidler 121, 124 ff., 131 f.

Røveri (se også § 288) 76, 167, 172, 297, 328, 414

Råd 252

Rådgivning 146, 150, 206, 219 ff., 240 ff., 248, 250 ff., 452

Rådsøgende 219 ff.

S

Sagens opklaring 112, 333, 432, 459 f.

Sagkyndig 219 ff.

Samfundsmæssig acceptabel (se også livets regel) 308 f.

Samfundstjeneste 22, 28, 119, 435, 444, 471 ff., 474 f.

 •  egnet 474

Samleje 41, 75 f., 169, 185, 189, 205, 221, 322, 373, 442, 518

Samme formueenhed 154

Sammenhængskraft 68 f., 71

Sammenstød 75 ff., 247, 329 ff., 434, 443, 476 ff.

 •  delt pådømmelse i sammenstød 480 ff.
 •  fælles straf 477
 •  idealkonkurrence 476 f.
 •  modereret kumulation 79, 477 ff., 482
 •  nødvendigt sammenstød 275 f.
 •  realkonkurrence 476 f.

Samtykke 188, 336, 370 ff.

 •  aldersgrænse 375
 •  beskyttelsesinteresse 376 ff.
 •  bevisbyrde 384 ff.
 •  bevisførelsesbyrde 384
 •  definition 374 ff.
 •  deliktstyper 372 ff.
 •  efterfølgende 374
 •  formkrav 375
 •  forudgående 374
 •  forsæt 166, 188
 •  fuldt kendskab 375 f.
 •  gerningsindholdsafhængigt 371
 •  habilitet 375
 •  hypotetisk 374
 •  negativ egentlig retsvildfarelse 381
 •  negativ faktiske vildfarelse 381 f.
 •  normalitetsgrænse 375
 •  ofrets vilje 371
 •  overbevisningsbyrde 384
 •  positiv egentlig retsvildfarelse 381
 •  positiv faktiske vildfarelse 382
 •  relevant 371
 •  samfundsøkonomiske konsekvenser 379
 •  samtidigt 374
 •  strafferetlige fortolkning 372
 •  tyveri (besidderens samtykke) 76
 •  vildfarelser 380 ff.

Sandhedsformaning 320

Sandsynlighedsforsæt 165, 168 ff., 176, 179, 190 ff., 298

Sanktionsfastsættelse (EU) 544, 555, 572

Schengen-reglerne 564

Seksualforbrydelse 161, 185, 301, 396, 409, 418, 420, 437, 485, 490

Seksuel omgang med dyr 67

 •  Seksuel udnyttelse af børn (se også Børnepornografi og Seksualforbrydelse) 250, 261, 404, 420, 428, 565

Seksuelle lavalder 420

Sekundær EU-ret (retsakter) 535 ff., 565 ff.

Selvstændigt forsøgsansvar 331

Selvtægt (se også § 294) 48, 367 ff.

 •  genopretning 368 f.

Selvvalgt tvivl (se også bevidst uvidenhed) 177 ff.

Sex med dyr 70

Sex-turisme 420 f.

Side 607

Sidestrafferamme 235, 440 f.

SIENA 570

Sigtelsestidspunktet (straffemyndighed) 417, 419

Sikker formodning (se også Formode) 169, 210

Sikkerhedshensyn 90, 134 f., 564

Sikret afdeling 134 f., 486

Sindelag, gerningspersonens 157, 171, 286, 289, 324

Sindelagsetik 157 f., 212, 306, 320

Sindssygdom 121 ff., 129, 131 ff., 136, 162, 184 ff., 340, 483

Singulær lovgivning 71, 79

Skade

 •  afværge 341 ff., 360 f.
 •  betydelig 186, 465 f., 466
 •  fare/risiko for 130, 196, 198, 200 ff., 296
 •  genoprettelse af 332, 460, 487
 •  skadedelikter 77
 •  skadelig 227
 •  skadevirkning 70, 117
 •  strafudmåling 236 f., 444 f., 451, 455, 460, 465 f., 466

Skattekontrolloven 77, 162, 194, 208, 230

Skattestrafferetten 152, 176, 178, 192, 208, 230 f., 559

Skattetillæg 559

Skilsmissebevilling 232

Skizofreni 121 ff., 124 f.

Skuffe, i retsforhold 184, 292

Skydevåben 47, 223, 256, 302, 305, 332, 356, 358, 436, 465 f., 466 f.

Skyldprincippet 118, 155 ff., 158, 162, 212, 241

Skærpede strafzoner 394, 434, 467 ff.

Skødesløshed 209 f.

Skønsmargin 72, 80, 151, 350, 503 f., 544, 550, 555

Sløret forsæt 181 ff.

Smertelindrende 167, 298

Smugling 189, 296, 309 f.

Smørloven 139 f., 213

Social acceptabel risiko 296

Social nytte (se også Nyttebetragtning) 199

Socialbedrageri (se også § 289 a) 545

Solnedgangsklausul 471

Specialpræventiv, se Individualpræventiv

Spirituskørsel (se også Promille) 201, 297 f., 327, 345, 362, 431, 462

Sprængning 302, 303, 305, 314

Statens særinteresser 410, 422

Staternes fællesinteresser 408 f., 423

Statsborgerskab 408, 417

Statslig myndighed, se Myndighed

Statsmagten 21, 25, 31, 32, 71, 81, 84 f., 113, 114, 156, 531

Statutten for EUD 537

Statutten for ICC 28, 396, 417, 425

Stigmatiserende 24, 79, 539

Strafbegrebet 23 f., 119

Strafbegrebet, EMRK 522 ff.

Strafbegrebet, legaldefinition 23

Strafbegrebet,materielt 23

Strafbortfaldsgrunde 341

Straffebestemmelse, adressat 40

Straffebestemmelse, kønsneutral 41 f.

Straffeloven 20

 •  almindelige del 20
 •  ansvarslære 20
 •  sanktionslære 20
 •  særlig del 20

Straffen 433 ff.

 •  afværge fare mv 459
 •  alvorligere følger 447 f.
 •  andres bebyrdende retsfølger 437
 •  betinget dom (se også betinget dom) 471 ff.
 •  covid-19 470 f.
 •  dagbøder 437
 •  egentlig gentagelse 482 f.
 •  ensartethed i retsanvendelsen 443 f.
 •  etnisk oprindelse mv. 449
 •  fastsættelse 433 ff.
 •  flere i forening 447
 •  formildende omstændigheder 454 ff.
 •  forsøg 331
 •  forudsigelighedsprincippet 435
 •  frakendelse rettighederne mv. 460
 •  fængsel, udstrækning 436
 •  generalpræventive hensyn 435
 •  genopretning skade 460
 •  gentagelse 446 f., 481 ff.
 •  hensynsløshed 448 f.
 •  Side 608
 •  hovedhensyn 443
 •  høj alder 445
 •  inden for strafferammen 446 ff., 454 ff.
 •  individualpræventive hensyn 435
 •  kommunikative aspekter 57 f.
 •  konflikt mellem grupper 465 f.
 •  kulturelle forhold mv. 445 f.
 •  lang tid 462
 •  legaldefinition 23, 435
 •  lighedsprincippet 435
 •  livstid 436
 •  lovbestemte straffe 438
 •  lovovertrædelsens grovhed 444
 •  medvirket barn under 15 år 451 f.
 •  normalstrafferamme 440
 •  objektiv straffrihedsgrund, grænser 445 f.
 •  offentlig tjeneste mv. 450, 453 f.
 •  omfattende kriminalitet 447
 •  oplysninger om forbrydelser 459 f.
 •  oplysninger om gerningspersonen 445
 •  oprørt sindstilstand 457 f.
 •  proportionalitetshensyn 435
 •  radikalisering 492
 •  rimelig tid, afgjort 461 f.
 •  sammenstød 476 ff.
 •  sidestrafferamme 440 f.
 •  skydevåben, brug af mv. 466 f.
 •  skærpede strafzoner 467 ff.
 •  skærpende omstændigheder 446 ff.
 •  strafferammer 438 ff.
 •  strafbortfald 462 ff.
 •  strafforhøjelsesbestemmelser, særlige 464 ff.
 •  strafnedsættelse 462 ff.
 •  strafskærpelsesbestemmelser, særlige 464 ff.
 •  strafudmålingspraksis 434
 •  stærk medfølelse mv. 458
 •  sumbøder 437
 •  særlig hensynsløs 448 f.
 •  tidligere straffet 446
 •  tilregnelse 235
 •  tilståelse, fuld mv. 459
 •  tro 445
 •  tvang mv., følge af 458
 •  varetægtsfængslet mv. 452 f.
 •  ved tvang mv. 451
 •  værgeløse stilling 452
 •  under 18 år 454 f.
 •  under strafferamme 463 f.
 •  undskyldelig uvidenhed om retsregler 456 f.
 •  utryghedsskabende lovovertrædelser 469
 •  ytringsfrihed 449 f.
 •  ære 445
 •  øvrige retsfølger 437

Straffens formål 45, 48 ff., 60 ff.

Straffens legitimering (se også Demokratisk legitimitet) 47 ff. , 60

Straffeprocessen, afgrænsning 25 ff.

Straffeprocessuelle EU-regler 555

Straffeprocessuelle kompetenceregler 427

Strafferamme 438 ff.

 •  begreb 439

Strafferetlige ansvarsbetingelser 20, 42 f.

Strafferetlig subsumption 205, 224, 226, 245, 247, 340, 394, 419, 528

Strafferetsdogmatikken 29

Strafferetten, retsdisciplin 22

Straffesagsbegrebet, EMRK 504 ff.

Straffeteori 45 ff.

Strafforhøjelsesregel 464, 465, 467, 469, 470, 491

Strafforældelse 389, 390, 403 f.

 •  domsforældelse 390

Strafkriterium 22 f.

Strafniveau (se også Repressiv) 67 f., 442 f., 469, 530, 565

Strafophørsgrund 313, 341, 389

Strafskærpelsesregel 464, 466, 469, 528

 •  Strafværdighed 31, 74, 83, 86, 89, 160, 173, 239, 242, 248, 282, 286, 290, 306, 378, 438, 440, 441, 443, 447, 451, 452, 455, 459, 478

Stuart Mill, se Mill

Subjektiv dækning (se også Dækningsprincippet) 297

Subjektive straffrihedsgrunde (begreb) 340

Subjektivt overskud (se også Fremrykket fuldbyrdelsesmoment) 184 f.

Subsumptionsvildfarelse 226

Sumbøde 437, 439 f.

Supranational, se Overnationale

Side 609

Suverænitet 29 ff., 407 f., 418, 497, 562

Suverænitetsafgivelse 30, 563

Svensk ret 65, 119, 132, 137, 173, 177, 182, 194, 209, 227, 288, 296, 298, 301, 559, 561

Svig med told og afgifter (se også Merværdiafgift og Skattestrafferet) 317

Svækkede evner 204

Svær demens 121

Sygehus 209

Syntetisk lovgivningsteknik 110, 114, 438, 516

Særdelikter (begreb) 274 ff.

Særforanstaltninger 95, 122, 471, 484 f.

Særlige statsinteresser 408

Særlovgivningen (begreb) 20

Søterritoriet 411

T

Taricco-sagerne 541, 554, 559

Telepati 295 f., 309

Territorial gyldighed 428, 429

Territorialprincippet 408, 410 ff.,422, 424

Territorielt begrænset 425

Territorium 408

Terrorforsæt 180, 280, 305

Terrorisme 97, 180, 277, 280, 302, 304, 323, 469, 536

Terrortrusler 289

Tidspunktet for forsættet 188

Tigge (se også Utryghedsskabende) 70

Tilbagetrædelseshandling 315

Tilbagetrædelsestidspunktet 324

Tilbagetræden fra forsøg 311

Tilbagevirkende gyldighed 540

 •  Tilbagevirkende kraft 36, 73, 94, 95, 105, 113 f., 498, 504, 519, 525 ff., 528, 530 ff., 540, 554
 •  dansk straffemyndighed 427
 •  forsæt 188
 •  fortsat forbrydelse 527 f.
 •  gentagelsesvirkning 529 f.
 •  nykriminalisering 525 ff.
 •  retsgrundsætning 113
 •  strafskærpelser 525 ff.

Tildækningsforbud 58, 68

Tilfældig, se Hændelige

Tilfældig hindring 320

Tilfældig omstændighed, ved tilbagetræden fra forsøg 290

Tilknytning til Danmark 409, 415, 417, 420 f., 429

Tilnærmelse af de nationale regler 566

Tilregnelig 120

Tilregnelighed 120 ff., 126 ff., 162

Tilsidesættelse af dansk ret 539, 553 ff., 572

Tilsidesættelse af national strafferet 553

Tilsigtet fortjeneste, se Opnået fortjeneste

Tilsigtet følge/virkning (ved straffemyndighed) 413 ff.

Tilskyndelse 248 ff.

Tilstandsforbrydelse 290, 327, 399

Tilstandsforbrydelse (begreb) 398

Tilsyn af kommunen 134

Tiltalefrafald 471 f.

Tiltalerejsning 301, 497, 510

Tiltaltes karakter og troværdighed 193

Tjenestepligt (se også Pligt) 409, 422

Toldlovgivningen 139, 304, 422

Tolke- og advokatbistand (se også Advokatbistand) 569

Traktatgrundlag 534, 564

Truslen om straf 46

Trusler 289, 297

Tvangsindgreb 285, 441

Tv-station 138, 144

Tvungen institutionsanbringelse 128

Tværnationale samarbejde 566

 •  Tysk ret 33, 47, 52, 59, 64, 65, 71 f., 74, 82, 136 f., 158, 173, 224, 228, 241, 288, 296, 309, 413, 428 ff.

Tyveri (se også §§ 276-276 a) 76, 77, 224, 232, 292, 293, 310, 421

 •  alarm 321
 •  brugstyveri 67, 216
 •  indbrud 286, 327

U

Uafvidende 319

Uagtsomhed ved forsætsdelikter 185

Uagtsomhedsbegrebet 195

Uagtsomhedsbestemmelse 222

Uagtsomhedsdelikter 183, 205, 211, 297

Uagtsomhedsvurdering 203, 205

Uagtsomt bedrageri 222

Side 610

Uagtsomt hæleri 67, 209

Uanmodet forretningsførelse (se også Negotium gestio) 365 ff.

Ubevidst uagtsomhed 206

Udenrigspolitiske samarbejde 558, 562

Udlevering 424, 432, 567, 572

Udlændingeloven 142

Udnytte en vildfarelse 222

Udtrykkelig specialregel 76

Udtrykkelig subsidiaritet 76

Udvidende fortolkning 99, 100, 101 ff., 105, 106 ff., 109, 514 f., 517, 521, 522, 543

Udvidende fortolkning, EMRK 514 ff.

– betingelser 516 ff.

Udviklingshæmmede 117

Udvisning 97, 417, 437 f., 460 f., 480, 523

Uegentlig retsvildfarelse 228 ff., 231 ff., 309 ff., 456

Uegentlig undladelsesforbrydelse 257 ff.

Uforsvarlig 207

Uforsætlig følge 185 f.

Uforudsigelighed 418

Ukendskab til loven 221, 224, 226 f., 229, 231, 310, 456

Ulempe for andre 196

Ulovlig tvang (se også § 260) 76, 255, 289, 297, 332, 375, 400, 479

Ulovlig våbenbesiddelse (se også Skydevåben) 313

Ulovligt hasardspil 307

Ultima ratio 69, 79

Underleverandør 219

Undladelse 91 ff., 194, 257 ff., 290, 397, 412, 419, 509

Undskyldelig 198, 226, 227, 228, 234, 381, 456

Ungdomskriminalitetsnævnet 437, 487 f.

Ungdomssanktion 90, 437, 486 ff.

Unionens målsætninger 560

Universalprincippet 409, 410, 423

Uovervindelige vanskeligheder 323

Uprioriterede hensyn 64 f.

Upåregnelig 147

Uskyldsformodning 560, 568

Utilbørlig fordel 187

Utilregnelig, se Tilregnelighed

Utilstrækkelig organisering 415

Utjenlige forsøg 295 ff., 307 ff., 324 f.

Utryghedsskabende 65, 71, 469

V

Viden 165, 179, 181

Vidneansvar 232, 310

 •  Vildfarelse (se også Faktisk vildfarelse og Retlig vildfarelse) 221 ff., 228 ff., 235, 306, 336, 380 ff.

Vilje 136, 157, 164, 165, 178, 242, 281, 286, 297, 299, 300 ff., 319, 332

Vilkårlighed 31, 119

Virkningsprincippet 410, 413 f., 422

Virksomhedsforhold 216 f.

Vognmandsforretning 214, 215, 422

Voldtægt 75, 77, 289, 308, 313, 321

von Liszt 50 f.

Værdiladede udtryk 187 f.

Værdipapirhandel (se også Insiderhandel) 161, 541

Våbenlovgivningen 77, 166, 198, 226, 303, 314

W

Welch-kriterierne 522 ff., 532

Y

Ytringsfrihed 72

Ø

Øget opdagelsesrisiko 322

Øvrige retsfølger 97 f., 437 f.

Å

Årsagsforbindelse 121, 123, 201, 291, 316, 318

Side 611