Sagregister

A

Absolut ugyldighed, se Nullitet

Accept 21, 26 f., 29 ff., 33 ff., 59 ff., 64, 68, 79, 221, 225

– afgivelse 49 ff.

– bindende kraft 26 f., 37, 49 ff., 241

– the battle of forms 44 f.

– brev 31, 33, 39 ff., 54

– erklæring 33 f.

– forsinket 38 ff.,

– frist 26, 30, 34 ff., 39 f., 51 ff., 57, 67, 78

– handling 31, 59, 60

– indhold 30, 33 ff., 42 ff.

– kommet frem 41 f., 51 ff., 68

– legal acceptfrist 39 f.,

– mundtlige tilbud 31, 33, 40, 68, 70

– overensstemmende 30, 35 ff., 42 ff.

– rettidig 30, 34 ff., 38 ff., 53, 68

– stiltiende 60 ff., 225

– uoverensstemmende 36, 42 ff., 149 f.

– ved e-mail 31, 33, 39, 49, 53f

– ved hammerslag 59, 75

– ved internethandel 58 f.

– ved passivitet 34 f., 48, 60 ff.

– ved sms 31, 33

– ved telegram 30, 35

– virkning 33 f., 36, 40, 42 f., 52, 61, 68

Adfærd 24, 51, 60 ff., 68 f.

– konkludent 60, 196, 206, 225, 228

Advokat 84, 199, 220

– forbehold 75, 79

– skik 133, 157

Afgift, se Gaveafgift

Afgivelse 49 ff., 88 ff.

– viljeserklæringer 49 ff., 126 ff.

– binding 49

– tidspunktet 49, 141

Afsendelse 39, 41, 54

Afslag 35 f., 42 f.

Aftaler 13 ff., 29 ff., 62 ff., 69 ff.

– almindelige forretningsbetingelser, se Standardvilkår

– anvendelsesområde 20 ff.

– bindende 14 ff., 22, 24, 49, 75 ff., 80 f., 94 f., 227 f.

– forbehold 26, 37, 45 ff., 57, 59, 77 ff.

– frihed, se Kontraktfrihed

– gyldighed 19 f., 23, 60, 70, 73 f., 78, 100 f.

– indhold 14, 17 ff., 29 ff., 113

– indgåelse 29 ff., 66 ff., 227

– med blanketter 94

– kommercielle aftaler 100, 163, 170 f.

– konkurrencebegrænsende, se dette

– mundtlige 17, 29, 46 f., 70 ff.

– opfyldelse 13 ff.

– personlige 21 f., 24

– skriftlige 17, 70 ff.

– stiltiende 62 ff., 74 f.

Agent 207

Agentur 171n223, 198 ff.

Agreed documents 235, 238

– uklarhedsreglen 237 f.

Akkord 134, 141, 181

Aktietegning 114

– formløs 114

Almindelige forretningsbetingelser, se Standardvilkår

Analogi 22

Anbefalet brev 41, 54

Anfægtelighed 121

Annoncering 56 ff., 79

Ansvar 84 ff., 118 f.

– arbejdsgivers 119

– for faktiske oplysninger 84 ff.

Side 259

– forsikring 19, 239

– fraskrivelser 48, 90, 115, 143, 163 f.,174 ff.

– fuldmægtiges, se Fuldmægtig – ansvar

– rådgivning 84 f.

– uden for kontrakt 84, 86

Antagende svar, se Accept

Anticiperet misligholdelse 135

Arbejdsaftaler 114, 167, 233

Arbejdsgiveransvar 119

Arbejdsmiljø 181

Arvepagt 80

Auktion 59, 75, 225

Autonomi, se Handlefrihed

B

Befordring 40, 42, 68

– ’sfejl 106, 119, 151, 213n285

– bud 33, 42

– ugyldighed 151

Beføjelse, se Bemyndigelse

Bekræftelsesbrev 47 f.,

– reklamationspligt 47 f.

Bemyndigelse 197 f.

– det indre forhold 197

– det ydre forhold, se Legitimation

– manglende, se Fuldmagt – manglende

Berettigelse, se Bemyndigelse

Berigelse 82, 84, 105, 116, 120, 136

Bestyrelse 73, 75, 90 f., 201 f.

Betaling 13 ff., 31 f., 63

Betalingsdygtighed 16

– manglende 16, 224

Betalingskort 64, 124, 213n285

Bevisbedømmelse 71, 77, 126

Beviskrav 41, 43, 46 ff., 71, 73 f., 76 f., 114, 219, 223, 236

– mundtlige aftaler 17 f., 46, 55 f.

Bevisregler 73, 231, 236

Bevissikring 46, 73

Billetter 63 f.

Blanketter 31, 74, 94, 199

– aftaleindgåelse ved 74, 94

Bonus pater familias 107, 126

Brev 31, 33, 39 ff., 45, 50, 53 ff., 147, 152

Bristende forudsætninger, se Forudsætning – bristende

Bud 59

Børsprospekt 85

C

Check 63, 222n298

– betaling med 222n298

– bogføring af 222n298

– falsk 222n298

– krav 222n298

Chikane 84, 169 f.

Civil retspleje 121 f.

Civilkøb 66

Closing 30, 38

Condictio indebiti 191

Confidentiality 76

Culpa 105, 119, 151, 157, 172, 224, 240

– in contrahendo 119, 149n185

D

Deklaratorisk 45 f., 66, 80, 115, 145, 150, 164, 190, 228 ff., 238 ff.

– definition 20, 95

Del credere 200, 222

Delikt 122 ff.

Det indre forhold, se Bemyndigelse

Det ydre forhold, se Legitimation

Direktion 75

Direktivet om urimelige kontraktvilkår 153, 166

Dispositivt udsagn 32 f., 64, 84, 103

– bindende for afgiver 64, 84, 103

– definition 32

– ugyldighed 103

Dissens 44, 150

Domstolene 81, 105, 129 f., 180 f.

– fortolkning af standarder 153 ff.

Due diligence 89

Dødsgaver 80, 98, 156

Dørsalg 96

E

Ejendomsforbehold 123, 235

Ejendomsret 18, 32

Ejendomsmæglere/-handlere 79, 82 f., 85

Ejerlejlighed 130, 211

Ejerskifteforsikring 82, 88

Elektronisk post (E-post) 53, 62

Side 260

Ensidige 13, 24, 37 f., 40, 61, 97

– erklæringer 47, 49, 76, 89

– kontrakter 37 f., 97 ff.

– løfter 24, 26, 37, 74, 97, 203

Ensomme viljeserklæringer 22, 46

Entreprise 14, 72, 136, 139 f., 174, 185, 236, 238 f.

Enuntiationer 56

Erklæringer 24 ff., 31 ff., 41, 45 ff., 49 ff., 62 f., 67 ff., 75 ff., 86 ff., 103 ff., 107, 130, 153., 184, 196 f., 206, 209, 225 ff.

– hensigts 75 f., 88 ff.

– kommet frem 41, 49, 52 ff.

– mundtlige 46 f., 76, 209

– pro forma 116 ff., 150

– skriftlige 46 f., 72, 76, 209

– vildfarelser 147 ff., 185

Erklæringsprincip 24 ff.

Erklæringsvildfarelse 147 ff., 185

Error in motivis 112, 137, 148, 183

Erstatning 14 ff., 19, 36, 86, 93, 99 f., 105, 108 f., 114 f., 118 ff., 122 f., 133 f., 140 ff., 145, 151, 161, 169, 171n223, 174 ff., 180, 186 f., 189, 193, 220, 222 ff.

– culpareglen 51, 105, 151, 157, 172

– forsikring 19, 100

– negativ kontraktinteresse, se dette

– positiv opfyldelsesinteresse, se dette

– soliditetsoplysning, se dette

– uforsvarlig adfærd ved kontraktindgåelsen 51

– ugyldighed 103 ff.

Etiske normer 157

Exclusivity 76

Ex lege 80

F

Fakturaangivelser 48, 235

– binding 48

Falsa demonstratio non nocet 149

Falsus procurator 222

Falsk – se Ugyldighed – grunde – falsk

Fast ejendom 55, 62, 71 f., 78 ff., 85 ff., 96, 130, 140, 154, 180, 199

– særlige formkrav 79 f., 83, 114

– tilbagetræden 79 f., 96, 154 f.

Fejl 25, 35, 57, 62, 147 ff., 163, 187

– skrift 25, 99, 103, 110, 112, 147 f.

Fjernsalg 96

Forbehold 45 ff., 57, 70, 77 ff.

– fejlkorrektion 152

– genkaldelighed 45 f., 59

– uden forbindtlighed/sine obligo 57

– mellemsalg 59, 78

Forberedende erklæringer 75 ff., 88 ff.

– letter of intent, se Hensigtserklæring

Forbruger 23

Forbrugeraftaler 23, 31, 104, 106

– definition 23

– fortrydelsesret 51

– kontrakter 20, 23. 152

– re integra, se denne

– tilbagetrædelsesret 96

– uanmodet henvendelse 62, 64

– ugyldighed 75, 106

– vilkår 152 ff., 237

Forbrugerbeskyttelse 23, 56, 64, 92 ff.

Forbrugerkreditkøb 146

Forbrugerkontrakter 20, 51, 56, 75, 93 ff., 152, 154, 165 ff.

Forbrugerkøb 66, 122

– oplysninger 86, 137, 142 f.

Force majeure 135, 162, 164, 239

Forespørgsel 31, 34 ff.

Forhandling 30 f., 33 f., 37 f., 40, 43, 50, 60, 69, 72, 77 ff., 82, 89 ff., 94 f., 153 f., 183 ff.

Forlig 15, 133 ff.

Forkøbsret 77 f., 178, 190

Formkrav 73 f., 104, 113

– aktietegning 114

Formueretten 20 ff.

Fornuftsmangel 49, 103, 110

Forretningsskik 60, 155, 159 f., 165

Forsendelsesrisiko 41 f., 124

Forsikring 14, 18 f., 73, 93 ff., 152

– aftale 31, 83, 93 ff., 96

– fortolkning 238 f.

– tegning 31

– uoverensstemmelse 44n26

– ændringer 61

Forsinkelse 47, 142, 174, 186, 239, 241

Forsinket accept, se Accept – forsinket

Side 261

Fortolkning 19 f., 225 ff.

– bogstavsfortolkning 227

– definition 226

– erklæringsvildfarelse 149

– forståelse 77, 91

– fælles opfattelse 230 ff., 239

– kontrakter 76 f., 80, 238 f.

– ordgrænse 233

– ordlyd 232, 239 ff.

– praksis 229 ff., 238 f.

– præceptive regler 226, 230, 233

– rimelighed 228 ff.

– sprogbrug 226 f., 230 ff.

– subjektiv 99, 226, 231

– tendenser 238 ff.

– udfyldelse 80 f., 225 ff.

– ugyldighedsregler 103 ff.

– vilkår 231, 235 ff., 241

Fortrydelsesret 55 f., 95 ff., 154

– dørsalg 96

– frist 96

Forudsætninger 161, 182 ff.

– begreb 182 ff.

– bestemmende 182, 186 f.

– bristende 49 f., 116, 183 f., 186, 188

– definition 183

– indhold 185, 189

– kendelig 187 f.

– læren om 161, 182 ff.

– objektiv teori 192

– subjektiv teori 190 f.

– terminologi 182

– relevans 188 ff.

– svigtende 34, 109 f., 115, 124, 161

– definition 161

– typeforudsætning 190

– ubevidst 184 f., 187

– urigtig 138, 183 f., 187 f.

Forvaltningsakt 14

Forvanskning 119, 151

Forveksling 148

Forventningsprincip 24 ff., 49

Forældelse 42, 52, 123

Fratrædelsesgodtgørelse 37

Fremkomst, se Komme frem

Fuldmagt 21, 32 f., 50, 195 ff.

– falsk 26, 223

– fremtids 195 f., 208, 215 ff.

– begreb 195 f., 215

– stiftelse 215

– tilbagekaldelse 216

– giver 21, 108, 196 ff.

– ansvar 195

– død 217 ff.

– konkurs 217 ff.

– umyndiggørelse 217 ff.

– juridisk person 196 f.

– manglende 26, 106, 222 ff.

– ansvar 222 ff.

– ugyldighed 50, 106 f.

– med særlig tilsværelse, se Selvstændig

– opdrags 52, 198, 205 ff.

– bemyndigelse 198

– definition 52, 205 ff.

– stiftelse 205 ff.

– tilbagekaldelse 205, 208 f.

– oppebørsels 212

– selvstændig 197 f., 203 ff., 207, 209 ff.

– stillings 33, 202, 204 f., 209 ff.

– begreb 204, 209 ff.

– bemyndigelse 205 f.

– god tro 223

– tilbagekaldelse 209

– tilbagekaldelse 204 f., 209 f., 213

– fremtids 216

– opdrags 205, 208 f.

– stillings 209

– tolerance 213 f.

– uden særlig tilværelse, se Opdrags

Fuldmægtig 21 f., 195 ff.

– ansvar 222 ff.

– begreb 195 ff., 222 ff.

– bemyndigelse 197 f., 206 f.

– overskridelse 197 f., 207

– kontraktindgåelse 195 ff.

Funktionær 20, 73, 113 ff.

– konkurrenceklausul 115

– opsigelse 20, 54, 73

Fysisk person 29, 108, 195

Fælles vilje 17, 98, 191

G

Garanti 84, 86, 90 ff., 223

– ansvar 223

Gave 24, 26, 37 f., 97 ff., 107, 129, 147

– definition 97

Side 262

– dødsgave 80

– løfte 37, 99, 119

– motiv 98

– ugyldighed 99, 107, 147

Generalklausulen 21, 152 ff.

Generationsskifte 98

Genforhandling 135, 163

Genkaldelighed 45 f., 59

Gensidighed 37 ff., 51 f.

– kontrakter 37 f.

Genuskøb 115, 122

God tro 25 f., 50, 55, 67, 106 ff., 117, 147 f.

– fejlskrift 25, 147 f.

– overdragelse 117

– re integra, se denne

– tidspunktet 55

– ugyldighed 106 ff.

Godkendelse 61, 120 f.

– inhabilitet 131

Gratiale 37, 60

Gyldighed 19, 23 ff., 103 ff.

– konkurrenceklausul 174 f.

Gæld 133

Gældsbrev 70, 131

Gældssanering 116

H

Habilitet 49, 103 f., 110, 129 ff.

Hammerslag 59, 75

Handelskøb 48, 66, 143

Handelsagent 198 ff.

– begreb 199 f.

Handelsrejsende 200

Handlefrihed 18 f., 57, 60

– kontraktindgåelse 18 f.

Hardship 135, 171

Hedging 101

Helbredelse (af ugyldighed) 145

Hensigtserklæring 75 f., 88 ff.

Hjemfaldsklausuler 177

Hæderlighedsreglen 106

Hæveret, se Ophævelse

Håndslag 75

I

Illoyal 91, 192, 207

In dubio contra stipulatorem 237 f.

Incoterms 227

Indhold 33 ff., 88, 113

– aftalers 33 ff., 113

– kontrakters 69 ff., 113

– løfters 69 ff., 113

Indikative udsagn 84

Indsigelser 25 f., 42, 62, 70, 107, 116 ff.

– afkald 62, 70, 121

– pro forma 116 f.

– stærke 26, 107

– ugyldighed 107

– svage 25, 99, 107, 150

– tredjemands 116 f.

Inhabilitet, se Ugyldighed – grunde – inhabilitet

Inkasso 99, 133 f.

Insolvens 116, 133, 218

Integration clause 74

Inter absentes 33, 37

Inter præsentes 33, 37, 40

Intern forberedelseshandling 50

Internetannoncering 58 f., 79

Internethandel 58 f., 67, 79

J

Juridisk person 21, 29, 69, 113, 195 ff.

– aftaleindgåelse 21, 32 f., 196

– bestemmelsesretten 201

– fuldmagt 195 f.

– tegningsret 196 f., 201 f.

Just in time 16

K

Kausalitet, se Årsagsforbindelse

Kaution 37, 73, 88 f., 91 f., 145 f.

– byrdefuldhed 146

Kollektive overenskomster 135, 163n208

– tvang 135

Komme frem 35, 38 ff., 49, 51 ff.

– accept 35, 38 ff., 49, 51 ff.

– tidspunkt 49, 53

– anbefalet brev 54

– påbud 51 ff.

– tidspunkt 51 ff.

Kommittent 201, 204, 219 ff.

– ansvar 201

– begreb 201, 220

– hæftelse 201, 220

Side 263

Kommissionær 57, 200 f., 219 ff.

– ansvar 200

– begreb 201, 220

– hæftelse 201, 220, 222

Kompulsiv tvang, se Ugyldighed – grunde – tvang – kompulsiv

Konkludent adfærd, se Adfærd – konkludent

Konkurrence 18 f., 94, 105, 166

– begrænsning 109, 140

– ved aftaler 109

– ved misbrug 109

– klausul 109, 115, 174 f. 233, 239

– gyldighed 109, 115, 166, 174 f.

– tilsidesættelse 109, 166, 174 f.

Konkurrenceret 19, 139

– formål 19

Konkurs 116, 123, 133 ff., 140, 217 ff., 240

– omstødelse 116, 120

Kontantkøb 131

Kontraktfrihed 18 f., 94 f., 104 f., 152, 179, 191, 226, 230, 240

Kontraheringspligt 19

Kontrakt 13 ff., 29 ff., 225 ff.

– anvendelsesområde 13 ff., 226 ff.

– bindende 14 ff., 30, 37 f., 45, 69 ff., 75 ff., 80 ff., 130 f., 161 f., 227 f., 230

– kontraktbrud 15 f., 33 f., 227 f.

– anticiperet 135

– forholdet til ugyldighedsreglerne 121 ff., 141 ff.

– forudsætningslæren 182, 185 f.

– misligholdelsesbeføjelser, se Misligholdelsesbeføjelser

– opfyldelseshindringer 81

– brand 81

– strejke 81

– oplysningspligt 34, 138, 142

– definition 13

– kontraktdokument 14, 30 f., 70 ff., 80, 94, 225 ff.

– forberedende 75 ff.

– underskrift 14, 30 f., 72 ff.

– ensidig 89, 97 ff.

– forbehold 77 ff.

– forhandling 14, 31, 33 f., 63, 69, 75 ff., 82, 135 ff., 183, 197

– fortolkning 76 f., 225 ff.

– gensidigt bebyrdende 18, 51, 97, 113, 203, 221, 231, 237

– genforhandling 135

– gyldighed 19 ff., 103 ff.

– habilitet 49

– kontraktindgåelse 19 ff., 29 ff.

– accept 44, 51

– elektronisk post (E-post) 49

– fuldmægtigs 195 ff.

– håndslag 75

– passivitet 60 ff.

– successiv 75

– stiltiende 62 ff.

– indhold 14 ff., 113, 225 ff.

– kommercielle 96, 100 f., 152, 170 ff.

– klausuler, se Vilkår

– kundskab 26, 49 ff., 69

– kvasi 62 ff.

– langvarige 70, 109, 176 f.

– misligholdelse 15 f., 135, 141

– kontraktophør 61, 162, 164, 169, 171, 189

– oplysningspligt, se Loyal oplysningspligt

– kontraktparter 69 ff., 141 ff., 225 ff.

– binding 70 f.

– habilitet 49, 131

– tillid 142

– passivitet 60 ff.

– kontraktret 13 ff., 29 ff., 49, 69 ff.

– liberal 105

– skriftlige 17, 29, 46 f., 70 ff.

– tilbagekaldelse 26, 46

– udfyldning 76 f., 80 ff., 225 ff.

– vederlag 33, 81, 97 f.

– vedvarende 61, 164, 171

– kontraktvilkår 14, 20 f., 23, 31, 33, 63 ff., 93 ff., 104, 113, 152 ff., 158 f., 161 ff.

– fortolkning 237 f., 241

– ændring 109, 113, 115, 135, 162 ff.

Konventionalbod 158, 174 ff.

Krav 72 ff., 240

– erstatning 19, 118

Kreditkøb 145

– kontokøb, se dette

Side 264

Kreditor 50, 91, 116 f.

– begunstigelse 116

Kreditværdighed 84 ff., 90n113, 123, 141, 201

Kundskab 41, 49 ff., 108

– løfte 41, 50 f.

– tilbud 49 ff.

– tidspunktet 49, 108

Kursrisiko 77, 101

Kutymer 238 ff.

Køb 23, 29 ff.

– genus 115, 112

– mangler 122 f.

– species 116

Købelovskonventionen 66 ff.

L

Legitimation 197 f.

– fuldmagt 197 f.

– det indre forhold 197

Lejeforhold 41, 52n43, 170, 190

Lejeren 54, 93, 152

Letter 88 ff.

– back up 91

– of awareness 89, 91 f.

– of intent 88 ff.

Leveringstid 16 f., 31, 94, 237

Lex specialis derogat legi generali 235n315

Licitation 59, 139 f.

Livsforsikring 37, 73

Lovpligtig ansvarsforsikring 19

Lovvalg 192

Loyal oplysningspligt 34, 142 f.

– afgrænsning 142 f.

– forbrugeraftaler 139, 142 f., 147

– kontrahenters 138, 141 f., 146

– kreditværdighed 141

Løfte 26 f., 30 ff., 37 f., 69 ff.,

– adfærd 65, 69

– afgivelse 49 f., 110 ff., 182 f., 186 f.

– annoncering 56

– bindende 24, 26 f., 46, 49 ff., 69 ff., 88 ff.

– definition 32, 69

– ensidige 24, 26, 49

– erklæring 24 ff., 31 ff., 88 ff.

– fejlskrift 147 f.

– fortolkning 69, 90 f.

– formål 69

– fremtrædelsesform 18

– gave 24, 26, 37 f., 97 ff., 231

– gentagelse af 120

– givers 24 ff., 49 ff., 69 f., 78

– binding 24 ff., 41, 49 f. 69 ff., 78

– forpligtelse 24, 49 ff.

– gentagelse 120

– reklamation 41 f., 124 f.

– vilje 24 ff.

– indhold 69 f.

– kundskab 41, 49 ff., 67, 69

– kvasi 61 ff.

– modtagers 24 ff., 41, 49 ff., 69 f., 103 ff., 147 ff.

– forventning 24 ff., 107, 147

– gode tro 106 ff., 124 f.

– opfattelse 24., 149

– mundtlige 24, 49, 70 ff.

– principper 24 ff., 49, 67

– forventningsprincippet 24

– overenskomstprincippet 26 f.

– viljesprincippet 24 ff., 231

– skriftlige 24, 70 ff.

– stiltiende 38

– tilbagekaldelse 26, 51 ff.

– tredjemands 70, 116

– ugyldighed, se Ugyldighed

– uvirksomt 161

Løfteprincip 26 f., 49, 67

Lån 29, 98

M

Mandatkontrakt 204

Mangler 86, 99, 123, 126n147, 200, 240

– beføjelser, se Misligholdelse – beføjelser

– begreb 126n147

– oplysninger 86

– reklamation 123, 142 f.

Markedsføring 19, 35, 56, 137, 157

– definition 178 f.

– god markedsføringsskik 19, 154n200, 157

– tilbudsvirkning 56

Meddelelse 35, 41 f., 73, 84 ff.

Meeting of the minds 17, 29

Side 265

Mellemmænd 202

Mellemsalg 59, 78

Mestergris 139 f.

Minimumsdirektiv 153, 159

Minimumsreglen 234, 236 f.

– gensidigt bebyrdende kontrakter 237

Misinformation 86, 126, 138, 142

– oplysningspligt, se Loyal oplysningspligt

Misligholdelse 15 f., 32, 93, 118, 122 ff., 135, 141, 143

– anticiperet 135

– arbejdsaftaler 114 f.

– bristende forudsætning, se Forudsætninger – bristende

– beføjelser 15 f., 86, 122 ff., 134, 143

– erstatning 93, 114 f., 122 f.

– naturalopfyldelse 115

– oprindelig 141

Modregning 33

– erklæring om 33, 52

Modstandskraft 126

Moral 15, 17, 22, 24, 161, 179, 181

– ugyldighedsgrund 161, 179, 181

Mundtlige aftaler, se Aftaler – mundtlige

Myndighedsalderen 131

N

Naturalia negotii 228

Naturalopfyldelse 14, 16, 114 f., 161, 224

Negativ kontraktinteresse 51, 109, 114, 118 ff., 122 f., 125

– ugyldighed 104, 118 f.

Negotiable dokumenter 117, 131

– overdragelse 117

Nullitet 121

O

Obligatio naturalis 101

Obligationsret 19, 65, 229

Omstødelse 116, 120, 217 f.

– dispositioner 116

– konkurs 116, 120, 218

Omsætningserhvervelse 117

– ekstinktion 117

– indsigelser 117

Ond tro 25, 99, 106 ff., 110 f.

– begreb 107

– fejlskrift 110 f.

– fejltagelser 110 f.

Opdragsfuldmagt, se Fuldmagt – opdrags

Opfyldelse 19, 83, 200, 231

– naturalopfyldelse, se dette

Ophævelse 51 f., 123, 158, 170

Oplysninger 31, 33, 43, 56, 60, 70, 105, 112, 118, 126 f., 130, 136 ff., 183 f., 186, 200, 230 ff.

– faktiske 56, 225

– pligt 34, 142

Oppebørselsfuldmagt, se Fuldmagt – oppebørsel

Opsigelse 32 f., 42, 52, 54 f., 163, 174

– leje 32 f., 52

– lån 32 f.

Option 72, 77 f.

Ordlyd 91 f.

Ordgrænse, se Fortolkning – ordgrænse

Ordre 30, 34

Ordre public 113, 179

Ordrebekræftelser 30, 46 ff.

– binding ved 46 ff.

– passivitet 47 f.

– reklamation 47 f.

Overdragelse 116 ff.

– ekstinktion 116 f.

– negotiable dokumenter, se dette

Overenskomstprincip 26 f.

Overensstemmende accept, se Accept – overensstemmende

P

Pacta sundt servanda 14, 161

Pagt 80

Pant 37, 98, 115, 166 f.

– fast ejendom 146

– sikkerhed 98

Pantebreve 118, 146

– forfald 172 f., 115

– uopsigelighed 170

Part 14 ff.

Passivitet 33 ff., 42, 45, 47 f., 60 ff., 68, 125

– binding ved 34, 60 ff.

– grundsætningen 47

Passiv accept 48, 60 ff.

– løbende kontraktforhold 48

Side 266

Pengereglen 131

Positiv opfyldelsesinteresse 103, 114, 122, 224

– definition 103

Postordre 96

Prismærkning 56

Privatret 20

Pro forma 116 ff., 150

– indsigelser 116 ff., 150

Produktsikkerhed 181

Prokura 201 f.

Præceptivitet 20, 95, 113, 226, 233

Påbud 32 f., 41 f., 51 ff.

– blandet 52

– definition 51 f.

– virkning 51 ff.

– tidspunktet 49

– rent 51 f.

Q

Quantum meruit 84

R

Rammeaftale 80 ff.

Ratihabere 120

Re integra-reglen 51, 55 f., 108, 224

– anvendelsesområde 55 f.

Realdebitor 33

Realydelsen 14, 33, 81, 176, 235

Regnefejl 25, 148, 152

Regnskaber 84 f., 91, 140 f.

– fremlæggelse 140

– oplysninger 140

Reklamering, se Markedsføring

Reklamation 32 ff., 41 ff., 47 ff., 123 ff., 142 f., 213n286

– accept 30, 68

– definition 42

– handelskøb 48

– manglende 34 f., 60 ff., 119, 125

– ordrebekræftelser 48

– pligtmæssige 41 f., 48, 54, 58, 123

– tilbud 30

– tredjemand 222

– ugyldighed 123 ff., 132

Relativ ugyldighed, se Anfægtelighed

Rente 48, 63, 97 f., 100, 109, 115, 139, 144 ff., 171, 183

– faktura 48

– nedsættelse 109, 115, 145, 164, 166

– åger 109, 111, 144

Reservatio mentalis 149

Retlig binding 15 f., 22, 24, 98, 101, 103

– kontrakter 15 f., 24, 101

Retshandel, se Dispositivt udsagn

Retshandelsevne, se Habilitet

Revisor 84

– skik 157

– påtegning 84 f.

Risiko 41 f., 100 f.

– forsendelses 41 f.

Rådgivning 84 f., 140, 184, 199

S

Salgsopstilling 187

Selvbetjening 64

Selverhverv 131

Salvo errore et omissione (S.E. & O) 152

Selvstændig fuldmagt, se Fuldmagt – selvstændig

Signing 38

Sikkerhed 181

Skadesforsikring 19, 100, 114

Skriftlighedskrav 72 ff., 114n132

Skøde 72, 83, 155, 176 f.

Slutseddel 75, 79, 199

Soliditetsoplysninger 84, 90n113, 93

Specieskøb 116

Spil 100 f., 147

Spillegæld 101

Sprogbrug 31, 44, 77, 150, 226 f., 230 ff.

– fagudtryk 31

– fortolkning 150, 226 f.

– fælles opfattelse 149 f., 230 f.

Stadfæstelsesskrivelse 47, 60

Standardaftale 23, 93 f., 104, 106, 154

Standardkontrakter 14, 93, 166, 168, 239

Standardvilkår 93, 153, 162, 165 ff., 235 ff.

– battle of forms 44 f.

– individuelle vilkår 165 ff., 235 f.

– ugyldighed 153., 165 ff.

Stillingsfuldmagt, se Fuldmagt – stillings

Side 267

Stiltiende 46, 56 f., 60 ff., 186, 191 f., 225

Stråmand 201, 219 f.

Stærk indsigelse, se Indsigelse – stærk

Stærke ugyldighedsgrunde 106 ff., 121

– god tro 118

Svag indsigelse, se Indsigelse – svag

Svage ugyldighedsgrunde 106 ff., 121

– definition 106

– erstatning 119

– negativ kontraktinteresse 119

– fuldmagtsforhold 108

– god tro 55, 106 ff., 121

Svig, se Ugyldighed – grunde – svig

Svigtende forudsætninger, se Forudsætning – svigtende

Synalagma 97

– funktionel 97

– genetisk 97

T

Tab 84 ff.

Tegningsret 21, 31, 75, 196 f., 201 f.

Telegram 30, 35, 107, 223

Telefax 62, 197

Terminsforretning 100

Testamente 22, 73, 80, 113, 129, 226, 231

The battle of forms 44 f.

Tilbagebetaling 91, 97, 101, 134, 127

Tilbagekaldelse 45 f., 49 ff.

– for sen 51

– fuldmagt, se Fuldmagt – tilbagekaldelse

– kundskabsøjeblikket 50 ff.

– løfter 49 ff.

– tidspunktet 49 ff.

– virkning 49 ff.

Tilbagelevering 118 f.

– umyndige 119 f., 130 f.

Tilbagetagelse 118

Tilbagetrædelsesret 95 ff.

Tilblivelse 69 f., 104 f., 110 ff.

– betydning 69 f., 110 ff.

– irregulær 104 f., 110 ff.

Tilbud 29 ff., 49 ff., 56 ff., 66 ff.

– afgivelse 31 ff., 49 f.

– afslag 42, 68

– accept 29 ff.

– binding 29 ff., 49 ff., 56 f.

– definition 31

– ensidigt 40

– frist 26, 30, 78

– genkaldeligt 45 f., 51

– giver 38

– indhold 29 ff.

– modtager 26, 34, 36, 39 ff.

– opfordring til 56 ff.

– markedsføring 56 ff.

– retsvirkning 56 ff.

– tilbagekaldelse 26 f., 46, 49 ff.

– udstilling 35, 58 ff., 67

– virkning 49

– som nyt 40, 43

Tilegnelse 63 ff.

Tilladelse 84, 184

Tillidsprincip 24 ff., 231

Tilsidesættelse 94 f., 104, 106, 152 ff., 160 ff., 170 f.

– rentebestemmelser 109

– urimelighed 161 ff.

Tilsikring, se Garanti

Tilstandsrapport 85, 87 f.

Tinglysning 74, 107 f.

– inhabilitet 130

Tolerancefuldmagt, se Fuldmagt – tolerance

Transmissionsfejl 106, 124, 151

– passivitet 124

– reklamation 124

– ugyldighed 106, 124, 144

Transportaftaler 188

Tredjemand 116 ff.

Tvang, se Ugyldighed – grunde – tvang

Tyveri 116, 134

U

Uagtsomhed 111 f., 240

Uanmodet forretningsførelse 128

Udbud 59

Ubevidst forudsætning, se Forudsætning – ubevidst

Udfyldning 76 f., 225 ff.

– definition 225 ff.

Udkast 50, 75 ff., 107, 197, 199

Udlæg 133

Udnyttelse, se Ugyldighed – grunde – åger

Udregningsvederlag 139

Udsagn, se Dispositivt udsagn

Side 268

Udstilling 56 ff., 67

– prismærkning 56 ff., 67

Ugyldighed 103 ff., 129 ff.

– anfægtelighed 121

– bevis 125 f.

– culpa in contrahendo 119, 149n185

– delvis 109 f., 115

– forbrugeraftaler 106

– formkrav 113 f.

– fuldstændig 109 f., 115

– gaveløfter 107

– ugyldighedsgrunde 103 ff., 129 ff.

– erklæringsvildfarelse 147 ff.

– falsk 106 f., 124 f.

– ansvar for 125

– reklamation 124 f.

– fornuftsmangel 120

– inhabilitet 110, 120, 129 ff.

– erstatning 120

– tinglysning 130

– irregulær tilblivelse 103 ff., 213

– svig 103, 105, 110 f., 119, 122 f., 216 f., 136 ff.

– afgrænsning 136 ff.

– definition 136

– kontraktbrud 122 f., 141 ff.

– tvang 26, 105 ff., 110 f., 119, 124 ff., 132 ff.

– definition 132 ff.

– kompulsiv (psykisk) 133 ff.

– mekanisk 106 f., 132

– voldelig 106, 119, 132 f.

– uhæderlighed 105 f., 152 ff.

– forsæt 160

– vurderingen 106

– urimelighed 103 ff., 112 f., 152 ff., 162

– tilsidesættelse 113

– vurderingen 106, 153 ff.

– ændrede forhold 154

– ærbarhed 179 ff.

– åger (udnyttelse) 143 ff., 109 ff.

– rentevilkår 109, 144 ff.

– helbredelse af 145

– modstandskraft over for 126

– moral 161, 179, 181

– nullitet 121

– passivitet 125

– reklamation 124 f.

– retsvirkning 114 ff.

– erstatning 105, 118 ff.

– tilbagelevering 118

– stærk 106 ff., 124, 130, 132

– begreb 106

– svag 106 ff.

– årsagsforbindelse 126 f.

Uklarhedsreglen 227, 234, 237 f.

– agreed dokuments 238

– almindelige forretningsbetingelser 237

Umyndighed 25, 103, 120, 129 ff.

– begreb 129

– erstatning 119 f.

– selverhverv 131

– tinglysning af 130

Underlegenhed 94, 111, 143, 145

Underskrift 38, 43, 72 ff., 148, 225

Uoverensstemmende accept, se Accept – uoverensstemmende

Urigtig forudsætning, se Forudsætning – urigtig

Urimelighed, se Ugyldighed – Grunde – urimelighed

Uskiftet bo 98

Uvirksomhed 99, 115 f., 123, 138, 161, 185, 224

V

Vanhjemmel 142

Vederlag 13, 15, 26, 59, 73, 81, 97 f., 115, 176

– løftegivers 26

Vedtagelse 75 f., 87 f., 168 f., 241

– almindelige forretningsbetingelser, se Standardvilkår

Vildfarelse 112, 124, 126, 136 ff., 147 ff., 156, 183, 185, 187 f., 190

– fremkaldelse 136 ff.

Viljeserklæring 31 ff., 46, 49 f., 69 ff., 103 f., 113, 126 f., 195 f.

– binding 49 f., 70 ff.

– tidspunkt 49 f.

– definition 24 f.

– retsstridig fremkaldelse 133, 136

– ugyldige, se Ugyldighed

– utilbørlig 110

Viljesprincippet 24 ff., 231

Side 269

Vilkår 13 f., 20 f., 23, 87 f., 94 f., 113, 161 ff., 179, 184, 235 ff.

– tyngende 64, 94 f.

Vis major 162

Vitterlighedsvidner 73

Voldelig tvang, se Ugyldighed – grunde – tvang – voldelig

Voldgift 81, 150, 168

– klausul 87

Væddemål 100 f.

Værdipapir 131, 183, 220

Værge 22, 107, 110, 119 ff., 129 ff., 145 f., 195 f., 200, 216 ff.

– beskikket 195

Y

Ydelse 13 f., 16, 27, 39 f., 63 f., 97 f., 111, 113, 118, 130

Æ

Ægteskab 22 f., 177 f.

Ægtefæller 22, 99, 177 f.

– kontraktindgåelse 22

Ægtepagter 22, 73, 113 f.

– skriftlighedskrav 73, 113 f.

Ærbarhed 113, 161, 172, 179 ff.

Æresgæld 101

Å

Åger, se Ugyldighed – grunde – åger

Årsagsforbindelse 126 f.

– bevis for 126 f.

– definition 126

Side 270