Stikordsregister

A

administrativ konveniens 160

aktindsigt 110

algoritme 45

almindelige oplysninger 106

ansvarlighed 108, 184, 195

arkiv 95

autenticitet 141

automatiserede processer 116

automatiske indsigtsløsninger 119

B

begrundelse 136, 138

begrænsning 121

behandlingsgrundlag 84

berettigede forventninger 177

berigtigelse 119

beslutningsstøtte 163, 168

bevisbedømmelse 113

bevisskøn 165

bibestemmelser 154

biometriske data 106

bitcoin 49

blockchain 49

C

CPU 43

D

databehandleraftale 196

databeskyttelse via design 96

databeskyttelse via standardindstillinger 98

databeskyttelsesretlige principper 109

databeskyttelsesrådgiver 21

datadefinitioner 103

datadeling 104

datadelingsløsninger 105

datakvalitet 110, 112

dataleverandør 101

dataminimering 110, 112

datasikkerhed 143

dataanalytiker 19

delegation 58, 64, 66, 196

digitaliseringsklar 60, 62

digitaliseringsklar lovgivning 60, 162

digitaliseringsprojekter 60

dokumentationskrav 87, 108

DPIA 80

dyb læring 48

E

EDB 30

erindringssystemer 125

F

fag- og sagkyndige vurderinger 165

fejlmargin 104, 177

foranderlighed 150

formelle indgangskriterier 151

formålsbestemthedsprincippet 111

fortolkningsfaktorer 161

forvaltningsret via design 90, 99

fuldmagtsordning 132

førsteinstanstilgang 27

G

genbrug af data 153

gennemsigtighed 115

H

handicapvenlighed 143

hashværdi 50

helbredsoplysninger 106

håndhævelsesregler 155

I

ibrugtagningsjurist 183

Side 207

implementeringsomkostningerne 98

indsigelse 120

indsigtsretten 118

informationspligt 85, 115

instruks 196

instrukser 188

interesseafvejningsregler 119

Internet of Things 48

it-arkitekt 19

J

journaliseringspligt 126

juridisk informationssøgning 149

K

klagevejledning 139

kontrolmekanismer 102

kunstig intelligens 174

L

legitimt formål 110

licenser 44

lighedsgrundsætning 170

M

machine learning 45, 48, 53, 85, 97, 128, 168, 172

materielle indgangskriterier 151

miljøoplysningsloven 94

N

notat 126

notat- og journaliseringspligt 122

nødvendighedskrav 106

O

offentlig Digital Post 141

officialprincippet 76, 100, 102, 175, 176, 177, 181

omgåelse 157

open source 45

opstartsregler 25

organisations- og proceskonsulenter 18

organisatoriske tiltag 98

overladelse af beføjelser 173

P

partshøring 133

partsrettigheder 128

personprofiler 119

pligtmæssigt skøn 174, 181

praksisændring 173

princippet om dataminimering 82

procesbærende 31

procesunderstøttende proces 31

profilering 106

programmeringssprog 43

programmører 21

projektejer 17

projektgruppen 16

projektleder 18

proportionalitetsprincip 180

R

rammer for transformation 24, 26

rammesættende regler 24, 25, 89

reaktionspligt 75, 78

repræsentant 132

restkategori 152

retsfølgebeskrivelse 152

retskildeleverandør 150

rigtighed 83

risikobaseret tilgang 98

rådata 112

S

sagsbehandlingsskridt 110

sagsstyring 122

samkøring 106

samtykke 84, 107

sanktionslinje 27

sanktionstilgang 27

sektortilsyn 193

selvbetjeningsløsning 110

selvinkriminering 128

sikkerhed 110, 144

sikkerhedscirkulæret 87

skønsmargin 106

skønsmæssige vurderinger 163

specialitetsprincipper 170

specielle lighedsgrundsætninger 171

sprogversioner 131

statistisk formål 84

strafbare forhold 106

styregruppen 16

styrings- og ansvarsforhold 189

Side 208

subjektivt prægede oplysninger 113

systemejer 20

systemfører 20

T

tavshedspligtsregler 117

test 82, 83, 184, 186

tester 21

tilbagebetalinger 179

tilgængelighed 96, 142

tilsyn 77, 189, 191

transformation 147

trinvis ibrugtagning 187

U

udfyldningsfaktorer 168

udnyttelse 157

udviklings- og driftsregler 24, 25

usaglige kriterier 168

V

vejledningspligt 129

videnskabelig forskning 84

værdiskøn 165, 176

Ø

økonomiske hensyn 160

Side 209

Fra forvaltningsjurist til udviklingsjurist (1. udg.)

Introduktion til offentlig digitalisering