Litteratur

Bøger mm.

Azad Taheri Abkenar, Delegation af myndighedsudøvelse til private aktører, 1. udg., 2018, Djøf Forlag.

Bent Christensen, Opgaver. Hjemmel. Organisation, 1. udg., 1997, Djøf Forlag.

Britt Vonger, Juridisk rådgivning i kommuner, 2. udg., 2019, Karnov.

Cecilia Magnusson Sjöberg i Rättsinformatik: Juridiken i det digitala informationssamhället, 3. udg., 2018, Studentlitteratur.

Charlotte Bagger Tranberg, Nødvendig behandling af personoplysninger, Thomson, 2007.

Dag Wiese Schartum, Digitalisering av offentlig forvaltning – Fra lovtekst til programkode, 1. udg., 2018, Fagbokforlaget.

Emilie Loiborg, Om den forvaltningsretlige ramme for overladelse af forvaltningsopgaver til systemer baseret på kunstig intelligens, U 2020B.64.

Erik Magnus Boe, Forsvarlig forvaltning, 1. udg., 2018, Universitetsforlaget.

Hanne Marie Motzfeldt, Machine Learning og det forvaltningsretlige skøn, Juristen nr. 4, 2020.

Hanne Marie Motzfeldt og Azad Taheri Abkenar, Digital forvaltning – udvikling af sagsbehandlende løsninger, 1. udg., 2019, Djøf Forlag.

Hanne Marie Motzfeldt, Udvikling af it-løsninger – om delegation og digital forvaltning, Juristen nr. 1/2016.

Hanne Marie Motzfeldt, Tilsyn med sagsbehandlende it-løsninger: om den digitale forvaltnings hyldevarer, Nordisk Administrativt tidsskrift nr. 3/2016.

Hanne Marie Motzfeldt, Den danske ombudsmands krav om værdibaseret design af den digitale forvaltning, Nordisk Administrativt Tidsskrift, nr. 3/2015.

Hans-Christian Bülow, Jens Møller, Jens Olsen og Steen Rønsholdt (red.), Forvaltningsloven – 25 år, 1. udg., 2012, Djøf Forlag.

Hans Gammeltoft Hansen (red.), Forvaltningsret, 2. udg., 2003, Djøf Forlag.

Henning Mortensen, Sikkerhedsforanstaltninger – i henhold til databeskyttelsesforordningen, Revision & Regnskabsvæsen, nr. 5/2018.

Henning Mortensen, Databeskyttelse gennem design – en nyskabelse i databeskyttelsesforordningen? Revision & Regnskabsvæsen, nr. 5/2017.

Henrik Palmer Olsen, Jacob Slosser Livingston, Thomas Hildebrandt & Cornelius Wiesener, What’s in the Box? The Legal Requirement of Explainability in Computationally Aided Decision-Making in Public Administration, SSRN: Social Science Research Network, 28 p. (iCourts Working Paper Series; No. 162), 2019 [https://static-curis.ku.dk/portal/files/235473618/WorkingPaper_SSRN_id3402974.pdf].

Henrik Udsen, IT-ret, 4. udg., 2019, Ex Tuto.

Henrik Udsen, Den digitale signatur – ansvarsspørgsmål, 1. udg., 2002, Thomson – GadJura.

Jakob Graff Nielsen Legalitetsprincippets byggesten – er fundamentet i orden, Juristen nr. 4/2004.

Side 197

Jakob Klaris Søgaard og Emilie Loiborg, Offentlige myndigheders delegation af myndighedsudøvelse ved digitalisering af den offentlige forvaltning, U 2018B.90.

Jens Peter Christensen, Jørgen Albæk Jensen og Michael Hansen Jensen, Dansk statsret, 1. udg., 2016, Djøf Forlag.

Jens Peter Christensen m.fl., Undersøgelseskommissioner, Embedsmandsansvaret & Folketingets Rolle med kommentarer, 1. udg., 2002, Djøf Forlag.

Jøren Ullits, Blockchain-baseret sagsbehandling i det offentlige, Juristen nr. 1/2020.

Jøren Ullits, Forvaltningens samkøring af borgerdata, i Bent Ole Gram (red), Dansk persondataret, 2019, Ex Tuto.

Karsten Revsbech, Søren Højgaard Mørup m.fl., Forvaltningsret. Sagsbehandling, 8. udg., 2019, Djøf Forlag.

Karsten Revsbech m.fl. i Forvaltningsret, Almindelige emner, 6. udg., 2016, Djøf Forlag.

Karsten Revsbech, Aktuel dansk forvaltningsret – karakteristiske træk og udviklingstendenser, 1. udg., 2008, Djøf Forlag.

Kristian Korfits Nielsen og Anders Lotterup, Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven med kommentarer, 1. udg., 2020, Djøf Forlag.

Lars Apostoli, Det skatteretlige skøn, TfS 2003.401.

Malene Kerzel, Det skatteretlige værdiskøn, TfS 2005.497.

Marco Tulio Ribeiro, Sameer Singh, Carlos Guestrin, »Why Should I Trust You?«: Explaining the Predictions of Any Classifier, Cornell, Computer science, 2016 [https://arxiv.org/pdf/1602.04938.pdf].

Michéle Finck, Blockchain Regulation and Governance in Europe, 1. udg., 2019, Cambridge University Press.

Nick Storm Stausholm, Skøn under regel, 1. udg., 2015, Karnov.

Niels Fenger (red.), Forvaltningsret, 1. udg., 2018, Djøf Forlag.

Niels Fenger, EU-rettens påvirkning af dansk forvaltningsret, 3. udg., 2018, Djøf Forlag.

Niels Fenger, Den automatiserede forvaltning – tekniske og retlige udfordringer. Nordisk Administrativt Tidsskrift (23-29), 2013.

Niels Fenger, Forvaltningsloven med kommentarer, 1. udg., 2013, Djøf Forlag.

Peter Blume, Retsystemet og juridisk metode, 4. udg., 2020, Djøf Forlag.

Peter Blume, Den nye persondataret, 2. udg. 2018, Djøf Forlag.

Peter Blume og Carsten Henrichsen (red.), Festskrift til Steen Rønsholdt, 2014, Djøf Forlag.

René Dejberg Pedersen, Det forvaltningsretlige skøn, 1. udg., 2006, Djøf Forlag.

Sten Bønsing, Almindelig forvaltningsret, 1. udg., 2016, Djøf Forlag.

Sten Bønsing, Forvaltningssproget – hvilket sprog taler forvaltningen, U.2006B.275.

Steen Rønsholdt & Azad Taheri Abkenar, Om den almindelige lighedsgrundsætning i dansk ret og EU-ret, Juristen nr. 1/2013.

Steen Rønsholdt, Retssikkerhed. Proces. Sagsbehandling, 4. udg., 2019, Djøf Forlag.

Trine Baumbach, Peter Blume og Michael Gøtze (red.), Ret på flere felter. Forvaltning – Governance – Retssikkerhed, Festskrift til Carsten Henrichsen, 1. udg., 2015, Djøf Forlag.

Erik Werlauf og Sten Bønsing (red.), Festskrift til Claus Haagen Jensen, 1. udg., 2007, Djøf Forlag.

Side 198

Andet materiale

Aftalepapir af 4. maj 2016, mellem Finansministeriet, Erhvervsministeriet, Justitsministeriet, Skatteministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner [https://digst.dk/media/12809/samletaftalepapir-strategi-2016-2020.pdf].

Artikel 29-gruppens og Den Europæiske Tilsynsførelses høringsbidrag til databeskyttelsesreformen, WP 168, The future of Privacy, 2009.

Beretning: Rigsrevisionen nr. 17/2017 om Sundhedsplatformen, til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger december 2018 [http://www.rigsrevisionen.dk/media/210 4845/sr1717.pdf].

Beretning: Statsløsekommissionen, 2015 [http://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2015/statsl%C3%B8sekommissionen-har-i-dagafgivet-sin-beretning].

Big data, artificial intelligence, machine learning and data protection, Information Commissioner’s Office, Version 2.2, 2017 [https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/2013559/big-data-ai-ml-and-data-protection.pdf].

Datatilsynet, Kunstig intelligens og personvern, 2018, [https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/rapporter-og-utredninger/kunstig-intelligens/]

Digitaliseringsstyrelsen, Projektorganisationens roller & ansvar, 2018 [https://digst.dk/media/18211/10-projektorganisationens-roller-og-ansvar-v02.pdf]

Digitaliseringsstyrelsen, Guide til implementering af ISO27001, Professionel styring af informationssikkerhed, 2015.

Digitaliseringssstyrelsen, Idékatalog – Planlægning og brug af test i statslige it-projekter version 2.3.

Digitaliseringsstyrelsen, Arkitekturguiden, opdateret d. 27. december 2013 [http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/arkitekturreolen].

Erhvervsstyrelsen, Årsberetning for erhvervsrettet kontrol og tilsyn, 2018 [https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/2019-04/Aarsberetning-erhvervsrettet-kontrol-og-tilsyn-2018_1.pdf].

EU-Kommissionen, Shaping Europe’s digital future, opdateret d. 19. februar 2020 [https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-future_en].

EU-Kommissonen, White Paper on Artificial Intelligence: a European approach to excellence and trust, 19. februar 2020 [https://ec.europa.eu/info/files/white-paper-artificial-intelligence-european-approach-excellence-and-trust_en]

Europarådets rekommandation nr. 18 for en definition af statistisk formål, 1997.

Finansministeriet, Offentlig ansatte chefers ansvar – en udredning om visse forhold af betydning for offentlig ansatte chefers retsstilling, af Jens Peter Christensen m.fl., 1998

FN Special Rapporteur, Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights, 2011, [https://undocs.org/A/74/493].

Forhandlingerne ved Det 40. nordiske Juristmøte, bind I, Inge Lorange Backer (red.), 2014, HG Media.

Folketingets Ombudsmands publikationer, Hvordan digitaliserer vi uden at skade vores retssikkerhed?, FOB 2019.

Folketingets Ombudsmands publikationer, Tørre regler giver kvalitet i forvaltningen, FOB 2018, s. 26 ff.

Folketingets Ombudsmands publikationer, It-løsninger skal leve op til de forvaltningsretlige krav, FOB 2009, s. 47 ff.

Side 199

Fællesoffentlige digital arkitektur, Hvidbog om fællesoffentlig digital arkitektur, 2017.

Kammeradvokaten, notat om SKATs anvendelse af et fælles inddrivelsessystem af 8. september 2015 [https://www.ft.dk/samling/20142/almdel/fiu/bilag/29/1544644.pdf ].

Kammeradvokaten, notat om det retlige grundlag for vurdering af embedsmænds ansvar, 2014 [http://www.ft.dk/samling/20131/almdel/fou/bilag/60/1328842.pdf].

Kammeradvokaten, notat om styrelseschefers ansvar for fejl, forsømmelser og evt. tjenesteforseelser begået af underordnede chefer, herunder afdelingschefer, af Bent Unmack Larsen, 1995 [https://www.ft.dk/samling/20131/almdel/fou/bilag/60/1328842.pdf].

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Nasjonal strategi for kunstig intelligens af 14. januar 2020 [https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-strategi-for-kunstig-intelligens/id2685594/?ch=1].

LinkedIn-blogpost, Kan vi digitalisere med klassifikationer?, af IT-arkitekt Leif Lohdal, 2019 [https://www.linkedin.com/pulse/kan-vi-digitalisere-med-klassifikationer-leif-lyngby-lodahl/]

Mandag Morgen, Nu bliver den offentlige sektor kunstigt intelligent, 25 februar 2020.

National Strategi for kunstig intelligens, Erhvervsministeriet og Finansministeriet, marts 2019 [https://digst.dk/strategier/kunstig-intelligens/strategi-for-kunstig-intelligens/].

National strategi for cyber- og informationssikkerhed 2018-2021, Finansministeriet, 2018.

National strategi for Cyber og informationssikkerhed – Øget professionalisering og mere viden, Regeringen, 2014.

Norddjurs Kommune, Roller og ansvar i den traditionelle projektmodel og laboratoriemodellen, u.d. [https://www.norddjurs.dk/media/2727145/Uddybende-beskrivelse-af-roller-og-ansvar.pdf].

OECD Council, Recommendation on Artificial Intelligence (AI), 22. maj 2019 [https://www.oecd.org/going-digital/ai/principles/].

OS2-blog, Skal vi dele AI, af Mads Lund Torslev, 2019 [https://os2.eu/blog/skal-vi-dele-ai].

Rapport om kortlægning af analytics i staten, Moderniseringsstyrelsen, 2018 [https://modst.dk/media/29941/rapport-om-kortlaegning-af-analytics-i-staten.pdf].

Rapport om ejendomsvurdering, af Ekspertudvalg om ejendomsvurdering, 2014 [https://www.skm.dk/aktuelt/publikationer/rapporter/forbedring-af-ejendomsvurderingen-resultater-og-anbefalinger-fra-regeringens-eksterne-ekspertudvalg/ekspertudvalg-om-ejendomsvurdering/].

Redegørelse: Om behandling af klagesager fra Udbetaling Danmark 2018, Ankestyrelsen [https://ast.dk/nyheder/nyheder/nyheder-2019/ankestyrelsen-afgjorde-cirka-3-350-klager-over-udbetaling-danmark-i-2018].

Redegørelse: Om behandling af klagesager fra Udbetaling Danmark 2017 [https://ast.dk/publikationer/redegorelse-for-udbetaling-danmark-2017].

Redegørelse: Til Forsvarsudvalget af 14. januar 2014, Forsvarsudvalgets bilag 60, Alm. del, 2013-14, journalnummer 7507821.

Undersøgelse af Rigspolitiets håndtering af historiske teledata, 1. oktober 2019, Deloitte [https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2019/bilag_3.pdf].

Vækstfonden, Hvordan vi arbejder med machine learning i Vækstfonden, af Ditte Rude Moncur [https://vf.dk/nyheder/2019/hvordan-vi-arbejder-med-machine-learning-i-vaekstfonden/].

Vækstfonden, Sådan bruger Vækstfonden data til at give investorer overblik over lovende startups, af Morten Kloster Pedersen [https://vf.dk/nyheder/2019/scouting-model/].

Side 200

World Economic Forum, The Global Risks Report, 12. udg., 2017 [https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2017].

Love, EU-retsakter, bekendtgørelser, betænkninger, cirkulærer, vejledninger/retningslinjer & standarder

– Love

Lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltningen.

Lovbekendtgørelse nr. 976 af 17. september 2019 om borgerlig straffelov, med senere ændringer.

Lovbekendtgørelse nr. 826 af 16. august 2019 om retssikkerhed og administration på det sociale område, med senere ændringer.

Lovbekendtgørelse nr. 776 af 7. august 2019 om forældreansvar.

Lovbekendtgørelse nr. 156 af 22. februar 2019 om lige løn til mænd og kvinder med senere ændringer.

Lovbekendtgørelse nr. 48 af 16. januar 2019 om individuel boligstøtte.

Lov om nr. 1422 af 18. december 2018 om ændring af lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik.

Lov nr. 692 af 8. juni 2018 om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer.

Lov nr. 691 af 8. juni 2018 om Vækstfonden.

Lovbekendtgørelse nr. 610 af 30. maj 2018 om Danmarks Statistik.

Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om databeskyttelsesloven.

Lov nr. 439 om udstedelse af NemID med offentlig digital signatur til fysiske personer og til medarbejdere i juridiske enheder af 8. maj 2018.

Lov nr. 438 af 8. maj 2018 om Erhvervsstyrelsens behandling af data.

Lovbekendtgørelse nr. 1037 af 30. august 2017 om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), med senere ændringer.

Lovbekendtgørelse nr. 1201 af 28. september 2016 om arkivering, med senere ændringer.

Lovbekendtgørelse nr. 801 af 13. juni 2016 om Digital Post fra offentlige afsendere med senere ændringer.

Lov nr. 513 af 7. juni 2006 om ændring af opkrævningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love (Opkrævning via én skattekonto).

Lovbekendtgørelse nr. 609 af 3. juni 2016 om børne- og ungeydelse, med senere ændringer.

Lov nr. 298 af 22. marts 2016 om ændring af bl.a. lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Lov nr. 1564 af 15. december 2015 om udbudsloven, med senere ændringer.

Lovbekendtgørelse nr. 49 af 12. januar 2015 om et indkomstregister, med senere ændringer.

Lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015 om opkrævning og inddrivelse af gæld til det offentlige, med senere ændringer.

Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 om forvaltningsloven, med senere ændringer.

Lovbekendtgørelse nr. 1678 af 19. december 2013 om ligestilling af kvinder og mænd, med senere ændringer.

Lovbekendtgørelse nr. 645 af 8. juni 2011 om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv.

Lovbekendtgørelse nr. 424 af 8. maj 2006 om foreningsfrihed på arbejdsmarkedet med senere ændringer.

Lov nr. 596 af 24. juni 2005 om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer, med senere ændringer.

Lov nr. 2 af 3. januar 1992 om statstilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder.

Side 201

– EU-retsakter

Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016 om tilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobilapplikationer.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/1148 af 6. juli 2016 om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele unionen.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 910/2014 af 23. juli 2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked og om ophævelse af direktiv 1999/93/EF.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4 af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger (miljøoplysningsdirektivet).

– Bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 197 af 1. marts 2019 om fastsættelse af standard for tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer.

Bekendtgørelse nr. 1467 af 6. juli 2018 om godkendelse og tilladelse mv. af husdyrbrug.

Bekendtgørelse nr. 989 af 29. juni 2018 om Erhvervsstyrelsens behandling af data.

Bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen mv. vedrørende pligt til at anvende løsningerne.

Bekendtgørelse nr. 577 af 30. maj 2013 om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af opkrævningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love (Opkrævning via én skattekonto).

Bekendtgørelse nr. 1007 af 20. august 2010 om arkiveringsversioner.

Bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers virksomhed.

Betænkninger

Retsudvalgets betænkning af 9. maj 2018 vedrørende lovforslag nr. 68 af 25. oktober 2017 om databeskyttelsesloven.

Betænkning nr. 1565/2017 om databeskyttelsesforordningen.

Betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven.

Betænkning nr. 1395/2000 om Statens tilsyn med kommunerne.

Betænkning nr. 1345/1997 om behandling af personoplysninger.

NOU 2019:5 Ny forvaltningslov – Lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning (forvaltningsloven).

– Cirkulærer

Cirkulære nr. 9960 af 4. november 2019 om Styrelsen for It og Lærings opgaver som databehandler i visse administrative systemer på børne- og undervisningsområdet.

Cirkulære nr. 9223 af 23. marts 2018 om fælles dataansvar vedrørende Moderniseringsstyrelsens fællesoffentlige systemer.

Cirkulære nr. 11276 af 17. december 2015 om ændring af budgetvejledningen, som videre ændret ved cirkulære nr. 9204 af 18. marts 2019 samt Cirkulære nr. 205 af 18. marts 2019.

Side 202

Cirkulære 1H nr. 10338 af 17. december /2014 om sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NATO eller EU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse i øvrigt.

Cirkulære nr. 9290 af 21. juni 2013 om anmeldelse og godkendelse af it-systemer.

Cirkulære nr. 73 af 4. juni 1997 om mål for hurtig sagsbehandling mv. og Indenrigsministeriets henstilling af 4. juni 1997 til samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd om fastsættelse af målsætninger for sagsbehandlingstiden.

– Vejledninger

Datatilsynets vejledning om samtykke, september 2019.

Datatilsynets vejledning om registeredes rettigheder, juli 2018.

Datatilsynets vejledning om behandlingssikkerhed og databeskyttelse gennem design og indstillinger, juni 2018.

Vejledning om digitaliseringsklar lovgivning, maj 2018.

Datatilsynets vejledning om konsekvensanalyse, marts 2018.

Finansministeriet, budgetvejledning 2016 [https://www.fm.dk/publikationer/2015/budgetvejledning-2016].

Vejledning nr. 9847 af 19. december 2013 om lov om offentlighed i forvaltningen.

Vejledning nr. 153 af 22. september 1987 om udarbejdelse af administrative forskrifter.

Vejledning nr. 11740 af 4. december 1986 om forvaltningsloven.

– Retningslinjer

Det Europæiske Databeskyttelsesråd, Vejledning om samtykke under forordning (EU) 2016/679, 2020.

Artikel 29-gruppen, WP 260, Retningslinjer for gennemsigtighed i henhold til forordning 2016/679, 2018.

Artikel 29-gruppen, WP 259, Retningslinjer vedrørende samtykke i henhold til forordning 2016/679, 2018.

Artikel 29-gruppen, WP 248, Retningslinjer for konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse (DPIA) og bestemmelse af, om behandlingen »sandsynligvis indebærer en høj risiko« i henhold til forordning (EU) 2016/679, 2017.

Artikel 29-gruppen, WP 251, Retningslinjer om automatiske individuelle afgørelser og profilering i henhold til forordning 2016/679, 2017.

Artikel 29-gruppen, WP 173, Om ansvarlighedsprincippet, 2010.

– Standarder

EN 301 549 V2. 1.2

ISO 27001

Side 203

Fra forvaltningsjurist til udviklingsjurist (1. udg.)

Introduktion til offentlig digitalisering