Forord

Nærværende bog er foranlediget af et behov for en samlet fremstilling, der beskriver nyere retspraksis inden for sager om produktefterligninger.

Vi har som advokater i en del år beskæftiget os med rådgivning og retssager om produktefterligninger. Det er hensigten, at bogen i et vist omfang kan udgøre et opslagsværk for jurister, der beskæftiger sig med denne form for sager samt for virksomheder, der sælger produkter, hvori der er lagt en fremtoningsmæssig indsats. Af samme grund er bogen tilrettelagt ud fra en praktisk og problemorienteret tilgang til emnefeltet.

Bogen gennemgår og analyserer nogle af de vigtigste domme om produktefterligninger fra de seneste 20 år. Der er skrevet flere gode bøger - og kapitler i bøger – om produktefterligninger. Det er dog vores opfattelse, at der har været en behov for en bog, der dels samler op på de senere års omfattende retspraksis, dels indeholder billeder af produkterne og direkte citater fra domstolenes præmisser om beskyttelse og krænkelser og dels fokuserer i højere grad på de strategiske, praktiske og processuelle overvejelser, sager om produktefterligninger giver anledning til.

En stor tak skal lyde til stud.jur. Sophie Louise Winther og stud.jur. Anna Strømgaard Ravn, der har hjulpet med kildehenvisninger, litteratur-søgning, registre og korrekturlæsning. Herudover skal der lyde tak til øvrige personer i Plesner Advokatpartnerselskab, som har bistået med bogen, samt til projektleder Cecilie Brito Cederstrøm (DJØF Forlag) og professor, dr.jur., ph.d. Jens Schovsbo (Københavns Universitet) for samarbejdet om bogens tilblivelse.

Retspraksis og litteratur er ført ajour frem til og med august 2020.

København, marts 2021

Kasper Frahm & Michala Kragmann

Side 9