Litteratur og forkortelsesliste

i Erstatningsansvarsloven (7. udg.)
Free access

Litteratur og forkortelsesliste

I. Litteratur

Andreas Bloch Ehlers Grundlæggende Erstatningsret Andreas Bloch Ehlers; Grundlæggende erstatningsret, 2019

Andreas Bloch Ehlers Kausalitet Andreas Bloch Ehlers; Kausalitet i personskadeerstatningsretten, 2017

Askjær, Jacobsen & Hjortnæs Erstatning inden for sundhedsvæsenet Kristine Sprove Askjær, Peter Jacobsen og Niels Hjortnæs; Erstatning inden for sundhedsvæsenet, 2. udg., 2017

Bet. I Bet. 679/1973 om erstatning for tab ved personskade og tab af forsørger

Bet. II Bet. 829/1978 om lempelse af erstatningsansvar m.v.

Bet. III Bet. 976/1983 om udmåling af erstatning ved personskade og tab af forsørger

Bet. IV Bet. 1383/2000 om revision af erstatningsansvarsloven m.v.

Bet. V Bet. 1412/2002 om godtgørelse til efterladte ved dødsfald

Bo von Eyben Kompensation Bo von Eyben; Kompensation for personskade I-II Reformering af ulykkeskompensationen, 1983

Bo von Eyben Personskadeserstatning Bo von Eyben; Personskadeserstatning, 2018

Bo von Eyben Udmåling Bo von Eyben; Erstatningsudmåling – Personskade – Tab af forsørger, 1984

Gomard og Wad Bernhard Gomard og Ditlev Wad; Erstatning og godtgørelse efter erstatningsansvarsloven og voldsofferloven, 1986

Jønsson & Kjærgaard Dansk forsikringsret Henning Jønsson og Lisbeth Kjærgaard; Dansk forsikringsret, 10. udg., 2019

Lars Lindencrone Petersen Renteloven Lars Lindencrone Petersen; Renteloven med kommentarer, 5. udg., 2017

Mikael Kielberg Arbejdsskadesikringsloven Mikael Kielberg; Arbejdsskadesikringsloven, 6. udg., 2016

Lærebog Bo von Eyben og Helle Isager; Lærebog i erstatningsret, 9. udg., 2019

Personskadehåndbogen Christina Neugebauer, Nicolai Mailund Clan og Michael Lindberg; Personskadehåndbogen III, 2018

Side 1085

Stig Jørgensen Personskade Stig Jørgensen, Erstatning for personskade og tab af forsørger, 3. udg., 1972

Stig Jørgensen og Jørgen Nørgaard Erstatningsret Stig Jørgensen og Jørgen Nørgaard, Erstatningsret, 2. udg., 1976

Vinding Kruse Erstatningsretten Anders Vinding Kruse; Erstatningsretten, 5. udg. under medvirken af Jens Møller, 1989 (I en række tilfælde er der dog henvist til 3. udg. (1976) for at illustrere retstilstanden før EAL)

I det omfang, der i øvrigt er henvist til litteratur, er værkets titel normalt skrevet helt ud, og der er henvist til den senest foreliggende udgave.

II. Tidsskrifter etc.

Adv. Advokaten.

AK. Ankenævnet for Forsikrings kendelser.

AssD Assurandørsocietetets Samling af domme, kendelser og responsa.

Bet. Betænkning.

Bkg. Bekendtgørelse.

DFT Dansk Forsikringstidende (fra 1973 Tidsskriftet Forsikring).

ET Erhvervsjuridisk Tidsskrift.

FED Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling.

FEF FEF Portalen.

FM Fuldmægtigen.

FT Folketingstidende.

H Højesteretsdom.

JD Juristens Domssamling.

Jur. Juristen.

lbekg. Lovbekendtgørelse.

NAT Nordisk Administrativt Tidsskrift.

NFT Nordisk Forsikringstidsskrift.

NOA Nyt om Arbejdsskader.

NrT Norsk Retstidende.

RG Rettens Gang.

SH Sø- og Handelsretsdom.

SvJT Svensk Jurist-Tidning.

TBB Tidsskrift for Bolig og Byggeri.

TfR Tidsskrift for Rettsvitenskap.

U Ugeskrift for Retsvæsen.

V Vestre landsretsdom.

VLT Vestre Landsrets Tidende.

Ø Østre landsretsdom.

III Andre forkortelser

ASL Arbejdsskadesikringsloven.

EAL Erstatningsansvarsloven.

FAL Forsikringsaftaleloven.

KEL Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Side 1086