Forord

Hermed foreligger 7. udgave af »Markedsret Del 3«, som omhandler hele immaterialretten, dvs. de særlige beføjelser, der er knyttet til lovbestemte enerettigheder. Rettighederne kan være knyttet til udnyttelsen af bestemte nyskabelser i forbindelse med f.eks. fremstilling, salg og anden tilgængeliggørelse af varer og tjenesteydelser såvel som til brugen af særlige varemærker og andre forretningskendetegn. Der er tale om et særdeles omfattende og vidt forgrenet regelkompleks, men fokus er her på de erhvervsrelevante dele af immaterialretten.

Fremstillingen her knytter sig til »Markedsret Del 1« om konkurrencebegrænsningsret, som udkom i 7. udgave i 2018, og »Markedsret Del 2« om markedsføringsret og konkurrenceværn, som udkom i 7. udgave i 2019.

Trilogien skal ses som et hele, og kapitlerne er nummereret fortløbende, således at denne Del 3 starter med kapitel 5. Fremstillingerne i de enkelte dele kan godt læses og benyttes hver for sig – i praktisk virksomhed eller som undervisningsgrundlag – men der er lagt vægt på at tegne et tværgående billede af de forskellige forgreninger af markedsretten, således som denne disciplin her er afgrænset.

Udviklingen på immaterialrettens område har også i de senere år været kendetegnet af en række regelændringer, hvoraf de fleste er blevet til på initiativ fra EU, samt af ganske omfattende og på punkter afgørende ny retspraksis fra Den Europæiske Unions Domstol. Dette har på flere punkter nødvendiggjort en ganske betydelig omskrivning af fremstillingen i denne udgave.

Det skal særligt nævnes, at det seneste varemærkedirektiv fra 2015 (nr. 2015/2436/EU) er blevet implementeret i dansk varemærkeret i efteråret 2018 med ikrafttrædelse den 1. januar 2019. Hertil kommer en ny varemærkeforordning (nr. 2015/2424 om EU-varemærker) gældende fra 2016/2017. Det nye EU-patentsystem med et såkaldt enhedspatent og tilhørende fælles patentdomstol, som blev vedtaget i henholdsvis forordnings- og aftaleform tilbage i 2012/2013, er derimod endnu ikke i funktion, men håbet er fortsat lysegrønt. På ophavsrettens område er der i april 2019 vedtaget en ny »ophavsretspakke« med en ophavsretsreform for det digitale marked (direktiv nr. 2019/790 om ophavsret på det digitale indre marked og direktiv nr. 2019/789 om regulering Side 13 af visse onlinetransmissioner), som skal være implementeret i national lovgivning senest den 7. juni 2021. Til de mange regelændringer kommer tillige en række nye og skelsættende retsafgørelser, som – navnlig på ophavsrettens og varemærkerettens område – har haft (og har) stor indflydelse på forståelsen og administrationen af reglerne.

Manuskriptet er afsluttet den 2. december 2019, og senere materiale er kun undtagelsesvis medtaget.11. Den på side l20 omtalte sag C-263/18 (Tom Kabinet) er efter denne bogs deadline afgjort ved Domstolens dom af 19.12.2019 (EU:C:2019:1111). Domstolen følger generaladvokatens forslag til afgørelse som omtalt i bogen l.c.[REMOVED GOTOBUTTON FIELD]

Side 14

Fodnoter samlet

1. Den på side l20 omtalte sag C-263/18 (Tom Kabinet) er efter denne bogs deadline afgjort ved Domstolens dom af 19.12.2019 (EU:C:2019:1111). Domstolen følger generaladvokatens forslag til afgørelse som omtalt i bogen l.c.

Markedsret 3 (7. udg.)

Immaterialret