Free access

Forord

Den sidste kommenterede vejlov var udarbejdet af landsdommer E.A. Abitz og udkom i 1981. Selvom vejlovgivningen ikke ændres dagligt, er der dog sket en del i de mellemliggende knap 40 år.

Der er i denne kommentar taget udgangspunkt i den nye hovedlov fra 2014. Da mange af bestemmelserne i loven har lange historiske tråde tilbage, har det været nødvendigt at gennemgå forarbejder, der ligger lang tid før lovens vedtagelse. Der er i forarbejderne taget udgangspunkt i den oprindelige hovedlov fra 1970, men efterfølgende ændringer er oplistet. De regler, der ikke blev videreført i 2014-loven, er ikke kommenteret, medmindre det af anden grund er relevant.

Da der trods alt er sket noget, siden Abitz’ fremragende værk udkom, er bogen blevet noget større, end vi umiddelbart havde forventet, og en del større end sin forgænger.

Vi har forsøgt at skrive lovkommentaren, så den både kan være et praktisk redskab for de mange mennesker, der dagligt arbejder i vejsektoren og for borgere, der skal kende deres rettigheder og pligter, og endelig til afklaring af forskellige juridiske problemstillinger.

Advokat Jacob Brandt har skrevet kapitel 2 a om miljøkonsekvensvurderinger af statslige vejanlæg, advokat Hanne Mølbeck har skrevet kapitel 10 om ekspropriation og taksation. Jeg har selv skrevet resten. Jeg modtager gerne kommentarer og forslag til tilretninger med henblik på en eventuel senere opdatering af bogen.

En særlig tak skal sendes til August Emil Fiala Frederiksen og Jens Henrik Larsen for hjælp til bogens udarbejdelse, til advokat Sofia Bøtker, advokat Jacob Schall Holberg og advokat Mark Walters for gode ændringsforslag og til Jørgen Gawinetski for kvalitetssikring og sparring.

Derudover sendes en særlig tak til vores ægtefæller, der med stor ynde og næsten uden bemærkninger har holdt familiemaskinrummet kørende under dette projekt.

Side 29

Sidst men ikke mindst en særlig tak til chefkonsulent Ivan Skaaning Hansen for oprindeligt med stort tålmod og overbærenhed at have indført mig i vejlovgivningens mysterier.

Oktober 2019

Louise Heilberg

Side 30

Vejloven (1. udg.)

med kommentarer