Stikordsregister

i Vejloven (1. udg.)
Free access

Stikordsregister

A

adgang

– definition 90

adgang til vej

– adgangsbestemmelse 313, Se adgangsbestemmelse

– etableret uden tilladelse 290

– hvem må benytte 301

– markadgang 303

– overtagelse af areal ved ændret tilladelse til – 309

– tilladelse 291

– udstykning 304

– vilkår ved tilladelser til ændring 307

adgangsbestemmelse

– begreb 313

– beslutning om pålæg 324

– erstatning 330

– forbud, hvis påtænkt – 322

– forhandlingspligt ved – for statsveje 318

– hvilke veje 313

– høringsfrist 317

– kommineveje 315

– matrikulære berigtigelser 332

– offentliggørelse 316

– offentliggørelse af beslutning 325

– overtagelse af ejendom 328, 331

– partshøring 317

– retsvirkning af beslutning 325

– statsveje 314

– taksationskommissionen 331

– tinglysning af beslutning 325

– tinglysningsmæssige berigtigelser 332

– ændring af – 320

adgangsbestemmelser

– definition 91

administrationstillæg 377, 416

administrativ rekurs

– afskæring af – for VVM-afgørelser 662

– ekspropriationsafgørelser 660

– frist 661

– gebyr 669

– kommunale afgørelser 658

– tvungen 662

administrativ tilladelse

– definition 94

admnistrativ rekurs

– afskæring 655

afskårne arealer 510

almen vej

– definition 128

– opklasificering 128

anlægslov

– høring over miljøkonsekvensvurderingsrapport 163

anvendelsesområde 85

gravetilladelse 388

arealudskillelse 335

– udelukker hævd 337

B

beplantning 451

– hegn 453

beplantning;

– påbud om klipning mv. 451

beplantninger 508

berørt myndighed

– definition 93

– høring ad VM-vurdering 147

– VVM-vurdering, scoping 153

byer og bymæssige områder

– definition 90

Side 691

C

containere 431

CVF 131

cykelstativ 431

D

database over vejnettet 129

den sænkede skovls princip 358

digital kommunikation 436

– tidspunkt for meddelelses fremkomst 438

– undtagelser 437

E

efterladte genstande 371

ekpropriation

– ekspropriationsbeslutning Se ekspropriationsbeslutning

ekpropriationsproces

– ekspropriationsbeslutning Se ekspropriationsbeslutning

ekspropriation 481

– administrativ rekurs 611

– arkæologiske forundersøgelser 521, 523

– arkæologiske forundersøgelser, varsling 523, 524

– ekspropriationsbeslutning 541

– ekspropriationsmyndigheder 496, Se ekspropriationsmyndigheder

– ekstension Se ekstension

– erstatning 548, Se erstatning for ekspropriation

– forberedende undersøgelser 521

– forberedende undersøgelser, varsling 522, 523

– frist for søgsmål i anledning af – 608

– fuldstændig erstatning 494

– hjemmel 503, Se ekspropriationshjemmel

– hvilke indgreb 514, Se ekspropriationsindgreb

– kommunale veje 498

– lovhjemmel 492

– nedlæggelse af vej 648

– proces 527

– projektet opgives 546

– statsveje 498, 501

– til hvilke anlæg og foranstaltninger 506

ekspropriationsafgørelse

– admnistrativ rekurs 660

ekspropriationsbeslutning 541

– delegation af kompetence? 541

– forslag til erstatning 547

– frist for – 542

– før udløb af indsigelsesfrist 544

– gennemførelse 545

– klage 545

– underretning af berørte 546

ekspropriationshjemmel

– almenvellet 504

– oversigtsservitut mv. 510

– til private veje og stier mv. 505

ekspropriationsindgreb

– bortfald af rettigheder? 516

– ejendomsret 514

– indgreb i retitgheder 516

– rådighedsservitut 515

– tilstandsservitut 515

ekspropriationskommissioner 284, 331

ekspropriationsmyndigheder

– habilitetsregler 496

ekspropriationsproces 527

– arealfortegnelse 528

– arealfortegnelse, ndhold 529

– arealfortegnelse, offentliggørelse 530

– ekspropriationsbeslutning 541

– ekspropriationsplan 528

– ekspropriationsplan, indhold 529

– ekspropriationsplan, offentliggørelse 530

– åstedsforretning 527

– åstedsforretning, afholdelse 536

– åstedsforretning, hvem skal indkaldes 531

– åstedsforretning, redegørelse for ekspropriationen 536

– åstedsforretning, tid og sted 530

– åstedsforretnng, forslag til erstatningens fastættelse 538

– åstedsforretnng, mødeberettigede 536

ekstension

– arealafskæring ved vejbyggelinje 558

– ejerens anmodning 554

– ejerens anmodning, betingelse 554

– ekspropriation af rettigheder 558

Side 692

– skattespørgsmål 559

– vejmyndighedens anmodning 557

– vejmyndighedens anmodning, betingelser 557

erstatning for ekspropriation 548

– administrativ rekurs 611

– forrentning 606

– fradrag for fordele 549

– udbetaling – 602

– udbetaling til ejeren 605

– udbetaling til panthavere 604

EU-regulering 653

F

faste genstande over vej

– forhandling med politiet 462

– ikke krav om tilladelse 450

– krav om tilladelse 448

faunapassager mv. 508

FN-konventioner 653

forbud 251

– ikrafttræden 252

– påtænkt ændring i adgangsbestemmelse 322

– statsveje 252

– varighed 251

forurenende genstande 371

fremkommelighedsudvalg

– aftaler mellem medlemmer 100

– opgave 99

– uenighed 100

fremrykket ekspriopriation 264

– afslag 266

fælles trafikstyring 115

færdselstavler 476

G

gadefest 431

glatførebekæmpelse 349

– grundejer 357

– undtagelse af stier 353

– undtagelse af strækninger 352

– vejmyndighed 349

graveaktør

– definition 393

graveansøgning

– indhold 396

gravearbejde

– efteranmeldelse 387

gravearbejder

– koordinering 392

– koordinering, indhold 394

– koordinering, pligtsubjekt 393

– koordinering, uindtagelser 394

– sikring af arealer 390

– vejmyndigheden udfører 416

graveloven 393

gravetilladelse 382

– ansøgning 387, 436

– bod ved foersinkelse 399

– bod ved forsinkelse 400

– borgerhøring før – 385

– forhandling med politiet 462

– hvilke arealer 388

– koordinering af gravearbejder 382

– krav om sikring af vejanlægget 391

– ledninger langs motorveje 389

– samgravning 399, 400

– undtagelse for – 391

– undtagelse fra – 386

– vilkår 398

grundejer

– glatførebekæmpelse 366

– renholdelse 367

– snerydning 364

– snerydning, glatførebekæmpelse, renholdelse 357

– snerydning, glatførebekæmpelse, renholdelse – hvor 357, 359

gæsteprincippet 403

– begreb 404

– fravigelse 405, 411

– fravigelse ved aftale 412

– fravigelse ved ekspropriation 413

– hvilke arbejder 408

– hvilke udgifter 410

– kommunale/fælleskommunale ledninger 414

– lovbestemt 403, 405

– sammensatte anlæg 409

– tvister 414

– ubetinget tilstedeværelsesret 405, 413

– ulovbestemt 403, 405

– vejmyndigheden udfører 416

Side 693

H

hegn mod vej

– betaling 479

– påbud om etablering 479

hjørneafskæring 268

hævd 337

højhastighedsnetdirektivet 392

J

jernbaner og lufthavne 361

juridiske personer

– straf 674

K

klimarelaterede afværgeforanstaltninger 509

kommissarius 310

kommunale veje

– matrikulær berigtigelse efter nedlæggelse 646

– nedklassificering 621

– nedklassificering til privat fællesvej 623

– nedklassificering til privat vej 622

– nedklassificering, fravigelse af proces ved aftale 644

– nedklassificering, partshøring og offentliggørelse 631

– nedklassificering, tilstandsrapport 634

– nedlæggelse 621, 626

– nedlæggelse, frist 629

– nedlæggelse, ledningsejeres rettigheder 646

– nedlæggelse, partshøring og offentliggørelse 631

– nedlæggelse, tilstandsrapport 634

– råden over nedlagte vejarealer 645

kommunevej

– opklassificering 100

– opklassificering til statsvej 121

kommuneveje

– høring ved påtænkte ændringer 197

– kompetence 125

– lovlige beslutningshensyn 125

– supplerende anlæg 124

– vejbidrag 204

– vejmyndighed 103

– vejplan, høring af andre kommunalbestyrelser 193

– vejplan, høring af Vejdirektoratet 193

konkurrenceudsættelse af arbejder, som vejmyndighederne udfører for borgernes regning 679

gravetilladelse 390

L

landinspektør

– bistand for taksationsmyndigheder 569

– habilitetskrav 570

– habilitetsregler 497

ledningsarbejder

– døde ledninger 410

– gæsteprincippet Se gæsteprincippet

– ledningsejeren udfører 415

– påbud til ledningsejeren 420

– statsveje 416

– tvist om betaling 421

– Vejdirektoratet udfører på ledningsejerens regning 420

– vejmyndighedens hensynspligt 418

LER-regler 383

loppemarked 431

lovens formål 81

– bevarelse af vejkapital 83

– fremkommelighed 83

– hensyn til anden infrastruktur 83

– trafiksikkerhed 83

– VVM-direktivet 83

– æstetik 83

lovliggørelse, faktisk 677

lovligørelse

– retlig 677

M

markadgang 303

matrikuleret areal 85

miljøkonsekvensrapport 155

– international høring 166

– minimumsindhold 156

– myndighedssamarbejde 160

– offentlig høring 162

– vurdering af projektets robusthed 159

– vurdering af projektets virkninger 158

miljøkonsekvensvurdering 135

motorvej

Side 694

– supplerende anlæg 123

N

Natura 2000-områder 184

nedklassificering

– definition 92

netoperatør

– definition 393

O

offentlig sti

– definition 89

offentlig vej

– definition 88

offentlige veje 95

– adgang 269

– adgang 275

– erstatning for manglende fornøden adgang 283

– fornøden vejadgang 275

– gravetilladelse 384

– kommunevej 95

– matrikulær berigtigelse ved nedlæggelse 343

– statsvej 95

– tilsyn 105

– udbygningsaftale 113

– udskillelse i matriklen 339

– udvidelse af adgang 286

– vedligeholdelse 105

– vedligeholdelse, aftaler om finansiering 111

– vedligeholdelse, finansiering 110, 112

offentligheden

– definition 92

opgivelse af anlæg

– høring af andre vejmyndigheder 195

overtagelse af areal

– ændret tilladelse til adgang til vej 309

– ændret tilladelse til adgang til vej, proces 309

overtagelse af ejendom

– manglende vejadgang 283

overtagelse af ejendomme

– afslag på – 261

– delvist vejbyggelinjepålæg 261

– fremrykket ekspriopriation 264

– frist for anmodning om – 261

– hvilke ejendomme 259

– kompetence 262

– personlige grunde hos ejeren 260

– statsveje 262

overtaksationskommission 564

– afgørelse på skriftligt grundlag 599

– beslutningsdygtighed 565

– indbringelse for – 596

– indbringelse for –, frist 596

– kendelse, kommunikation 600

– kompetence 564

– procesregler 598

– sammensætning 564

– uafhængighed 566

P

pant og fortrinsret 683

parkering 464

– betaling 465

– betaling, beboerlicens 468

– betaling, delebilslicens 468

– betaling, differentiering 466, 468

– betaling, erhvervslicens 468

– betaling, offentliggørelse af takster 467

– betaling, parkeringsbillet 468

parkeringsplads 507

parkeringstilladelse

– ansøgning 470

– ansøgning (se også digital kommunikation) 470

politiet

– håndhævelse af serviut 267

privat fællesvej 85

– opklassificering 127

privat vej 85

private fællesveje

– gravetilladelse 384

projekt

– definition 93

proportionalitetsprincip 84

R

regulativer

– snerydning, glatførebekæmpelse, renholdelse 363

renholdelse 349

– begrænsning 354

– grundejer 357

Side 695

– vejmyndighed 349

renholdelsesregulativ 354

rørlagte vandløb 407

råden over bvej

– forhandling med politiet 462

råden over vej 424

– ansøgning 436

– begreb 424

– betaling 429

– hvilke arealer 427

– påbud om fjernelse af genstande 432

– tillladelse fra vejmyndigheden 425

– trafikal/ikke-trafikal råden 425

– undtagelser fra krav om tilladelse 431

– valgplakater 440

S

skilte 431

skurvogne 431

snerydning 349

– grundejer 357

– undtagelse af stier 353

– undtagelse af strækninger 352

– vejmyndighed 349

sneskærme

– midlertidig råden over privat areal 372

spildevand 434

– forhandling med politiet 462

spilevand

– ansøgning om tilledningstilladelse 436

sportsbegivenhed 431

statsvej

– deelgation af kompetence 122

– forhandling inden anlæg 120

– hvilke veje 120

– nedklassificering til kommunevej 120

statsveje

– adgangsbestemmelse, overtagelse af ejendom 331

– fremrykket ekspriopriation 264

– høring ved påtænkte anlæg 198

– nedklassificering 621

– nedlæggelse 621

– supplerende anlæg 124

– vejbidrag 205

– Vejdirektoratet udfører ledningsarbejder 416

– vejplan 191

– vejplan, høring af kommunalbestyrelsen 192

– VVM-vurdering 135

stilladser 431

straf 674

– juridiske personer 674

støjvolde mv. 507

særligt sagkyndig

– bistand for taksationsmyndigheder 570

T

taksationskommission 561

– erstatningsfatsættelse med vilkår 593

– erstatningskrav fra tredjemand 582

– erstatningskrav fra tredjemand, afvisning af at behandle 585

– frist for indbringelse for – 581

– indbringelse for – 579

– kendelse 592

– kendelse, kommunikation 594

– kompetence 561, 591

– møde for – 587, 590

– sagsbehandling 585

– sammensætning 561

– uafhængighed 566

– udskydelse af erstatningsfastsættelse 593

taksationskommissioner 284

taksationsmyndigheden 127, 220, 262, 263, 266, 283, 284, 309, 310, 331, 373

taksationsmyndigheder 561

– afholdelse af udgifter til – 577

– godtgørelse til en part for udgifter til sagkyndig bistand 572, 574

– kvalifikationskrav 567

– overtaksationskommisioner Se overtaksationskommission

– overtaksationskommission 564

– sag om nedklassificering/nedlæggelse af kommunale veje 632

– sager efter vandløbsloven og vandforsyningsloven 615

– sager efter vandløbsloven og vandforsyningsloven, fri proces 618

– sager efter vandløbsloven og vandforsyningsloven, sagsomkostninger 616

– sekretærbistand 576

Side 696

– taksationskommisioner Se taksationskommission

– taksationskommission 561

tankanlæg

– forhandling med politiet 462

– hvilke anlæg 461

– krav om tilladelse 456

– krav om tilladelse fra Vejdirektoratet 459

tilladelse ved anlægslov

– definition 94

tilstandsrapport 634, 636, 641

– høring 640

– indhold 636

– klage 642

transportministeren

– ansvar 97

– vejmyndighed 102

tvist mellem forsyningsvirksomhed og kommunal vejmyndighed 666

tvist mellem forsyningsvirksomhed og statslig vejmyndighed 667

tvist mellem vejmyndigheder 666

U

udbygningsaftale 113

udskillelse af areal 335

udvidelse af adgang til vej 286, 290

– ansøgning 288, 289

– finansiering af ombygning af offentlig vej 295

– krav om ombygning af offentlig vej 294

– krav om ombygning af offentlig vej, konkurrenceudsættelse 298

– samtykke fra Vejdirektoratet 291

– tilladelse 288

– udgifter til – 293

V

valgplakat 440

– definition 92

– lovlig placering 441

– påbud om nedtagning 445

– straksnedtagning 446

– ulovlig placering 442

vandløb, rørlagte 407

vejbelysning

– anlægs- og driftsudgifter 116

vejbidra

– partshøring 235

vejbidrag 202

– administrationstillæg 216

– betaling 212

– definition 91

– delvist bidrag 229

– fordeling efter benyttelse 231

– fordeling ved aftale 230

– hvem opkræver 207

– hvilke ejendomme 208

– hvilke udgifter 208, 209

– hvilke vejelementer 215

– hvornår 211

– jernbaner og lufthavne 227

– kommuneveje 204

– kort, blind privat fællesvej 222

– opkrævning 236

– reduceret bidrag 233

– rekurs 235

– statsveje 205

– udstykningsområder 225

– veje,der er en færdselsmæssig enhed 213

vejbidrag,ensartet fordeling 233

vejbidrag,undtagelser 219

– undtagne arealer 221

– undtagne ejendomme 224

– undtagne udgifter 220

vejbyggelinje

– definition 91

vejbyggelinjer

– bygherrens undersøgelsespligt 257

– definition 240, 255

– dispensation fra virkninger 241

– erstatning or pålæg? 241

– fremtidige vejanlæg 247

– høring inden dispensation/ophævelse 249

– i hvilke situationer 240

– kommunens oplysningspligt 256

– omfang 243

– opførelse af bygning i anden jordlinje 244

– opgivelse 195

– oversigt for færdslen 244

– resvirkninger 247

Side 697

– statens høring af kommuner 248

– tinglysning 256

– varighed 248

– virkning 240

Vejdirektoratet

– bud på kommunale vejopgaver 114

– miljøkonsekvensvurdering 135

vejforanstaltninger i kryds

– fordeling af udgifter 199

vejfortegnelse 130

– CVF 131

vejklasser 349

vejmyndighed

– aftale om fælles trafikstyring 115

– ansvar 105

– bestemmelse om anvendelse af vej 118

– bud på andre vejmyndigheders opgaver 114

– definition 88

– gravetilladelse 382

– kommunalbestyrelsen 95, 103

– ny adgang til vej 286

– opgaver 95

– samtykke fra Vejdirektoratet inden tilladelse til ændret anvendelse af adgang til vej 306

– snerydning, glatførebekæmpelse, renholdelse 349, 350

– tilladelse til ind- og udkørsel uden for adgang til vej 306

– tilladelse til ændret anvendelse af adgang til vej i særlige tilfælde 305

– tilladelse til ændret anvendelse af adgang til vej ved udstykning 304

– tilladelse til ændret benyttelse af adgang til vej 301

– tilsyn med grundejernes snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse 369

– transportministeren 102

– udførelse af pligter pålagt grundejere 374

– udførelse af pligter pålagt grundejere – konkurrenceudsættelse 376

– udvidelse af adgang til vej 286

– Vejdirektoratet 95, 102

– vejfortegnelse 130

vejmyndigheder

– tvist mellem – 666

vejplan 189

– definition 90, 255

– forbud under forberedelse af – 251

– fortegnelse 194

– kommuneveje 193

– statsveje 191

vejplanlægning 189

vejskilte 476

vinterregulativ 354

vintervedligeholdelsesloven 346, 360

VVM-direktivet 133

VVM-procedure 134

– genoptaglse af tilladelse til projekt 174

– miljømæssige betingelser i tilladelse til projekt 171

– Natura 2000-områder 184

– offentliggørelse af oplysninger om projekt 182

– offentliggørelse af tilladelse/afslag 176

– tilladelse til ansøgt projekt 169

– tilsyn med meddelte tilladelser 181

VVM-redegørelse

– fremrykket ekspropriation 265

VVM-vurdering

– anlægslov 138

– ansøgning om screeningsafgørelse 142

– bilag 1-projekter 136, 140

– bilag 2-projekter 137, 140

– miljøkonsekvensrapport 155

– scoping 152

– screeningsafgørelse 144

– screeningsafgørelse, begrundelse 148

– screeningsafgørelse, frist 150

– screeningsafgørelse, offentliggørelse 148

– tærskelværdier 149

Side 698

Vejloven (1. udg.)

med kommentarer