Bilag 2. Skematisk oversigt over registreringsformer for energiafgifter

i Grundlæggende afgiftsretlige principper (1. udg.)
Free access

Bilag 2. Skematisk oversigt over registreringsformer for energiafgifter

RegistreringMineralolieafgiftslovenKulafgiftsloven
Hvem skal registreres som oplagshaverVirksomheder der udvinder eller fremstiller § 3, stk. 2. Indsamle og forarbejde spildolie § 3, stk. 12. Virksomheder der udvinder eller fremstiller afgiftspligtige varer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1-4, § 2, stk. 1. Virksomheder, der forbrænder afgiftspligtigt affald, jf. § 1, stk. 1, nr. 5, sammenholdt med § 7 a, stk. 2, § 2, stk. 2. Virksomheder, der forbrænder afgiftspligtigt affald, jf. § 1, stk. 1, nr. 6, sammenholdt med § 7 a, stk. 3, jf. § 2, stk. 2.
Hvem kan registreres som oplagshaverVirksomheder, der afsætter, oplagrer eller forbruger afgiftspligtige varer. Betingelsen er, at virksomheden til opbevaring af afgiftspligtige varer råder over lagerkapacitet på mindst 1.000 m3 (§ 3, stk. 3). Virksomheder, der afsætter karburatorvæske eller smøreolier o.l. Betingelsen er, at virksomheden har et årligt salg af de nævnte varer på mindst 100.000 l. § 3, stk. 3. Virksomheder med et årligt forbrug på over 4.000 GJ varme, der er målt inden for samme lokalitet, og som er direkte leveret fra et registreret kraftvarmeværk omfattet af bilag 1 eller en mellemhandler registreret efter stk. 5, og hvor tilbagebetaling af afgift efter § 11 udgør mindst 80 pct. af afgiften efter denne lov, og 30 pct. Af virksomhedens varmeforbrug bruges ved aktiviteter omfattet af tungproceslisten, kan registreres som oplagshaver (§ 3, stk. 4). Mellemhandlere, der transporterer varme, som er direkte leveret fra et registreret kraftvarmeværk omfattet af bilag 1, og hvor mindst 50 pct. af varmen i de seneste 12 måneder er transporteret til virksomheder registreret efter stk. 4, kan registreres som oplagshaver (§ 3, stk. 5). Fjernsalg § 4 b, stk. 6.Virksomheder, der afsætter, oplagrer eller forbruger afgiftspligtige varer, omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1-4, Betingelsen er, at virksomheden til opbevaring af afgiftspligtige varer råder over lagerkapacitet på mindst 1000 tons (§ 2, stk. 3). Virksomheder med et årligt forbrug på over 4.000 GJ varme inden for samme lokalitet direkte leveret fra et registreret kraftvarmeværk omfattet af bilag 1 til denne lov, et decentralt eller industrielt kraftvarmeværk registreret efter stk. 5 eller en mellemhandler registreret efter stk. 5, hvor tilbagebetaling af afgift efter § 8 i udgør mindst 80 pct. af afgiften efter denne love, og 30 pct. af virksomhedens varmeforbrug bruges ved aktiviteter omfattet af tung proces listen kan registerres som oplagshaver.§ 2, stk. 4. Decentrale og industrielle kraftvarmeværker samt mellemhandlere, som transporterer varme leveret direkte fra et kraftvarmeværk omfattet af bilag 1 til denne lov, kan registreres hos told- og skatteforvaltningen (§ 2, stk. 5). Betingelsen er: at mindst 50 pct. af varmen i de seneste 12 måneder er transporteret til virksomheder registreret efter stk. 4.
Hvem skal registreres som varemodtagerModtager § 4, stk. 2.Modtager § 10 a, stk. 1.
Hvem kan registreres som varemodtager Fjernsalg § 4 b, stk. 6.
Midlertidig varemodtagerSkal registreres, og angive og betale afgiften inden afsendelse § 4, stk. 1.
Erhvervsmæssig oplægningSkal ikke registreres, men angive og betale afgiften inden afsendelse § 4 b, stk. 4.
AfsenderVare fra tredjeland til andet EU-land § 4, stk. 5.
Særlig farvningsregistreringVirksomheder, der ikke er autoriseret som oplagshaver, og som både afsætter ufarvet gas- og dieselolie samt petroleum og gas- og dieselolie samt petroleum, der er farvet i henhold til bestemmelser fastsat efter § 24, stk. 1, kan blive registreret som farvningsvirksomhed hos told- og skatteforvaltningen. Det er en betingelse herfor, at virksomheden afsætter mindst 500.000 l gas og dieselolie samt petroleum årligt, og at denne afsætning ikke sker fra stationære detailsalgsanlæg. § 4 a, stk. 1.
RegistreringElafgiftslovenGasafgiftsloven
Hvem skal registreres som oplagshavernet- og transmissionsvirksomheder, der er omfattet af § 19 i lov om elforsyning, jf. § 4, stk. 1. Andre der uden at være omfattet af § 19 i lov om elforsyning, leverer elektricitet til forbrug her i landet, § 4, stk. 2.Virksomheder der indvinder, fremstiller eller leverer afgiftspligtig gas, samt kraftværker og kraftvarmeværker, der er omfattet af bilag 1 til denne lov, § 3, stk. 1.
Hvem kan registreres som oplagshaverVirksomheder med et årligt elektricitetsforbrug på over 100.000 kWh inden for samme lokalitet direkte leveret fra en virksomhed registreret efter stk. 1, jf. § 4, stk. 3. Virksomheder med et årligt forbrug på over 4.000 GJ varme inden for samme lokalitet direkte leveret fra et registreret kraftvarmeværk omfattet af bilag 1 til lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. kan registreres som oplagshaver (§ 4, stk. 4). Betingelse for virksomheder der kan registres som oplagshaver er: at tilbagebetaling af afgift efter § 11 i denne lov og § 9 i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter samlet set udgør mindst 87 pct. af afgiften efter begge love. Mellemhandlere, som transporterer varme leveret direkte fra et registreret kraftvarmeværk omfattet af bilag 1 til lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., og hvor mindst 50 pct. af varmen i de seneste 12 måneder er transporteret til virksomheder registreret efter stk. 4, kan registreres som oplagshaver.Virksomheder med et årligt forbrug på over 75.000 m3 gas inden for samme lokalitet direkte leveret fra en virksomhed registreret efter stk. 1, et decentralt eller industrielt kraftvarmeværk registreret efter stk. 5, hvor tilbagebetaling af afgift efter § 10 udgør mindst 80 pct. af afgiften efter denne og 30 pct. Af virksomhedens energiforbrug bruges ved aktiviteter omfattet af tungproceslisten, kan registreres som oplagshaver § 3, stk. 3. Virksomheder med et årligt forbrug på over 4.000 GJ varme inden for samme lokalitet direkte leveret fra et kraftvarmeværk registreret efter stk. 1, et decentralt eller industrielt kraftvarmeværk registreret efter stk. 5, eller en mellemhandler registreret efter stk. 5, hvor tilbagebetaling af afgift efter § 10 udgør mindst 80 pct. af afgiften efter denne og 30 pct. Af virksomhedens energiforbrug bruges ved aktiviteter omfattet af tungproceslisten, kan registreres som oplagshaver § 3, stk. 4. Decentrale og industrielle kraftvarmeværker samt mellemhandlere, som transporterer varme leveret direkte fra et kraftvarmeværk registreret efter stk. 1, kan registreres som oplagshaver (§ 3, stk. 5). Betingelse: Det er en betingelse, at mindst 50 pct. af varmen i de seneste 12 måneder er transporteret til virksomheder registreret efter stk. 4.
Hvem skal registreres som varemodtager
Hvem kan registreres som varemodtager
Midlertidig varemodtager
Erhvervsmæssig oplægning
Afsender

Side 254Side 253