Litteratur

EU-dokumenter

Kortform
COM(2016) 815COM(2016) 815, Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og af forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2f44420c-c1e6-11e6-a6db-01aa75ed71a1.0024.02/DOC_1&format=PDF, (besøgt d. 24/7 2018)
FreSsco, Comparative Report 2015FreSsco, Comparative Report 2015, The concept of worker under Article 45 TFEU and certain non-standard forms of employment, Written by Dr Charlotte O’Brien, Prof Dr Eleanor Spaventa, and Joyce De Coninck, April 2016, www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15476&langId=en (besøgt d. 27/6 2018).
KOM(2001) 257KOM(2001) 257, Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2001/DA/1-2001-257-DA-F1-1.Pdf, (besøgt d. 24/7 2018)
KOM(2002) 694KOM(2002) 694, Meddelelse fra Kommissionen, Arbejdstagernes frie bevægelighed – vejen til fuld udnyttelse af fordele og muligheder, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52002DC0694&from=DA, (besøgt d. 24/7 2018)
KOM(2003) 199KOM(2003) 199, Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52003PC0199&from=DA, (besøgt d. 24/7 2018)
KOM(2008) 840KOM(2008) 840, Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet, om anvendelsen af direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0840:FIN:da:PDF, (besøgt d. 24/7 2018)
KOM(2010) 373KOM(2010) 373, Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, Bekræftelse af arbejdstagernes fri bevægelighed – rettigheder og den vigtigste udvikling, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0373&rid=1, (besøgt d. 24/7 2018)
KOM(2010) 602KOM(2010) 602, Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, i henhold til artikel 25 i TEUF, om fremskridt hen imod et effektivt unionsborgerskab 2007-2010, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0602&from=DA, (Besøgt d. 24/7 2018)
Kommissionen, MEMO/16/4302Kommissionen, MEMO/16/4302, Questions and Answers on the revision of social security coordination rules, Bruxelles, 13. december 2016, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-4302_en.htm, (besøgt d. 24/7 2018)
Peers, Renegotiation by the United Kingdom of its constitutional relationship with the European Union: Issues related to »Immigration«Peers, Steve, Renegotiation by the United Kingdom of its constitutional relationship with the European Union: Issues related to »Immigration«, In-depth Analysis for the AFCO committee, Directorate General for Internal Policies, Policy Department C: Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, June 2016, http://www.statewatch.org/news/2016/sep/Iep-study-uk-brexit-immigration.pdf, (besøgt d. 24/7 2018)
Rådet for Den Europæiske Union, 2001/0111 (COD), Doc. nr. 12218/03Rådet for Den Europæiske Union, 2001/0111 (COD), Doc. nr. 12218/03, 5. september 2003, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12218-2003-INIT/da/pdf, (besøgt d. 24/7 2018)
Rådet for Den Europæiske Union, 2016/0397 (COD), Doc. nr. 10052/18Rådet for Den Europæiske Union, 2016/0397 (COD), Doc. nr. 10052/18, Bruxelles, den 15. juni 2018, Vedr.: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og af forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10052-2018-INIT/da/pdf, (besøgt d. 24/7 2018)
Rådet for Den Europæiske Union, EFT 2004 C 54 E, Begrundelsen til fælles holdning (EF) nr. 6/2004 af 5.12.2003Rådet for Den Europæiske Union, EFT 2004 C 54 E, Begrundelsen til fælles holdning (EF) nr. 6/2004 af 5.12.2003 vedtaget af Rådet med henblik på vedtagelse af direktiv 2004/38, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004AG0006&from=DA, (besøgt d. 24/7 2018)
SEK(2003) 1293SEK(2003) 1293, Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit vedrørende Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, 30. december 2003, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:52003SC1293&rid=1, (besøgt d. 24/7 2018)
Det Europæiske Råd, EUCO 1/16, European Council meeting (18 and 19 February 2016) – ConclusionsDet Europæiske Råd, EUCO 1/16, European Council meeting (18 and 19 February 2016) – Conclusions, Bruxelles, 19. februar 2016, https://www.consilium.europa.eu/media/21787/0216-euco-conclusions.pdf, (besøgt d. 247/7 2018)

Breve fra ministre

Kortform
Kohout, Martonyi, Sikorski og Lajčák, V4 foreign ministers on the free movement of persons, 1. december 2013Kohout, Jan, Martonyi, János, Sikorski, Radosław og Lajčák, Miroslav, V4 foreign ministers on the free movement of persons, 1. december 2013, http://www.msz.gov.pl/en/foreign_policy/europe/visegrad_group/v4_foreign_ministers_on_the_free_movement_of_persons;jsessionid=423516C86DB8EB9EC1B0072334FD441E.cmsap6p, (besøgt d. 24/7 2018)
Mikl-Leitner, Friedrich, Teeven og May, Letter to Mr. Alan Shatter, President of the European Council for Justice and Home Affairs, 15. april 2013Mikl-Leitner, Johanna, Friedrich, Hans Peter, Teeven, Fred og May, Theresa, Letter to Mr. Alan Shatter, President of the European Council for Justice and Home Affairs, 15. april 2013, http://docs.dpaq.de/3604-130415_letter_to_presidency_final_1_2.pdf, (besøgt d. 24/7 2018).
Nahles, Doherty, Poulsen og Stöger, Fællesbrev til Thyssen, 27. juli 2017Nahles, Andrea, Doherty, Regina, Poulsen, Troels Lund og Stöger, Alois, Fællesbrev til Thyssen, 27. juli 2017, Beskæftigelsesudvalget 2016-17, Alm. Del, Bilag 299 https://www.ft.dk/samling/20161/almdel/BEU/bilag/299/1781050.pdf, (besøgt d. 24/7 2018)
Ohlsson, Stubb og Helgesen, In times of crisis, we must safeguard free movement, 16. januar 2014Ohlsson, Birgitta, Stubb, Alexander og Helgesen, Vidar, In times of crisis, we must safeguard free movement, 16. januar 2014, Financial Times, https://www.ft.com/content/c13711ee-7ec6-11e3-8642-00144feabdc0, (besøgt d. 24/7 2018)

Dokumenter fra Folketinget og ministerier

Kortform
Beskæftigelsesministeriet, Notat, Sammenfatning og opdatering af tidligere kortlægninger m.v. vedrørende adgang til velfærdsydelser i lyset af de EU-retlige forpligtelser, 28. februar 2017, J.nr. 2016 – 7445Beskæftigelsesministeriet, Notat, Sammen­fatning og opdatering af tidligere kortlægninger m.v. vedrørende adgang til velfærdsydelser i lyset af de EU-retlige forpligtelser, 28. marts 2017, J.nr. 2016 – 7445, Beskæftigelsesudvalget 2016-17 (Alm. Del), Bilag 163, https://www.ft.dk/samling/20161/almdel/BEU/bilag/163/1737490.pdf, (besøgt d. 24/7 2018)
Du er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende efter EU-retten, www.su.dkDu er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende efter EU-retten, www.su.dk, http://www.su.dk/su/udenlandsk-statsborger/ligestilling-efter-eu-rettens-regler/du-arbejder-i-danmark/du-er-arbejdstager-eller-selvstaendig-erhvervsdrivende-efter-eu-retten/ (besøgt d. 24/7 2018)
EU/EØS-statsborgere, www.nyidanmark.dkEU/EØS-statsborgere, www.nyidanmark.dk, https://www.nyidanmark.dk/da/Du-vil-ansøge/Ophold-som-nordisk,-EU,-EØS-eller-schweizisk-statsborger/EU-,-EØS–eller-schweizisk-statsborger?anchor=4F06D64312BB4902987AB77AD5C9E10B (besøgt d. 24/7 2018)
Folketingets Ombudsmands Undersøgelse af Ankenævnet for Uddannelsesstøttens praksis inden for udvalgte områderFolketingets Ombudsmands Undersøgelse af Ankenævnet for Uddannelsesstøttens praksis inden for udvalgte områder, 15. april 2010, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=136212 (besøgt d. 24/7 2018)
Justitsministeriet, Besvarelse til Folketingets Beskæftigelsesudvalg af 7. december 2017, på spørgsmål nr. 611 (Alm. Del), sagsnr. 2017-0032/01-0006Justitsministeriet, Besvarelse til Folketingets Beskæftigelsesudvalg af 7. december 2017, på spørgsmål nr. 611 (Alm. Del), sagsnr. 2017-0032/01-0006, https://www.ft.dk/samling/20161/almdel/beu/spm/611/svar/1450738/1831269.pdf, (besøgt d. 24/7 2018)
Justitsministeriet, Juridisk fortolkningsnotat om Zambrano-dommen med indarbejdede præciseringer som følge af senere dommeJustitsministeriet, Juridisk fortolkningsnotat om Zambrano-dommen med indarbejdede præciseringer som følge af senere domme, 11. maj 2011 (revideret 22. juni 2012 og 15. juli 2013)
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Juridisk fortolkningsnotat om Zambrano-dommen (sag C-34/09)Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Juridisk fortolkningsnotat om Zambrano-dommen (sag C-34/09), 11. maj 2011, J.nr. 11/20592, https://www.ft.dk/samling/20101/almdel/UUI/bilag/152/999651.pdf, (besøgt d. 24/7 2018)
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Juridisk vurderingsnotat om Metock-dommenMinisteriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Juridisk vurderingsnotat om Metock-dommen, 19. august 2008, https://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/D89082C6-3AB7-4551-BCF6-45419400DCEF/0/juridisk_notat_om_metock_2008.pdf, (besøgt d. 24/7 2018)
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EF-domstolens præjudicielle sag C-14/09, Genc, J.nr. 2009/2101-33Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EF-domstolens præjudicielle sag C-14/09, Genc, J.nr. 2009/2101-33, Europaudvalget 2008-09, Alm. Del., Bilag 344, https://www.ft.dk/samling/20081/almdel/UUI/bilag/136/676525.pdf, (besøgt d. 24/7 2018)
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Besvarelse til Folketingets Europaudvalg af 2. april 2013, på spørgsmål nr. 42 (Alm. Del), ref.-nr. 13/004181-29, Notat, EU-Domstolens dom i sag C-46/12, L.N.Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Besvarelse til Folketingets Europaudvalg af 2. april 2013, på spørgsmål nr. 42 (Alm. Del), ref.-nr. 13/004181-29, Notat, EU-Domstolens dom i sag C-46/12, L.N., https://www.ft.dk/samling/20121/almdel/euu/spm/42/svar/1041130/1232301.pdf, (besøgt d. 24/7 2018)
Politisk aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om håndtering af EU-retten om fri bevægelighed efter EF-Domstolens afgørelse i Metock-sagenPolitisk aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om håndtering af EU-retten om fri bevægelighed efter EF-Domstolens afgørelse i Metock-sagen, 22. september 2008, Europaudvalget 2008-09, Alm. Del, Svar på Spørgsmål 138, https://www.ft.dk/samling/20081/almdel/euu/spm/138/svar/635139/701385.pdf, (besøgt d. 24/7 2018)
Udlændingeservice, Vejledning til statsforvaltningerne vedr. Ophold efter EU-opholdsbekendtgørelsenUdlændingeservice, Vejledning til statsforvaltningerne vedr. Ophold efter EU-opholdsbekendtgørelsen, maj 2009, www.goo.gl/bP4XMU, (besøgt d. 24/7 2018)
Udlændingestyrelsen, Orientering til Statsforvaltningen om EU-opholdsbekendtgørelsenUdlændingestyrelsen, Orientering til Statsforvaltningen om EU-opholdsbekendtgørelsen, November 2015, https://www.statsforvaltningen.dk/sfdocs/EU-området/Vejledningen%20(primær%20bevægelighed).pdf, (besøgt d. 24/7 2018)

Research papers og notater fra tænketanke

Kortform
Dansk Arbejdsgiverforening (DA), De danske velfærdsydelser i EU-retligt perspektivDansk Arbejdsgiverforening (DA), De danske velfærdsydelser i EU-retligt perspektiv, november 2015, http://www.da.dk/bilag/Velf%E6rdsordninger%20i%20en%20EU-kontekst_Endelig%20udgave.pdf, (besøgt d. 24/7 2018)
Davies, Migrant Union Citizens and Social Assistance: Trying to be Reasonable About Self-SufficiencyDavies, Gareth, Migrant Union Citizens and Social Assistance: Trying to be Reasonable About Self-Sufficiency, Research Papers in Law, 2/2016, College of Europe, https://www.coleurope.eu/system/files_force/research-paper/researchpaper_2_2016_davies.pdf?download=1, (besøgt d. 24/7 2018)
Guild, BREXIT and its consequences for the UK and EU Citizenship or Monstrous CitizenshipGuild, Elspeth, BREXIT and its consequences for the UK and EU Citizenship or Monstrous Citizenship, Spetember 2016, https://goo.gl/tR4Wx2, (beøsgt d. 24/7 2018)
Lansbergen, Testing the Limits of European CitizenshipLansbergen, Anja, Testing the Limits of European Citizenship, European Policy Brief (The Federal Trust), Maj 2009, http://fedtrust.co.uk/wp-content/uploads/2014/12/Testing_Limits_of_Citz.pdf, (besøgt d. 24/7 2018)
Lauridsen, Folkevalgte kan påvirke EU-Domstolen – Hvis de kan blive enigeLauridsen, Nadja Schou, Folkevalgte kan påvirke EU-Domstolen – Hvis de kan blive enige, Notat, Tænketanken EUROPA, 18. februar 2016, http://thinkeuropa.dk/sites/default/files/notat_folkevalgte_kan_paavirke_eu-domstolen.pdf, (besøgt d. 24/7 2018)
Miller, UK’s EU reform negotiations: the Tusk packageMiller, Vaughne, UK’s EU reform negotiations: the Tusk package, House of Commons Library, Briefing Paper, Number 7497, 9. Februar 2016, http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-7497/CBP-7497.pdf, (besøgt d. 24/7 2018)
Pew Research Center, Gay Marriage Around the World, 8. august 2017Pew Research Center, Gay Marriage Around the World, 8. august 2017, http://www.pewforum.org/2017/08/08/gay-marriage-around-the-world-2013/ (besøgt d. 24/7 2018)
Rasmussen, Responsum om Metock-dommen: Suverænitetsaspekter af dommen i forhold til grundlovens § 20Rasmussen, Hjalte, Responsum om Metock-dommen: Suverænitetsaspekter af dommen i forhold til grundlovens § 20, 2009, https://curis.ku.dk/ws/files/18105331/PDF, (besøgt d. 24/7 2018)
Sweet og Brunell, How the European Union’s Legal System Works – and Does Not Work: Response to Carruba, Gabel, and HanklaSweet, Alec Stone og Brunell, Thomas, How the European Union’s Legal System Works – and Does Not Work: Response to Carruba, Gabel, and Hankla, Yale Law School Legal Scholarship Repository, Faculty Scholarship Series, Paper 68, http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/68, (besøgt d. 24/7 2018)
O’Leary, Developing an Ever Closer Union between Peoples of Europe?O’Leary, Síofra, Developing an Ever Closer Union between Peoples of Europe?, Edinburgh Mitchell Working Papers, 6/2008, http://www.europa.ed.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0010/206992/Mitchell-Paper-2008-6.pdf, (besøgt d. 24/7 2018)
Šmejkal, Saving the EU and Its Welfare States through Disincentives to Migration? On Recent CJEU Case Law Limiting the Access of EU Migrants to Social AssistanceŠmejkal, Václav, Saving the EU and Its Welfare States through Disincentives to Migration? On Recent CJEU Case Law Limiting the Access of EU Migrants to Social Assistance, Prague Law Working Papers Series No. 2016/I/3, https://ssrn.com/abstract=2791004, (besøgt d. 24/7 2018)
Trimikliniotis, Report on the Free Movement of Workers in Cyprus in 2011-2012Trimikliniotis, Nikos, Report on the Free Movement of Workers in Cyprus in 2011-2012, November 2012, https://www.ru.nl/publish/pages/608499/cyprus_2011-12_def.pdf, (besøgt d. 24/7 2018)
Davies, The Right to Stay at Home: A Basis for Expanding European Family RightsDavies, Gareth T., The Right to Stay at Home: A Basis for Expanding European Family Rights, (August 4, 2014). I d. Kochenov (red.), EU Citizenship and Federalism: The Role of Rights (CUP, 2015, Forthcoming). Tilgængelig på SSRN: https://ssrn.com/abstract=2475847, (besøgt d. 24/7 2018)

Artikler fra dagblade og netmedier

Kortform
Astrup, Cordsen og Lauritzen, Eksperter: Danmarks kamp for at ændre EU-dom kan tage flere årAstrup, Tanja Parker, Cordsen, Christine og Lauritzen, Thomas, Eksperter: Danmarks kamp for at ændre EU-dom kan tage flere år, Politiken, 6. august 2008.
Barker, m.fl., UK benefit reform demands appeal to rest of EUBarker, Aelx, m.fl., UK benefit reform demands appeal to rest of EU, Financial Times, 17. januar 2016, https://www.ft.com/content/801e6408-bcf6-11e5-9fdb-87b8d15baec2, (besøgt d. 24/7 2018)
Cordsen, Fogh: Udlændingepolitikken i Danmark ligger fastCordsen, Christine, Fogh: Udlændingepolitikken i Danmark ligger fast, Politiken, 6. august 2008.
Fenwick, EU offers to AXE migrant benefits to stop Brexit – but only if handouts cut for BRITS tooFenwick, Jack, EU offers to AXE migrant benefits to stop Brexit – but only if handouts cut for BRITS too, Daily Express, 15. januar 2016, https://www.express.co.uk/news/uk/634904/eu-european-union-david-cameron-migrants-brexit-germany-angela-merkel-out-campaign, (besøgt d. 24/7 2018)
Herzog og Lüder, Stop the European Court of JusticeHerzog, Roman og Gerken, Lüder, Stop the European Court of Justice, EUObserver, 10. September 2008, https://euobserver.com/opinion/26714, (besøgt d. 6/7 2018)
Hornbech, EF-Domstolen skal ikke undergrave dansk lovHornbech, Birthe Rønn, EF-Domstolen skal ikke undergrave dansk lov, Berlingske Tidende, 3. august 2008.
Kongstad, Langballe og Klarskov, Kommissær: Metock kan ikke ændresKongstad, Jeppe, Langballe, Anders og Klarskov, Kristian, Kommissær: Metock kan ikke ændres, Jyllands-Posten, 5. juni 2009.
Nielsen, Tørre EU-tæsk til DanmarkNielsen, Ole Bang, Tørre EU-tæsk til Danmark, Berlingske Tidende, 11. december 2008.
Pind, »Uanvendelig i Danmark«Pind, Søren, »Uanvendelig i Danmark«, Jyllands-Posten, 1. august 2008.
Sculthorpe, Cameron and Merkel clash over when migrant workers should be able to claim British benefits as Germany insists earning just £7,000 is enough to qualifySculthorpe, Tim, Cameron and Merkel clash over when migrant workers should be able to claim British benefits as Germany insists earning just £7,000 is enough to qualify, Daily Mail Online, 26. januar 2016, http://www.dailymail.co.uk/news/article-3417064/David-Cameron-s-EU-talks-deadlocked-way-low-German-demands-claim-workers-benefits-Downing-Street-insists-PM-making-progress.html, (besøgt d. 24/7 2018)
Waterfield, m.fl., Britain and Germany clash over benefit curbsWaterfield, Bruno, m.fl., Britain and Germany clash over benefit curbs, The Times, 26. januar 2016, https://www.thetimes.co.uk/article/britain-and-germany-clash-over-benefit-curbs-8qv8zrqsc3p, (besøgt d. 24/7 2018)
Wintour, Four-year EU benefits ban could change, Philip Hammond saysWintour, Patrick, Four-year EU benefits ban could change, Philip Hammond says, The Guardian, 18. januar 2016, https://www.theguardian.com/politics/2016/jan/18/four-year-eu-benefits-ban-could-change-philip-hammond-says, (besøgt d. 24/7 2018)

Juridiske blogs

Kortform
Kramer, Had they only worked one month longer! An Analysis of the Alimanovic Case [2015] C-67/14Kramer, Dion, Had they only worked one month longer! An Analysis of the Alimanovic Case [2015] C-67/14, European Law Blog, 29. Spetember 2015, http://www.europeanlawblog.eu/?p=2913, (besøgt d. 18/7 2018)
Peers, The final UK renegotiation deal: immigration issuesPeers, Steve, The final UK renegotiation deal: immigration issues, EU Law Analysis, 20. Februar 2016, http://eulawanalysis.blogspot.com/2016/02/the-final-uk-renegotiation-deal.html, (besøgt d. 24/7 2018)
Peers, The UK proposals on free movement law: an attack on the rule of law and EU fundamental freedomsPeers, Steve, The UK proposals on free movement law: an attack on the rule of law and EU fundamental freedoms, Statewatch Analysis, 2008, http://www.statewatch.org/analyses/no-72-eu-attack-on-fundamental-rights-08.pdf, (besøgt d. 9/7 2018)
Strumia og Brown, The Asymmetry in the Right to Free Movement of European Union Citizens: the Case of StudentsStrumia, Francesca og Brown, Connor, The Asymmetry in the Right to Free Movement of European Union Citizens: the Case of Students, EU Law Analysis, 12. Juli 2015, http://eulawanalysis.blogspot.com/2015/07/the-asymmetry-in-right-to-free-movement.html, (besøgt d. 20/7 2018)
Sørensen, Some solutions for the EU social benefits debateSørensen, Catharina, Some solutions for the EU social benefits debate, euobserver, 20. Juni 2014, https://euobserver.com/opinion/124536 (senest besøgt d. 26/6).

Bøger

Kortform
Barnard, The Substantive Law of the EU, The Four FreedomsBarnard, Catherine, The Substantive Law of the EU, The Four Freedoms, 5. Udg., Oxford University Press, 2016.
Berneri, Family Reunification in the EU: The Movement and Residence Rights of Third Country National Family Members of EU CitizensBerneri, Chiara, Family Reunification in the EU: The Movement and Residence Rights of Third Country National Family Members of EU Citizens, 1. Udg., Hart Publishing, 2017.
Broberg og Holst-Christensen, EU-domme med bemærkninger og spørgsmålBroberg, Morten og Holst-Christensen, Nina, EU-domme med bemærkninger og spørgsmål, 7. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2016.
Chalmers, Davies og Monti, European Union Law: Text and MaterialsChalmers, Damian, Davies, Gareth og Monti, Giorgio, European Union Law: Text and Materials, 3. Udg., Cambridge University Press, 2014.
Condinanzi, Lang og Nascimbene, Citizenship of the Union and Free Movement of PersonsCondinanzi, Massimo, Lang, Allessandra, og Nascimbene, Bruno, Citizenship of the Union and Free Movement of Persons, 1. Udg., Martinus Nijhoff, 2008.
Craig og de Búrca, EU Law, Text Cases and MaterialsCraig, Paul og de Búrca, Gráinne, EU Law, Text Cases and Materials, 6. Udg., Oxford University Press, 2015.
Craig, EU Administrative LawCraig, Paul, EU Administrative Law, 2. Udg., Oxford University Press, 2012.
Dashwood, Dougan, Rodger, Spaventa og Wyatt, Wyatt and Dashwood’s European Union LawDashwood, Alan, Dougan, Michael, Rodger, Barry, Spaventa, Eleanor og Wyatt, Derrick, Wyatt and Dashwood’s European Union Law, 6. Udg., Hart Publishing, 2011.
Guild, Peers og Tomkin, The EU Citizenship Directive – A CommentaryGuild, Elspeth, Peers, Steve og Tomkin, Jonathan, The EU Citizenship Directive: A Commentary, 1. Udg., Oxford University Press, 2014.
Hyltén-Cavallius, EU Citizenship at the Edges of Freedom of MovementHyltén-Cavallius, Katarina, EU Citizenship at the Edges of Freedom of Movement, PhD Thesis, University of Copenhagen, Faculty of Law, 2017.
Jørgensen, Union Citizen – Free movement and non-discriminationJørgensen, Ellen Brinch, Union Citizen – Free movement and non-discrimination, 1. Udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1996.
Khalaf, Sekundær EU-opholdsret, En retsdogmatisk analyse af familiemedlemmers afledte opholdsret i unionsborgernes hjemlandKhalaf, Bassah, Sekundær EU-opholdsret, En retsdogmatisk analyse af familiemedlemmers afledte opholdsret i unionsborgernes hjemland, 1. udg., Karnov Group, 2016.
Lenaerts og van Nuffel, European Union LawLenaerts, Koen og van Nuffel, Piet, European Union Law, 3. Udg., Sweet & Maxwell, 2011.
Neergaard og Nielsen, EU RetNeergaard, Ulla og Nielsen, Ruth, EU Ret, 7. reviderede udgave, Karnov Group, 2016.
Neuvonen, Equal Citizenship and Its Limits in EU Law: Wet The Burden?Neuvonen, Päivi Johanna, Equal Citizenship and Its Limits in EU Law: Wet The Burden?, 1. Udg., Hart Publishing, 2016
Rogers, Scannell og Walsh, Free Movement of Persons in the Enlarged European UnionRogers, Nicola, Scannell, Rick og Walsh, John, Free Movement of Persons in the Enlarged European Union, 2. Udg., Sweet & Maxwell, 2012.
Schütze, European Union LawSchütze, Robert, European Union Law, 1. Udg., Cambridge University Press, 2015.
Shuibhne, The Coherence of EU Free Movement Law: Constitutional Responsibility and the Court of JusticeShuibhne, Niamh Nic, The Coherence of EU Free Movement Law: Constitutional Responsibility and the Court of Justice, 1. Udg., Oxford University Press, 2013.
Spaventa, Free Movement of Persons in the European Union, Barriers to Movement in their Constitutional ContextSpaventa, Eleanor, Free Movement of Persons in the European Union, Barriers to Movement in their Constitutional Context, Kluwer Law International, 2007.
Sweet, The Judicial Construction of EuropeSweet, Alec Stone, The Judicial Construction of Europe, 1. Udg., Oxford University Press, 2004.
Sørensen, Nielsen og Danielsen, EU-RettenSørensen, Karsten Engsig, Nielsen, Poul Runge og Danielsen, Jens Hartig, EU-Retten, 6. Udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2014.
Trimikliniotis, Free Movement of Workers in Cyprus and the EUTrimikliniotis, Nicos, Free Movement of Workers in Cyprus and the EU, International Peace Research Institute, 2009. (tilgængelig på www.goo.gl/GMHfeh)
Tryfonidou, Impact of Union Citizenship on the EU’s Market FreedomsTryfonidou, Alina, Impact of Union Citizenship on the EU’s Market Freedoms, 1. Udg., Hart Publishing, 2016.
van der Mei, Free Movement of Persons Within the European Community: Cross-Border Access to Public Benefitsvan der Mei, A.P., Free Movement of Persons Within the European Community: Cross-Border Access to Public Benefits, 1. Udg., Hart Publishing, 2003.
van Eijken, EU Citizenship & the Constitutionalisation of the European Unionvan Eijken, Hanneke, EU Citizenship & the Constitutionalisation of the European Union, 1. Udg., Europa Law Publishing, 2015.
Weissog Wooldridge, Free Movement of Persons within the European CommunityWeiss, Friedl og Wooldridge, Frank, Free Movement of Persons within the European Community, 2. Udg., Kluwer Law International, 2007.
Ziller, Égalité et Mérite«, l’accés à la fonction publique dons les États de la Communauté européenneZiller, Jacques, Égalité et Mérite«, l’accés à la fonction publique dons les États de la Communauté européenne, 1. Udg., European Institute of Public Administration, Bruylant, 1988.

Bidrag til antologier

Kortform
Barnard, Free movement of natural persons and citizenship of the UnionBarnard, Catherine, Free movement of natural persons and citizenship of the Union, i Barnard, Catherine og Peers, Steve (red.), European Union Law, 2. Udg., Oxford University Press, 2017.
Boeger, Minimum harmonization, free movement and proportionalityBoeger, Nina, Minimum harmonization, free movement and proportionality, I Phil Syrpis (red.), The Judiciary, the Legislature and the EU Internal Market, Cambridge University Press, 2012.
Dawson, The political face of judicial activism: Europe’s law-politics imbalanceDawson, Mark, The political face of judicial activism: Europe’s law-politics imbalance, i Mark Dawson, Bruno de Witte og Elise Muir, Judicial Activism at the European Court of Justice, Edward Elgar Publishing, 2013.
de Witte, Democratic Adjudication in Europe – How Can the European Court of Justice Be Responsive to the Citizens?de Witte, Bruno, Democratic Adjudication in Europe – How Can the European Court of Justice Be Responsive to the Citizens?, I Michael Dougan, Niamh Nic Shuibhne og Eleanor Spaventa, Empowerment and Disempowerment og the European Citizen, Hart Publishing, 2012.
Dougan og Spaventa, ‘Wish You Weren’t Here ... ‘ New Models of Social Solidarity in the European UnionDougan, Michael og Spaventa, Eleanor, ‘Wish You Weren’t Here ... ‘ New Models of Social Solidarity in the European Union, i Elanor Spaventa og Michael Dougan, Social Welfare and EU Law, Hart Publishing, 2005.
Dougan, Expanding the Frontiers of Union Citizenship by Dismantling the Territorial Boundaries of the National Welfare StateDougan, Michael, Expanding the Frontiers of Union Citizenship by Dismantling the Territorial Boundaries of the National Welfare State, i Catherine Barnard, og Okeoghene Odudu (red.), The Outter Limits of European union Law, Hart Publishing, 2009.
Dougan, Judicial Activism or Constitutional Interaction? Policymaking by the ECJ in the Field of Union CitizenshipDougan, Michael, Judicial Activism or Constitutional Interaction? Policymaking by the ECJ in the Field of Union Citizenship, i Hans-W. Micklitz og Bruno De Witte (red.), The European Court of Justice and the Autonomy of the Member States, Intersentia, 2012
Dougan, The Bubble that Burst: Exploring the Legitimacy of the Case Law on the Free Movement of Union CitizensDougan, Michael, The Bubble that Burst: Exploring the Legitimacy of the Case Law on the Free Movement of Union Citizens, i Maurice Adams, Henri de Waele, Johan Meeusen og Gert Straetmans (red.), Judging Europe’s Judges – The Legitimacy of the Case Law of the European Court of Justice, Hart Publishing, 2013.
Giubboni, A Certain Degree of Solidarity? Free Movement of Persons and Access to Social Protection in the Case Law of the European Court of JusticeGiubboni, Stefano, A Certain Degree of Solidarity? Free Movement of Persons and Access to Social Protection in the Case Law of the European Court of Justice, i Malcolm Ross og Yuri Borgmann-Prebil, Promoting Solidarity in the European Unionn, Oxford University Press, 2010.
Gormley, Free movement of goods and EU legislation in the Court of Justice,Gormley, Laurence W., Free movement of goods and EU legislation in the Court of Justice, I Phil Syrpis (red.), The Judiciary, the Legislature and the EU Internal Market, Cambridge University Press, 2012.
Groenendijk, Reverse Discrimination, Family Reunification and Union Citizens of Immigrant OriginGroenendijk, Kees, Reverse Discrimination, Family Reunification and Union Citizens of Immigrant Origin, i Elspeth Guild, Cristina J. Gortázar Rotaeche, og Dora Kostakopoulou (red.), The Reconceptualization of European Union Citizenship, Brill Nijhof, 2014.
Holst-Christensen, Hvor får de det fra?Holst-Christensen, Nina, Hvor får de det fra?, i Jens Hartig Danielsen m.fl. (red.), Festskrift til Jens Fejø, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2012.
Höreth, The least dangerous branch of European governance? The European Court of Justice under the checks and balances doctrineHöreth, Marcus, The least dangerous branch of European governance? The European Court of Justice under the checks and balances doctrine, i Mark Dawson, Bruno de Witte og Elise Muir, Judicial Activism at the European Court of Justice, Edward Elgar Publishing, 2013.
Jacqueson, Metock as a shock? The struggle between rights and sovereigntyJacqueson, Catherine, Metock as a shock? The struggle between rights and sovereignty, i Henning Koch m.fl., EUROPE, The New Legal Realism, Essays in Honour of Hjalte Rasmussen, DJØF Publishing, 2010.
Kilpatrick, Internal market architecture and the accommodation of labour rights: As good as it gets?Kilpatrick, Claire, Internal market architecture and the accommodation of labour rights: As good as it gets?, I Phil Syrpis (red.), The Judiciary, the Legislature and the EU Internal Market, Cambridge University Press, 2012.
Kombos, CyprusKombos, Constantinos, Cyprus, i Ulla Neergaard, Catherine Jacqueson & Nina Holst-Christensen (red.), Union Citizenship: Development, Impact and Challenges, The XXVI FIDE Congress in Copenhagen, 2014, Congress Publications vol. 2, DJØF Publishing, 2014.
Kristiansen, Lønmodtager eller studerende? Om EU-studerendes adgang til studiestøtte i Danmark i kraft af status som lønmodtagerKristiansen, Jens, Lønmodtager eller studerende? Om EU-studerendes adgang til studiestøtte i Danmark i kraft af status som lønmodtager, i Anne Hellum, Helga Aune, Mette Hartlev og Stine Jørgensen (red.), i Ketsch me if you can, 1. Udg., Karnov Group, 2017.
Lenaerts, The Court’s Outer and Inner Selves: Exploring the External and Internal Legitimacy of the European Court of JusticeLenaerts, Koen, The Court’s Outer and Inner Selves: Exploring the External and Internal Legitimacy of the European Court of Justice, i Maurice Adams, Henri de Waele, Johan Meeusen og Gert Straetmans (red.), Judging Europe’s Judges – The Legitimacy of the Case Law of the European Court of Justice, Hart Publishing, 2013.
Lenaerts, Union Citizenship and the principle of non-discrimination on grounds of nationalityLenaerts, Koen, Union Citizenship and the principle of non-discrimination on grounds of nationality, I Niels Fenger m.fl. (red.), Festskrift til Claus Gulmann, Forlaget Thomson, 2006.
Mancini, The Free Movement of Workers in the Case-Law of the European Court of JusticeMancini, G. Federico, The Free Movement of Workers in the Case-Law of the European Court of Justice, i Deirdre Curtin og David O’Keeffe, Constitutional Adjudication in European Community and National Law, Essays for the Hon. Mr. Justice T. F. O’Higgins, Butterworth, 1992.
Muir, Dawson og de Witte, Introduction: the European Court of Justice as a political actorMuir, Elise, Dawson, Mark og de Witte, Bruno, Introduction: the European Court of Justice as a political actor, i Mark Dawson, Bruno de Witte og Elise Muir, Judicial Activism at the European Court of Justice, Edward Elgar Publishing, 2013.
O’Keeffe, Judicial Interpretation of the Public Service Exception to the Free Movement of WorkersO’Keeffe, David, Judicial Interpretation of the Public Service Exception to the Free Movement of Workers, i Deirdre Curtin og David O’Keeffe, Constitutional Adjudication in European Community and National Law, Essays for the Hon. Mr. Justice T. F. O’Higgins, Butterworth, 1992.
O’Leary, Free movement of persons and servicesO’Leary, Síofra, Free movement of persons and services, i Paul Craig og Gráinne De Búrca, The Evolution of EU Law, 2. Udg., Oxford University Press, 2011.
Sánchez og Arcarazo, Social Justifications for Restrictions of the Right to Welfare Equality: Students and BeyondSánchez, Sara Iglesias og Arcarazo, Diego Acosta, Social Justifications for Restrictions of the Right to Welfare Equality: Students and Beyond, i i Panos Koutrakos m.fl. (red.), Exceptions from EU Free Movement Law: Derogation, Justification and Proportionality, Hart Publishing, 2016.
Shaw, Citizenship: Contrasting Dynamics at the Interface of Integration and ConstitutionalismShaw, Jo, Citizenship: Contrasting Dynamics at the Interface of Integration and Constitutionalism, i Paul Craig og Gráinne De Búrca, The Evolution of EU Law, 2. Udg., Oxford University Press, 2011.
Shuibhne og Shaw, General reportShuibhne, Niamh Nic og Shaw, Jo, General report, i Ulla Neergaard, Catherine Jacqueson & Nina Holst-Christensen (red.), Union Citizenship: Development, Impact and Challenges, The XXVI FIDE Congress in Copenhagen, 2014, Congress Publications vol. 2, DJØF Publishing, 2014.
Shuibhne, Exceptions to the free movement rulesShuibhne, Niamh Nic, Exceptions to the free movement rules, i Catherine Barnard og Steve Peers, European Union Law, 2. Udg., Oxford University Press, 2017.
Shuibhne, The Developing Legal Dimensions of Union CitizenshipShuibhne, Niamh Nic, The Developing Legal Dimensions of Union Citizenship, i Anthony Arnull og Damian Chalmers, The Oxford Handbook of European Union Law, Oxford University Press, Second Edition, 2015.
Shuibhne, The Third Age of EU citizenship: Directive 2004/38 in the case law of the Court of JusticeShuibhne, Niamh Nic, The Third Age of EU citizenship: Directive 2004/38 in the case law of the Court of Justice, I Phil Syrpis (red.), The Judiciary, the Legislature and the EU Internal Market, Cambridge University Press, 2012.
Spaventa, Citizenship: Reallocating Welfare Responsibilities to the State of OriginSpaventa, Eleanor, Citizenship: Reallocating Welfare Responsibilities to the State of Origin, i Panos Koutrakos m.fl., Exceptions from EU Free Movement Law: Derogation, Justification and Proportionality, Hart Publishing, 2016.
Spaventa, The Constitutional impact of Union CitizenshipSpaventa, Eleanor, The Constitutional impact of Union Citizenship, i Ulla Neergaard, Ruth Nielsen og Lynn Roseberry (red.), The Role of Courts in Developing a European Social Model – Theoretical and Methodological Perspectives, DJØF Publishing, 2010.
Spaventa, The Free Movement of Workers in the Twenty-First CenturySpaventa, Eleanor, The Free Movement of Workers in the Twenty-First Century, i Anthony Arnull og Damian Chalmers, The Oxford Handbook of European Union Law, 2. Udg., Oxford University Press, 2015.
Syrpis, EU Secondary Legislation and its Impact on Derogations from Free MovementSyrpis, Phil, EU Secondary Legislation and its Impact on Derogations from Free Movement, i Panos Koutrakos m.fl. (red.), Exceptions from EU Free Movement Law: Derogation, Justification and Proportionality, Hart Publishing, 2016.
Syrpis, Theorising the relationship between the judiciary and the legislature in the EU internal marketSyrpis, Phil, Theorising the relationship between the judiciary and the legislature in the EU internal market, i Phil Syrpis (red.), The Judiciary, the Legislature and the EU Internal Market, Cambridge University Press, 2012.
Szudoczky, The Influence of Primary Law on the Interpretation of Secondary Law in the Field of EU Citizenship and Direct Taxation: »Whatever works« ... Szudoczky, Rita, The Influence of Primary Law on the Interpretation of Secondary Law in the Field of EU Citizenship and Direct Taxation: »Whatever works« ..., i Dennis Weber (red.), Traditional and Alternative routes to European. Tax Integration, Primary Law, Secondary Law, Soft Law, Coordination, Comitology and Their Relationship, IBFD, 2010.
Sørensen, Review of Legality of Secondary Legislation Based on Infringements of the Rights of Free MovementSørensen, Karsten Engsig, Review of Legality of Secondary Legislation Based on Infringements of the Rights of Free Movement, i Dennis Weber (red.), Traditional and Alternative routes to European Tax Integration, Primary Law, Secondary Law, Soft Law, Coordination, Comitology and Their Relationship, IBFD, 2010.
Thym, Towards ‘Real’ Citizenship? The Judicial Construction of Union Citizenship and its LimitsThym, Daniel, Towards ‘Real’ Citizenship? The Judicial Construction of Union Citizenship and its Limits, i Maurice Adams, Henri de Waele, Johan Meeusen og Gert Straetmans (red.), Judging Europe’s Judges – The Legitimacy of the Case Law of the European Court of Justice, Hart Publishing, 2013.
Timmermans, Martínez Sala and Baumbast revisitedTimmermans, Christiaan, Martínez Sala and Baumbast revisited, i Miguel Poiares Maduro og Loïc Azoulai (red.), The Past and Future of EU Law – The Classics of EU Law Revisited on the 50th Anniversary of the Rome Treaty, Hart Publishing, 2010.
Verschueren, The EU social co-ordination system: A close interplay between the EU legislature end judiciaryVerschueren, Herwig, The EU social co-ordination system: A close interplay between the EU legislature end judiciary, i Phil Syrpis (red.), The Judiciary, the Legislature and the EU Internal Market, Cambridge University Press, 2012.
Wollenschläger, The judiciary, the legislature and the evolution of Union citizenshipWollenschläger, Ferdinand, The judiciary, the legislature and the evolution of Union citizenship, i Phil Syrpis (red.), The Judiciary, the Legislature and the EU Internal Market, Cambridge University Press, 2012.

Forkortelser over tidsskrifter

Adv.Advokaten
CJELColumbia Journal of European Law
CMLRev.Common Market Law Review
CYELSCambridge Yearbook of European Legal Studies
EJMLEuropean Journal of Migration and Law
EJSSEuropean Journal of Social Security
ELJEuropean Law Journal
ELRev.European Law Review
EPLEuropean Public Law
EU&MEU-ret og Menneskeret
EuConst.European Constitutional Law Review
ICJInternational Comparative Jurisprudence
ICLQInternational and Comparative Law Quarterly
ILJIndustrial Law Journal
JCMSJournal of Common Market Studies
JEPPJournal of European Public Policy
Jp.Jurisprudencija/Jurisprudence
Js.Juristen
JSSLJournal of Social Security Law
JSWFLJournal of Social Welfare & Family Law
LIEILegal Issues of Economic Integration
MJMaastricht Journal of European and Comparative Law
PAPublic Administration
UfRUgeskrift for Retsvæsen
YELYearbook of European Law

Artikler fra tidsskrifter

Kortform
Barnard, CMLRev., 2005, 1465Barnard, Catherine, Case C-209/03, R (on the application of Danny Bidar) v. London Borough of Ealing, Secretary of State for Education and Skills, Common Market Law Review, 2005, vol. 42(5), s. 1465-1489.
Bell og Selanec, ELRev., 2016, 655Bell, Chloë og Selanec, Nika Bačić, Who is a »spouse« under the Citizens’ Rights Directive? The prospect of mutual recognition of same-sex marriages in the EU, European Law Review, 2016, vol. 41(5), s. 655-686.
Blauberger og Schmidt, PA, 2017, 437Blauberger, Michael og Schmidt, Susanne K.. Free movement, the welfare state, and the European Union’s over-constitutionalization; Administrating contradictions, Public Administration, 2017, vol. 95(2), s. 437-449.
Cambien, CJEL, 2009, 321Cambien, Nathan, Case C-127/08, Blaise Baheten Metock and Others v. Minister for Justice, Equality and Law Reform, Columbia Journal of European Law, 2009, vol. 15(2), s. 321-341.
Carrera, ELJ, 2005, 669Carrera, Sergio, What Does Free Movement Mean in Theory and Practice in an Enlarged EU?, European Law Journal, 2005, vol. 11(6), s. 699-721.
Costello, CMLRev., 2009, 587Costello, Cathryn, Metock: Free movement and »normal family life« in the Union, Common Market Law Review, 2009, vol. 46(2), s. 587-622.
Cousins, EJSS, 2008, 373Cousins, Mel, Overview of Recent Cases before the European Court of Human Rights and the European Court of Justice (October-December 2008), European Journal of Social Security, 2008, vol. 10 (4), s. 373-399.
Cousins, EJSS, 2009, 291Cousins, Mel, Overview of Recent Cases before the European Court of Human Rights and the European Court of Justice and Legislative Developments (January-March 2009), European Journal of Social Security, 2009, vol. 11 (3), s. 291-322.
Currie, ELRev., 2009, 310Currie, Samantha, Accelerated justice or a step too far? Residence rights of non-EU family members and the court’s ruling in Metock, European Law Review, 2009, vol. 34(2), s. 310-326
Damjanovic, CMLRev., 2010, 847Damjanovic, Dragana, Joined Cases C-22/08 & C-23/08, Athanasios Vatsouras and Josif Koupatantze v. Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900, Judgment of the Court (Third Chamber) of 4 June 2009, Common Market Law Review, 2010, vol. 47(3), s. 847-861.
Davies, CMLRev., 2014, 1579Davies, Gareth, Legislative control of the European Court of Justice, Common Market Law Review, 2014, vol. 51 (6), s. 1579-1607.
Davies, JCMS, 2016, 846Davies, Gareth, The European Union Legislature as an Agent of the European Court of Justice, Journal of Common Market Studies, 2016, vol. 54(4), s. 846-861.
Davies, JEPP, 2012, 76Davies, Gareth, Activism relocated. The self-restraint of the European Court of Justice in its national context, Journal of European Public Policy, 2012, vol. 19(1), s. 76-91.
Dawson, EPL, 2013, 369Dawson, Mark, Constitutional Dialogue between Courts and Legislatures in the European Union: Prospects and Limits, European Public Law, 2013, vol. 19(2), s. 369-396.
De Búrca, JCMS, 1998, 217De Búrca, Gráinne, The Principle of Subsidiarity and the Court of Justice as an Institutional Actor, Journal of Common Market Studies, 1998, Vo. 36(2), s. 217-235.
Dougan og Spaventa, ELRev., 2003, 699Dougan, Michael og Spaventa, Eleanor, Educating Rudy and the non English patient: a double bill on residency rights under Article 18 EC, European Law Review, 2003, vol. 28(5), s. 699-712.
Dougan, CMLRev., 2005, 943Dougan, Michael, Fees, Grants, Loans and Dole Cheques: Who Covers the Costs of Migrant Education Within the EU?, Common Market Law Review, 2005, vol. 42(4), s. 943-986.
Dougan, EJSS, 2005, 7Dougan, Michael, The Court Helps Those Who Help Themselves.. The Legal Status of Migrant Work-Seekers under Community Law in the Light of the Collins Judgment, European Journal of Social Security, 2005, vol. 7(1), s. 7-34.
Dougan, ELRev., 2006, 613Dougan, Michael, The constitutional dimension to the case law on Union citizenship, European Law Review, 2006, vol. 31(5), s. 613-641.
Düsterhaus, EuConst., 2015, 121Düsterhaus, Dominik, Timeo Danones et dona petentes, European Court of Justice (Grand Chamber), Judgment of 11 November 2014, Case C-333/13, Elisabeta and Florin Dano v Jobcenter Leipzig, European Constitutional Law Review, 2015, vol. 11(1), s. 121-139.
Editorial Comments, CMLRev., 2003, 537Editorial Comments, Freedoms unlimited? Reflections on Mary Carpenter v. Secretary of State, Common Market Law Review, 2003, vol. 40(3) s. 537-543.
Editorial Comments, CMLRev., 2008, 1571Editorial comments, The Court of Justice in the limelight – again, Common Market Law Review, 2008, vol. 45(6), s. 1571-1579.
Editorial Comments, CMLRev., 2014, 729Editorial Comments, The free movement of persons in the European Union: Salvaging the dream while explaining the nightmare, Common Market Law Review, 2014, vol. 51(3), s. 729-740.
Eeckhout, YEL, 1998, 1Eeckhout, Piet, The European Court of Justice and the Legislature, Yearbook of European Law, 1998, vol. 18(1), s. 1-28.
Fahey, ELRev., 2009, 933Fahey, Elaine, Case Comment, Interpretive legitimacy and the distinction between »social assistance« and »work seekers allowance«/ Comment on Cases C-22/08 and C-23/08 Vatsouras and Koupatantze, European Law Review, 2009, vol. 34(6), s. 933-949.
Fahey, LIEI, 2009, 83Fahey, Elaine, Going Back to Basics: Re-embracing the Fundamentals of the Free Movement of Persons in Metock Case C-127/08, Metock & others v. Minister for Justice, Equality & Law Reform, Judgment of the European Court of Justice of 25 July 2008, nyr, Legal Issues of Economic Integration, 2009, vol. 36(1), s. 83-89.
Giubboni, ELJ, 2007, 360Giubboni, Stefano, Free Movement of Persons and European Solidarity, European Law Journal, 2007, vol. 13(3), s. 360-379.
Golynker, CMLRev., 2009, 2021Golynker, Oxana, Case C-158/07, Jacqueline Förster v. Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep, Judgment of the Court (Grand Chamber) of 18 November 2008, Common Market Law Review, 2009, vol. 46(6), s. 2021-2039.
Golynker, ELRev., 2005, 111Golynker, Oxana, Jobseekers’ rights in the European Union: challenges of changing the paradigm of social solidarity, European Law Review, 2005, vol. 30(1), s. 111-122.
Golynker, ELRev., 2006, 390Golynker, Oxana, Case Comment, Student loans: the European concept of social justice according to Bidar, European Law Review 2006, vol. 31(3), s. 390-401.
Grimm, ELJ, 2015, 460Grimm, Dieter, The Democratic Costs of Constitutionalisation: The European Case, European Law Journal, 2015, vol. 21(4), s. 460-473.
Hailbronner og Thym, CMLRev., 2011, 1253Hailbronner, Kay og Thym, Daniel, Case C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano v. Office national de l’emploi (ONEm), Judgment of the Court of Justice (Grand Chamber) of 8 March 2011, Common Market Law Review, 2011, vol. 48(4), s. 1253-1270.
Hailbronner, CMLRev., 2005, 1245Hailbronner, Kay, Union citizenship and access to social benefits, Common Market Law Review, 2005, vol. 42(5), s. 1245-1267.
Hamenstädt, MJ, 2017, 63Hamenstädt, Kathrin, The impact of the duration of lawful residence on the rights of European Union citizens and their third-country family members, Maastricht Journal of European and Comparative Law, 2017, vol. 24(1), s. 63-85.
Holdgaard, Adv., 2013(1), 26Holdgaard, Rass, Retten til studiestøtte under uddannelse, Advokaten, 2013, vol. 92(1), s. 26-29.
Holst-Christensen, EU&M, 2017(3), 15Holst-Christensen, Nina, Sag C-133/15 H. C. Chavez-Vilchez, EU-ret og Menneskeret, 2017, vol. 21(3), s. 15-18.
Hoogenboom, MJ, 2015, 96Hoogenboom, Alexander, Mind the Gap – Mobile Students and their Access to Study Grants and Loans in the EU, Maastricht Journal of European and Comparative Law, 2015, vol. 22(1), s. 96-119.
Iliopoulou og Toner, CMLRev., 2002, 609Iliopoulou, Anastasia, og Toner, Helen, Case C-184/99, Rudy Grzelczyk v. Centre Public d’Aide Sociale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, Judgment of the Full Court of 20 September 2001, [2001] ECR I-6193, Common Market Law Review, 2002, vol. 39(3), s. 609-620.
Iliopoulou-Penot, CMLRev., 2016, 1007Iliopoulou-Penot, Anastasia, Deconstructing the former edifice of Union citizenship? The Alimanovic judgment, Common Market Law Review, 2016, vol. 53(4), s. 1007-1035.
Jacqueson, Adv., 2011(5), 32Jacqueson, Catherine, EU-Domstolens runddans omkring unionsborgerskabet, Advokaten, 2011, vol. 90(5), s. 32-33.
Jacqueson, ELRev., 2002, 260Jacqueson, Catherine, Union citizenship and the Court of Justice/ something new under the sun? Towards social citizenship, European Law Review, 2002, vol. 27(3), s. 260-281.
Jacqueson, EU&M, 2010(3), 152Jacqueson, Catherine, Unionsborgernes ret til sociale ydelser efter EU-retten – Hvilken vej blæser vinden?, EU-ret og Menneskeret, 2010, vol. 17(3), s. 152-166.
Kjølbye, EU&M, 2009(1), 3Kjølbye, Lars, EF-Domstolens praksis i 2008, EU-ret og Menneskeret, 2009, vol. 16(1), s. 3-51.
Kountouris, ILJ, 2018, 192Kountouris, Nicola, The Concept of ‘Worker’ in European Labour Law: Fragmentation, Autonomy and Scope, Industrial Law Journal, 2018, vol. 47(2), s. 192-225.
Kramer, CYELS, 2016, 270Kramer, Dion, Earning Social Citizenship in the European Union: Free Movement and Access to Social Assistance Benefits Reconstructed, Cambridge Yearbook of European Legal Studies, 2016, vol. 18, s. 270-301.
Lansbergen, JSWFL, 2009, 285Lansbergen, Anja, Metock, implementation of the Citizens’ Rights Directive and lessons for EU citizenship, Journal of Social Welfare & Family Law, 2009, vol. 31(3), s. 285-297.
Lenaerts og Heremans, EuConst., 2006, 101Lenaerts, Koen og Heremans, Tinne, Contours of a European Social Union in the Case-Law of the European Court of Justice, European Constitutional Law Review, 2006, vol. 2(1), s. 101-115.
Lenaerts, ICJ, 2015, 1Lenaerts, Koen, EU citizenship and the European Court of Justice׳s ‘stone-by-stone’ approach, International Comparative Jurisprudence, 2015, vol. 1(1), s. 1-10.
Lenaerts, Js., 2011, 397Lenaerts, Koen, European Union citizenship, National Welfare Systems and Social Solidarity, Jurisprudencija/Jurisprudence, 2011, vol. 18(2), s. 397-422.
Lenaerts, YEL, 1992, 1Lenaerts, Koen, Some Thoughts About the Interaction Between Judges and Politicians in the European Community, Yearbook of European Law, 1992, vol. 1, s. 1-34.
Mantu og Minderhoud, MJ, 2017, 703Mantu, Sandra og Minderhoud, Paul, EU citizenship and social solidarity, Maastricht Journal of European and Comparative Law, 2017, Vol 24(5), s. 703-720.
Martin, EJML, 2002, 127Martin, D., Comments on Mazzoleni (ex parte Guillaume) (Case C-165/98 of 15 March 2001), Leclere (Case C-43/99 of 31 May 2001) and Grzelczyk (Case C-184/99 of 20 September 2001), European Journal of Migration and Law, 2002, vol. 4(1), s. 127-144.
Martin, EJML, 2009, 95Martin, D., Comments on Förster (Case C-158/07 of 18 November 2008), Metock (Case C-127/08 of 25 July 2008) and Huber (Case C-524/06 of 16 December 2008), European Journal of Migration and Law, 2009, vol. 11(1), s. 95-108.
Minderhoud, MJ, 2016, 342Minderhoud, Paul, Job-seekers have a Right of residence but No Access to Social Assistance Benefits under Directive 2004/38, Case C-67/14 Alimanovic, EU:C:2015:597, Maastricht Journal of European and Comparative Law, 2016, vol. 23(2), s. 342-349.
Mortelmans, CMLRev., 2002, 1303Mortelmans, Kamiel, The Relationship Between the Treaty Rules and Community Measures for the Establishment and Functioning of the Internal Market – Towards a Concordance Rule, Common Market Law Review, 2002, vol. 39(6), s. 1303-1346.
Neuvonen, ELRev., 2014, 125Neuvonen, Päivi Johanna, Case Comment, In search of (even) more substance for the »real link« test: Comment on Prinz and Seeberger, European Law Review, 2014, vol. 39(1), s. 125-136.
Nielsen, EU&M, 2017(2), 9Nielsen, Julie Bryske Møller, Den danske håndtering af familiesammenføring efter Malmø-modellen, EU-ret og Menneskeret, 2017, vol. 21(2), s. 9-20.
Næser, Js., 2015, 28Næser, Johan, Opholdsret efter Zambrano- principperne – alle veje fører til den fri bevægelighed, Juristen, 2015, vol. 97(1), s. 28-35.
O’Leary, ELRev., 2009, 612O’Leary, Siofra, Case Comment, Equal treatment and EU citizens; A new chapter on cross-border educational mobility and access to student financial assistance, European Law Review, 2009, vol. 34(4), s. 612-627.
O’Leary, YEL, 2008, 167O’Leary, Síofra, Developing an Ever Closer Union between the Peoples of Europe? A Reappraisal of the Case Law of the Court of Justice on the Free Movement of Persons and EU Citizenship, Yearbook of European Law, 2008, vol. 27(1), s. 167-193.
O’Brien, CMLRev., 2009, 1107O’Brien, Charlotte, Social Blind Spots and Monocular Policy Making: The ECJ’s Migrant Worker Model, Common Market Law Review, 2009, vol. 46(4), s. 1107-1141.
O’Brien, CMLRev., 2016, 937O’Brien, Charlotte, Civis capitalist sum: Class as the new guiding principle of EU free movement rights, Common Market Law Review, 2016, vol. 53(4), s. 937-977.
Oosterom-Staples, CMLRev., 2005, 205Oosterom-Staples, Helen, Case C-138/02, Brian Francis Collins v. Secretary of State for Work and Pensions, Common Market Law Review, 2005, vol. 42(1), s. 205-223.
Peers, EuConst., 2009, 173Steve, Peers, Free Movement, Immigration Control and Constitutional Conflict, European Constitutional Law Review, 2009, vol. 5(2), s. 173-196.
Shuibhne, CMLRev., 2015, 889Shuibhne, Niamh Nic, Limits rising, duties ascending: The changing legal shape of Union citizenship, Common Market Law Review, 2015, vol. 52(4), s. 889-937.
Shuibhne, ELRev., 2011, 161Shuibhne, Niamh Nic, Editorial, Seven questions for seven paragraphs, European Law Review, 2011, vol. 36(2), s. 161-162.
Shuibhne, MJ, 2016, 908Shuibhne, Niamh Nic, What I Tell You Three Times is True’ Lawful Residence and Equal Treatment after Dano, Maastricht Journal of European and Comparative Law 2016, vol. 23(6), s. 908-936.
Skovgaard-Petersen, EU&M, 2017(3), 128Skovgaard-Petersen, Henrik, Gensyn med Signh og Carpenter – Sag C-456/12, O og B, og C-457/12, S og G, EU-ret og Menneskeret, 2017, vol. 21(3), s. 128-144.
Skovgaard-Petersen, Js., 2013, 81Skovgaard-Petersen, Henrik, Uddannelsesstøtten i EU-retligt perspektiv – Studiejob eller statsborgerskab, Juristen, 2013, vol. 95(2), s. 81-91.
Spaventa, CMLRev., 2005, 225Spaventa, Eleanor, Case C-109/01, Secretary of State for the Home Department v. H. Akrich, Common Market Law Review, 2005, vol. 42(1), s. 225-239.
Spaventa, CMLRev., 2008, 13Spaventa, Eleanor, Seeing the Wood Despite the Trees? On the Scope of Union Citizenship and its Constitutional Effects, Common Market Law Review, 2008, vol. 45(1), s. 13-45.
Spaventa, CMLRev., 2015, 753Spaventa, Eleanor, Family rights for circular migrants and frontier workers: O and B, and S and G, Common Market Law Review, 2015, vol. 52(3), s. 753-777.
Strbran, MJ, 2016, 775Strbran, Grega, Family Benefits in the EU, Is it Still Possible to Coordinate Them?, Maastricht Journal of European and Comparative Law, 2016, vol. 23(5), s. 775-795.
Syrpis, CMLRev., 2015, 461Syrpis, Phil, The Relationship between Primary and Secondary Law in the EU, Common Market Law Review, 2015, vol. 52(2), s. 461-488.
Sørensen, ELRev., 2011, 339Sørensen, Karsten Engsig, Reconciling Secondary Legislation and the Treaty Rights of Free Movement, European Law Review, 2011, vol. 36(3), s. 339-361.
Sørensen, UfR, 2004, Afdeling B, 283Sørensen, Karsten Engsig, EU’s udvidelse og den fri bevægelighed, Ugeskrift for Retsvæsen, 2004, Litterær Afdeling, s. 283-292 (U2004B.283).
Thorsboe og Holst-Christensen, EU&M, 2008(4), 211Thorsboe, Freja Sine og Holst-Christensen, Nina, EF-Domstolens seneste domme, EU-ret og Menneskeret, 2008, vol. 15(4), s. 211-227.
Thym, CMLRev., 2015, 17Thym, Daniel, The elusive limits of solidarity; Residence rights of and social benefits for economically inactive Union citizens, Common Market Law Review, 2015, vol. 52(1), s. 17-50.
Thym, ELRev., 2015, 249Thym, Daniel, Case Comment, When Union citizens turn into illegal migrants: the Dano case, European Law Review, 2015, vol. 40(2), s. 249-262.
van der Mei, EJML, 2004, 277van der Mei, A.P., Comments on Akrich (Case C-109/01 of 23 September 2003) and Collins (Case C-138/02 of 23 March 2004), European Journal of Migration and Law, 2004, vol. 6, s. 277-284.
van der Mei, EJML, 2005, 203van der Mei, A.P., Union Citizenship and the ‘De-Nationalisation’ of the Territorial Welfare State, Comments on Trojani (Case-456/02 of 7 September 2004) and Bidar (Case C-209/03 of 15 March 2005), European Journal of Migration and Law, 2005, vol. 7(2), s. 203-211.
van der Mei, MJ, 2009, 477van Der Mei, A.P., Union Citizenship and the Legality of Durational Residence Requirements for Entitlement to Student Financial Aid, Maastricht Journal of European and Comparative Law, 2009, vol. 16(4), s. 477-496.
Verschueren, CMLRev., 2015, 363Verschueren, Herwig, Preventing »benefit tourism« in the EU: A narrow or broad interpretation of the possibilities offered by the ECJ in Dano?, Common Market Law Review, 2015, vol. 52(2), s. 363-390.
Verschueren, EJML, 2014, 147Verschueren, Herwig, Free Movement or Benefit Tourism: The Unreasonable Burden of Brey, European Journal of Migration and Law, 2014, vol. 16(2), s. 147-179.
von Buchwald, EU&M, 2017(4), 25von Buchwald, Mikkel August, Fra »børnecheck« til »børnefradrag« – kan EU-medlemsstaterne finde ly for koordineringsforordningen i den nationale skatteret?, EU-ret og Menneskeret, 2017, vol. 21(4), s. 25-38.
White, ICLQ, 2005, 885White, Robin C.A., Free movement, equal treatment, and citizenship of the Union, International and Comparative Law Quarterly, 2005, vol. 54(4), s. 885-905.

Traktatens regler om fri bevægelighed for personer: EU-lovgiver og de yderste grænser (1. udg.)

Besvarelse af Max Sørensen-prisopgaven 2018; Traktatens regler om fri bevægelighed – analyse af de yderste grænser for deres rækkevidde