Litteraturliste

i Selskaber (1. udg.)
Gratis adgang

Litteraturliste

Bøger

Aarbakke, Magnus, Asle Aarbakke, Gudmund Knudsen, Tone Ofstad og Jan Skåre, Aksjeloven og allmennaksjeloven. Kommentarutgave, 3. utgave, 2012

Andersen, Eigil Lego, Dirigent og Generalforsamling, Thomson Reuter, 2010

Andersen, Jon, Forvaltningsret, 9. udgave, Karnov Group, 2017

Andersen, Krüger, Aktie- og anpartsselskabsret, 13. udgave DJØF Forlag, 2017 Andersen, Lennart Lynge & Palle Bo Madsen, Aftaler og mellemmænd, 7. udgave, 2017 Andersen, Lennart Lynge & Peer Schaumburg-Müller, Tegning og fuldmagt – nogle

hovedspørgsmål, 2010

Andersen, Lennart Lynge, Almindelige fonde og faglige foreninger, 7. udgave, Karnov Group, 2015

Andersen, Mads Bryde, Grundlæggende Aftaleret, 4. udgave, Gjellerup, 2013 Andersen, Paul Krüger, Aktie- og anpartsselskabsret, 13. udgave, Djøf Forlag, 2017 Ballegaard, Torben, Når bestyrelsen skaber værdi, Gyldendal Business, 2014 Bergqvist, Christian, Jesper Kaltoft & Sune Troels Poulsen, Fusionskontrol i Danmark,

Djøf Forlag, 2012

Bertelsen, Erik, Jens Munk Plum, Morten Kofmann & Bart Creve, Dansk Fusionskontrol, Karnov Group, 2018

Birkmose, Hanne S. & Konstantinos Sergakis (red.), Enforcing Shareholders’ Duties, Edward Elgar, 2019

Birkmose, Hanne S. (red.), Shareholder Duties, Wolters Kluwer, 2017

Bonimi, Andrea & Gian Romano (red.), Yearbook of Private International Law, Vol. 17 (2015/2016)

Brandi, Søren, Tommy V. Christiansen, Steen Hildebrandt, Henrik Andersen & Olav Vorup: Professionelt bestyrelsesarbejde – hele året, Libris Business, 2013

Bunch, Lars & Søren Corfixsen Whitt, Selskabsloven med kommentarer, 3. udgave, Karnov Group, 2018

Bundgaard, Jakob m.fl. (red.), Den evige udfordring – omgåelse og misbrug i skatteretten, Ex Tuto, 2015

Bønsing, Sten, Almindelig Forvaltningsret, 4. udgave, Djøf Forlag, 2018

Side 409

Bønsing, Sten, Thomas Elholm, Søren Sandfeld Jakobsen, Lene Wacher Lentz (red.), I forskningens og formidlingens tjeneste: Festskrift til professor Lars Bo Langsted, Ex Tuto Publishing, 2018

Christensen, Jan Schans, Kapitalselskaber: Aktie- og anpartsselskabsret, 5. udgave, Karnov Group, 2017

Cumming, Douglas J., The Oxford Handbook of Entrepreneurial Finance, Oxford University Press, 2010

Dragsted, Aage, Fremtidens bestyrelse, Jyllands-Postens Erhvervsbøger, 1999

Elholm, Thomas (red.), Ikke kun straf ... Festskrift til Vagn Greve, DJØF Forlag, 2008

Evans, Nicholas D., Mastering Digital Business. How powerful combinations of disruptive technologies are enabling the next wave of digital transformation, BCS, 2017

Eyben, Bo von & Helle Isager, Lærebog i Erstatningsret, 8. udgave, DJØF Forlag, 2015

Fenger, Niels, Mads Bryde Andersen, Lars Bo Langsted & Lars Lindencrone Petersen

(red.), Festskrift til Erik Werlauff, Djøf Forlag, 2012

Fode, Carsten & Mette Neville, SMV Bestyrelsen – hele vejen rundt, Karnov Group, 2018

Gammeltoft-Hansen, Hans, Jon Andersen, Kaj Larsen, Karsten Loiborg, Morten Engberg & Jens Olsen, Forvaltningsret, 2. udgave, Djøf Forlag, 2002

Gomard, Bernhard, Forholdet mellem erstatningsregler i og uden for kontraktforhold, Gad, 1958

Guldmand, Jan, Nikolaj Vinther & Erik Werlauff, Sambeskatning 2013/14, Karnov Group, 2013

Hansen, Lars Bo & Steen Ernland, Den aktive bestyrelse – udvikler virksomheden og skaber konkurrenceevne, Gyldendal Business, 2015

Hansen, Lau, Nordic Company Law, DJØF Forlag, 2003

Hansen, Søren Fiiis & Valdemar Krenchel, Introduktion til dansk selskabsret I, 5. udgave, Karnov Group, 2017

Hansen, Søren Friis & Jens Valdemar Krenchel, Dansk selskabsret 2, 4. udgave, Karnov Group, 2014

Hansen, Torben Kuld & Lars Lindencrone Petersen, Insolvensprocesret, Karnov Group, 2014

Holst, Nicolaj Sivan, Strafbar passivitet, DJØF Forlag, 2015

Hopt, Klaus J. & Gunther Teubner (red.), Corporate Governance and Directors Liabilities, European University Institute – Series A, 1985

Høy, Janus Winther, Bestyrelsesansvaret i lyset af den finansielle krise, Ph.d.-afhandling, Aarhus Universitet, 2018

Idowu, Samuel O., Nicholas Capaldi, Liangrong Zu & Ananda Das Gupta, Encyclopedia of corporate social responsibility, 2013

Jessen, Pernille W. & Michael Steinicke (red.), EU-rettens påvirkning af dansk konkurrenceret, Djøf Forlag, 2008

Jessen, Pernille W. m.fl., Reguleringen af konkurrence i EU, Djøf Forlag, 2016

Kruhl, Martin Chr. & Ole B. Sørensen, Kapitalejerlån & selvfinansiering, Karnov Group, 2014

Legind, Nina Dietz m.fl. (red.): Festskrift til Nis Jul Clausen, DJØF Forlag, 2013.

Lilja, Troels Michael, Iværksætterselskaber, Karnov Group, 2015

Madsen, Lasse Lund, Strafbar medvirken i erhvervsforhold, Thomson Reuters, 2009

Michelsen, Aage, Anders Laursen, Anja Svendgaard, International skatteret, 4. udgave, Karnov Group, 2017

Side 410

Mikkelsen, Jytte Heje & Lars Bunch, Erhvervsdrivende fonde – En lovkommentar, Thomson Reuters, 2009

Neville, Mette & Karsten Engsig Sørensen (red.), Den nye selskabslov, DJØF Forlag, 2009

Nielsen, Gorm Toftegaard, Ansvaret, DJØF Forlag, 2013

Nielsen, Gorm Toftegaard, Thomas Elholm & Morten Niels Jakobsen, Kommenteret straffelov – Speciel del, 11. udgave, DJØF Forlag, 2017

Pedersen, Jan, Malene Kerzel, Jane Ferniss & Claus Hedegaard Eriksen, Skatteretten 2, 7. udg., 2015

Petersen, J. Günther, Ansvarsfraskrivelse, E. Munkgaards Forlag, 1957

Petersen, Lars Lindencrone & Anders Ørgaard, Konkursloven med kommentarer, 14. udgave, Karnov Group, 2018.

Porter, Michael E., The Competitive Strategy – Techniques for Analyzing Industries and Competitors, New York: Free Press, 2004

Reinerson, Hedvig Bugge, Ansvarsbegrænsning og ansvarsfrihed i aksjeselskaber, Fagbokforlaget, 2007

Revsbech, Karsten, Helle Bødker Madsen, Jens Garde & Jørgen Albæk Jensen, Forvaltningsret – Almindelige emner, 6. udgave, Djøf Forlag, 2016

Rohde, Knut, Aktiebolagsrätt, 20 upplagan, Nordstedts Juridik AB, 2002

Rosenthal, Michael & Stefan Thomas, European Merger Control, Beck/Hart, 2010

Rudowicz, Jan-Christoph, Gun-Jumping, Verstösse gegen Art. 7 FKVO und Art. 101 AVEV durch den vorzeitigen Vollzug anmeldepflichtiger Zusammenschlüsse, Duncker & Humblot, 2016

Samuelsson, Morten & Kjeld Søgaard, Bestyrelsesansvaret, Forsikringshøjskolens Forlag, 1997

Sindballe, Kristian, Dansk Selskabsret III, Gyldendalske Boghandel, 1932

Sofsrud, Thorbjørn, Bestyrelsens beslutning og ansvar – spørgsmål til bedømmelse af bestyrelsesmedlemmers erstatningsansvar, Greens Jura, 1999

Svendgaard, Anja, Frivillig og tvungen sambeskatning af selskaber, DJØF Forlag, 2001 Sørensen, Karsten Engsig, Jens Hartig Danelsen, EU-retten, 7. udgave, DJØF Forlag, 2019 Terra/Wattel, European Tax Law – vol. 1, Wolters Kluwer, 2018

Thomsen, Steen & Martin Conyon, Corporate Governance – Mechanisms and Systems, DJØF Publishing 2012

Vestergaard, Jørn (red.): Forbrydelser og andre strafbare forhold, 3. udgave, Gjellerup/ Gads Forlag, 2018

Waaben, Knud, Strafferettens specielle del, Karnov Group, 1999

Werlauff, Erik, Selskabsret, 10. udgave, Karnov Group, 2016

Westerman, George, Diddier Bonnet & Andrew McAffe, Leading Digital – turning Technology into Business Transformation, Harvard Business Review Press, 2014

Winther-Sørensen, Niels, Kurt Siggaard, Jakob Bundgaard, Jan Pedersen, Malene Kerzel, Inge Langhave Jeppesen, Jane Ferniss, Jens Wittendorff & Claus Hedegaard Eriksen, Skatteretten 3, 6. udgave, Karnov Group, 2013

Wittendorff, Jens, Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret, Karnov Group, 2009

Side 411

Artikler og working papers

Abdulsaleh, Abdulaziz M. & Andrew C. Worthington, Small and Medium-Sized Enterprises Financing: A Review of Literature, International Journal of Business and Management; Vol. 8, No. 14, 2013

Agrawal, Ajay K., Christian Catalini & Avi Goldfarb, The Geography of Crowdfunding, NBER Working Paper Series, 2011

Aman, Todd M., Cost-benefit analysis of the business judgment rule: A critique in light of the financial meltdown, Albany Law Review, Vol. 74(1), 2011

Amby, Cristen, Sambeskatningsreglerne – udviklingen 1. juli 2002 til 15. marts 2004,

SR-Skat, 2004

Andersen, Kim Wind m.fl., Underskudsbegrænsningsreglen i SEL § 31, stk. 2, 2. pkt. er med EU-Domstolens dom af 6/9 2012 i Philips Electronics-sagen (C-18/11 (SU 2012, 393)) EU-stridig, SU, 2013

Andersen, Lennart Lynge & Andreas Tamasauskas, Tegning og fuldmagt – nogle perspektiver, Erhvervsjuridisk Tidsskrift, 2008

Andersen, Paul Krüger, Ophævelse af det danske forbud mod lån til kapitalejerne m.v., Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, nr. 4, 2016

Bainbridge, Stephen M., The Business Judgment Rule as Abstention Doctrine, Vanderbilt Law Review, Vol. 57(1), 2004

Bammens, Yannick, Wim Voordeckers & Anita Van Gils, Boards of Directors in Family Businesses, International Journal of Management Review, Vol 13, 2011

Bang, Niels, Koncernlån og cash pooling efter liberaliseringen af kapitalejerlån, Revision & Regnskabsvæsen, nr. 2, 2017

Bankewitz, Max, Carl Åberg & Christine Teuchert, Digitalization and Boards of Directors: A New Era of Corporate Governance?, Business and Management Research, Vol. 5, No. 2, 2016

Berg, Claus & Lars Bo Langsted, Er bestyrelsesansvaret blevet skærpet? U 1994 B 183

Belleflamme, Paul, Thomas Lambert & Armin Schwienbacher, Journal of Business Venturing, Vol. 29(5), 2014

Bierregaard, Jesper, Sikkerhedsstillelse i koncernforhold, Danske Revisorer, nr. 1, 2015 Borum, O.A., Bidrag til en funktionel undersøgelse af aktieselskabsbegrebet, Juristen 1963 Bossert, Oliver, Alena Kretzberg, & Jürgen Laartz, Unleashing the power of small, independent teams, McKinsey Quarterly, July 2018, https://www.mckinsey.com/ business-functions/organization/our-insights/unleashing-the-power-of-small-inde-

pendent-teams (sidst tilgået 17. april 2019)

Borch, Ole & Torben Vistisen, 30 år efter Havemann – nogle betragtninger om, hvorvidt ledelsesansvar bedømmes efter en ren culpanorm efter dansk ret, Erhvervsjuridisk Tidsskrift, 2007

Brink, Tove, B2B SME management of antecedents to the application of social media, Industrial Marketing Management, Vol. 64, 2017

Bunch, Lars, Jan Schans Christensen, Selskabets egeninteresse – navnlig set i lyset af selskabslovens generalklausuler, U 2011 B 1

Bygholm, John, Skatterådet på afveje i afgørelse om aktionærlån, SR Skat, 2013

Bygholm, John, Skatterådet maskerer både en venlighed og et tilbagetog, SR Skat, 2014

Side 412

Bygholm, John & Mette Bøgh Larsen, Aktionærlån beskattes som løn eller udbytte, SR Skat, 2012

Bygholm, John & Mette Bøgh Larsen, Aktionærlån – en status, SR Skat, 2014

Caspary, Tobias & Julie Flandrin, Ernst & Young: First Guidance on Gun-jumping at EU Level, Journal of European Competition Law & Practice, 2018

Christensen, Bo Vadt, Status på reglerne om konkurskarantæne, Advokaten, nr. 6, 2016 Christensen, Bo Vadt, Konkurskarantæne – en gennemgang af praksis, U 2015 B 186 Christensen, Lasse Højlund, Jan Bech & Martin Chr. Kruhl, Kurators våben, Erhvervs-

juridisk Tidsskrift, 2013

Cordewener Axel, Cross-Border Loss Compensation and EU Fundamental Freedoms: The ‘Final Losses’ Doctrine Is Still Alive!, EC Tax Review 2018-5

Cumming, Douglas J., Gaël Leboeuf & Armin Schwienbacher, Crowdfunding Models: Keep-it-All vs. All-or-Nothing, Working Paper, 2014. Tilgængelig på https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2447567 (sidst tilgået 2. maj 2019)

Duchesneau, Donald & William Gartner, A profile of new venture success failure in an emerging industry, Journal of Business Venturing, Vol. 5 (5), 1990

Fleischer, Holger, Die deutsche Unternehmergesellschaft und ihre ausländischen Ableger

– Bestandsaufnahme und Reformperspektiven, Der Betrieb, Nr. 6, 2017

Forbes, Daniel P., Frances J. Milliken, Cognition and corporate governance: understanding boards of directors as strategic decision-making groups, Academy of Management Review, Vol 24, 1999

Geishecker, I., P.J.H. Schröder, & A. Sørensen, Explaining the Size Differences of Exporter Premia: Theory and Evidence, Review of World Economics, Vol. 153 (2), 2017

Gomard, Bernhard, Bestyrelsesansvar, U 1993 B 145

Gomard, Bernhard, Selskabsledelses erstatningsansvar, U 1971 B 117

Guldmand, Christian Bredtoft & Jan Storgaard Hove: Aktionærlån: selskabsretligt og skatteretligt, Revision & Regnskabsvæsen, nr. 8, 2014

Hansen, Jan Guldmand og Nikolaj Vinther, A/S Bevola – sambeskatningsreglerne udfordres atter, SR-Skat, 2018

Hansen, Søren Friis, Men så en dag blev det generaladvokaten for meget. Om uartige medlemsstater, inspireret kunst og opkrævningslovens § 11 a, SPO.2003.275

Hansen, Søren Friis, Registrering af kapitalselskabers reelle ejere: Selskabsretlige aspekter af direktiv 2015/849/EU med fokus på selskaber omfattet af lov om aktie- og anpartsselskaber, U 2016 B 245 ff.

Hansen, Søren Friis, Kan Globalpulje-»princippet« forenes med gældende fællesskabsret?

– fællesskabsretlig analyse af lovforslag L 153, Skattepolitisk Oversigt (SO), 2005

Hansen, Søren Friis, Medens vi venter på EF-domstolen I – En afsluttende analyse af de fællesskabsretlige aspekter af reglerne i L 121 om obligatorisk national og international sambeskatning, Skattepolitisk Oversigt (SO), 2005

Hansen, Søren Friis, Obligatorisk sambeskatning er uforenelig med grundlæggende fællesskabsretlige frihedsrettigheder – en fællesskabsretlig analyse af lovforslag L 121, TfS 2005

Hansen, Søren Friis, Medens vi venter på EF-domstolen II – En foreløbig analyse af EF-domstolens dom af 13. december 2005 i sag C-446/03, Marks & Spencer, med særligt henblik på konsekvenserne for de danske regler om obligatorisk national og international sambeskatning, Skattepolitisk Oversigt (SO), 2006

Side 413

Hoffer, Raoul & Leo Alexander Lehr, »Gun jumping« in Europa – Endlich Klarheit?, Neue Zeitschrift für Kartellrecht, 2018

Honoré, Pierre & Guillaume Vatin, The French Competition Authority’s Altice Decision: Record Fine for the First ‘Genuine’ Gun Jumping Case in Europe, Journal of European Competition Law & Practice, 2017

Hvam, Stephan Fischer & Anders Ørgaard, De selskabsretlige generalklausuler, NTS 2018, nr. 1

Høg, Torkil & Theis Kærn Poulsen, »Gun-jumping«: forbuddet mod præ-implementering af anmeldelsespligtige fusioner, Revision & Regnskabsvæsen, nr. 6, 2010

Høj, Asger Lehmann & Mette Bøgh Larsen, Aktionærlån, SR Skat, 2015

Ibenfeldt, Morten Max, Selskabets interesse i relation til tredjemandspant – en analyse af nyere retspraksis, U 2017 B 192

Jessen, Morten von, Marks & Spencer – konsekvenser i EU-medlemslandene, SU 2006

Johnsen, Lena, Norsk filial av Utenlandsk Foretak (NUF), NTS 2007:2

Klotz, Robert & Caroline Ruiz Palmer, Caution Ahead: High and Unpredictable Fines for Gun Jumping, European Competition and Regulatory Law Review, 2017

Knudsen, Gitte Frej og Peter Søndergaard Rasmussen, Danske virksomheder er i EU’s digitale top, DST Analyse, https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetAnalyse.aspx?cid=32277 (sidst tilgået 17. april 2019)

Kornblum, Udo, Bundesweite Rechtstatsachen zum Unternehmensund Gesellschaftsrecht GmbHR, 13/2018

Kristensen, Lars Hedegaard & Henrik Kure, Den selskabsretlige tegningsret og pligten til at varetage selskabets interesse, Erhvervsjuridisk Tidsskrift, 2017

Kure, Henrik, Kaution og sikkerhedsstillelse for koncernselskabers forpligtelser U 2012 B 139

Lang, Michael, Has the Case Law of the ECJ on Final Losses Reached the End of the Line?, European Taxation 2014/12

Larsen, John, Berigelsesforsæt eller mangel på sammebelyst gennem en dom om mandatsvig, U 1996 B 180

Larsen, Mette Bøgh, Aktionærlån – en foreløbig status på praksis og anvisninger, SR Skat, 2018

Lilja, Troels Michael, Filialbegrebet, NTS, nr. 3-4, 2010

Lilja, Troels Michael, Iværksætterselskaber – nøglen til en konkurrencedygtig dansk selskabsret? U 2013 B 141

Madsen, Marina B., Anbefalinger for aktivt Ejerskab: Corporate governance eller stewardship, NTS, 2017, nr. 4

Madsen, Marina B., Nye Anbefalinger for aktivt Ejerskab for danske institutionelle investorer, NTS, 2017, nr. 2/3

Madsen, Lars Henrik Gam & Lars Hedegaard Kristensen, Forskellen mellem selskabsretlige pligter og obligationsretlige misligholdelsesbeføjelser, U 2017 B 129

Madsen, Palle Bo, Aftalte ansvarsfritagelser i erhvervsforhold, U 2018 B 131

Madsen, Søren Dalby, Om skattemæssige underskud i ingenmandsland, SR-Skat, 2013

McCahery, Joseph A. m.fl., Behind the Scenes: The Corporate Governance Preference of Institutional Shareholders, The Journal of Finance, 2016, vol. 71

McMillan, Lori, The Business Judgment Rule as an Immunity Doctrine, William & Mary Law Business Review, Vol 4(2), 2013

Side 414

Modrall, Kams R. & Stefano Ciullo, Gun-Jumping and EU Merger Control, European Competition Law Review, 2003

Mollick, Ethan, The dynamics of crowdfunding: An exploratory study, Journal of Business Venturing, Vol 29, 2014

Munk-Hansen, Carsten, Ansvarsbegrænsninger i rådgivningsopgaver, U 2011 B 21

Neville, Mette & Erik Werlauff, Lovlige aktionærlån, U 2003 B 201

Opitz/Olliges, Die Modernisierung des luxemburgischen Gesellschaftsrechts, Recht der internationalen Wirtschaft (RIW), 2016

Pazowski, Piotr & Witold Czudec, Economic Prospects and Conditions of Crowdfunding, Working Paper, 2014, https://ideas.repec.org/h/tkp/mklp14/1079-1088.html (senest tilgået 2. maj 2019)

Petersen, Lars Lindencrone, Konkurskarantæne Status 2018, Revision og Regnskabsvæsen nr. 6. 2018

Pedersen, Andreas Hallas, Bestyrelsesredegørelser, NTS 2005, nr. 2

Ponta, Adina, The business judgement rule – approach and application, Juridical Tribune Journal, Vol. 5(2), 2015

Porsfel, Helle, Hvor er lovhjemlen til dobbeltbeskatning af aktionærlån?, SR Skat, 2019

Porter, Michael E. & James E. Heppelmann, How Smart, Connected Products Are Transforming Competition, Harvard Business Review, Vol. 92, issue 11, 2014

Porter, Michael E. & James E. Heppelmann, How smart, connected products are transforming companies, Harvard Business Review, Vol. 93, issue 10, 2015

Rose, Casper, Om anvendelse af decharge i børsnotede selskaber, NTS, 2002, nr. 2

Roth, Wulf-Henning, Case C-212/97, Centros Ltd v. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Judgment of 9 March 1999. Full Court, Common Market Law Review 37/2000

Scarlett, Ann M., A Better Approach for Balancing Authority and Accountability in Shareholder Derivative Litigation, University of Kansas Law Review, Vol. 57, 2008 Seehausen, Jesper, Betinget lovliggørelse af »kapitalejerlån« – nye regler med praktiske

udfordringer, Revision & Regnskabsvæsen, nr. 2, 2017

Staal, Louise og Mathilde Fuglsang Hesel, Usikkerhed om kapitalejerlån – hvilken personkreds er omfattet? NTS, 2018, nr. 2

Stokholm, Jeppe Rune, Dansk sambeskatning og Marks & Spencer-sagen, SR-Skat 2006

Svernlöv, Carl, Ansvarsfrihet – dechargeinstituttet i svensk aktiebolagsrät, NTS, 2007, nr. 2

Svernlöv, Carl, Om Använding av Decharge i Aktiebolag, NTS 2005, nr. 1

Sørensen, Karsten Engsig, Nybrud i koncernretten, U 2017 B 29

Tremblay, Diane-Gabrielle & Amina Business Yagoubi, Model and Wearables: What Convergence and Collaboration in the Area of Connected Objects and Clothing? Journal of Human Resource and Sustainability Studies, Vol. 5, 2017

Vinther, Nikolaj, Jan Guldmand Hansen og Erik Werlauff, EU-Domstolens prøvelse af nationale sambeskatningsregler, Skattepolitisk Oversigt (SO) 2010

Warrian, Peter & Travis Southin, The Internet of Things and Printed Electronics: Case Studies of Innovation by SME Manufacturers, Global Journal of Management and Business Research, Vol. 17, issue 3, 2017

Werlauff, Erik, Capinordic-dommen – første dom om ledelsesansvar efter finanskrisen, Revision og Regnskabsvæsen 2015, nr. 12

Werlauff, Erik, Formålsbestemmelser og finansielle forretninger, Erhvervsjuridisk Tidsskrift, 2006

Side 415

Werlauff, Erik, Om stillingsfuldmagt og tegningsbeføjelse, U 2017 B 267

Winther-Sørensen, Niels, International sambeskatning og EU-retten, SR-Skat 2005

Winther-Sørensen, Niels, Marks & Spencer-dommen, SU 2006

Økonomisk Ugebrev Ledelse, nr. 15, 7. september 2018, Omdømmerisici: Erhverveledere frygter ukontrollable shitstorms

Ørgaard, Anders & Stephan Fischer Hvam, De selskabsretlige generalklausuler, NTS, 2018, nr. 1

Rapporter mv.

Bennedsen, Morten & Kasper Meisner Nielsen, Ejerledelse i Danmark. Rapport 1: Ejerledelse – baggrund og udbredelse, 2015

Carsten Gerner-Beuerle, Philipp Paech & Edmund Philipp Schuster, Study on Directors‘ Duties and Liability, Entreprise, 2013.

Crowdfunder, Grants, loans and crowdfunding – the new funding mix. A special report by Crowdfunder, 2014

De Buysere, Kristof, Oliver Gajda, Ronald Kleverlaan & Dan Marom, A Framework for European Crowdfunding, 2012

Department for Business, Energy and Industrial Strategy, Green Paper: Corporate Governance Reform, november 2016

Erhvervsfondsudvalget, Rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde, december 2012

Erhvervsstyrelsen, Analyse af iværksætterselskaber, september 2018

Erhvervsstyrelsen, Ulovlige kapitalejerlån. Tilgængelig på www.erhvervsstyrelsen.dk/ulovlige-kapitalejerlaan (sidst tilgået 12. marts 2019)

Ernst & Young, The digitalization of everything: How organizations must adapt to changing consumer behavior, 2011

Financial Conduct Authority, The FCA’s regulatory approach to crowdfunding over the internet, and the promotion of non-readily realizable securities by other media, 2014 Financial Reporting Council, Annual Review of Corporate Governance and Reporting 2017/2018, October 2018

Financial Reporting Council, Developments in Corporate Governance and Stewardship 2016, januar 2017

Finanstilsynet, Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering, 18. november 2013

Gajda, Oliver, Tanja Aschenbeck-Florange & Thomas Nagel (eds), ECN Review of Crowdfunding Regulation, A Publication of the Tax & Legal Work Group of the European Crowdfunding Network, 2013

Gorrissen Federspiel, Corporate Governance Survey, november 2018

GC100 and Investor Group, Directors’ Remuneration Reporting Guidance 2016, 15. August 2016. Tilgængelig på https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/Link/Document/Blob/Ib127ccfd606f11e698dc8b09b4f043e0.pdf?targetType=PLC-multimedia&originationContext=document&transitionType=DocumentImage&uniqueId=22b0d8ee-58ac-4b84-bdc1-b7527608786b&contextData=(sc.Default)&navId=13471F5996DF30DF81FC8CE55D7CA952&comp=pluk&firstPage=true (sidst tilgået 6. marts 2019)

Side 416

Hirt, Martin & Poul Willmott, Strategic principles for competing in the digital age, McKinsey Quarterly, 1-13, 2014, https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/strategic-principles-for-competing-in-the-digital-age (sidst tilgået 17. april 2019)

IDA, virksomhedernes barrierer for automatisering og digitalisering, 2016

Komitéen for god Fondsledelse, Årsberetning 2017

Komitéen for god Fondsledelse, Årsberetning 2018

Komitéen For God Selskabsledelse, Årsberetning 2017-2018, Corporate Governance, 2018 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Når konkurrenter ejer (dele af) hinanden. Minoritetsaktieposters betydning for den effektive konkurrence, 2017, https://www.kfst.dk/

media/46210/minoritetsaktieposterfinal.pdf (sidst tilgået 5. april 2019)

Lambert, Thomas & Armin Schwienbacher, An Emperical Analysis of Crowdfunding, 2010

Reglab, Succesfuld digital Transformation i SMV’er, Delrapport 1, 2018

Reglab, Succesfuld digital Transformation i SMV’er, Delrapport 2: Digitalisering og Kompetencer, 2018

The Grant Thornton Governance Institute, Corporate Governance Review, 2017

The Grant Thornton Governance Institute, The future of governance: one small step ...

Corporate Governance Review, 2016

The Walker review secretariat, A review of corporate governance in UK banks and other financial industry entities. Final recommendations, 26. november 2009

Ziegler, Tania, Rotem Shneor, Kieran Garvey, Karsten Wenzlaff, Nikos Yerolemou, Rui Hao & Bryan Zhang, The 3rd European Alternative Finance Industry Report, 2017

Zurich, D&O Corporate Indemnification: A reference Guide by Country, 2014. Tilgængelig på https://www.zurichcanada.com/en-ca/knowledge-hub/articles/2014/07/d-o-cor- porate-indemnification-a-reference-guide-by-country (sidst tilgået 7. marts 2019)

Betænkninger

Betænkning 362/1964, Betænkning om revision af aktieselskabslovgivningen Betænkning 540/1969, Betænkning om en fællesnordisk aktieselskabslovgivning Betænkning 970/1982, Betænkning om fonde

Betænkning 1452/2004, Betænkning om sambeskatning Betænkning 1498/2008, Modernisering af selskabsretten

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2007/36/EF

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalgets betænkning af 24. november 2016 NOU 1996:3, Ny aksjelovgivning, Justisog politidepartementet, 1996

Ot.prp. nr. 5 (1982-83), Om lov om endringer i avtaleloven 31 mai 1918 nr 4, m.m. (generell formuerettslig lempingsregel), Justisog politidepartementet

Ot.prp. nr. 23 (1996-97), Om lov om aksjeselskaper (aksjeloven) og lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven), Justisog politidepartementet

Side 417

Selskaber (1. udg.)

aktuelle emner II