Stikordsregister

i Digital Forvaltning (1. udg.)
Free access

Stikordsregister

A

 •  Adaptiv 137
 •  Adviseringer 212
 •  Afgørelsesbegrebet 61
 •  Aktindsigt i skuffecirkulærer 316
 •  Aktiv information 58
 •  Aktlister 59
 •  Aktstykker 59
 •  Almindelige oplysninger 144
 •  Anonymisering 141
 •  Ansøgningssager 275
 •  Applikationssoftware 66
 •  Arkivalier 64, 220
 •  Arkivloven 63
 •  Automatiseret afgørelse 131
 •  Automatiske test 126

B

 •  Begrundelse 197, 199
 •  Begrundelsespligten 178
 •  Behandlingsbetingelser 144
 •  Behandlingsgrundlag 147
 •  Bemyndigelse 76
 •  Berigtigelse 194
 •  Beslutningsstøtte 138
 •  Best practice 242
 •  Bevaringsværdige data 220
 •  Bevisbedømmelser 140
 •  Bevissikkerhed 166
 •  Bevistvivl 172, 173
 •  Biometri 131
 •  Biometriske data 267
 •  Bipersoner 225
 •  Bisiddere 185
 •  Black box 35
 •  Blanketløsninger 159
 •  Blockchain 23
 •  Brugerflader 183
 •  Bølgelove 28, 162, 181
 •  Børn 261

C

 •  Chatbots 138, 164
 •  Cookies 333
 •  CPR-nummer 224
 •  CPR-registret 45
 •  Cybersikkerhed 50, 67, 218

D

 •  Database 314
 •  Databasebeskrivelse 315
 •  Databehandler 113
 •  Databehandleraftale 118
 •  Databeskrivelsen 58
 •  Databeskyttelse via design 78
 •  Databeskyttelse via design og indstillinger 232
 •  Databeskyttelsesforordningen 54
 •  Databeskyttelseslov 55
 •  Databeskyttelsesretlig konsekvensanalyse 128, 132
 •  Databeskyttelsesrådgiver 101
 •  Datadefinitioner 172
 •  Datadeling 212, 213
 •  Datakvalitet 143, 191
 •  Dataminimering 140, 142, 242
 •  Dataminimering og proportionalitet 140
 •  Datas definitioner 171
 •  Datatransparens 139, 148, 192, 307
 •  Dataudtræk 58, 330
 •  Dataanalyse 29
 •  Dataanalytikere 41
 •  Dataansvar 112
 •  Dataansvarlige 112
 •  Definitioner af data 143
 •  Delegation 93, 104
 •  Derogation 278
 •  Digital Government 20
 •  Digital kommunikation 158, 159, 161
 •  Digital selvbetjening 164

Side 359

 •  Digitale arbejdsredskaber 23
 •  Digitale signaturer 68
 •  Digitale stopklodser 31
 •  Digitaliseringsenhed 99
 •  Digitaliseringsklar lovgivning 29
 •  Digitaliseringsstrategier 20
 •  Digitalt understøttende systemer 24
 •  Dispensation fra krav om obligatorisk digital kommunikation 162
 •  Dokumentation 85, 123, 124, 125
 •  Dokumentbegrebet 59
 •  DPIA 128
 •  Driftsregler 42
 •  DSB 35

E

 •  eFaktura 27
 •  EFI 26
 •  Egnethed 106
 •  eGovernment 20
 •  eIDAS-forordningen 54
 •  Ejendomsvurderinger 36
 •  Ekstern delegation 108
 •  Ekstern transparens 306
 •  Eksterne faglige vurderinger 207, 327
 •  Eksterne sagkyndige vurderinger 190
 •  E-mails 59
 •  Engbergudvalg 37
 •  Europæiske Databeskyttelsesråd, Det 130
 •  Explainable AI 140

F

 •  Facebook 333
 •  Faktisk forvaltningsvirksomhed 269
 •  Fingeraftryk 262
 •  Folketingets Ombudsmand 56
 •  Forhåndssamtykke 264
 •  Formelle lovs princip 76
 •  Formkrav 159
 •  Formålsbestemthedsprincippet 246
 •  Forretningsorienteret it-arkitekt 41
 •  Forskning 145
 •  Fortrolige oplysninger 228
 •  Forvaltningsloven 60
 •  Forvaltningsret by design 77, 81, 87, 213
 •  Forvaltningsretlig konsekvensanalyse 83, 87, 124
 •  Fuldautomatiske afgørelser 138
 •  Fuldautomatiske løsninger 25
 •  Fuldt ud medhold 199
 •  Fælles dataansvarlige 113
 •  Fælles it-løsninger 109
 •  Følsomme oplysninger 144
 •  Få og enkle kommandoer 332

G

 •  Genetiske data 267
 •  Gladsaxemodel 101, 148
 •  God forvaltningskik 39

H

 •  Handicap 215
 •  Handicapkonventionens 215
 •  Handicapvenligt design 215
 •  Helbredsoplysninger 259
 •  Høj risiko 130
 •  Hårdt programmeret 27

I

 •  Indblikskoder 295
 •  Indsigelsesret 151
 •  Indsigt i elektroniske spor 333
 •  Informationspligt 148
 •  Informationssikkerhed 67, 122, 218
 •  Inkompetence 108
 •  Inspire-direktivet 214
 •  Intern delegation 101
 •  Intern transparens 306
 •  Interne sagkyndige vurderinger 190, 208
 •  Interoperabilitet 50
 •  IoT (Internet of Things) 19
 •  ISO 27001 50, 123
 •  ISO-standarderne 68
 •  It-arkitekter 41
 •  It-sikkerhed 67

J

 •  Journalisering 58, 210
 •  Journaliseringspligten 210
 •  Journalsystemer 79

K

 •  Kategoriserede data 136
 •  Klagevejledning 178, 184, 202, 204
 •  Klikfunktion 280

Side 360

 •  Kompetence 93
 •  Konsekvensanalyse 82, 83
 •  Konvention 108+ 146
 •  Kunstig intelligens 19, 138, 180

L

 •  Labeled data 136
 •  Legalitetsprincippet 75, 76
 •  Lighedsgrundsætning 79
 •  LinkedIn 333
 •  Logning 134
 •  Lov om digital post fra offentlige afsendere 62
 •  Lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data 31
 •  Lov om infrastruktur for geografisk information 214
 •  Lovlighed og rimelighed 138
 •  Lønsystemer 314

M

 •  Machine learning 19, 136, 174, 180, 202
 •  Meddelelse 197, 204, 205
 •  Metadata 209
 •  Miljøoplysningsloven 59
 •  MinSU 186
 •  MitID 186
 •  MitUdannelsekort 186
 •  Mobilapplikationer 65
 •  Myndighedsudøvelse 104

N

 •  Natural language processing 33
 •  NemID 27
 •  Nemkonto 187
 •  NemLogin-3 186
 •  Net- og informationssystemer 70
 •  Netværksanalyser 20
 •  NIS-direktivet 54, 218
 •  Notat- og journaliseringspligt 123
 •  Notatpligt 58, 207
 •  Nødvendighedskrav 260

O

 •  Objektiv sagsbehandling 25
 •  Obligatorisk digital kommunikation 158
 •  Offentlighedsloven 59
 •  Officialprincippet 75, 81, 166
 •  Open source 136
 •  Operatører af væsentlige tjenester 70
 •  Oplysninger om strafbare forhold 144
 •  Oplysningsbyrden 176
 •  Oplysningspligt 179
 •  Oplæring uden vejledning 136
 •  Opt-out løsninger 262

P

 •  Parkeringsafgifter 274
 •  Partsbegrebet 61
 •  Partshøring 188
 •  Partshøringssvar 189
 •  Patientjournaler 68
 •  PDF-dokumenter 216
 •  Pol-Intel-loven 31
 •  Pop op-funktioner 280
 •  Postlister 58
 •  Processuel skadevirkning 177, 178
 •  Profilering 58, 131, 132, 151
 •  Profileringsmoduler 151
 •  Programkode 23
 •  Programmører 41
 •  Projektgrundlagsskabelonen 122
 •  Projektgruppe 99
 •  Projektleder 41
 •  Proportionalitet 142
 •  Prædikativ model 33
 •  Pseudonymisering 134
 •  PSI-direktivet 215
 •  PSI-loven 215

R

 •  Rammesættende regler 42, 157
 •  Registerrettens 29
 •  Reinforcement learning 136
 •  Rent private oplysninger 177
 •  Repræsentanter 205
 •  Repræsentation 80, 185
 •  Repræsentationsmulighed 186
 •  Rettevejledninger 317
 •  Rettighedsfrakendelser 274
 •  Rigsarkivet 60
 •  Rigsrevisionen 56
 •  Risikoanalyse 129

Side 361

 •  Risikobaseret tilgang 237
 •  Risikolog 125
 •  Risikovurdering 219
 •  Robotsoftware (RPA) 19
 •  Robusthed 67
 •  RPA 24

S

 •  Sagkyndige vurderinger 138
 •  Saglighed 142
 •  Sagsbehandlende løsninger 61
 •  Sagsbehandlende teknologier 25
 •  Sagsstyringspligt 211
 •  Samfundets interesse 144
 •  Samkøring 29
 •  Samtykke 144
 •  Sandhedspligten 309
 •  Segmentering 152
 •  Seksuelle forhold 267
 •  Seksuelle orientering 267
 •  Selvbetjeningsløsning 159, 181
 •  Selvinkriminering 180
 •  Sikkerhedslog 334
 •  Sindelagsanalyse 29
 •  Skriftlighedskrav 198
 •  Sms-beskeder 59
 •  SoA-dokumenter 98, 121
 •  Sprog 140, 184, 198
 •  Sprogbrug 165
 •  Standarder 49
 •  Statens It-råd 52, 122
 •  Statens og Kommunernes Indkøbsservice 71
 •  Statistisk formål 144, 145, 146
 •  Statistiske estimeringsmodeller 36
 •  Statslige it-projektmodel 122
 •  Statsrevisionen 56
 •  Strøm til papiret 23
 •  Subjektivt prægede oplysninger 152
 •  Supervised learning 136
 •  Sygdomsbekæmpelse 269
 •  Syntetiske data 141
 •  Systemansvarlige 45
 •  Systemejere 45
 •  Systemlogikken 322
 •  Systemtransparens 139, 140, 307
 •  Særlige oplysningspligter 179

T

 •  Tekniske specifikationer 50
 •  Test 126, 127, 141
 •  Testcases 126
 •  Testdata 142
 •  Testerne 41
 •  Teststrategi 127
 •  Tidsbegrænsning 255
 •  Tilgængelighed 217
 •  Tilgængelighedserklæring 67, 217
 •  Tilgængelighedsloven 65
 •  Tingbogen 224
 •  Tolkebistand 184
 •  TOPS 31
 •  Transformation 42
 •  Transparens 244
 •  Transparenskrav 139
 •  Træningsdata 136, 137

U

 •  Udbydere af digitale tjenester 71
 •  Uddataprodukt 29
 •  Udsættelse af sagen 188
 •  Udtaleret 188
 •  Udviklingsjuristen 39
 •  Ulovbestemte retsgrundsætninger 193
 •  Ulovligt fremskaffede oplysninger 244
 •  Underskrift 159
 •  Underskriftskrav 39
 •  Unsupervised learning 136
 •  Userstories 126

V

 •  Vejledet læring 136
 •  Vejledning 165, 181
 •  Vejledningspligten 168
 •  Videnskabelig forskning 145
 •  Viderebehandling 147, 150
 •  Værdibaseret design 50, 79
 •  Værdiskøn 138

W

 •  Web-direktivets 54
 •  Websteder 65

Å

 •  Åbne data 214
 •  Aarhuskonventionen 336

Side 362