Litteraturliste

i Digital Forvaltning (1. udg.)
Free access

Litteraturliste

A

Azad Taheri Abkenar, Delegation af myndighedsudøvelse til private aktører, Djøf Forlag 2017.

Lisbeth Adserballe, Meroffentlighed som pligt, i Folketingets ombudsmands beretning, 2009, tilgængelig på http://beretning.ombudsmanden.dk/artikler/meroffentlighed_som_pligt/

Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer, Djøf Forlag 2014.

Nikolaos Aletras m.fl., Predicting judicial decisions of the European Court of Human Rights: a Natural Language Processing perspective, PeerJ Computer Science, 2016.

Jon Andersen, Forholdet mellem socialret og forvaltningsret, i Carsten Henrichsen m.fl. (red.), Forvaltningsretlige perspektiver, Djøf Forlag 2006.

Jon Andersen, Meroffentlighed og forvaltningsloven, i Jens-Chr. Bülow m.fl. (red.), Forvaltningsloven 25 år, Djøf Forlag 2012.

Jon Andersen, Offentlighed i forvaltningen, Djøf Forlag 2013.

Mads Bryde Andersen, It-retten, Gjellerup 2005

Poul Andersen, Dansk Forvaltningsret, 5. udg., Gyldendal 1965.

ATP’s digitaliseringsstrategi 2014-2018, ATP, 2014, tilgængelig på https://docplayer.dk/19295414-Atp-s-digitaliseringsstrategi-2014-2018.html.

B

Big data, artificial intelligence, machine learning and data protection, Information Commissioner’s Office, Version 2.2, 2017, tilgængelig på https://ico.org.uk/.

Peter Blume, Databeskyttelse i den digitale forvaltning, U 2005B.372 ff.

Peter Blume & Hanne Marie Motzfeldt, Databeskyttelsesretten på afveje?: om den dataansvarlige og databehandleren, Erhvervsjuridisk Tidsskrift, 2018.

Peter Blume, Den digitale gabestok (om offentliggørelse af oplysninger om personer eller virksomheder, der ikke har overholdt regler fastsat i lovgivningen), U 2006B.251 ff.

Peter Blume, Den nye persondataret: Persondataforordningen – Databeskyttelsesloven, 2. udg., Djøf Forlag 2018.

Peter Blume, Kunstig intelligens og juridisk metode, U 1992B.193 ff.

Peter Blume, Persondataretlige grundfigurer: Strejftog i den nye persondataret, Djøf Forlag 2017.

Borgeren først – en mere sammenhængende offentlig sektor, Sammenhængsreform, Regeringen, 2017, tilgængelig på https://www.regeringen.dk/nyheder/sammenhaengsreform/

Sten Bønsing, Almindelig Forvaltningsret, 4. udg., Djøf Forlag 2018.

Side 347

C

Bent Christensen, Forvaltningsret – Opgaver. Hjemmel. Organisation, 2, udg., Jurist- og Økonomiforbundet 1997.

D

Danmarks femte rapport i henhold til Europarådets rammekonvention om beskyttelse af nationale mindretal 2019, Kulturministeriet, 2019, tilgængelig på https://www.coe.int/en/web/minorities/news/-/asset_publisher/d4ZbHbFMMxCR/content/denmark-receipt-of-the-5th-cycle-state-report

Den digitale vej til fremtidens velfærd, Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015, Regeringen, KL, Danske Regioner, august 2011, tilgængelig på https://www.fm.dk/publikationer/2011/den-digitale-vej-til-fremtidens-velfaerd

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi – Et stærkere og mere trygt digitalt samfund, regeringen, KL og Danske regioner, 2016, tilgængelig på https://www.fm.dk/publikationer/2016/et-staerkere-og-mere-trygt-digitalt-samfund

Digital service i verdensklasse, Finansministeriet, oktober 2018, tilgængelig på https://www.fm.dk/publikationer/2018/digital-service-i-verdensklasse

E

En strategi for et digitalt indre marked, COM(2015) 192, tilgængelig på https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0192&from=EN

Et solidt it-fundament – strategi for it-styring i staten, Finansministeriet, november 2017, tilgængelig på https://www.fm.dk/publikationer/2017/et-solidt-it-fundament-strategi-for-it-styring-i-staten

Evaluering af projekt: Samtaler og indsats der modvirker langtidsledighed, M-PLOY, 2018, tilgængelig på https://star.dk/om-styrelsen/publikationer/2018/9/Evaluering-af-projekt-samtaler-og-indsats-der-modvirker-langtidsledighed/

F

Fem teknologiske temaer, Kommunernes Landsforening og Dare Disrupt, 2017, tilgængelig på https://daredisrupt.com/daredisrupt-og-kl-kortlaegger-kommunernes-teknologiske-fremtid/.

Niels Fenger, Den automatiserede forvaltning – tekniske og retlige udfordringer, Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1, 2013.

Niels Fenger, EU-rettens påvirkning af dansk forvaltningsret, 3. udg., Djøf Forlag 2018.

Niels Fenger, Forarbejders retskildeværdi i EU-retten, U 2014B.293 ff.

Niels Fenger, Forvaltning & fællesskab – Om EU-rettens almindelige betydning for den almindelige forvaltningsret: Konfrontation og frugtbar sameksistens, Djøf Forlag 2004.

Niels Fenger, Forvaltningsloven med kommentarer, Djøf Forlag 2013.

Niels Fenger, Forvaltningsloven som minimumslov – 25 år efter, i Jens-Chr. Bülow m.fl. (red.), Forvaltningsloven 25 år, Djøf Forlag 2012.

Niels Fenger (red.), Forvaltningsret, Djøf Forlag 2018.

Niels Fenger, Hvornår gælder EU’s charter om grundlæggende rettigheder i sager for de danske domstole?, Juristen 2015.

Forbedring af ejendomsvurderingen, resultater og anbefalinger fra regeringens eksterne ekspertudvalg, 2014, tilgængelig på https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/rapporter/2014/september/forbedring-af-ejendomsvurderingen-resultater-og-anbefalinger-fra-regeringens-eksterne-ekspertudvalg.

Side 348

Forvaltningsretlige krav til det offentliges it-løsninger, Folketingets Ombudsmand, 2018, tilgængelig på http://www.ombudsmanden.dk/myndighedsguiden/specifikke_sagsomraader/generelle_forvaltningsretlige_krav_til_offentlige_it-systemer/july_2018/.

Sune Fugleholm og Anders Lotterup, Digital forvaltning, i Jens-Chr. Bülow m.fl. (red.), Forvaltningsloven 25 år, Djøf Forlag 2012.

G

Hans Gammeltoft-Hansen, God forvaltningsskik – om god opførsel i forvaltningen, FOB 2010, tilgængelig på http://beretning2010.ombudsmanden.dk/artikler/artikel1/.

Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., Forvaltningsret, 2. udg., Djøf Forlag 2002.

H

Niels Eilschou Holm, Forvaltningsloven som minimumslov, Juristen 1986.

I

Idékatalog – Planlægning og brug af test i statslige it-projekter, Digitaliseringsstyrelsen, 2016.

Idékatalog – Planlægning og brug af test i statslige it-projekter, version 2.3, tilgængelig på http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/loesningsguider/test-af-software.

ISO/IEC DIS 29134 »Information technology – Security techniques – Privacy impact assessment – Guidelines«, tilgængelig på https://www.iso.org/standard/62289.html.

K

David Knobel, EU-domstolens afvejning af grundrettigheder på det persondataretlige område, Juristen 2015.

Kommunalpolitikere efterspørger etiske regler om overvågning i Gladsaxe, Version 2, fredag den 5. april 2019, tilgængelig på https://www.version2.dk/artikel/kommunalpolitikere-efterspoerger-etiske-regler-overvaagning-gladsaxe-1087838

Kortlægning af analytics i staten, Moderniseringsstyrelsen, 2018, tilgængelig på https://modst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/moderniseringsstyrelsen-etablerer-analytics-netvaerk-i-staten/

Charlotte Kunckel og René Thornfeldt, Big Data – juridiske udfordringer og råd i forbindelse med kommerciel udnyttelse, R&R nr. 8/2013.

Christopher Kuner m.fl., 2018 Draft commentaries on 10 GDPR articles, i Commentary on the EU General Data Protection Regulation, Oxford University Press 2019, vil blive trykt for Oxford University Press i 2019, foreløbig tilgængelig på https://works.bepress.com/christopher-kuner/1/

Christopher Kuner m.fl., 2019 Draft commentaries on 6 articles of the GDPR i Commentary on the EU General Data Protection Regulation, vil blive trykt for Oxford University Press i 2019, foreløbig tilgængelig på https://works.bepress.com/christopher-kuner/2/

Kunstig intelligens i den offentlige sektor. 25 bud på fremtidens velfærdssamfund fra offentlige ledere – med perspektiver fra innovationsminister, Sophie Løhde (V), Microsoft Danmark, 2019, tilgængelig på https://www.regeringen.dk/nyheder/sammenhaengsreform/

Kunstig intelligens og personvern, Datatilsynet, 2018, tilgængelig på https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/kunstig-intelligens/

Side 349

L

Karsten Loiborg, it-løsninger skal leve op til de forvaltningsretlige krav, i FOB 2009, s. 47 ff., tilgængelig på http://beretning.ombudsmanden.dk/artikler/it-loesninger_skal_leve_op_til_de_forvaltningsretlige_krav/

M

John McCarthy, What is Artificial Intelligence, Stanford University, 2007, tilgængelig på http://www-formal.stanford.edu/jmc/whatisai/

Miljøstyrelsens digitaliseringsstrategi, Miljø- og Fødevareministeriet, Februar Version 2019, https://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/digitaliseringsstrategi/

Henning Mortensen, Databeskyttelse gennem design – en nyskabelse i databeskyttelsesforordningen?, Revision og Regnskabsvæsen nr. 12, 2017.

Henning Mortensen, Sikkerhedsforanstaltninger – i henhold til databeskyttelsesforordningen, Revision og Regnskabsvæsen nr. 5, 2018.

Hanne Marie Motzfeldt, Den danske ombudsmands krav om værdibaseret design af den digitale forvaltning, Nordisk Administrativt Tidsskrift, 2015.

Hanne Marie Motzfeldt & Ayo Næsborg-Andersen, Developing Administrative Law into Handling the Challenges of Digital Government in Denmark, Electronic Journal of e-Government, oktober 2018.

Hanne Marie Motzfeldt, God databehandlingsskik: udvalgte problemstillinger ved forvaltningsmyndigheders videregivelse af personoplysninger, Djøf Forlag 2009.

Hanne Marie Motzfeldt, i Bent Ole Gram Mortensen (red.), Erhvervsforvaltningsret, Djøf Forlag 2016, s. 233 ff.

Hanne Marie Motzfeldt m.fl. (red.), Mod og Mening, i Hyldestskrift til Frederik Harhoff, Djøf Forlag 2016.

Hanne Marie Motzfeldt, The Danish Principle of Administrative Law by Design, i European Public Law, Bind 23, Nr. 4, 2017.

Hanne Marie Motzfeldt, Udvikling af it-løsninger – om delegation og digital forvaltning, Juristen 2016.

Hanne Marie Motzfeldt, Vejledning og obligatorisk digital selvbetjening, U 2017B.141 ff.

Jens Møller, Offentliggørelse af kontrolresultater – Betænkning nr. 1516/2010, i Carsten Henrichsen m.fl. (red.), Ret, informatik og samfund, Festskrift til Peter Blume, Djøf Forlag 2010, s. 491 ff.

Søren Højgaard Mørup, Anmeldelse af Nick Storm Stausholm: Skøn under regel, U 2016B.126 f.

Søren Mørup, Berettigede forventninger i forvaltningsretten, Djøf Forlag 2005.

Søren Højgaard Mørup, i Niels Fenger (red.), Forvaltningsret, Djøf Forlag 2018, s. 299 ff.

N

National strategi for Cyber og informationssikkerhed – Øget professionalisering og mere viden, Regeringen, 2014, tilgængelig på https://digst.dk/strategier/cyber-og-informationssikkerhed/national-strategi-for-cyber-og-informationssikkerhed-2015-2016/

National Strategi for kunstig intelligens, Erhvervsministeriet og Finansministeriet, marts 2019, tilgængelig på https://digst.dk/strategier/strategi-for-kunstig-intelligens/

Jesper Løffler Nielsen og Anne Larsen, Persondatarettens legaldefinitioner – »Dataansvarlig«, »databehandler«, »personoplysninger«, »behandling« og »register«, U 2019B.69 ff.

Side 350

Kristian Korfits Nielsen, Udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning, Juristen 2009.

Mads Nielsen, Machine learning – automatisk læring med computere, Datalogisk Institut 2010, tilgængelig på http://diku.dk/ominstituttet/jubilee/dikus_jubilaeumsskrift/11.Machine_learning.pdf, 2010.

Rasmus Grønved Nielsen, Digitalisering og massegenoptagelse: Forvaltningens genoptagelsespligt med særlig henblik på fejlbehæftede it-systemer, Juristen 2018.

NOU 2019: 5, Ny forvaltningslov – Lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning (forvaltningsloven), tilgængelig på https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-5/id2632006/sec46.

O

Henrik Palmer Olsen og Martin Christensen, Netværksanalyse som bidrag til juridisk (forsknings)metode, Juristen 2016.

P

Projektgrundlag inkl. Vejledning (projektgrundlagsskabelonen), Digitaliseringsstyrelsen, 2019, tilgængelig på https://digst.dk/styring/projektstyring/dokumenter-og-vejledninger/.

På forkant med fremtidens velfærd – strategi for KL’s arbejde med digitalisering, ny teknologi og data, Kommunernes Landsforening, 2019, tilgængelig på https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/digitalisering-og-teknologi/digitaliseringsstrategier/paa-forkant-med-fremtidens-velfaerd-strategi-for-digitalisering-data-og-ny-teknologi/

R

Rapport om legalitetsanalyse af EFI-delsystemfunktionaliteter, Lønindeholdelse, Tvungne Betalingsordninger, og Betalingsevneberegning Budget, Kammeradvokatens notat af 8. september 2015, Skatteudvalget 2014-15, Alm. del., j.nr. 7513085.

Rapport om SKATs anvendelse af Ét Fælles Inddrivelsessystem (EFI) m.v., Kammeradvokatens notat af 8. september 2016, j.nr. 7511752, tilgængelig på SKATs hjemmeside.

Referat af byrådsmøde 27. marts 2019, pkt. 2, Gladsaxe Kommune, 2019, tilgængelig på https://dagsordener.gladsaxe.dk/vis/#90d11d4c-576e-4f27-a988-75f342509324

Referat af møde i Ældre- og Handicapudvalget den 21. august 2018, Odense Kommune, 2018, tilgængelig på https://www.odense.dk/temp/SBSYS/Dagsordener/Aeldre_og_Handicapud(2018)/21-082018/Dagsorden(ID542)/dagsorden.html?=636944537150503437#Punkt6301

Resultatplan for Nævnenes Hus 2018, Nævnenes Hus, 2018, tilgængelig på https://naevneneshus.dk/media/9127/mrp18_naevnenes_hus.pdf.

Karsten Revsbech, Afgørelsens egnethed som almindeligt forvaltningsretligt krav, U1990B.400 ff.

Karsten Revsbech, Aktuel dansk forvaltningsret – karakteristiske træk og udviklingstendenser, Djøf Forlag 2008.

Karsten Revsbech m.fl., Forvaltningsret – Almindelige emner, 6. udg., Djøf Forlag 2016.

Karsten Revsbech m.fl., Forvaltningsret – Sagsbehandling, 7. udg., Djøf Forlag 2014.

Kasten Revsbech m.fl., Forvaltningsret – Sagsbehandling, 8. udg., 2018.

Risikotjekliste 1.0, 2019, Digitaliseringsstyrelsen, 2018, tilgængelig på https://digst.dk/styring/projektstyring/dokumenter-og-vejledninger/

Side 351

Joseph Rocca, Understanding Generative Adversarial Networks (GANs), i Towards Data Science, januar 2018, tilgængelig på https://towardsdatascience.com/understanding-generative-adversarial-networks-gans-cd6e4651a29

Room document for 38th international conference of data protection and privacy commissioners, Artificial intelligence, robotic, privacy and Data protection, October 2016, s. 18 f., tilgængelig på https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-10-19_marrakesh_ai_paper_en.pdf

Jens Elo Rytter, Netværksanalyse, domspraksis og gældende ret, Juristen 2017.

Steen Rønsholdt, Forvaltningsret: Retssikkerhed. Proces. Sagsbehandling, 5. udg., Karnov Group 2018.

Steen Rønsholdt & Azad Taheri Abkenar, Om den almindelige lighedsgrundsætning i dansk ret og EU-ret, Juristen 2013.

S

Samlet aftalepapir af 4. maj 2016, Finansministeriet, Erhvervsministeriet, Jusitsministeriet, Skatteministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner, 2016, tilgængelig på https://digst.dk/media/12809/samlet-aftalepapir-strategi-2016-2020.pdf

Dag Wiese Schartum, Den elektroniske forvaltningen og loven, Kommuneforlaget 2015.

Dag Wiese Schartum, Developing eGovernment Systems – legal, technological and organizational aspects, i Dag Wiese Schartum & Anne Gunn Berge Bekken (red.), Senter for rettsinformatikk / Avdeling for forvaltningsinformatikk, 2011.

Dag Wiese Schartum, Digitalisering av offentlig forvaltning – Fra lovtekst til programkode, Fagbokforlaget 2018.

Dag Wiese Schartum, Making Privacy By Design Operative, International Journal of Law & Information Technology (IJLIT), 2016.

Dag Wiese Schartum, Rettsikkerhet og Systemutvikling i offentlig forvaltning, Universitetsforlaget 1993.

Dag Wiese Schartum, Standardisering innen norsk elektronisk forvaltning, Nordisk årsbok i Rättsinformatik 2006-2008, 2010.

Cecilia Magnusson Sjöberg, i Rättsinformatik – Juridiken i det digitala informationssamhället, Studentlitteratur AB 2018.

SOU 2018:25, Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering, tilgængelig på https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/03/sou-201825/

Nick Storm Stausholm, Skøn under regel, Karnov Group 2015.

Jakob Klaris Søgaard og Emilie Loiborg, Offentlige myndigheders delegation af myndighedsudøvelse ved digitalisering af den offentlige forvaltning, U 2018B.90 ff.

Martin Sønnersgaard, Når kunstig intelligens og databeskyttelse skal gå hånd i hånd, Datatech, 2019, tilgængelig via https://kammeradvokaten.dk/nyheder-viden/nyheder/2019/01/naar-kunstig-intelligens-og-databeskyttelse-skal-gaa-haand-i-haand.

Jørgen Steen Sørensen, Ombudsmandens prøvelse af spørgsmål om meroffentlighed, i Trine Baumbach m.fl. (red.), Ret på flere felter, Djøf Forlag 2016.

Jørgen Steen Sørensen, Tørre regler giver kvalitet i forvaltningen, Folketingets Ombudsmands beretning, 2018, tilgængelig på http://beretning2018.ombudsmanden.dk/.

Side 352

T

Mads Lund Torslev, Skal vi dele AI?, DigiTech, 2019, tilgængelig på https://pro.ing.dk/digitech/artikel/skal-vi-dele-ai-2118

Charlotte Bagger Tranberg, Nødvendig behandling af personoplysninger, Thomson 2007.

U

Henrik Udsen, It-ret, 4. udgave, Ex Tuto Publishing 2019.

V

Vejledning om konsekvensanalyse, Datatilsynet, 2018, tilgængelig på https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/vejledninger-og-skabeloner/.

Vejledning om statens it-projektmodel og Vejledning til risikovurdering og rådgivning ved Statens It-råd, Digitaliseringsstyrelsen, september 2018, https://digst.dk/styring/projektstyring/dokumenter-og-vejledninger/.

W

Malene Værum Westmark, Offentligretligt erstatningsansvar for skadevoldende retsakter der lider af en væsentlig retlig mangel, Thomson Reuters 2010.

Henrik Waaben & Kristian Korfits Nielsen, Lov om behandling af personoplysninger med kommentarer, 3. udg., Djøf Forlag 2015.

Å

Nikolaj Aarø-Hansen, i Niels Fenger (red.), Forvaltningsret, Djøf Forlag 2018, s. 626.

Side 353