Stikordsregister

i Obligationsret 1. del (6. udg.)
Free access

Stikordsregister

AB 92 45, 87 f., 118, 279

A conto

– entreprise 164

forrentning 158

forsikring 170

udredning ved deliktskrav 158 f.

Accept 109, 153

forhånds- 198

forudsætninger 265

passiv 127

reklamation 145

tilbagekaldelse 44, 263

uoverensstemmende 145

Adcitation 309, 311, 342

Adresseændringer

debitor 76, 201

kreditor 199, 385

Afbestilling 44 f.

kutyme 44f.

Afhentningskøb 81 f.

risikoovergang 81

– fordringshavermora 383 f., 386

Afhjælpning

– retsmangel 356 f., 363

-speriode 88

-spligt 70, 101, 102, 291

-sret 283, 291

Afleveringsforretning 87, 302, 397

Afslag

– forholdsmæssigt 36, 49, 51, 120, 178, 224, 227, 231, 260, 269, 271 f., 274 f., 281 f., 289, 300, 308 ff., 319, 327, 331, 341, 345, 346, 356, 379

Agenturforhold 28, 40, 90, 138, 390

Accessoriske, (se også biforpligtelser)

– forpligtelser 109, 138

Akkord,

– frivillig 355

Aliud pro alio 209 f., 253, 305

All risks-forsikring 88

Alternative ydelser 132 f.

betalingsvilkår 133

definition 132

naturalopfyldelse 133

Amortisering 127, 185, 283

Anbefaling 285

Annullation 44 f.

– definition 44

erstatning 45

fragtaftale 117

værksleje 46

Ansvar,

– bonitas-, 254

– for undladelser 144

fragtfører 71, 77, 83, 189

leverandørs for oplysninger om varen 212, 220, 275, 282, 288, 290

mellemhandler 66, 216 f., 222 f., 312, 315, 351

objektivt 65, 93, 119, 216, 284, 291, 355, 365 f., 369 f., 374. 376

offentlige myndigheder 225, 364, 375

– overtrædelse af sikkerhedsforskrifter 222 ff.

pengeforpligtelser 116, 392

sælgers 112, 115, 257 f., 268, 273, 288, 339

sagkyndiges 100, 258 f., 279, 286, 288, 338, 364

-sfraskrivelse 239, 249 f., 268. 272 f., 288, 310, 320, 324, 328 f., 334 ff., 345, 347

-sgennembrud 318

straf- 222, 225 f.

uden for kontrakt 20, 27, 34, 108, 159, 222, 287, 319, 341, 347

Side 429

ved kunst/antik 252 f., 289, 292, 324

veritas- 254

Anticiperet misligholdelse 386 f.

definition 155

rateydelser 126

Antikviteter 114, 211, 252 f.

Arbejdsforhold 90 f.

erstatning 50, 91, 144, 221f., 280 f.

– loyalitetspligt 143

lønudbetaling 63

mangelfuld ydelse 280 f.

opfyldelsessted 200f

ophævelse 49

opsigelse 280 f.

usunde og farlige 221 f.

Arbejdsforpligtelser 122

Arbejdskontrakter

– ophævelse 280 f.

ophør 40 f., 49 f., 280

opsigelse 42, 280

Arbejdsleje 108, 123

definition 123

Arbejdstager 40 ff., 49, 63, 90 ff., 110, 122 f., 140, 143, 147, 180, 182, 188, 194, 200 f., 238, 280 f., 368, 384 f., 390

arbejdsnægtelse 140, 281

løn 40 f., 63, 90 ff., 110, 122, 194, 280 f.

ydelse 63, 122 f., 280 f.

Arbejdsydelser

– mangelfuld 203, 238,

Arealmangel 258, 260, 355

As is-klausul 243, 250, 272, 294 f., 301

Auktion

køb på- 294

Automobiler

forsikring 66, 96, 133,

Bankkonti,

– betalinger 192

krediteringsfejl 198 f.

– kreditorforfølgning 198, 366

BBR 256

Bearbejdningskontrakt 77

ansvar 66, 88, 92 f.

Befragter 32, 63, 66, 73 f., 77, 94, 117, 277, 396

Berigelse 32, 34, 36 f., 108, 167, 173, 311, 315, 322, 334 f., 389

-sgrundsætningen 29, 73, 313, 335

-skrav 22, 28, 30, 37

Beslaglæggelse 69

Bestillingskøb 24, 89, 113, 116 ff., 122, 276 f.

koncentration 100 f.

risikoovergang 118

Betaling

– -sfrist 163 f.

-småden 192 ff.

-speriode 126

-sted 132, 134, 192 ff., 383

-stid 155, 162

-svilkår 139 f., 133, 175, 186, 362

-sservice 193ff.

forsendelsesrisiko 70, 97, 182

forsinket/rettidig 196

fremkomst af 97

møntfod 112, 132 ff., 392

postreglen 194

til pengeinstitut 192 ff.

pengeinstitutreglen 195 ff.

Betalingskort 192, 196

Betalingstid 155, 162 f., 166, 168 f., 186, 193 f., 197 f., 272

Bevisbyrde 49, 66, 72, 89, 94 f., 117, 181 f, 210, 220, 228 f., 267, 286, 291 f., 371

forsendelseskøb 71 f.

mangler 228 f., 291 f.

transportforhold 65, 76, 79, 117, 228 f.,

Biforpligtelser 136 ff.

– afvikling af kontrakt 147 f.

erstatning 144

hæveret 142 ff.

håndhævelse 141 ff.

hjemmel 138 ff.

– indhold 138 ff.

misligholdelse 141 ff.

ved kontrahering 145 ff.

Bilbogen 149, 365

Bindende individualisering 99 f.

indtræden 99 f.

– prioritetsbeskyttet ret 99 f.

Bonitasansvaret 2254

Bortfragter 77, 93, 117 f., 277, 306

omsorgspligt 72, 140, 145

Bortkomst 48, 69, 77

Bristende forudsætninger 117, 133, 230

Side 430

Brugte ting 24, 114, 210 f., 229, 240, 245, 247 ff., 294 f., 298

Byggelovgivning 224, 261

Bygningssagkyndig 224, 258 f., 286, 288, 302, 338

ansvar 259

Båndlæggelse 370 f.

Casus mixtus 102 ff.

Casus mixtus cum culpa 93, 95, 97, 102 f.

Caveat emptor 234, 243 f., 249, 261 f., 271, 295, 301, 385

Cessus 254, 368

Check 192, 198, 312, 345

Chikane 140

overdragelse af lejemål 141

relaksering 141

servitut 141

Cif 61, 82 f., 86, 113, 190, 206 f., 221, 227, 229, 238, 284, 286, 296, 298, 303, 367, 387

risikoovergang 82 ff.

Cirka 296

Civilkøb 23

Condictio indebiti 29, 31, 37

Confidentiality 137

Contingent fee 278

Clausula cassatoria 35, 165, 175, 179, 195

Computer 137, 192, 228, 394

Cross default-clause 176

Culpa

– betingelse for erstatning 49

deliktsansvar 316, 319, 340

entreprise 278, 280

specieskøb 115

transportør 65, 117, 229

Dagpenge 63, 91

Datio in solutum 133, 380

Debitor

– forpligtelser 31, 33, 35

penge- 43, 122, 126, 185, 191, 391 f.

real- 122

valgret ved betaling i fremmed mønt 132

Deklaration

-krav 221

panthaver- 75, 218

vare- 218, 284

Delelige ydelser 108, 119 f.

Deliktskrav 157 f., 332 f., 340, 347, 351

a conto betaling 158

forfaldstid 158

handlingstid 157

stiftelse 36, 157

Dementi 220

Deponent 65 f., 95 ff., 108, 187, 201

Deponering (efter deponeringsloven) 391

frigørelse 187

ophør af rentepligt 174

Depositar 64 f., 95 ff., 121, 187, 396

Depositum 93 ff., 142

irregulare 64 f., 95 ff.

regulare 65 f, 94 ff.

Destinataren 108

Detentionsret 179

Dispensation 355, 372

Distancehandel 191

opfyldelsesstedet 77

ophævelse 191 f.

Distancekøb 71, 77, 191

Dobbel 32,

Dobbeltmøntede obligationer 133

Dækslast 69, 104

Ejendomsforbehold

forbrugerkøb med - 74 f., 177

forsikring 75, 85

køb med - 74 f., 85, 177

ophævelse 177

risiko 74 f.

tinglysning af 365

Ejendomsmægler/handler 90, 257 ff., 265, 275 f., 278, 284, 338, 360

Ejendomsrettens overgang 61, 74 f.

risikoovergang 61, 74 f.

Eksstinktion 354, 363 f., 368

Ekstraarbejder 146

Endelig aftale 46, 246

Eneforhandlingsret 40, 72, 138, 376, 390

Engangsydelser 125

Ensidigt skyldforhold 108 f.

Entreprise

– AB 92 45, 87, 118, 279,

afhjælpningsperiode 87

afleveringsforretning 87, 302, 397

Side 431

annullation 45 f.

ansvar for materialer 87, 100, 118 f., 226, 243, 266 f., 271, 276, 279

ekstraarbejder 146

erstatning 212, 339

forsikring 62, 65, 86, 88, 123, 261,

koncentration 100 f.

mangelsfrist 307

mangler 87 f., 119, 212, 226, 239, 243, 245, 261, 266 f., 279, 306 f., 347, 385

opfyldelsessted 164 f., 182

ophævelse 88, 130, 182

risiko 61 f., 65, 87 f., 101 f., 226

udviklingsskader 87, 100, 119, 226, 279

Enuntiationer 283

Erstatning

– annullation 45, 50 f., 386

arbejdsforhold 50, 91, 144, 281

betingelse for 49, 222, 270, 323, 378 f.

biforpligtelser 144, 379

direkte krav 307 f., 311 ff.

entreprise 212, 339

fast ejendom 262, 270 ff., 283, 340, 344 f., 374 f.

for misligholdelse 51, 68, 127, 215, 281, 328, 337

for undladelser 67 f., 144

forrentning 158 ff.,

fragtfører 71, 77, 201

i kontrakt 319, 337

kommissionærens krav på - 43

låneforhold 64

lejeforhold 127, 173, 179, 395

naturalopfyldelse 50, 62, 178

negativ kontrakstinteresse 213, 215, 275, 332

opbevaringskontrakter 94 f.

overtrædelse af sikkerhedsforskrifter 221 f., 224, 252

positiv opfyldelsesinteresse 45, 62, 213, 281, 311, 375

reparation 64, 94 f., 272

uden for kontrakt 159, 222, 287, 347

udstykning af -skrav 120, 158

ved ophævelse 49 ff., 127, 268

Erstatningsret 30, 34, 36

Evictio 362

Ex nunc 43, 49, 95, 280

Ex tunc 49, 280

Facultas alternativa, se alternative ydelser

Faktisk opfyldelseshandling 354

Faktiske egenskaber 203 ff., 210 ff., 233, 236 f., 282, 286, 290, 358, 375

Faktiske mangler 203 ff.

forbrugerkøb 206, 208, 212, 218, 224, 234, 242, 250 f., 256, 260, 262, 266, 268, 274, 276, 284, 286, 288,

misligholdelsesbeføjelser 212

Faktiske oplysninger 282

brugte ting 210

i reklamer 285

uagtsomhed 286, 288

Faktura 99, 154, 169, 171, 208, 349

Fast ejendom

– aftale om køb 84 ff.

aftale om salg 84 ff.

ansvarsfraskrivelse 272 f.

bygningssagkyndig 224, 258, 302, 338

caveat emptor 249, 261 f., 271

direkte krav 260

ejerskifteforsikring 224, 256, 260, 265

erstatning 248, 262, 268, 270 ff.

forældelse af købers krav 263, 306

forbehold 272 f.

forsikring 257 f., 260 f., 265

fortrydelsesret 261 ff.

forudsætningslæren 265

fundering 261 f., 270

garanti 258, 268, 282, 289

håndværksmæssige fejl 260 f.,

ingen undersøgelsespligt 306

mangler 266 f.

ophævelse 266, 306

prisafslag 264, 268, 271 f., 345

provenu 283

refusionsopgørelse 84, 360

reklamation 256, 306

reparationsarbejde 121, 264

risikoovergang 60

sælgers loyale oplysningspligt 268

skjulte mangler 262, 271, 295, 310

slutseddel 272, 358

springende regres 260, 337, 339

tidsfrist for fortrydelsesret 263

Side 432

tilstandsrapport 90, 224, 256 ff., 260, 262, 265 f., 297, 302, 364

udviklingsskader 87, 119, 266, 271, 345

ulovlige installationer 258, 261, 355, 374

vanhjemmel 358, 360, 362, 365, 374

Finansiel leasing 343

Flerbindsværker 40, 126 f.

Fob 60, 78, 82 f., 132

risikoovergang 78, 83

Foderstoffer 376

Fondsaktiver 75, 121, 200, 358

Forbehold 272 f.

Forbrugeraftaler

definition 47

– fortrydelsesret 47 f.

opsigelse 47 f.

rente 172

Forbrugerkøb

forsendelseskøb 70 f.

levering 70 f.

mangler 211 f., 241

– med ejendomsforbehold 74 f.,

opfyldelsestiden 132

oplysningspligt 300

risiko 70 f.

urigtige oplysninger 248, 286, 316

reklamation 304

undersøgelsespligt 300, 303 ff.

Force majeure 115, 123, 198 f.

Fordringer

anticiperet misligholdelse 155

deliktskrav 108

forfaldstid 153 ff., 185 ff., 255

frigørelsestid 153 f., 185 ff.

handlingstiden 154 f., 157

i fremmed mønt 112, 132, 134 f.

indeksering af 134 f.

inkonvertibel 134, 185

leveringstiden 155, 157

opfyldelse 127, 153 ff., 192 f.

ophør 121, 124, 153 f.

overdragelse 254 f.

ret til indfrielse af 156, 187

stiftelse 34, 153 f., 157

Fordringshavermora 81 ff., 185 ff., 379 ff.

frigørelsestid 185

levering 81 f.

omsorgspligt 72

pantebreve 187

pengelån 391

rente 387, 391

risikoovergang 81 ff.

skader som følge af - 228, 393

Fordringsret 120 ff.

begreb 120

Fordringsrettigheder 120 ff.

aktuelle 32

definition 120

gensidige skyldforhold 121

ikke aktuelle 32

ophør 32 f., 127

Forfaldstid

definition 153 f.

deliktskrav 157 f.

forsikringssum 159 f.

indtræden 157 f.

kontraktkrav 160

rente 163

veksel 155

Forholdsmæssigt afslag

– beregning 264, 271 f.

direkte krav 309, 319, 327, 331, 341, 345 f.

forudsætning 231

forudsætningslæren 231

i lejeforhold 274 f.

tilsidesættelse af oplysningspligt 269

Formueret 19 ff., 27 f., 34 ff.

Forpligtelser

arbejds- 122

bi- 136 ff.

entreprenørs leverings- 118

hensyns- 136, 138 ff.

hoved- 136 ff.

i fremmed mønt 134 f.

koncentration 98 ff.

loyalitets- 137, 143 f., 146

omsorgs- 277

resultat- 59, 86, 110 f., 123, 277

sælgers 190 ff.

tabsbegrænsnings- 46, 140, 278, 381

undladelses- 33 f., 123, 203

Side 433

Forretningshemmeligheder 33, 124, 140, 144, 147, 218

Forsendelseskøb

– bevisbyrde for mangler 71, 79

forbrugerkøb, levering 70, 80

levering 71

opfyldelsessted 78

sælgers rådighed 74

Forsendelsespligt 191

Forsendelsesrisiko

adressatens 71

forbrugerkøb 70

ved betaling 97

ved påbud 182

Forsikring

– acontobeløb 158 f., 170

afbestillings- 44

all risks 88

bil- 72

cif 83, 86

ejerskifte- 260, 265, 339

entreprise 62, 86, 88, 261

fast ejendom 268

forældelse 160

forfaldstid 160

forpligtelse til at tegne 86, 261

forsikringssummens erlæggelse 125 f.

forsikringssummens forrentning 125, 158 f., 170

kapital- 125

kasko- 85, 133

ophør 85, 142

oplysningspligt 159, 214

– påkrav 181

panthaverdeklaration 75, 85

præmiens erlæggelse 126

rate- 125 f.

rente- 125 f.

retshjælps- 266

tings- 322

vare- 69, 84

Forsinkelse

– definition 153 f.

forfaldstid 157 f.

handlingstid 153 f.

med betaling 164

påkrav 154, 178 f.

reklamation 183, 208

retsmangel 378 f.

retsvirkninger 164 ff.

undskyldelig 178 f.

væsentlig 179 f.

Forsinkelsesrisiko 94, 97

Fortolkning 237 ff.

kontrakt 128 f.

pengelån 245

Fortrinsstilling 21, 326

Fortrydelse 44 ff.

-sfrist i forbrugerkøb 47 f.

-sret ved forbrugeres køb af fast ejendom 263

Forudbetalt vederlag 60, 147, 383

Forudsætninger 230 ff.

bristende 117, 230, 237

relevant 230, 235

svigtende 230 ff., 235, 356

type- 234

ubevidst 230

urigtig 230

Ussings grundbetingelser 233

virkning af forudsætningssvigt 231 f.

Forudsætningslæren 230 ff.

anvendelsesområde 231

fast ejendom 265

– uden for mangelsreglernes område 235

Ussings grundbetingelser 233

Forvarer 64, 94 f., 121, 392, 396 f.

ansvar 64, 94 f.

vederlagskrav 396

Forvaring, se depositum

Forældelse

– erstatningskrav 159 f.

fast ejendom 263, 306

forsikring 160

frist 159 f., 263, 310, 378

retsmangler 377 f.

Fragtaftale 89, 109, 183, 188

annullation 117

tilbagetrædelse 45

Fragtfører

– ansvar 189

erstatning 71, 77, 354

Franco 60, 82

risikoovergang 82

Fremmed mønt

– debitors valgret 132

Side 434

kursændringer 135

kurstab 392

nominalisme 135

Frigørelsestid 153 ff.

definition 185 f.

fordringshavermora 187

konkurskreditor 157

pantebrev 186 f.

pengelån 185

Frigørende opfyldelseshindring 35, 62 f., 69, 113, 115, 155, 165, 178, 359, 381, 384

Frister

– betalings- 163

entreprise 119, 307

for garanti 292

fortrydelses- 263

opsigelse 50

påberåbelse af mangler 208, 263, 292, 306

påberåbelse af ugyldighed 214 f.

skjulte mangler 262, 310

Fuldmagt 254, 318, 355, 369

Fungibel

definition 114

Funktionærer 40 ff., 50, 60, 63, 91, 127, 138, 200, 238

bortvisning 138, 180, 281

konkurrenceklausul 238, 281

Fur semper in mora 103

Følgeskader 217, 242, 272

Garanti 282 f., 289 f.

bedømmelsestidspunkt 227

fast ejendom 282 ff., 289, 344

funktions- 207

indholds- 207

markedsføringsloven 241

retsvirkning af 212, 241, 283, 289

springende regres 343 f.

stiltiende 267 f., 289 f., 292

tidsfrist for 255, 292

udtrykkelig 241, 267, 289

videregivelse af 293

Gave 275 ff.

mangler 230, 368

Gensidig afhængighed (mellem ydelserne) 48, 110

Gensidighedsbeføjelser 110, 143, 178, 231, 268, 270 f., 283, 288 f., 370

Gensidigt bebyrdende aftaler 108

forsinkelse med ydelse 176

misligholdelse 178

stiftelse 34

Genus

afgrænsning over for species 98, 117

beskrivelse 98

bestillingskøb 100, 113,

definition 98

entreprenørs leveringsforpligtelse 100, 279

halvgenerisk 112, 132

individualisering 98 ff.

koncentration 98

naturalopfyldelse 113

risikoovergang 99 ff.

sælgers ansvar 112, 115

tjenesteydelser 118

vanhjemmel 353 f.

Genus non perit 115

Goodwill 44, 124

Guld 135 f.

Gyldighed 214 f., 253, 359

definition 28

Halvgenerisk 112, 132

opfyldelsesstedet 112

Handelsagent 89 f., 138, 179

opsigelsesvarsel 40 f., 44

Handelsbrug 29, 108, 166, 171, 393

Handelskommissionær 65, 275

forsikringspligt 65

Handelskøb 23, 29, 151, 239, 262, 298, 303 ff.

undersøgelsespligt 303 ff.

Handelsrestriktioner 69,

Handlepligt 145

Handlingstiden

– definition 153 ff.

deliktskrav 157

pengedebitor 154

Henstand 164, 166, 181, 186

Hensynspligt 140 f., 143, 150,

Hjemmelspligt 358

Hypostasering 317 f., 328

Hæveret

Side 435

– begrænset ved specialfremstillet ting 251

biforpligtelser 137, 142 ff.

ved misligholdelse 48 ff.

Håndværksmæssige fejl 342

Ihændehaverpapir 199 f.

Immaterialret 22

tredjemands 366

Incoterms 25, 82, 191

Inkasso 170, 174 f.

Inkompetent overdrager 364

Innocent misrepresentation 214

International handel 69, 82, 313

dansk rets anvendelse i 25, 83

Indeksering 135

Individualisering 98 f.

bindende 99

genusforpligtelser 98 f.

krav til 99

løsørekøb 99

risikoovergang 75, 98 ff.

Individuelle opfyldelseshindringer 69

Interessentskaber 40 f., 138

opsigelse 40

Judicium 233

Kapitalforsikring 125

Kaskoforsikring 66, 85, 133

Kaution 28, 38, 241, 309, 355, 390

Kloakgæld 361

Kommission 43, 59, 65, 83, 89, 275, 311

forsikringspligt 65

konkurs 43

Kommissionær

– erstatning ved kommittentens konkurs 43

forsikringspligt 65

vederlagskrav 59, 89, 275

Koncentration

bestillingskøb 100 f.

entreprise 100 f.

genusforpligtelser 98 f.

Konkretisering, se koncentration

Konkurrence

– illoyal 111, 139, 218

konkurrenceklausul 33, 123 f., 203, 235

urimelig 137

Konkurs

bo 21, 46, 74, 91, 124, 134, 160, 188, 249, 309, 320, 326 f., 335

fordringer i fremmed mønt 122, 134

kravenes stiftelsestidspunkt 157

leasing 175

modregning 157

opsigelsesgrund 42 f.

renter 175

separatist 21, 46, 74

Konkursregulering 42

Konnossement 71, 188, 229, 303

overgivelse til tredjemand 74

risikoovergang 71, 74

Konsignation 46 f.

undersøgelsesret 47

Kontrakt

– afbestilling 44 f.

afløsende 44

afvikling 50, 127, 147

annullation 44

bearbejdnings- 77

bestemmelserne om betalingsmåden 193

bindende 18, 42, 128 f., 146

faktiske egenskaber 282 f.

fortolkning 128 ff.

gensidigt bebyrdende 34 ff., 48, 51, 67, 108 f., 121 f., 127, 176, 178, 312, 380

indgåelse af 28, 44, 109, 153

interessentskabs- 41, 138

kontraktsbrud 48 ff., 178 ff.

kontraktsret 25, 28, 36 f., 100, 214, 219, 273

leje- 92 f.

om opgivelse 353 f.

om overdragelse 353 f.

opbevarings- 92 f.

ophævelse 48 ff., 73, 142, 181 f.

ophør 127, 137, 200 f.

opsigelse 40, 181

pris som fortolkningsmoment 245 ff.

relativitetsgrundsætningen 311 ff.

returneringsret 46

skibsbygnings- 89, 101, 233

tidsmæssig udstrækning 154 ff., 164, 238, 292

tilbagekaldelse 44 f.

udfyldning 128 ff.

Side 436

ugyldig 213 ff.

uopsigelighedsbestemmelser 41

vedvarende 125 ff., 162 f., 229 f., 395 f.

vilkår 40, 42, 132, 133, 212 f., 284

åbne kontrakter 131

Kontraktsbrud, se misligholdelse

Kontraktsfrihed 21, 38, 97, 239

Kontraktskrav 37, 160, 323

forfaldstid 160

stiftelse 37, 160

Kontraktsret 25, 28, 36 f., 100, 214, 219, 273

Kreditkort 144, 193

Kreditkøb 74 f., 127, 175 f., 183

betaling før forfaldstid 185

standsningsret 73 f., 354

Kreditor

– præsentation af ydelsen 207

rettigheder 120, 358, 363,

Kreditrente 166 ff., 172 f.

legal rentesats 164

Kumulation 311, 341

Kunstgenstande 64, 211, 238, 252 f, 289, 292

Kurant 245 f.

Kvalitetskrav 113, 210, 213, 240, 244 ff., 256

Kvantitetsmangel 208

Kutyme 26, 29, 44, 59, 191, 202, 212, 245, 398

afbestilling 44, 67

leveringssted 76, 78

pris 129

rente 166, 171

vedligeholdelse 72

Køb

af fast ejendom 84 f.

af valuta 122

afhentnings- 81 f.

bestillings- 100 f.

caveat emptor 234, 243 f., 249, 261 f., 271, 295, 301, 385

civilkøb 23

definition 67 ff.

efter prøve 246

fob 60, 78, 82 f., 132

forbrugerkøb 24, 70, 250

forsendelses- 71, 80

fremstillings- 117 f., 122, 277

genus 45, 78, 81, 98 ff., 112 ff., 209, 242, 353, 393

handelskøb 23, 29, 151, 239, 262, 298, 303 ff.

kontant- 74, 303

konto- 177

kredit- 74 f., 127, 175 ff., 183, 185

løsøre- 28, 60, 190 ff.

med ejendomsforbehold 74 f., 85, 176, 349, 356, 365

opfyldelsessted 188 ff.

plads- 71, 76, 78, 202

på auktion 229, 243, 253, 255, 294, 295, 335, 360, 394

på prøve 47, 72

– species- 68, 78, 81, 98, 112 ff., 209, 353 ff.

standsningsret 73, 74, 354

transportklausuler 82 f.

urigtige oplysninger 284 ff.

Købelovskonventionen (CISG)

ansvar 100, 112, 116 f.,

anvendelse 217

caveat emptor 301

– conformity of goods 205 f., 209 f., 227, 240, 297

forældelse 377

immaterialrettigheder 366 f.

mangel 204 ff., 208 ff.,

misligholdelse 208

Nachfrist 182

rateforpligtelser 126

reklamation 377

retsmangel 359, 364, 366 f.

risikoovergang 113

Leasing 346, 369

finansiel 343

mangler 275

Legitimation 121, 358

Leje 92 f.

ansvar for skade 66, 92 f.

betaling 50, 126, 148 f., 163, 180

erstatning 201, 274, 395

forholdsmæssigt afslag 274 f.

kontrakt 92 f.

løsøre 192 f.

mangler 244, 274 ff.

Side 437

Nachfrist 148

opfyldelsessted 192 f.

ophævelse 50, 180 ff.

oplysningspligt 288, 294

opsigelse 40 ff., 50, 181

overdragelse af -mål 141

påkrav 148, 181 f.

restancer 149, 361

vederlagsrisiko 66

viljes-/evnereglen 183

Lejer

– ansvar for skade 66, 92 f.

pligt 142, 144, 147

Levering

– definition 121

forbrugerkøb 70, 80

forsendelseskøb 71

leveringsforpligtelse, entreprenørs 62, 87

leveringsomkostninger 79, 83

leveringsstedet 75 f., 189

risikoovergang 75 ff., 81 ff.

sundladelse 67 f.

sælgers hovedforpligtelse 67, 69 ff.

tiden for 153 ff.

Leveringstid 80, 131 f., 155, 157, 296, 363

Livsforsikring 29, 47, 194

Livrente 125

Locatio conductio operanum 108, 123,

Lovprisninger 285 f., 289 f.

Loyalitetsforpligtelse 137 f., 143 f., 146

definition 138

hjemmel 138 f.

Løbedage 97, 155, 163 f., 169, 179, 380

Løfte

gave 32, 108, 230, 289, 332, 354, 366

gyldigt 109, 214

Lønkonto 194

Lønmodtager 63, 91, 122

Løsøre

– brugte ting 247 f.

individualisering

– køb 190 f., 244 ff.

leje 192 f.

mangler 249, 263

opfyldelsessted 190

retsmangel 359, 365

solgt som ny/kurant 245 f.

unika 247

vederlagsrisiko 75

Lån

– cross default-clause 176

erstatningspligt 65, 93, 95, 201

misligholdelse 176, 201

penge 200

til brug 275

Långiver 65, 74, 108, 161, 176, 201

Låntager 65, 93, 95, 103, 108, 121, 127, 201

erstatningspligt 65, 95

Mangel

– abstrakt mangelsbegreb 239 f., 244 f., 295

arbejdsydelse 261, 280

begrebsafgrænsning 203 ff.

bevisbyrder 210, 220, 228 f., 267, 291 f.

brugbarhed 250 f.

definition 203 f., 239

entreprise 87, 100, 119, 212, 226, 239, 245, 261, 267, 279,

faktiske 203 ff.

farlige egenskaber 148, 217, 232, 252

fast ejendom 266 ff.

forbrugerkøb 211 f., 241

forudsætningslæren 230 ff.

frist for påberåbelse 208, 263, 292, 306

gaver 275 f.

konkret mangelsbegreb 239 f.

krænkelse af oplysningspligt 290

kvalitetsbetegnelser 223, 249

kvantitets- 208, 241, 281

leasing 275, 346

lejeforhold 244, 274 ff.

lån til brug 275 f.

mangelsreglernes anvendelighed 203 f.

mangelsbeføjelser 206, 214, 229, 234, 240, 244, 246, 260, 267, 273, 275, 279, 302, 385

opstået efter risikoovergang 84, 226 ff.

reklamation 208, 214 f., 236, 252, 256, 280, 303 ff., 310

rets- 353 ff.

rådigheds- 237, 251, 372, 377 f.

Side 438

skjulte 243, 250, 262, 271, 279, 288, 295, 301, 310

svig 213, 243, 258, 273, 275, 287, 288, 290, 294 f., 301, 307, 318, 341, 363

tidspunkt for bedømmelse 226 ff.

udviklings- 87, 100, 119, 266, 271, 279, 296, 345 (se udviklingsskader)

undersøgelsespligt 296 ff.

vanhjemmel 364 ff.

vedvarende ydelser 229 f.

ydelsens ulovlighed 223

Markedsføring 19, 23, 33, 139, 148, 204 f., 218 ff., 224, 242, 285k 293, 298, 337

– dementi 220

garanti 241, 283, 291

leverandørs ansvar 220, 224

Meddelelsespligt 147

Medhjælper 102, 229

Mellemrente 157

Misligholdelse 48 ff., 127 f., 379 ff.

anticiperet 51, 53 f., 155, 386 f.

beføjelser 164 f.

biforpligtelser 141 ff.

erstatning 114, 127, 165, 331, 390

hæveret 48 ff., 127, 137f, 141 ff.

rateydelser 125 ff., 176

Modregning 31 f., 34 f., 37, 51, 91, 120, 333, 340, 368, 394

konkurs 157

Mora accipiendi 145, 379 ff.

Morarente 35, 166 ff.

betingelser 168

forbrugeraftaler 164, 166 ff.

hjemmel 150, 168

påkrav 150

retspolitiske synspunkter 167

størrelse 168

tidspunkt for indtræden 150, 162

Mutuum 97

Nachfrist

købelovskonventionen 182

leje 148

Naturalopfyldelse

– alternative ydelser 133

annullation 50 f.

bortfald 50

erstatning for positiv opfyldelsesinteresse 62

genusforpligtelse 113

gyldig kontrakt 178

pligt til 62

retsmangel 356

speciesforpligtelse 113

Negativ kontraktsinteresse 371

Negative pledge 124, 176

Nets 195 ff.

No cure no pay 276 ff.

Nomen esse bonum 254

Nomen esse verum 254, 319

Nominalisme 135

fravigelse 135

Objektivt ansvar 65, 93, 119, 216, 284, 291, 355, 365 f., 369 f., 374, 376

Obligationer 168

dobbeltmøntede 133

Obligatio naturalis 31 f.

Obligatio perpetuator 104 f.

Obligation de moyen 110, 123, 277

Obligation de resultat 110, 123, 277

Obligationsret

almindelig del 28 ff.

begreb 30 ff.

speciel del 38 ff.

Offentlig godkendelse 225

Offentlig ret 17

Omkostninger 303

forsendelses- 189, 191

opbevaring 188, 386 f., 396

-rejse- 200

transport 79, 189

Ombytning 114, 241, 355

Omfangsdræn 260, 286

Omsorgsforpligtelse 72, 110, 227

Omsorgspligt 72

fordringshavermora 72

Omsætningskæde 307 ff.

Open end contracts 131

Opbevaringskontrakter 94 ff.

Opfindelser 238, 368

Opfyldelse

– begreb 127 f.

behørig 124, 383

frigørende opfyldelseshindring 61 ff.

gensidige skyldforhold 32, 34, 108 f.

hindringer 61, 63, 92, 113, 115 f., 133, 178, 280, 359, 381, 384

Side 439

in natura 61 f., 68, 115, 127 f., 178 f., 215, 381

kontraktsmæssig 153 ff., 160, 241

opfyldelseshandlinger 354

opfyldelsesstedet 188 ff.

rettidig 153 ff.

tiden for 153 ff.

undladelse af 68, 127, 155, 169, 174, 183 f.,

Opgivelse 353 f.

relaksation 355

saldokvittering 355

tiltræden af frivillig akkord 355

Ophavsret 356, 377

Ophør

– arbejdsaftaler 33, 280

fordring 33 ff., 121, 124, 153, 325

forsikring 49, 75, 85, 127, 142, 181

tidsubegrænsede (vedvarende) kontrakter 49, 180

Ophævelse 48 ff., 84 ff.

afviklingstid 50

arbejdsforhold 49, 280

betingelse for – ved biforpligtelser 142 ff., 149

efter modtagelse af salgsgenstand 73

entreprise 88, 182

erstatning 127, 144, 165, 201, 268, 310, 319

fast ejendom 264, 266, 268, 270 f.

indskrænkninger 50

køb med ejendomsforbehold 362

leje 50, 127, 180 ff.

pantebrevsforhold 175, 179

reklamation 127, 151, 183

retsvirkning 51

vederlag ved 230

Oplysninger

– anbefaling 285

faktiske 282 ff.

givet i god tro 284 f.

instruktioner 281, 395

lovprisning 285 f., 289 f.

retlig betydning 282 ff.

sælgers viden om salgsgenstanden 298 ff.

sælgers 282 ff.

urigtige 284 ff.

vildledende 72, 204, 220, 241, 255, 268 ff., 290, 317

Oplysningspligt

– krænkelse af 290

lovmæssig 219

loyal- 255 ff., 287 ff.

om farlige egenskaber 71, 218, 224

omfang ved fast ejendom 249, 268, 272, 374

Opsigelse 40 ff.

abonnementsbetaling 44

arbejdsaftaler 41 f., 49 f., 180, 280 f.

forbrugeraftaler 40, 42 f.

hjemmel 40 f.

interessentskaber 40 f.

konkurs 42 f.

pantebreve 149, 161, 186 f.

rateydelser 40, 43, 125

uopsigelighedsbestemmelser 41 f., 149, 186

varsel 40 ff., 49, 149, 156, 161, 180 f., 186, 201, 204, 280 f.

vederlag 43, 49

vedvarende kontrakter 40 ff., 49, 125, 180, 280, 395

virkning 41, 43, 49, 180, 280

Ordrebekræftelse 146

Overdragelse

begrænsninger 370 f.

af ikke eksisterende rettigheder 367 ff.

kontrakter om 353 f.

– overdragelsestilsagn 354

pantebreve 369

privatretlige rådighedsbegrænsninger 370 f.

Overslag

– om vederlag 130

Pantebreve

– betaling 163, 181

betalingssted 193 f., 186, 199

clausula cassatoria 175

cross default-klausuler 176

fordringshavermora 185, 187

frigørelsestid 185 ff.

henstand med renter 164, 186

indekserede 136

opsigelse 149, 161, 186 f.

overdragelse 369

Side 440

restance med ydelse

– rykningsklausul 357

sælger- 186

vilkår 161, 163 f., 175, 186, 362

Panthaverdeklaration 75, 85

Pengekrav 35, 134, 148, 166, 170, 191

Pengedebitor

frigørelse ved betaling 185

handlingstid 43

valg af betalingsmåden 191, 391

– vederlag 126

Pengelån

– betaling før forfaldstid 185

– clausula cassatoria 35, 175, 195

cross default-clause 176

fordringshaver mora 391

pengeskyld er bringeskyld 97, 191, 192 f.

rente 35, 111, 165 f., 176, 185, 391 f.

tilsagn om 108

vederlag 108, 390

Pengeydelse

– fiksering af kontrakt 128

Perpetuatio obligationis 104

Personskade 216 f., 317, 322

forrentning 158 f.

Pladskøb 71, 78, 202

leveringssted 76

Pligt,

– afhjælpnings- 70, 101 f., 291

handle- 145

meddelelses- 147

omsorgs- 72, 140, 145

oplysnings- 146, 218, 245, 249, 287 ff.

Positiv opfyldelsesinteresse 45, 62, 213, 281, 311, 375

Postregel 194

Prioritetsbeskyttelse 21, 61, 74, 85, 121

ved bindende individualisering 99 ff.

Pris,

– fastsættelse af 129, 137,

fortolkningsmoment 210, 245 ff.

over- 247, 320, 324 f., 327

overslag/skøn 130

Prisafslag 227, 254, 361, 368, 370, 373, 375

fast ejendom 264, 268, 271

øvre grænse 271

regres 345, 347, 356

Procesrente

– tidspunkt for indtræden 170, 174

Produktansvar

– direkte krav 307, 312, 345, 351

forældelse 307

mellemhandler 66, 216 f., 223, 312, 351

Provision 60, 89, 90 f., 108, 129, 171, 178, 215

Provenu 283

Præstation 121 f., 128 ff.

præstationsakten 61, 125

præstationspligt 75, 121, 145, 149

spillerum 130 f.

til rette kreditor 124

Påbud

– definition 50

frist 50, 149, 181

i lejeforhold 148 f., 181 ff.

misligholdelsesbeføjelser 50, 178 ff.

om betaling af forsikringspræmie 181

ophævelse 50

opsigelse 43

renter 150 f., 168 f.

restance med pantebrevsydelser 149, 164, 181

tidspunkt for afgivelse 154 ff.

udløb af 149, 181

Påtegninger 121, 357

transport 358

Rateforsikring 125

Rateydelser 125 f.

anticiperet misligholdelse 176

clausula cassatoria 175

forsikring 125 f.

misligholdelse 125 ff.

opsigelse 125

Re integra-reglen 44 f.

Realydelse 122

Refusionsopgørelse 80, 84, 360 f.

Regningsarbejde 128, 130

Regres

– almindelig 307 ff.

springende 311 ff.

Rejsebefragtning 77, 93

Reklamation

– forsinkelse 183, 208, 378

Side 441

løfte behæftet med ugyldighedsgrund 145

mangler 70, 262, 305, 329 f., 350

misligholdelsesbeføjelser 151

oversiddelse af pligt til 145

pligt til hurtig 151, 378

reklamationsfrist 119, 145, 242, 256, 305, 307, 351

retsmangel 363, 366, 377

uoverensstemmende accept 145

Reklamer 23, 218 f., 296

Relaksering

– nægtelse af 141

Relevant forudsætning 230, 235

Relocatio tacita 127

Retssubjekt 32

Retsforfølgning 150, 158, 170, 369

Rembours 155

Rente

– a conto beløb 158 f., 164, 170

begyndelsestidspunkt 150, 158, 169 f., 174,

deponering 174, 187, 391

erstatningskrav 157 ff.

fordringshavermora 391 f.

forfaldstid 158 ff.

forsikring 159 f.

kredit- 164, 166 ff.

kutyme 166, 171

legal -sats 164, 167 f., 171 ff.

mellem 157

misligholdelsesbeføjelser 164 f.

mora- 150 f., 166 ff., 197

pengelån 111, 150, 165 ff.

personskade 158 f.

proces-, 125, 128

– påkrav 150

rentekrav i faktura 169 ff.

rentes rente 172

retten til 166

stilling i konkurs 175

tingsskade 158 f., 174

Renteforsikring 125

Reparation

erstatning 64,

vederlagsrisiko 397

Res perit domino 64, 77, 94, 397

Restitution

– -skrav 36 f.

Resultatforpligtelser 59, 86, 110 f., 123, 277

Retshjælpsforsikring 266

Retsmangel

– afhjælpning 356, 363

efterfølgende begrænsninger 365, 366, 374

forsinkelse 378

forældelse 377

legal panteret 359, 361

løsørekøb 359

naturalopfyldelse 353, 356, 373

offentligretlige rådighedsbegrænsninger 371

privatretlige rådighedsbegrænsninger 370

reklamation 377 f.

salgsopstilling 359 ff.

tredjemands immaterialret 366

Returneringsret 46

Res inter alios actos 322

Risiko

– afsendelseskøb 71

begreber 59

for opfyldelseshindringer 63, 69, 113, 178

forbrugerkøb 70 f., 74

forsendelses- 71

konsignation 47

køb med ejendomsforbehold 74 f., 85

køb på prøve 46 f., 72, 246

løsøre 67 ff.

opbevaringskontrakter 94 ff.

ophør ved tilbagelevering 64 f.

pengeskyld 97

realdebitors 122

transport 63 ff., 93 f.

vederlags- 61 f., 64, 66, 75, 99, 101, 396, 397

ydelses- 61 ff., 99

Risikoovergang

afhentningskøb 81 f., 102

bestillingskøb 100

cif 82 f., 86, 229

ejendomsrettens overgang 61, 74 f.

fast ejendom 75, 84, 266

fob 60, 78, 82 f., 132

Side 442

fordringshavermora 81 f.

forsendelseskøb 71 f.

– forudsætning for 393

franco 60, 82

før levering 81

genuskøb 81, 99 f., 393

individuelle opfyldelseshindringer 69

konnossement 71, 74, 188, 229, 303

køb på prøve 46 f., 72, 246

løsøre 67 ff.

omdestination 74

pengeskyld 97

pladskøb 71, 76, 78

specieskøb 68, 78, 81, 98, 113, 116, 354

tidspunktet for 60 f., 83, 99, 210, 227

Rykkergebyr 137, 148, 170

Rykningsklausul 357

Rådighedsbegrænsninger

lokalplan 372

offentligretlige 371

privatretlige 370

sælgers ansvar 374

Rådighedsmangel 251

Saldokvitteringer 355

Salgsopstilling 359 ff.

Samtidighedsgrundsætningen 48, 73, 160, 384

Samladet gods 79

Sekunda varer 234

Separatist 21, 46, 74

Servitut 18, 141, 355, 359, 365, 372, 376

Sikkerhedskrav 222, 224

Sikringsakt 21, 75 f., 121, 327, 333

Skade

forvarers ansvar for 94,

forårsaget af overgivne ting 217

følge- 217, 242, 272, 291

lejers ansvar 65 f., 92 f.

produktansvar 66, 216 f., 223, 225, 252, 279, 307, 312, 317, 351

udviklings- 87. 100, 119, 266, 271, 279

under udbringning 76 f.

– ved af- og pålæsning 71

ved transport 71 ff., 76 ff., 93, 117, 229,

ved vejtransport 71

Skadegørende adfærd 34, 36

erstatning uden for kontrakt

Skjulte mangler 343, 301, 310

Skyldforhold

ensidigt 108 f.

formueretlige 30 f.

gensidigt bebyrdende 32, 108 f.

opfyldelse 109

stiftelse 36

vederlag 108 f., 123

Slutseddel 272, 358, 361

Solidarisk hæftelse 318, 341, 351, 369

Species

– afgrænsning over for genus 78, 98, 111 f.

bestillingskøb 113, 116

definition 98

naturalopfyldelse 113

opfyldelsessted 112

risikoovergang 68, 81, 99, 354

sælgers ansvar 76, 104, 113, 115 ff., 365

tjenesteydelser 112, 114

undladelse af opfyldelse 68

vanhjemmel 353 f., 365

Speditør 78, 85, 303

Spillerum

for ydelserne 130 ff., 162, 294 ff.

Springende regres 311 ff.

forsikring 342

garanti 343

kommissionsforhold 311 f.

Standardvilkår 81, 101

ejerskifteforsikring 259, 337, 382

vedtagelse 145 f.

Standsningsret 73, 354

bortfald 74

kreditkøb 177

Stiftelse

– af skyldforhold 34, 36 f., 109

deliktskrav 157

gensidigt bebyrdende kontrakt 34, 109 f.

gyldig 109, 368

kontraktskrav 160

– mangler ved fast ejendom 266

-tidspunktets betydning 153

Stiltiende

Side 443

– aftale 171 f., 290

garanti 267 f., 289 f., 292

løfte 236

Svigtende forudsætninger 235

Surrogationsprincippet 85

Svig 175, 213, 243, 258, 273, 275, 287 f., 290, 294 f., 301, 307, 318, 341, 363

Sælgerpantebreve 186

Synallagma 48, 110

Tab

pligt til at begrænse 46, 140, 381, 389

direkte 45, 197

Tantieme 49 f., 90 f., 280

Tel quel 243, 294

Termin 163, 186

Tidsfrist 43, 1

Tidsbefragtning 19, 158, 165, 208, 216, 236 f., 252, 255, 263, 292, 306 f.

Tidsbegrænset

– kontrakt 33

ydelse 127

Tidsbundne ydelser 127 f., 389

Tilbageholdsret 31, 52, 54, 188, 369, 378, 396 f.

Tilbagelevering 64 f., 95, 108 f., 121, 192, 201, 318

Tilbud

– pligt 372, 374

– tilbagekaldelse 44

Tilsagn

– betinget 80

om gave 108, 230, 332, 354

om pengelån 108

Tilsikrede egenskaber 212, 241 f., 248

bedømmelsestidspunkt 227

Tilstandsrapport 90, 224, 256 ff., 262, 265 f., 286, 297, 302, 364

Tinglysning 18, 21, 120, 136, 148 f., 164, 256, 355, 35, 359, 363, 365

Tingsskade

– forrentning 158 f., 174

ved produktansvar 216 f., 223, 279, 307

Tingsydelse 107, 187

kontraktskrav 112, 207

korrekt opfyldelse 61, 121, 125

Tjenestekontrakt 87, 90, 122

ophør 49

Tjenesteydelser 118, 121, 223, 227

definition 125

markedsføring 219

Transport

– bevisbyrde 65, 76, 117, 228 f.

forsvarlig 69 ff.

klausuler 82 f.

omkostninger 79, 189

påtegninger 121, 358

risiko for -lejlighed 78, 189, 191

risikoovergang 93 f.

skade under 71, 76, 117, 229

Transportkontrakter

– rejsebefragtning 77, 93

tidsbefragtning 93 f.

vederlag 93

Transportkøb se forsendelseskøb

Typeforudsætninger 234

Tyveri 33, 48, 61, 69, 74, 85, 94, 111, 115, 194, 321

Ubevidst forudsætning 230

Udbytte 143, 167, 200, 391

retten til 79

Udelelig ydelse 108, 119 f.

Udfyldning

af kontrakt 128 ff.

betaling 129

Udfyldende retsregler 108, 129

Udlejer

– forsikring 66

pligt 62, 126, 244, 390

påkrav 142, 148 f., 181

Udlejningsbiler 66

Udstykning 132

af erstatningskrav 120, 158

Udviklingsmangel (skade) 87, 100, 119, 266, 271, 279, 296, 345

Ugyldighed 213 ff.

anvendelsesområde 209, 213 ff.

grundet vildfarelse 214

påberåbelsesfrist 215 f.

Ulovlige installationer 270 f., 374

bygningsindretninger 258, 261, 355

Ulovligt salg 376

Umulighed 164, 173, 356, 381

betingelse for 62

midlertidig 117

Unika 114, 247 f., 298

Side 444

Undersøgelsespligt

– efter modtagelsen 303 f.

ej ved fast ejendom 306

forbrugerkøb 295, 300, 304 f.

– før kontrahering 296 f.

handelskøb 298, 304, 306

oplysninger 255, 299, 320

svig 295, 301

Undersøgelsesret 303

Undladelse 67, 123

ansvar 102, 144 f., 286

erstatning for 144 f., 286

leverings- 68, 117

Uopsigelighedsbestemmelser 41

Uoverensstemmende accept 145

Urigtig forudsætning 230, 237 f.

Valuta 122, 134, 136, 185, 266, 369, 392

restriktioner 69, 135, 189

Vanhjemmel

– definition 364

efterfølgende 365, 374

fast ejendom 358, 360, 362, 364 f., 374

forsinkelse 378

oprindelig partiel 365

oprindelig fuldstændig 365

Vareforsikring 69, 84

Varsel

– fristens beregning 149

ophævelse 49, 180 ff.

opsigelse 43, 149, 156, 161

påbud 43

Vederlag

abonnementskontrakt 44

ekstraarbejder 102, 146

forudbetalt 60

forvarers 95, 396 f.

løbedage 163

lån 95, 108 f., 201, 275

ophævelse af vedvarende kontrakt 43, 49, 280

opsigelse 49, 281

reparation 63, 277, 397 f.

størrelse 61, 126, 130

vederlagskrav 126, 130, 188, 275, 396

vedvarende ydelser 49, 126, 162, 397

Vederlagsrisiko

– leje 66

løsøre 60, 62

– realdebitors 122

reparation 63, 277, 397 f.

risikoovergang 60 f., 73, 75

tingsydelser 187

Vedligeholdelse 33, 39, 70, 92, 94, 292, 304

kontraktbestemmelse 72

kutyme 72

Vedvarende ydelser 125 f.

forsikring 125 f., 162, 194

mangler 229

ophævelse 49

opsigelse 42, 49, 107, 125, 127

vederlag 162 f.

Veksel 24, 155, 254, 312

forfaldsdag 155

Veritasansvaret 254

Vildfarelse

– erklærings- 232

forbindelse med misligholdelse 184,

løftefremkaldelse 214

ugyldighed 214 f.

Viljes-/evnereglen 178 f., 199

lejeforhold 149, 183 f.

Virksomhedssalg 236, 284

Voldgift 25, 170, 329, 336, 342 f.

Værdipapirer 67, 121, 233, 253 ff., 391

overdragelse 255, 358, 363

transportpåtegninger 358

Værdipapircentralen 75, 200, 363

Værksleje 88 f., 108, 117, 123, 276 f.

annullation 46

definition 86

Værnepligt 63, 91

Ydelse

– afbestilling 44

alternativ 132 f.

arbejds- 107

behørig opfyldelse

beskrivelse af – i kontrakt 98, 113 ff., 128, 206, 210, 228, 235, 238, 297

brugbarhed 204

definition 121 ff.

delelige 119 f.

engangs- 125 f.

forventninger til 211, 230, 232, 238, 284

genus 64, 111 ff., 117 f.

Side 445

lovlighed 251 f

mangelfuld 203, 209, 213 ff., 238

penge- 50, 63, 97, 111 f., 119, 122, 125, 143 f.

rate- 125, 176

real- 122

species 111 ff., 117 f.

spillerum 129 ff., 162, 294, 296

tidsbegrænset 127

tidsbunden 387

tings- 61, 107, 112, 121, 125, 187, 207

tjeneste 42, 47, 64, 118, 121, 123, 125, 218, 219, 223, 227

udelelige 108, 119

vedvarende 49, 107, 125 ff., 162, 229 f.

ydelsesrisiko 61 f, 99

ydelsespligt 35, 86, 127, 131, 154

Ydelsesrisiko 61 ff., 99

Ægtefællesamtykke 371

Åbne kontrakter 131

Side 446