Forkortelsesliste

i Obligationsret 1. del (6. udg.)
Free access

Forkortelsesliste

AB 18 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (forventes taget i brug 1. januar 2019)

AB 92 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (anvendt 1. jan. 1993 til 31. dec. 2018)

ABR 18 Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand

aht. af hensyn til

AfS Arkiv for Sjørett

AFTL Aftaleloven

B Byretsdom

BGB Bürgerliches Gesetzbuch (tysk civillovbog)

bkg. bekendtgørelse

BRL Boligreguleringsloven

CC Code civil (fransk civillovbog)

CISG United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (FN-konvention om en international købelov, indgået i Wien 1980)

CHL Checkloven

CMR Convention relative au Contrat de Transport international de Merchandises par Route (konventionen om fragtaftaler ved international godsbefordring ad landevej)

Dig. Digesterne, en del af Corpus Juris Civilis660660. Henvisninger til Dig. læses således: Dig. 45,1,82 § 1 (Ulpian)betyder, at tekststedet findes i Digesternes 45. bog, 1. kapitel, sætning 82, punkt 1 og er forfattet af den romerske jurist Ulpian. Om den ældre citeringsmåde, der f.eks. er anvendt hos Jul. Lassen:Romersk Privatret, henvises til Stig Iuul:Romersk Formueret s. 29.

ELL Erhvervslejeloven

ET Erhvervsjuridisk Tidsskrift

FAFTL Forbrugeraftaleloven

FAL Forsikringsaftaleloven

FED Forsikring- og erstatningsretlig domssamling

FEFL Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

FL Færdselsloven

Side 399

FOL Forældelsesloven

fsv. for så vidt

FUL Funktionærloven

GBL Gældsbrevsloven

GSR Grosserer-Societetets responsum

H Højesteretsdom

HAGL Handelsagentloven

J Juristen

JD Juristens Domssamling

JFT Tidskrift, utgiven av Juridiska Föreningen i Finland

JT Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet

JÅF Juridisk Årbog fra Forbrugerstyrelsen (tidligere: Forbrugerklagenævnets årsberetning)

KAL Kreditaftaleloven

KBL Købeloven

KL Konkursloven

KML Kapitalmarkedsloven

KOL Konkursloven

l.c. loco citato = på det anførte sted

LL Lejeloven

lbkg. lovbekendtgørelse

NDs Nordisk Domssamling

NJA Nytt Juridiskt Arkiv

Nord Skriftserie udgivet af Nordisk Råd/Nordisk Ministerråd

NOU Norges Offentlige Utredninger

NRt Norsk Rettstidende

NSAB 2015 Nordisk Speditørforbunds Almindelige Betingelser

op. cit. opus citatum = det anførte værk

OR Obligationenrecht (schweizisk)

PAL Produktansvarsloven

p.d.e.s. på den ene side

p.d.a.s. på den anden side

PTL Patentloven

R & R Revision & Regnskabsvæsen

RPL Retsplejeloven

RTL Renteloven

SH Sø- og Handelsrets dom (eller kendelse)

SHT Sø- og Handelsrets Tidende

smh. sammenholdt

sml. Sammenlign

Side 400

SOU Statens offentliga utredningar (svensk)

SSiL Scandinavian Studies in Law

SvJT Svensk Juristtidning

SØL Søloven

TBB Tidsskrift for Bolig- og Byggeret

TL Tinglysningsloven

U Ugeskrift for Retsvæsen

UCC Uniform Commercial Code (US-amerikansk)

ULIS Uniform Law on International Sales (forgænger til CISG)

V Vestre Landsrets dom (eller kendelse)

VAML Varemærkeloven

VBA Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

VLO Viborg Landsoverrets dom

VML Værgemålsloven

VOL Virksomhedsoverdragelsesloven

VXL Vekselloven

ÆFL Lov om ægtefællers økonomiske forhold

Ø Østre Landsrets dom (eller kendelse)

Side 401

Fodnoter samlet

660. Henvisninger til Dig. læses således: Dig. 45,1,82 § 1 (Ulpian)betyder, at tekststedet findes i Digesternes 45. bog, 1. kapitel, sætning 82, punkt 1 og er forfattet af den romerske jurist Ulpian. Om den ældre citeringsmåde, der f.eks. er anvendt hos Jul. Lassen:Romersk Privatret, henvises til Stig Iuul:Romersk Formueret s. 29.