Bilag 5. Bekendtgørelse nr. 168 af 5. marts 2018 om kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for vielsesforrettere i trossamfund uden for folkekirken (kursusbekendtgørelsen)

i Lov om trossamfund uden for folkekirken (1. udg.)
Gratis adgang

Bilag 5. Bekendtgørelse nr. 168 af 5. marts 2018 om kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for vielsesforrettere i trossamfund uden for folkekirken (kursusbekendtgørelsen)

I medfør af § 17, stk. 3, i lov nr. 1533 af 19. december 2017 om trossamfund uden for folkekirken og efter aftale med udlændinge- og integrationsminister fastsættes:

Kapitel 1. Definitioner

§ 1. Betegnelsen kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre anvendes i denne bekendtgørelse som betegnelse for det kursus, som en person i et trossamfund uden for folkekirken, der søger om vielsesbemyndigelse, skal gennemføre som betingelse for tildeling af vielsesbemyndigelse, jf. lov om trossamfund uden for folkekirken § 17, stk. 1.

§ 2. Betegnelsen kursusdeltager anvendes i denne bekendtgørelse som betegnelse for personer i trossamfund uden for folkekirken, der ønsker at gennemføre eller har gennemført kurset i dansk familieret, frihed og folkestyre.

§ 3. Betegnelsen kursusafholder anvendes i denne bekendtgørelse som betegnelse for den udbyder, som Kirkeministeriet har indgået aftale med om at afholde kurset i dansk familieret, frihed og folkestyre.

Kapitel 2. Kursets form og indhold

§ 4. Formålet med kurset i dansk familieret, frihed og folkestyre er, at kursusdeltageren opnår kendskab til

  1. 1 familieretlige emner med særligt fokus på reglerne om indgåelse af ægteskab, skilsmisse og forældremyndighed,
  2. 2 samspillet og modsætningerne mellem dansk ret og danske traditioner på den ene side, og religiøse normer og sædvaner, herunder de sociale og manglende juridiske konsekvenser af ikke-borgerligt gyldige religiøse vielser og religiøse ægteskabskontrakter, på den anden side, og
  3. 3 lovgivning om ytrings- og religionsfrihed, folkestyre, ligestilling mellem kønnene og frihed til seksuel orientering, ikke-diskrimination og kvinderettigheder.
§ 5. Undervisningen foregår på dansk. Kursusdeltageren kan på eget initiativ, ved egen finansiering og efter aftale med kursusafholderen medbringe en tolk.

Kapitel 3. Tilmelding til kurset

§ 6. Deltagelse i kurset i dansk familieret, frihed og folkestyre er betinget af, at kursusdeltageren forud for kursusforløbet har tilmeldt sig kurset hos kursusafholder og har betalt kursusgebyret, jf. § 7, stk. 2. Tilmelding til kurset sker elektronisk via kursusafholderens hjemmeside.

Side 136

Kapitel 4. Gebyrbetaling

§ 7. Gebyret for at deltage i kurset i dansk familieret, frihed og folkestyre er fastsat til 6.375 kr. inkl. moms.

Stk. 2. Kursusdeltageren skal indbetale gebyret til kursusafholderen samtidig med tilmelding til kurset.

Kapitel 5. Frist for gennemførelse af kurset i dansk familieret, frihed og folkestyre

§ 8. Tildeling af vielsesbemyndigelse betinges af, at vielsesforretteren inden 6 måneder efter tildeling af vielsesbemyndigelse har gennemført kurset i dansk familieret, frihed og folkestyre, jf. dog kapitel 8 og 9. Fristen fremgår af vielsesbemyndigelsen.

Stk. 2. Hvis kursusdeltageren ikke har gennemført kurset i dansk familieret, frihed og folkestyre inden udløbet af 6-månedersfristen, kan vielsesbemyndigelsen tilbagekaldes, jf. dog kapitel 8 og 9.

Kapitel 6. Kursets tilrettelæggelse og gennemførelse

§ 9. Kurset udbydes 4 gange om året.

Stk. 2. Et udbudt kursus kan aflyses ved for få tilmeldte. Aflyses et kursus, orienterer kursusafholderen kursusdeltageren og Kirkeministeriet herom. Kursusafholderen orienterer ligeledes kursusdeltageren om tidspunktet for det førstkommende kursus, og om at kursusdeltageren anses for tilmeldt dette kursus.

§ 10. Kurset har en varighed af 2 dage.

Stk. 2. Kursusdeltageren skal deltage i begge kursusdage, for at kurset kan anses for gennemført. Kursusdeltageren skal medbringe gyldig legitimation med foto til begge kursusdage.

Stk. 3. Gennemfører kursusdeltageren alene en af kursusforløbets 2 dage som følge af lovligt forfald, jf. kapitel 8, skal kursusdeltageren i forbindelse med det førstkommende kursusforløb gennemføre den manglende kursusdag.

Kapitel 7. Udstedelse af kursusbevis

§ 11. Som afslutning på kurset udleverer kursusafholderen et kursusbevis til kursusdeltageren som dokumentation for, at kursusdeltageren har gennemført kurset.

Stk. 2. Kursusbeviset kan først udstedes, når kursusdeltageren har gennemført begge kursusdage.

§ 12. Kursusafholderen orienterer med kursusdeltagerens samtykke Kirkeministeriet om, hvilke kursusdeltagere der har gennemført kurset.

Stk. 2. Kursusdeltageren skal samtykke skriftligt til videregivelse af oplysninger omfattet af stk. 1 samtidig med tilmeldingen til kurset.

Kapitel 8. Lovligt forfald

§ 13. Kirkeministeriet kan efter ansøgning træffe afgørelse om at forlænge den frist, der fremgår af § 8, stk. 1, hvis der foreligger lovligt forfald.

Stk. 2. Det påhviler kursusdeltageren at dokumentere lovligt forfald.

Stk. 3. Lovligt forfald kan f.eks. foreligge, hvis kursusdeltageren bliver forhindret i at deltage i kurset på grund af kursusdeltagerens egen eller kursusdeltagerens mindreårige barns sygdom, kursusdeltagerens graviditet, barsel eller adoption, eller hvis kursusdeltageren er tilmeldt et kursus, som ikke afholdes.

§ 14. Hvis der på grund af lovligt forfald er grundlag for at forlænge fristen, der fremgår af § 8, stk. 1, forlænger Kirkemi-Side 137nisteriet fristen med det tidsrum, der er nødvendigt for, at kursusdeltageren kan deltage helt eller delvist i det førstkommende kursusforløb.

Stk. 2. Kirkeministeriet kan først fastsætte en ny frist for at gennemføre kurset, når årsagen til det lovlige forfald er ophørt.

Kapitel 9. Fritagelse

§ 15. Kirkeministeriet kan efter ansøgning træffe afgørelse om, at vielsesforretteren fritages fra kravet om at gennemføre kurset i dansk familieret, frihed og folkestyre.

Stk. 2. Fritagelse kan meddeles, hvis vielsesforretteren kan dokumentere et tilsvarende kendskab til dansk familieret, frihed og folkestyre, herunder hvis vielsesforretteren har gennemført et undervisningsforløb med et tilsvarende indhold som kurset i dansk familieret, frihed og folkestyre, hvis vedkommende har gennemført undervisningen på pastoralseminariet eller har afsluttet en dansk uddannelse som BA. jur., cand.jur. eller socialrådgiver.

Stk. 3. Har en vielsesforretter gennemført kurset i dansk familieret, frihed og folkestyre i forbindelse med en ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 f, stk. 6, 1. pkt., skal vielsesforretteren ikke gennemføre kurset i dansk familieret, frihed og folkestyre i forbindelse med en ansøgning om tildeling af vielsesbemyndigelse efter § 17, stk. 1, i lov om trossamfund uden for folkekirken.

Kapitel 10. Ikrafttræden

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. marts 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse for personer, som efter 1. april 2017 har indgivet ansøgning om vielsesbemyndigelse.

Side 138