Bilag 2. Bekendtgørelse nr. 1046 af 11. august 2018 om Det Rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund (bekendtgørelsen om Det Rådgivende Udvalg)

i Lov om trossamfund uden for folkekirken (1. udg.)
Gratis adgang

Bilag 2. Bekendtgørelse nr. 1046 af 11. august 2018 om Det Rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund (bekendtgørelsen om Det Rådgivende Udvalg)

I medfør af § 14 i lov nr. 1533 af 19. december 2017 om trossamfund uden for folkekirken fastsættes:

Kapitel 1. Funktionsperiode

§ 1. Det Rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfunds (udvalget) funktionsperiode begynder 1. januar og er 4 år.

Stk. 2. Et medlem kan genudpeges for en ny funktionsperiode.

Stk. 3. Hvis et medlem udtræder, før funktionsperioden ophører, fungerer udvalget med et mindre antal medlemmer, indtil et nyt medlem er blevet udpeget. Udpegningen har virkning for resten af funktionsperioden.

Kapitel 2. Valg af formand

§ 2. Udvalget vælger ved hemmelig afstemning sin formand. Valget har virkning for 1 år ad gangen.

Stk. 2. Et medlem er pligtig at modtage valg til formand. Et medlem er dog kun pligtig at være formand i 2 år.

Stk. 3. Hvert år inden udløb af formandens funktionsperiode vælger udvalget ved hemmelig afstemning formand for det kommende år. Valget ledes af den afgående formand.

Stk. 4. Udvalget kan efter anmodning fritage formanden for hvervet for resten af formandens funktionsperiode.

Stk. 5. Hvis formanden fritages for sit hverv, dør eller udtræder af udvalget, vælger udvalget en ny formand ved hemmelig afstemning for resten af formandens funktionsperiode.

Kapitel 3. Møder, indstillinger og udtalelser m.v.

§ 3. Udvalget afholder 2 ordinære møder årligt. Udvalgets møder afholdes så vidt muligt i maj og november. Tid og sted aftales senest ved forrige møde og meddeles til Kirkeministeriet.

Stk. 2. Hvis det skønnes nødvendigt, kan tid og sted for et møde fastsat efter stk. 1, flyttes efter aftale med Kirkeministeriet.

Stk. 3. Hvis det skønnes nødvendigt, kan der efter aftale med Kirkeministeriet afholdes ekstraordinære møder.

§ 4. Formanden indkalder udvalgets medlemmer til møder i udvalget.

Stk. 2. Indkaldelse til ordinære møder skal ske senest 8 uger før mødets afholdelse. Indkaldelse til ekstraordinære møder skal ske senest 2 uger før mødets afholdelse.

Side 130

Stk. 3. Dagsordenen for et ordinært møde udsendes af formanden senest 2 uger inden mødet, mens dagsordenen for et ekstraordinært møde udsendes senest 1 uge inden mødet.

§ 5. Udvalget udøver sin virksomhed i møder. Mødet kan gennemføres, når mindst 3 af udvalgets 4 medlemmer er tilstede.

Stk. 2. Møderne ledes af formanden. Sagerne behandles i den rækkefølge, formanden bestemmer, og formanden kan herved fravige den i dagsordenen angivne rækkefølge.

Stk. 3. Udvalget træffer beslutning, jf. § 9, ved almindelig stemmeflertal. Afstemningen sker således, at det klart fremgår, hvordan det enkelte medlem stemmer.

§ 6. Udvalget afgiver indstilling i sager om anerkendelse af trossamfund. Udvalget kan i disse sager afgive følgende indstilling:

  1. 1 Indstilling om, at der skal indhentes yderligere oplysninger til brug for sagens behandling.
  2. 2 Indstilling til anerkendelse.
  3. 3 Indstilling til betinget anerkendelse.
  4. 4 Indstilling til afslag på anerkendelse.

Stk. 2. Udvalget afgiver udtalelse i sager, hvor kirkeministeren har bedt om en sagkyndig udtalelse.

Stk. 3. Formanden underskriver udvalgets indstillinger og udtalelser. Formanden forestår, at indstillinger og udtalelser afgives til Kirkeministeriet inden for rimelig tid.

§ 7. Udvalgets indstilling eller udtalelse skal være ledsaget af en begrundelse.

Stk. 2. Begrundelsen skal i fornødent omfang indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for indstillingen eller udtalelsen. I det omfang indstillingen eller udtalelsen beror på et skøn, skal begrundelsen angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen.

Stk. 3. Hvis bedømmelsen af forhold, der er af væsentlig betydning for indstillingen eller udtalelsen, giver anledning til tvivl, skal der i begrundelsen redegøres nærmere herfor.

Stk. 4. Det skal fremgå af indstillingen eller udtalelsen, hvilke medlemmer der har deltaget i behandlingen heraf, og om der har været enighed om indstillingen eller udtalelsen. Hvis der ikke er enighed om indstillingen eller udtalelsen, skal det enkelte medlems synspunkt fremgå af begrundelsen.

§ 8. Udvalget fører en protokol over indstillinger, udtalelser og beslutninger om inhabilitet. Det skal fremgå af protokollen, hvilke medlemmer der har deltaget i mødet, ligesom det enkelte medlems holdning til udvalgets indstilling, udtalelse og beslutning skal angives. Protokollen underskrives ved slutningen af mødet af de medlemmer, der har deltaget i mødet.

Kapitel 4. Inhabilitet

§ 9. Udvalget træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at medlemmet er udelukket fra at deltage i udvalgets drøftelse og udarbejdelse af indstilling i sagen. Beslutningen noteres i protokollen.

Stk. 2. Såfremt et medlem erklæres inhabilt, skal vedkommende forlade mødelokalet under drøftelse af sagen og udarbejdelse af indstilling eller udtalelse i sagen.

Stk. 3. Et medlem skal underrette udvalget, hvis der forligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet.

Side 131

Kapitel 5. Fremsendelse af sager, sagsoplysning m.v.

§ 10. Kirkeministeriet fremsender sager, der ønskes behandlet af udvalget til alle udvalgsmedlemmer senest 4 uger før afholdelse af ordinære møder. Sager til ekstraordinære møder sendes senest 2 uger før mødets afholdelse.

Stk. 2. Såfremt sager sendes til udvalget senere end det i stk. 1 anførte, tager udvalget stilling til, om de kan behandles på det førstkommende møde.

§ 11. Oplysninger til brug for udvalgets behandling af sager indhentes af Kirkeministeriet. Udvalget har dog også mulighed for selv at indhente oplysninger, såfremt de ønsker det.

§ 12. Kirkeministeriet kan undtagelsesvist tillade, at udvalget, hvis medlemmerne i en konkret sag ikke besidder den fornødne sagkundskab, kan få bistand fra en ekstern sagkyndig person til brug for sagens oplysning.

Kapitel 6. Mødepligt, lovligt forfald m.v.

§ 13. Medlemmerne har pligt til at deltage i udvalgets møder, medmindre medlemmet har lovligt forfald.

Stk. 2. Lovligt forfald kan f.eks. foreligge, hvis et medlem bliver forhindret i at deltage i mødet på grund af medlemmets egen eller medlemmets mindreårige barns sygdom, medlemmets graviditet, barsel eller adoption eller som følge af pligter i medfør af medlemmets ansættelsesforhold.

Stk. 3. Hvis et medlem er forhindret i at deltage i et møde, skal dette meddeles til formanden, inden mødet afholdes.

Kapitel 7. Honorar

§ 14. Honorarudbetalingen forestås årligt af Kirkeministeriet.

Stk. 2. Der udbetales honorar for mødetid og forberedelse for i alt 60 timer til formanden og 35 timer til øvrige medlemmer pr. møde. Honoraret udgør 343,00 kr. pr. time (afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012). Beløbet reguleres i overensstemmelse med Finansministeriets lønoversigt.

Stk. 3. Honorar til eksterne sagkyndige personer, jf. § 12, fastsættes af Kirkeministeriet.

Kapitel 8. Ikrafttræden

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. august 2018.

Side 132