Forord

Forud for fremsættelsen af lovforslaget vedrørende anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile (tvangsbehandlingsloven) gik ikke et udvalgsarbejde, således som det kendes fra psykiatrien. Denne lovkommentar er derfor navnlig udarbejdet på grundlag af Folketingets behandling af lovforslaget.

Endvidere er indarbejdet de administrative regler, der er udstedt af Sundheds- og Ældreministeriet og Styrelsen for Patientsikkerhed i forbindelse med lovens ikrafttræden. Hertil kommer, at en række afgørelser fra domspraksis vedrørende psykiatrien er omtalt, ligesom der er henvisninger til relevant litteratur. Materiale fremkommet efter den 5. april 2019 er som udgangspunkt ikke medtaget.

Bogen er ikke kun udarbejdet til jurister, men også til sundhedspersonale, herunder læger, tandlæger og sygeplejersker, og ansatte ved og medlemmer af Tvangsbehandlingsnævnet. Forhåbentlig kan bogen være til nytte ved administrationen af loven både ved domstolene, politiet, i Tvangsbehandlingsnævnet og i den offentlige og private sundhedssektor.

Der skal lyde en tak til stud.HA(jur.) Stine Petersen, som har kontrolleret kildehenvisninger, og til sekretær Jytte Mønster, som atter engang har ydet en uundværlig indsats i forbindelse med korrekturlæsning af manuskriptet.

Aarhus, maj 2019

Helle Bødker Madsen

Side 17

Tvang i somatikken (1. udg.)

Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile