Stikordsregister

i Tvang i somatikken (1. udg.)
Free access

Stikordsregister

§ 71-tilsynet 63, 90, 97

A

Administrative hensyn 52

Advokatbeskikkelse 102

Afgørelse 32, 40, 49, 60

Aflåsning 98

Afprøvede lægemidler 55

Afvisning af at modtage blod 33

Afvisning af behandling 24

Aktuel undersøgelse 57

Alternative behandlere 26

Amputation 36

Anbringelse 98

Anstaltsforhold 91

Ansvarlig sundhedsperson 35

Anvendelse af beroligende medicin 48

Apopleksipatienter 25

Astma 37

B

Badning 62

Bagatelagtig behandling 35, 36

Begæring om domstolsprøvelse 101

Behandlingsansvarlig læge 32, 71

Behandlingsansvarlig sundhedsperson 33

Behandlingsansvarlig tandlæge 32, 71

Behandlingsforløb 38, 79

Behandlingsmuligheder 45

Behandlingstestamente 43, 46

Behandlingsønsker 44

Beroligende medicin 53, 54, 55, 76, 90

Betænkningstid 67

Blodprøvetagning 37, 49, 53, 79

Botilbud 59, 77

Bælte og hånd- og fodremme 53

Børn og unge 29

D

Demens 28, 37

Den private sundhedssektor 27

Det offentlige sundhedsvæsen 27

Diabetes 37

Diagnose 28

Diagnosticering 32

Diarré 37

Digital løsning 92

Dokumentation 77

Domstolskontrol 64, 96

Driftsansvarlig myndighed 80

E

Epilepsi 37

Erklæring 57

Erstatningsansvar 104

F

Fodsår 37

Folketingets Ombudsmand 63, 90, 91, 97

Forebyggelse 32

Forebyggende behandling 36

Formaliseret revurdering 69

Formkrav 92

Fravalg af tvang 46

Fremskreden alderdomssvækkelse 44

Fremtidsfuldmagt 34

Fremtidsfuldmægtig 24, 33, 38, 39, 46

flere fremtidsfuldmægtige 34

Frihedsberøvelse 41, 56, 62, 64, 65, 96, 98

Side 127

selvstændig 99

Friplejeboliger 58

Frister

for domstolsprøvelse 101

for indbringelse for Tvangsbehandlingsnævnet 92

for oplysningspligt 93

for undersøgelse 57

Fristoverskridelse 101

Frivilligt indlagt 66

Fysisk fastholdelse 38, 48, 52, 53, 54, 79, 96

Fysisk indespærring 98

Fysisk magt 25, 64, 65

Fysisk modstand 25, 53

Fysisk tilbageholdelse 76, 90

Fængsler 27

G

Genoptræning 32

God forvaltningsskik 41

Godtgørelse 104

Gyldighedsperiode 40, 43, 49

H

Habilitet 57, 95

Helhedsvurdering 36, 39

Hjerneblødning 45

Hjerneskadede 28

Hjerneskader 28, 45

Hjertelidelse 37

Hjertestop 44, 45

Hoftebrud 37

Hårvask 62

I

Ikke-autoriserede personer 77

Indberetning 79

Indlæggelse 60

Indlæggelsespapirer 58

Indlæggende læges beslutning 100

Infektioner 36, 62

Information 34, 37

Informeret samtykke 24, 28, 34

J

Journalføring 77

K

Kateterskift 36

Kemoterapi 37

Klageadgang 62

Klageberettiget 85, 92, 96

Klagevejledning 40, 84

Klipning af negle 62

KOL 37

Koldbrand 36, 37

Kommunale sundhedsydelser 72

Kræft 37

L

Legale repræsentanter 24, 28, 38, 52, 56

Livsforlængende behandling 43, 45

Livstestamente 43

Lægeerklæring 58

Løbende revurdering 68

M

Markedsføringstilladelse 95

Medhjælp 71, 72, 78

Medicinering 37

Mellemkommende oplysninger 95

Mentalt retarderede 28

Midlertidig inhabilitet 28, 44

Mindsteindgrebsprincip 50, 62

Mindstemiddelsprincip 50, 53, 54, 68

Modstand 38

N

Nedsat psykisk funktionsevne 28

Nem domstolsprøvelse 98

Nærmeste pårørende 24, 33, 38, 39, 46, 58, 84

flere nærmeste pårørende 34, 39

Nærtstående 84

O

Obligatorisk revurdering 76, 103

Observationstid 59, 104

Offentligt sygehus 100

Officialprincip 94, 102

Omsorgs- og specialtandpleje 72

Omsorgsperson 35

Operative indgreb 37, 45

Oplysningsskema 93

Side 128

Opsættende virkning 85, 101

Overlægens

beslutning 59, 60, 62, 64, 79

fravær 60, 63, 67, 72

stillingtagen 67

Overtandlægens

beslutning 59, 60, 62, 64, 79

fravær 60, 63, 67, 72

stillingtagen 67

P

Passivitet 35, 38

Patientens helbred 36

Patientens livssyn 37

Patientens sundhedstilstand 36

Patienterstatningsordningen 104

Patientrådgiver 33, 92

Personalemæssige ressourcer 52

Personalets adfærd 91

Personhenførbare oplysninger 80

Personlig hygiejne 48, 62, 91

Pleje, omsorg m.v. 29, 32

Plejeboligbebyggelse 58

Plejehjem 58, 77

Politiet 58, 66

Praksissektoren 27

Praktiserende læge 27, 32, 40, 51, 72, 99

Praktiserende tandlæge 27, 32, 40, 51, 72, 99

Proportionalitetsprincip 48, 49, 50, 53, 54, 68, 103

Psykiatrien 59, 102

Psykiatriske patienter 29

Psykologer 26

Pulsåreudvidelse 45

R

Retslægerådet 94, 102

Revurdering 103

Røntgenundersøgelse 79

S

Samtykke 66

Selvbestemmelsesret 24

Serviceforringelser 52

Skjult medicinering 37, 42

Skriftlig begrundelse 41, 51

Skriftlig underretning 85

Social- og sundhedshjælpere 26

Somatisk behandling 76, 99

Speciallæge i geriatri, psykiatri eller neurologi 28

Stedfortrædende samtykke 25, 33, 34, 43, 54

Stiltiende samtykke 35

Strålebehandling 37

Styrelsen for Patientklager 90, 91

Styrelsen for Patientsikkerhed 24, 25, 34, 35, 78, 80, 94

Sultestrejke 33

Sundheds- eller plejepersonale 79

Sundheds- og Ældreministeriet 81, 90

Sundhedsdatastyrelsen 79

Sundhedsfaglig behandling 26, 32

Sundhedsfaglig pleje 32

Sundhedsperson 27, 35

Sundhedspersoner 26

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn 91

Sygdomsbehandling 32

Sygehusmyndigheden 63, 91

Sædvanlig dosis 55, 95

Sårpleje 36

T

Tandbehandling 37

Tandbørstning 62

Telefonisk stillingtagen 60, 72

Tilbageførsel 48, 66, 76, 91

Tilbageholdelse 98

Tillidsskabende tiltag 42, 51

Tilstedeværelsespligt 59

Tilsyn 68, 81

Tilsyn og kontrol 73

To-læge-prøvelse 57

Tredobbelt samtykke 49

Tvangsbegreb 25

Tvangsbehandling 25, 36, 39, 76, 90

gennemførelse af 48

Tvangsbehandlingsnævnet 62, 84, 90, 94

Tvangsindgreb 26, 48, 51, 73, 76

flere tvangsindgreb 49

Tvangsindlæggelse 48, 56, 57, 58, 76, 91

Side 129

Tvangsprotokol 69, 76, 77

Tvangstilbageholdelse 48, 64, 76, 91, 100

Tøjskift 62

U

Uafvendeligt døende 43, 45

Udflåd 37

Udskrivningsbegæring 65, 66

Udtrykkeligt samtykke 39

Udviklingshæmmede 28

Uformel tilbageførsel 65

Ulykke 44

Underretning 40, 41, 42, 51

Undersøgelse 32, 95

Urinkateter 37

Uvildig læge 38, 39, 48, 56

Uvildig sundhedsperson 24, 25, 35

Uvildig tandlæge 38, 39, 48, 56

V

Varig inhabilitet 28, 33, 44, 49

Vegetativ tilstand 45

Virksomhedsansvarlig 91

Vægttab 37

Værge 24, 33, 38, 39, 46

Værgemål 34, 44

Værneting 101

Ø

Øjeblikkeligt behandlingsbehov 29, 35

Å

Årsrapport 94

Side 130

Tvang i somatikken (1. udg.)

Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile