Bilag 2. Bekendtgørelse nr. 1396 af 4. december 2017 om tvangsprotokoller ved beslutninger og anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile

i Tvang i somatikken (1. udg.)
Free access

Bilag 2. Bekendtgørelse nr. 1396 af 4. december 2017 om tvangsprotokoller ved beslutninger og anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile

I medfør af § 15, stk. 4, i lov nr. 655 af den 8. juni 2017 om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile, fastsættes:

Kapitel 1. Tvangsprotokoller ved tvangsbehandling og tvangsindgreb i form af fysisk fastholdelse, beroligende medicin eller tvangsindlæggelse

Beslutningstagende læge eller tandlæges pligt til tvangsprotokollering

§ 1. Den læge eller tandlæge, som træffer beslutning om tvangsbehandling eller tvangsindgreb i form af fysisk fastholdelse, beroligende medicin eller tvangsindlæggelse efter § 4, § 6, stk. 1 og 2, § 7, stk. 1, § 8, stk. 1, § 9, stk. 1 og § 10, stk. 1, i lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile, skal sikre, at der oprettes en tvangsprotokol.

Stk. 2. Lægen eller tandlægen skal sikre, at enhver beslutning om tvangsbehandling eller tvangsindgreb i form af fysisk fastholdelse, beroligende medicin eller tvangsindlæggelse efter § 4, § 6, stk. 1 og 2, § 7, stk. 1, § 8, stk. 1, § 9, stk. 1 og § 10, stk. 1, i lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile, tilføjes tvangsprotokollen.

Stk. 3. Den beslutningstagende læge eller tandlæge skal sikre, at enhver anvendelse af den ordinerede tvangsbehandling eller tvangsindgreb i form af fysisk fastholdelse, beroligende medicin eller tvangsindlæggelse tilføjes tvangsprotokollen, uanset om dette anvendes af lægen eller tandlægen selv, eller af en anden til hvem anvendelsen er delegeret.

Stk. 4. Tvangsprotokollen eller kopi heraf skal indgå i patientjournalen, eller andre pligtige optegnelser, som ikke-autoriserede personer skal foretage som led i pleje, sygdomsbehandling, genoptræning eller forebyggelse og sundhedsfremme over for den enkelte patient.

Tvangsbehandling

§ 2. Ved hver beslutning om tvangsbehandling skal tvangsprotokollen indeholde følgende oplysninger:

 1. 1 Patientens navn og personnummer.
 2. 2 Vurdering af patientens habilitet.
 3. 3 Lægens eller tandlægens navn, autorisationsID og arbejdssted.
 4. 4 Dato for lægens eller tandlægens beslutning om tvangsbehandling.
 5. 5 Forventet behandlingssted.
 6. 6 Den ordinerede tvangsbehandlings art og omfang.
 7. 7 Besluttet varighed af tvangsbehandlingen.
 8. 8 Baggrund og begrundelse for beslutning om tvangsbehandling, herunder konsekvenser af undladelse af behandlingen.
 9. 9 Oplysninger om forsøgt tillidsskabende tiltag og motivation inden beslutning om tvangsbehandling.
Side 107

 1. 10 Hvorvidt lægen eller tandlægen har indhentet samtykke til at behandlingen udføres med tvang fra:
  • a patientens værge, nærmeste pårørende eller fremtidsfuldmægtig med angivelse af relation til patienten og navn, eller
  • b tilslutning fra anden læge eller tandlæge med faglig indsigt på området, som ikke har eller skal deltage i behandlingen af patienten, med angivelse af navn, titel og autorisationsID.
Stk. 2. Ved hver anvendelse af tvangsbehandling skal tvangsprotokollen, foruden oplysningerne i stk. 1, nr. 1-10, indeholde følgende oplysninger:

 1. 1 Dato og klokkeslæt for hver gang tvangsbehandling anvendes.
 2. 2 Navn, autorisationsID eller titel på de personer, der anvender tvangsbehandling.
 3. 3 Oplysninger om forsøgt tillidsskabende tiltag og motivation i forbindelse med hver tvangsbehandling.
 4. 4 Behandlingssted.

Tvangsindgreb

Fysisk fastholdelse

§ 3. Ved hver beslutning om tvangsindgreb i form af fysisk fastholdelse i forbindelse med tvangsbehandlingen, skal tvangsprotokollen, foruden oplysningerne i § 2, stk. 1, nr. 1-10, indeholde følgende oplysninger:

 1. 1 Dato for lægens eller tandlægens beslutning om anvendelse af fysisk fastholdelse.
 2. 2 Besluttet varighed af anvendelse af fysisk fastholdelse.
 3. 3 Hvorvidt lægen eller tandlægen har indhentet samtykke fra:
  • a patientens værge, nærmeste pårørende eller fremtidsfuldmægtig med angivelse af relation til patienten og navn, eller
  • b tilslutning fra anden læge eller tandlæge med faglig indsigt på området, som ikke har eller skal deltage i behandlingen af patienten, med angivelse af navn, titel og autorisationsID.
 4. 4 Baggrund og begrundelse for beslutning om anvendelse af fysisk fastholdelse, herunder konsekvenser af undladelse af anvendelse af fysisk fastholdelse.
 5. 5 Oplysninger om forsøgt tillidsskabende tiltag og motivation forud for beslutningen om anvendelse af fysisk fastholdelse.
Stk. 2. Ved hver anvendelse af fysisk fastholdelse, skal tvangsprotokollen, foruden oplysningerne i stk. 1, nr. 1-5, indeholde følgende oplysninger:

 1. 1 Dato og klokkeslæt for hver gang fysisk fastholdelse anvendes.
 2. 2 Hvilken fysisk fastholdelse blev der anvendt.
 3. 3 Oplysninger om forsøgt tillidsskabende tiltag og motivation i forbindelse med hver anvendelse af fysisk fastholdelse.
 4. 4 Navn, autorisationsID eller titel på de personer, der anvender fysisk fastholdelse.

Beroligende medicin

§ 4. Ved hver beslutning om tvangsindgreb i form af beroligende medicin i forbindelse med tvangsbehandling skal tvangsprotokollen, foruden oplysningerne i § 2, stk. 1, nr. 1-10, indeholde følgende oplysninger:

 1. 1 Dato for lægens eller tandlægens beslutning om anvendelse af beroligende medicin.
 2. 2 Besluttet varighed af anvendelse af beroligende medicin.
 3. 3 Hvorvidt lægen eller tandlægen har indhentet samtykke fra:
  • a patientens værge, nærmeste pårørende eller fremtidsfuldmægtig med angivelse af relation til patienten og navn, eller
  • b tilslutning fra anden læge eller tandlæge med faglig indsigt på området, Side 108 som ikke har eller skal deltage i behandlingen af patienten, med angivelse af navn, titel og autorisationsID.
 4. 4 Baggrund og begrundelse for beslutning om anvendelse af beroligende medicin, herunder konsekvenser af undladelse af anvendelse af beroligende medicin.
 5. 5 Oplysninger om forsøgt tillidsskabende tiltag og motivation forud for beslutningen om anvendelse af beroligende medicin.
 6. 6 Valg af beroligende medicin, herunder dosis, medicinpræparat og indgivningsmåde.
Stk. 2. Ved hver anvendelse af beroligende medicin skal tvangsprotokollen, foruden oplysningerne i stk. 1, nr. 1-6, indeholde følgende oplysninger:

 1. 1 Dato og klokkeslæt for hver gang beroligende medicin anvendes.
 2. 2 Hvilken beroligende medicin blev der anvendt, herunder dosis, medicinpræparat og indgivningsmåde.
 3. 3 Oplysninger om forsøgt tillidsskabende tiltag og motivation i forbindelse med hver anvendelse af beroligende medicin.
 4. 4 Navn, autorisationsID eller titel på de personer, der anvender beroligende medicin.

Beslutning om tvangsindlæggelse

§ 5. Ved hver beslutning om tvangsindgreb i form af tvangsindlæggelse i forbindelse med tvangsbehandling skal tvangsprotokollen, foruden oplysningerne i § 2, stk. 1, nr. 1-10, indeholde følgende oplysninger:

 1. 1 Stedet for indlæggelse.
 2. 2 Dato for undersøgelse af patienten og beslutning om tvangsindlæggelse.
 3. 3 Dato for udstedelse af erklæring om tvangsindlæggelse.
 4. 4 Dato for indlæggelsen.
 5. 5 Baggrund og begrundelse for beslutning om tvangsindlæggelse, herunder konsekvenser af undladelse af tvangsindlæggelse.
 6. 6 Oplysninger om forsøgt tillidsskabende tiltag og motivation forud for beslutningen om tvangsindlæggelse.
 7. 7 Hvorvidt lægen eller tandlægen har indhentet samtykke fra:
  • a patientens værge, nærmeste pårørende eller fremtidsfuldmægtig med angivelse af relation til patienten og navn, eller
  • b tilslutning fra anden læge eller tandlæge med faglig indsigt på området, som ikke har eller skal deltage i behandlingen af patienten, med angivelse af navn, titel og autorisationsID.

Kapitel 2. Tvangsprotokoller ved tvangsindgreb i form af iværksættelse af tvangsindlæggelse, tilbageholdelse eller tilbageførsel på sygehuse

Lægers og tandlægers pligt til tvangsprotokollering

§ 6. Overlægen eller overtandlægen på den afdeling, hvor patienten tvangsindlægges, tilbageholdes eller tilbageføres efter § 10, stk. 6, og § 12, stk. 1-3, i lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile, skal sikre, at der oprettes en tvangsprotokol, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2. Overlægen eller overtandlægen skal sikre, at enhver endelig beslutning om og anvendelse af tvangsindlæggelse, beslutning om og anvendelse af tilbageholdelse eller tilbageførsel og obligatorisk efterprøvelse heraf efter § 10, stk. 6, § 12, stk. 1-3, og § 13, stk. 2, i lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile, tilføjes tvangsprotokollen, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. I overlægens eller overtandlægens fravær, skal den anden læge eller tandlæge med faglig indsigt, som træffer endelig beslutning om og anvendelse af Side 109 tvangsindlæggelse, beslutning om og anvendelse af tilbageholdelse eller tilbageførsel efter § 10, stk. 6, og § 12, stk. 1-3, i lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile, tilsvarende sikre, at der oprettes en tvangsprotokol, og at enhver endelig beslutning om og anvendelse af tvangsindlæggelse, beslutning om og anvendelse af tilbageholdelse eller tilbageførsel tilføjes tvangsprotokollen, jf. stk. 4.

Stk. 4. Tvangsprotokollen eller kopi heraf skal indgå i patientjournalen.

Overlægen eller overtandlægens endelige beslutning om tvangsindlæggelse

§ 7. Ved hver endelig beslutning om tvangsindlæggelse, skal tvangsprotokollen indeholde følgende oplysninger:

 1. 1 Patientens navn og personnummer.
 2. 2 Vurdering af patientens habilitet.
 3. 3 Oplysninger om forsøgt tillidsskabende tiltag og motivation.
 4. 4 Hvorvidt patienten forud for tvangsindlæggelsen har været indlagt uden tvang eller indlægges fra hjemmet med tvang.
 5. 5 Navn, titel og autorisationsID på overlægen, overtandlægen eller i dennes fravær anden læge eller tandlæge med faglig indsigt, der har truffet endelig beslutning om tvangsindlæggelse.
 6. 6 Dato for overlægens eller overtandlægens stillingtagen, hvis endelig beslutning i dennes fravær er truffet af anden læge eller tandlæge med faglig indsigt.
 7. 7 Den ordinerede tvangsbehandlings art og omfang.
 8. 8 Sygehus og afdeling, hvor patienten tvangsindlægges til behandling.
 9. 9 Dato for udstedelse af erklæring fra besluttende læge eller tandlæge.
 10. 10 Dato for politiets bestemmelse om tvangsindlæggelse, hvis en sådan foreligger.
 11. 11 Dato for endelig beslutning om tvangsindlæggelse.
 12. 12 Dato for iværksættelse af tvangsindlæggelsen.
 13. 13 Baggrund og begrundelse for endelig beslutning om tvangsindlæggelse.
 14. 14 Hvorvidt lægen eller tandlægen har indhentet samtykke fra:
  • a patientens værge, nærmeste pårørende eller fremtidsfuldmægtig med angivelse af relation til patienten og navn, eller
  • b tilslutning fra anden læge eller tandlæge med faglig indsigt på området, som ikke har eller skal deltage i behandlingen af patienten, med angivelse af navn, titel og autorisationsID.
 15. 15 Dato for overlægens eller overtandlægens efterprøvelse af tvangsindlæggelsen, henholdsvis 3, 10, 20 og 30 dage efter at tvangsindlæggelsen blev iværksat, og derefter mindst hver fjerde uge, så længe tvangsindlæggelsen opretholdes.
 16. 16 Baggrund og begrundelse for opretholdelse af tvangsindlæggelsen, hvis dette besluttes.
 17. 17 Dato for ophør af tvangsindlæggelsen.

Tilbageførsel eller tilbageholdelse af en tvangsindlagt varigt inhabil patient

§ 8. Ved hver beslutning om og anvendelse af tvangsindgreb i form af tilbageførsel eller tilbageholdelse af en tvangsindlagt patient, jf. § 12, stk. 1, i lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile, skal tvangsprotokollen, foruden oplysningerne i § 7, nr. 1-17, indeholde følgende oplysninger:

 1. 1 Baggrund og begrundelse for beslutning om tilbageførsel eller tilbageholdelse.
 2. 2 Oplysninger om forsøgt tillidsskabende tiltag og motivation forud for beslutningen om tilbageførsel eller tilbageholdelse.
 3. 3 Dato og klokkeslæt for beslutning om tilbageførsel eller tilbageholdelse.
 4. 4 Dato og klokkeslæt for ophør af tilbageførsel eller tilbageholdelse.
Side 110

 1. 5 Dato, navn, titel og autorisationsID på overlægen, overtandlægen eller i dennes fravær anden læge eller tandlæge med faglig indsigt, der har truffet beslutning om tilbageførsel eller tilbageholdelse.
 2. 6 Dato for overlægens eller overtandlægens stillingtagen, hvis beslutning i dennes fravær er truffet af anden læge eller tandlæge med faglig indsigt.
 3. 7 Dato for overlægens eller overtandlægens efterprøvelse af tilbageførslen eller tilbageholdelsen, henholdsvis 3, 10, 20 og 30 dage efter at tilbageførslen eller tilbageholdelsen eller tilbageførslen blev iværksat, og derefter mindst hver fjerde uge, så længe tilbageholdelsen eller tilbageførslen opretholdes.
 4. 8 Baggrund og begrundelse for opretholdelse af tilbageholdelsen eller tilbageførslen, hvis dette besluttes.

Tilbageførsel eller tilbageholdelse af en varigt inhabil patient under indlæggelse

§ 9. Ved hver beslutning om tvangsindgreb i form af tilbageførsel eller tilbageholdelse af patienter, der ikke i forvejen er tvangsindlagt, jf. § 12, stk. 3, i lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile, skal tvangsprotokollen indeholde følgende oplysninger:

 1. 1 Patientens navn og personnummer.
 2. 2 Vurdering af patientens habilitet.
 3. 3 Navn, titel og autorisationsID på overlægen, overtandlægen eller i dennes fravær anden læge eller tandlæge med faglig indsigt, der har truffet beslutning om tilbageførsel eller tilbageholdelse.
 4. 4 Dato for overlægens eller overtandlægens stillingtagen, hvis beslutning i dennes fravær er truffet af anden læge eller tandlæge med faglig indsigt.
 5. 5 Den ordinerede tvangsbehandlings art og omfang.
 6. 6 Sygehus og afdeling, hvor patienten tilbageføres eller tilbageholdes til behandling.
 7. 7 Dato for udstedelse af erklæring fra besluttende læge eller tandlæge.
 8. 8 Dato for politiets bestemmelse om tilbageførsel eller tilbageholdelse, hvis en sådan foreligger.
 9. 9 Dato og tidspunkt for endelig beslutning om tilbageførsel eller tilbageholdelse.
 10. 10 Dato for oprindelig indlæggelse.
 11. 11 Dato og tidspunkt for ophør af tilbageførsel eller tilbageholdelse.
 12. 12 Baggrund og begrundelse for beslutning om tilbageførsel eller tilbageholdelse.
 13. 13 Oplysninger om forsøgt tillidsskabende tiltag og motivation inden beslutning om tilbageførsel eller tilbageholdelse.
 14. 14 Hvorvidt lægen eller tandlægen har indhentet samtykke fra:
  • a patientens værge, nærmeste pårørende eller fremtidsfuldmægtig med angivelse af relation til patienten og navn, eller
  • b tilslutning fra anden læge eller tandlæge med faglig indsigt på området, som ikke har eller skal deltage i behandlingen af patienten, med angivelse af navn, titel og autorisationsID.
 15. 15 Dato for overlægens eller overtandlægens efterprøvelse af tilbageførsel eller tilbageholdelse, henholdsvis 3, 10, 20 og 30 dage efter at tilbageholdelsen eller tilbageførslen blev iværksat, og derefter mindst hver fjerde uge, så længe tilbageholdelsen eller tilbageførslen opretholdes.
 16. 16 Baggrund og begrundelse for opretholdelse af tilbageholdelsen eller tilbageførslen, hvis dette besluttes.

Kapitel 3. Generelle bestemmelser og ikrafttræden

Tvangsprotokoller ved delegation

§ 10. Den eller de personer, der af den beslutningstagende læge eller tandlæge har Side 111 fået delegeret anvendelse af den ordinerede tvangsbehandling, tvangsindgreb i form af fysisk fastholdelse eller beroligende medicin, skal med samme oplysninger, som hvis det delegerede blevet foretaget af den beslutningstagende læge eller tandlæge, sikre, at enhver anvendelse heraf tilføres tvangsprotokollen.

Stk. 2. På plejehjem, botilbud og lignende har ledelsen ansvaret for at sikre, at anvendelsen af tvangsbehandling og andre tvangsindgreb, som udføres efter delegation fra læge eller tandlæge, tilføres tvangsprotokollen.

Frister for tilførsler til tvangsprotokollen

§ 11. Tilførsler til tvangsprotokollen skal foretages i forbindelse med eller snarest muligt efter, at beslutningen om tvangsbehandling, fysisk fastholdelse, beroligende medicin, tilbageholdelse og tilbageførsel eller endelig beslutning om tvangsindlæggelse er truffet eller anvendt.

Ikrafttræden

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Styrelsen for Patientsikkerhed, den 4. december 2017

Anne-Marie Vangsted/ Helle Borg LarsenSide 112

Tvang i somatikken (1. udg.)

Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile