Forord til 1. udgave

Free access

Forord til 1. udgave

Ekspropriation er igennem årene blevet indgående behandlet i bl.a. statsretten og forskellige miljøretlige fremstillinger, men der findes ingen nyere litteratur, der alene beskæftiger sig med ekspropriation i bred forstand. Dette er påfaldende, når man tænker på, at ekspropriation er et vidtgående indgreb i den ukrænkelige ejendomsret, jf. grundlovens § 73, stk. 1, og at offentlige myndigheder ganske ofte gennemfører ekspropriationer og derved berører mange borgere meget direkte.

Vi har som advokater beskæftiget os med såvel statslige som kommunale ekspropriationer i flere år, og det har været vores ønske at skrive den bog, som vi selv har manglet i vores daglige arbejde. En praktisk håndbog, der beskæftiger sig med ekspropriation fra A-Z, og giver læseren et overblik over de mange problemstillinger – og ikke mindst forsøger at besvare de spørgsmål – der kan opstå i forbindelse med en ekspropriation.

Bogen er således ikke en teoretisk lærebog, men en bog for dem, der beskæftiger sig med ekspropriation i praksis, dvs. de eksproprierende myndigheder, de borgere, der udsættes for ekspropriation, og de rådgivere, der involveres, såsom advokater, landinspektører og revisorer.

Bogens hovedtema er ekspropriation af fast ejendom, herunder rettigheder knyttet til fast ejendom. Bogen behandler ikke alene den klassiske ekspropriationsret, men inddrager bl.a. vej- og planlovgivning, forvaltningsret, skatteret og lejeret. Principielle og illustrerende afgørelser er medtaget, men bogen indeholder ikke en udtømmende gennemgang af praksis på området.

I bogen inddrager vi vores egne erfaringer, og bogen bærer derfor præg af, at vi fortrinsvis har beskæftiget os med planlovsekspropriationer, der behandles efter vejlovens regler, samt de mere byorienterede ekspropriations- og naboretlige problemstillinger, der behandles efter ekspropriationsproceslovens regler. Da bogen som nævnt er en praktisk håndbog, indeholder den også almindelig råd og vejledning om fx den eksproprierende myndigheds kommunikation med borgerne.

Side 17

Vi modtager meget gerne bemærkninger og andre bidrag, der eventuelt kan medtages i en senere udgave af bogen. Disse kan sendes til:

Advokat Hanne Mølbeck Bech-Bruun Langelinje Allé 35 2100 København Ø Tlf.: 72 27 35 23 E-mail: ham@bechbruun.comAdvokat Jens Flensborg Bech-Bruun Frue Kirkeplads 4 8100 Århus Tlf.: 72 27 35 24 E-mail: jfl@bechbruun.com

Samtidig vil vi gerne benytte lejligheden til at takke advokat Jens Auken, der er kommet med værdifulde bemærkninger og forslag til manuskriptet, advokatfuldmægtig Sarah Jano Allon, der bl.a. har hjulpet med udarbejdelse af registre samt Bech-Bruun, der har gjort det muligt for os at skrive bogen. Til sidst en stor tak til vores ægtefæller, Carsten og Anne, og vores familier i øvrigt for deres opbakning og støtte, mens vi har arbejdet på bogen.

København & Århus, februar 2007

Hanne Mølbeck & Jens Flensborg

Side 18