Forord til 2. udgave

i Ekspropriation i praksis (2. udg.)
Free access

Forord til 2. udgave

Der er gået 12 år, siden bogen første gang blev udgivet. I den forløbne periode er der sket mange ændringer, bl.a. er der kommet en ny vejlov, planlovens § 47 er blevet ændret flere gange, ligesom der i sagens natur er kommet ny praksis til. I den foreliggende 2. udgave er der dels foretaget ajourføring, dels er fremstillingen udvidet – nogle emner bliver behandlet mere udførligt, og nye emner (fx moms) er kommet til. Fremstillingens målgruppe er derimod uændret. Søren Højgaard Mørup – der bl.a. har en baggrund som formand for flere taksationsmyndigheder – er indtrådt som medforfatter. I lighed med den tidligere udgave er bogen blevet til ved et samarbejde, og ingen forfatter er alene ansvarlig for enkeltkapitler.

Vi modtager fortsat meget gerne bemærkninger og andre bidrag, der eventuelt kan medtages i en senere udgave af bogen. Disse kan sendes til:

     Advokat Hanne Mølbeck      Bech-Bruun      Langelinje Allé 35      2100 København Ø      Tlf.: 25 26 35 23      E-mail: ham@bechbruun.com     Advokat Jens Flensborg      Codex Advokater      Damhaven 5 C      7100 Vejle      Tlf.: 25 29 08 48      E-mail: jfl@codexlaw.dk

Professor, dr.jur. Søren Højgaard Mørup

Aarhus Universitet

Juridisk Institut

Bartholins Allé 16

Tlf.: 26 22 33 30

E-mail: shm@jura.au.dk

Vi vil gerne takke advokat Thomas Frøbert, Bech-Bruun, og underdirektør Morten Marott Larsen, EjendomDanmark, for god sparring om henholdsvis Side 15 moms og værdifastsættelse af erhvervsejendomme. Derudover vil vi takke kundedirektør Rebekka Nymark, og tidl. Chef Arealer & Rettigheder Christine Hammer, Metroselskabet I/S, for drøftelser om den gode nabodialog. Desuden vil vi takke advokat Jacob Schall Holberg, der er kommet med værdifulde bemærkninger og forslag til manuskriptet, stud.jur. Signe Hedensted Lundorf, der har hjulpet med at bearbejde manuskriptet og sørget for løbende at holde øje med status, og stud.jur. Simone Lundhus Sørensen, der har hjulpet med afgørelsesregisteret. Endelig en særlig tak til vores familier for deres tålmodighed og opbakning.

København & Aarhus, marts 2019

Hanne Mølbeck & Jens Flensborg & Søren Højgaard Mørup

Side 16