Free access

Stikordsregister

A

Acontoerstatning 414, 464

Adgangsforhold 440, 485

Advokat

 •  som partsrepræsentant 449
 •  udgifter til 333, 337

Advokatbistand 337

Adækvans 118

Affaldsdepot 180

Affektionsinteresse 118

Affektionsværdi 27

Afgrødetab 119

 •  beskatning af erstatning for 343
 •  erstatning for 217

afkastningsværdien 128

Afkortning 147, 313, 316

 •  i erstatning ved fordele 101

Afmærkning 400, 438

Afskårne areal 61

Afståelse

 •  lejers ret til 290
 •  på ekspropriationslignende vilkår 346
 •  pligtmæssig 25

Afståelsesret

 •  lejers 290

Afståelsestidspunktet 120

Afværgeforanstaltninger

 •  til imødegåelse af indbliksgener 264

Aktualitet 68, 76

Almenvellet 63

Annoncering 431

anvendelsesmulighed

 •  i h.t. offentlig planlægning 137

Arealerstatning 120

Arealfortegnelse 405, 428

Areallejeaftale

 •  erstatning ved ekspropriation af 291

Arkitektbistand

 •  erstatning af udgifter ved 300

B

Beboelseslejemål 285

Begrundelse 33

Begæring 345, 493

 •  om overtagelse 330

Begrænsede rettigheder

 •  beskyttet 26
 •  erstatning ved bortfald af 279

Beplantning

 •  erstatning for tab 217, 234
 •  tab af 119

Beplantninger

 •  ekspropriation til 91

Besigtigelse 408, 517

Besigtigelsesforretning

 •  efter ekspropriationsloven 401

Beskatning

 •  af ekspropriationserstatnng 341

Bevisførelse 489

Bindende svar 348

Blandede lejemål 282

Blandet lejemål 286

Bonusvirkning

 •  ved landzonelokalplan 423

Boreprøve 426

Bruger 431

Side 557

Brugsrettighed

 •  ekspropriation af 280

Brugsværdi

 •  af areallejeaftale af forpagtningsaftale 292
 •  inventar for lejer 289

Byggelinjepålæg 52, 53

Byggelinjer 52

Byggeret

 •  knyttet til vejarealet 192

Bygning

 •  på lejet grund 292

Bygninger

 •  erstatningsfastsættelse for 182

Byudvikling

 •  ekspropriation til 96, 168

C

compensatio lucri cum damno 309

D

Defigurering 119, 485

Delegation

 •  af ekspropriationskompetence 445

Detailbesigtigelse 401

Dialog 373

Diskonto 527

Dobbelterstatning 167

Dobbelthjemmel 79

Dominans 119, 265

Domstolskontrol 459

Driftsændring 220

Driftsherreløn 288

Driftsomlægning 119

Driftstab

 •  beskatning af erstatning for 343
 •  erhvervsvirksomhed 119
 •  i anlægsperioden 119

Driftstab i flytteperioden 290

Driftsulemper 57

E

Egen skyld 307

Ejendomsformindskelse 119

 •  erstatning ved 220

Ejendomsmægler

 •  udgifter til 337

Ejendomsmæglererklæring 188

Ejendomsret

 •  udstrækning 28

Ejendomsværdi

 •  del af den skattemæssige vurdering 190

Ejendomsvurdering

 •  den offentlige 189

Ejendomsvurdering, den offentlige

 •  vejarealer 191

Ekspropriationens lovlighed 412

Ekspropriationsbemyndigelse 405

Ekspropriationsbeslutning

 •  ekspropriationskommissionens 406

Ekspropriationsbeslutningen

 •  meddelelsestidspunkt 120

Ekspropriationsforberedende 140

Ekspropriationsforretning 405

Ekspropriationsgrundlag

 •  betydning for beskatning 349

Ekspropriationshjemmel

 •  betydning for skattefrihed 349

ekspropriationskompetence

 •  efter ekspropriationsloven 386

Ekspropriationskompetence

 •  efter vejloven 419

Ekspropriationskompetencen

 •  betydning for kompetence 348

Ekspropriationslignende vilkår

 •  afståelse 346

Ekspropriationsmateriale 427

Ekspropriationsplan 405, 428

Ekspropriationsrealitet 352

 •  betingelse for skattefrihed 350

Ekspropriationstidspunkt 467

Ekspropriationstidspunktet 121, 122

Side 558

Ekspropriationsvilje

 •  betingelse for skattefrihed 352

Ekspropriation til fordel for private 65

Eksproprieres

 •  til arbejdspladser 75

Ekstension 42, 323

 •  taksationsmyndighedernes kompetence 492

E-mail 435

Ensidigt indhentet 507

Erhvervslejeaftale 282

Erhvervslejemål 282

 •  opsigelse af 289

Erstatningsbiotoper

 •  ekspropriation til 91

Erstatningsbolig 286

Erstatningsforslag 409

Erstatningsfri regulering 25, 139

Erstatningstilbud 442

F

Faunapassager

 •  ekspropriation til 91

Flyttegodtgørelse

 •  i henhold til lejeloven 286

Flytteperiode

 •  driftstab 287

Flytteudgift 299

Flytteudgifter 119

 •  erhvervsbeskyttet lejer 286
 •  ikke erhvervsbeskyttet lejer 290

Fogedretten

 •  bistand fra 425

Fonde

 •  beskyttet rettighedsindehaver 31

Forarbejder 399

 •  forud for ekspropriation 424

Forbedringer

 •  erstatning for 304

Forbehold

 •  om ekspropriationens gennemførelse 441

Fordele 233

 •  fradrag for 309
 •  ved ekspropriationssystemet 378
 •  ved opstilling af master 233

Fordelen

 •  opklassificering af fælles vej 54

Foreninger

 •  beskyttet rettighedsindehaver 31

Forhandling 373, 408

Forhandlingsprincippet 503

Forkøbsret 185, 280, 429

 •  erstatning ved ekspropriation 297

Forkøbsrettigheder 297

Forlig 410

Fornøden vejadgang 55

Fornyet behandling

 •  efter genoptagelse 520

Forøget færdsel

 •  erstatning ved 261

Forpagter 291

Forpagtningsaftale

 •  erstatning ved ekspropriation af 291
 •  indgåelse efter ekspropriation 443
 •  indgåelse ved ekspropriation 123

Forrentning 464

Forringede adgangsforhold 55, 119

Forringelse af adgangsforholdene

 •  midlertidig 247

Fortjeneste 343

 •  beskatning af, ved afståelse af fast ejendom 341

Forudbetaling

 •  af erstatning 414

Forureningsundersøgelse 180

Forvaltningsloven 421

Forventningsværdi 126, 150

Fradrag for fordele 309

Fremleje 282, 290

Fremlejeret

 •  lejers 290

Fremrykket ekspropriation 342, 396-399, 470-471

Side 559

Fri handel

 •  alternativ til ekspropriation 378

Fuldstændig erstatning 85

Fuldstændig prøvelse 458

Færdselsret 295

Færdselsservitut

 •  erstatning ved ekspropriation 295

G

Gammelt for nyt

 •  erstatning ved ekspropriation af 134

Generelle indgreb 33

Gennemskæring

 •  erstatning ved 219

Genopførelsesomkostninger 133

Genoptagelse 520

 •  af taksationsforetning 180

Genvunde bygningsafskrivninger 343

Genvundne afskrivninger 343

God forvaltningsskik 380, 420

Godtgørelse 497

 •  af udgifter til sagkyndig bistand 333

Golfbaner 64

Goodwill 130

 •  erhvervsbeskyttet lejer 286
 •  erstatning 287

Grænseværdier 247

Graverettighed 294

Grundværdi

 •  som del af den skattemæssige vurdering 190

Gæsteprincip 294

Gågade 59

H

Habilitet 481

Handel og vandel

 •  værdi 127

Handelsværdien 126

Haveforstyrrelse 119, 217

 •  erstatning ved anbringelse 234

Helhedsrisici 270

Herlighedsværdi

 •  erstatning for 306
 •  tab af 265

Herskende ejendom

 •  ved færdselsret 295

Honorar 483

Højdebegrænsning 29

Håndteringsbesvær

 •  naboretlig ulempe i form af 252

I

Igangværende arbejder 305

Indblik

 •  naboretlig ulempe i form af 262

Indbliksgener 263

Indbringelse

 •  af sag for taksationsmyndighederne 516

Indkaldelse

 •  åstedsforretning 431

Indkaldelsesvarsel 435

Indskrænkning 291

 •  af lejemål 291

Information

 •  forud for ekspropriation m.v. 374

Installationer

 •  erstatning for lejers tab på 290

Intensitet 33

Interesseforbundne parter

 •  salg mellem 185, 186

Interimsvej

 •  ekspropriation til anlæg af 92

Internationale naturbeskyttelsesområder 85

Inventar

 •  erstatning for lejers tab på 290

Investering

 •  tabsbegrænsningspligt i forhold til 305

J

Jordfordeling 402

Jordkabler 232

Jordomfordeling 440

Side 560

K

Kendelse

 •  taksationsmyndighedens 518

Klage 519

Klageadgang 456

Klageberettigede 456

Klageberettiget 456

Klagefrist 453

Klagefrister 519

Klageinstans 456

Klagevejledning 453, 454

Kommissariat 483

Kommissarius 388

Kommunal overtagelsespligt 40

Kommuneplan

 •  lokalplanlægning 153
 •  perspektivområde 163
 •  rækkefølgebestemmelse 159
 •  rammer for 153
 •  udviklingsområde 163

Kommuneplanen 45

Kommunikation 373

Kompetence 408

Konkrete indgreb 33

Krydsende ekspropriationskompetencer 81

Kundekreds

 •  godtgørelse af værdien af (se også goodwill) 287

L

Landinspektør 484

 •  bistand til bykommissionerne 483

Ledende landinspektør 388, 483

Ledningen

 •  erstatning ved omlægning af 294

Ledninger

 •  erstatning ved anbringelse af 232

Ledningsanlæg

 •  naboretlige gener fra 306
 •  overfladiske 270

Ledningsrettigheder

 •  erstatning ved ekspropriation 294

Lejeaftale

 •  indgåelse efter ekspropriation 470
 •  indgåelse ved ekspropriation 123
 •  lejerens retsstilling i henhold til 282

Lejefaktorprincippet 293

Lejekontrakt 286

Lejemål

 •  indskrænkning 291
 •  opsigelse af 282

Lejer 429

Lejeren 291

Lejerettighed

 •  eksempel på brugsret 280

Lejeværdi 293

Liebhaverhandler 186

Linjebesigtigelse 401

Lokalplan 41

 •  ingen handlepligt 94
 •  virkeliggørelse af 98

Lokalplaner 37

Lokalplankompetence 395

Lokalplans

 •  anvendelsesbestemmelser 38

Lovbestemte område 313

 •  fradrag for fordele ved det 313, 315

Lovhjemmel 78, 400

Luftfartshindringer 29

Luftrummet

 •  ejendomsret til 28

Lugtgener 272

Lukning

 •  ctr. (en) fortsat drift 308

Lysgener 496

M

Mageskifte

 •  ved afskårne arealer 407, 440

Maksimalprisordning 486

Markedsprisen 127

Side 561

Master

 •  erstatning ved opstilling af 233

Mater

 •  naboretlig ulempe fra 269

Matrikulære berigtigelser 388

matrikulær udskillelse 73

Matrikulering 413, 462

Meddelelse 122

 •  af ekspropriationsbeslutning 449

Meddelelsestidspunkt 467

Menneskerettigheder 22

Merværdi

 •  som følge af renoveringsarbejde 305

Midlertidig arealafståelse 75, 119

 •  til fremskaffelse af vejmaterialer 91

Midlertidig arealerhvervelse

 •  i forhold til matrikulære udskillelse 72

Midlertidigt indtægtstab 311

Misforhold

 •  mellem jordtilliggende og driftsbygninger 185

Mundtlige indlæg 512

Mæglervurdering 487

N

Naboret 237

Naboretlige tålegrænse 126

Nedklassificering

 •  af offentlige veje 62

Nedrivningsomkostning

 •  betydning ved erstatningsfastsættelsen 181

Nedrivningsomkostninger/udgifter

 •  betydning ved erstatningsfastsættelse 179

Nova 512

Nærhed

 •  naboretlig ulempe i form af 255, 262

Næringsvej

 •  beskatning ved afståelse af fast ejendom som led i næringsvej 343

Nødvendige udgifter til bistand 333

Nødvendige udgifter til sagkyndig bistand

 •  ved taksationssagen 336

Nødvendighed 64, 68

Nøglepenge 289

O

Offentlige juridiske personer 31

Offentligt formål 41

 •  forventningsværdi ved planlægning for 169
 •  i lokalplan 141
 •  i lokalplaner 42
 •  kommuneplanen 45

Officialprincippet 427, 501

Omkostninger 379

Omkostningerne 67

Omlægning

 •  af det offentlige vejnet 62

Omlægning af ledninger

 •  gæsteprincip ved 294

Omlægninger

 •  af færdselsarealer 60

Omvej 223

 •  erstatning for 61

Opfyldningsomkostning

 •  betydning ved erstatningsfastsættelsen 180

Opfyldningsomkostninger 179

Opgivelse

 •  af ekspropriationsformålet 472

Opklassificering

 •  private fællesveje 54

Oplagsplads 292

Opmålinger

 •  forud for ekspropriation 399

Opsættende virkning 459, 527

Opsigelse 285

 •  af beboelseslejemål 282
 •  af lejemål 282

Option 297

Optionsaftale 185

Overbelåning

 •  betydning ved erstatningsfastsættelse 298
 •  Side 562

Overførelse 33

Overgange

 •  ekspropriation til nedlæggelse af 93

Overjordiske ledningsanlæg

 •  naboretlig ulempe 270

Overkørsel

 •  nedlæggelse af 56

Overkørsler

 •  nedlæggelse af 223

Overskud 288

Overskydende fyld

 •  ekspropriation til anbringelse af 92

Overtagelsespligt 43, 53, 124

 •  kompetence 492
 •  planloven 46
 •  ved ekstension 324

Overtagelsessag 492

Overtagelsestidspunkt 451, 470

Overtagertagelsespligt

 •  manglende vejadgang 56

P

Panterettighed 280

 •  erstatning ved ekspropriation 297

Panthaver 297, 415

Panthavere 281

Panthaversamtykke 465

Parcelhusregel

 •  i ejendomsavancebeskatningsloven 342

Påregnelighed

 •  af ekspropriation gennemført, ved sag på ekspropriationslignende vilkår 348

Parkeringspladser

 •  ekspropriation til 90

Passivitet 461

Personlige forhold

 •  betydning af ved erstatningsfastsættelsen 129

Personlige tab 311

Perspektivområde 163

Plan 140

Portlukning

 •  ekspropriation til 93

Præcedens 345

Pressen 406, 439

Private fællesveje 54

Procedure 409

Procesrenten 527

Processkrifter 511

Projekteringsudgift

 •  erstatning af 299

Proportionalitetsprincip 69

Protokol

 •  åstedsforretning 443

Protokollen

 •  åstedsforretning 345

Prøvelse 402

Påstande 502

R

Reformatio in pejus 503

Renoveringsarbejde 304

Rentesats 527

Restaurationslejemål

 •  erstatning ved opsigelse 288

Restejendom 323

Restgæld

 •  pantsikret i eksproprieret ejendom 298

Retlige interesse 456

Retlig interesse 433, 459

Retssag 525

Retssikkerhed 23

Retsvirkning 449

Retsvirkninger 467

 •  ekspropriationens 120

Rette sagsøgte 461

Rettighed

 •  beskyttet 25

Rettighedshaver

 •  beskyttet 25
 •  erstatning til 279
 •  til begrænsede rettigheder 280
 •  Side 563

Rettighedshavere

 •  fortegnelse over 517

Revisor

 •  udgifter til 333

Rækkefølgebestemmelse 159

Rådighedsservitut

 •  erstatning ved ekspropriation 294
 •  pålæg af (se også servitutpålæg) 229

Råstofindvinding

 •  forventningsværdi ved 152

S

Sagkyndig

 •  ved ekspropriationssager 333

Sagkyndig bistand 120

 •  godtgørelse af udgifter til ikke-erhvervsbeskyttet lejer 290
 •  til taksationsmyndighederne 486
 •  under ekspropriationssagen 333
 •  under taksationssager 335
 •  ved fradrag for fordele 311

Sagkyndige 486

Sagsomkostninger

 •  godtgørelse af 333

Salgsvurdering

 •  udgifter til udarbejdelse af 337

Sammenligningshandler

 •  forkøbsret 185
 •  indeholdt i ejendomsmæglererklæringer 337
 •  liebhavekunder 186
 •  optionsaftale 185
 •  ved betydning for erstatningsfastsættelsen 185

Saneringsplan 305

Selskaber

 •  beskyttet rettighedsindehaver 31

Selvejende institutioner

 •  beskyttet rettighedsindehaver 31

Servitut 229

Servitutpålæg

 •  beskatning af erstatning for 343
 •  erstatning ved 229
 •  i forhold til matrikulær udskillelse 72

Servitutrettighed

 •  ekspropriation af 280

Skadelidt 125

Skadevolder 125

Skat

 •  den skattemæssige behandling af ekspropriationserstatning 341

Skatteregnskab 291

 •  betydning af goodwillerstatning 288

Skatteregnskaber

 •  betydning ved goodwillerstatning 288

Skelforretning

 •  erstatning af udgifter ved 299

Skriftlighed 453

Skriftveksling 506

Søgsmålsfrist 405, 413, 453

Søgsmålsvejledning 453, 454

Søterritoriet 263

Stationsanlæg

 •  naboretlig ulempe ved anlæg af 266

Stationsnærhed 316

Stedlige blade 431

Strandbeskyttelseslinje 138

Strukturskade

 •  beskatning af erstatning for 344
 •  erstatning for 234

Strukturskader

 •  erstatning for 217

Støj 119

Støjafskærmning

 •  støjafskærmende foranstaltninger, ekspropriation til 74, 90
 •  støjdæmpende foranstaltninger til imødegåelse af midlertidige støjgener 247

Støjgener

 •  midlertidige 245
 •  varige 253

Støjgrænser 245

Støjvold

 •  ekspropriation til 74

Støjvolde

 •  ekspropriation til 90
 •  Side 564

Særlige forvaltningssubjekter

 •  beskyttet af rettighedsindehaver 31

Særligt sagkyndige 486

T

Tabsbegrænsningspligt 118, 303

Tabt arbejdsfortjeneste

 •  erstatning af 338

Taksation 477

Taksationsforretning 517

Taksationsmyndighed

 •  godtgørelse af udgifter til sagkyndig bistand 334

Taksationsvejledning 453

Tålegrænse

 •  naboretlig 126

Telefonledninger

 •  omlægning af 294

Telemast

 •  naboretlig ulempe fra 269

Tidsmæssig nødvendighed 68

 •  ved ekspropriation til byudvikling 76

Tidsplan 438

Tilbagediskontering

 •  af pris for byggemodnet jord 187

Tilbagekaldelse 472

Tilbagekøbsklausul 101, 316

Tilbagesøgningsret 473

Tilkendegivelse 409

Tilladelser i henhold til anden lovgivning 82

Tilstandsservitut

 •  erstatning ved ekspropriation af 295
 •  pålæg af (se også servitutpålæg) 229

Tingbogsudskrift 428, 485

Tinglysning 234, 413, 462

 •  erstatning ved tinglysning af servitut 233

Tjenende ejendom 295

Totalekspropriation 327

 •  ulempeerstatning ved 119
 •  ved begæring om ekstension 330

Tvangssituationer

 •  erstatning af 134
 •  genanskaffelse ved 134

Tv-mast

 •  naboretlig ulempe fra 269

U

Udbetaling 462

 •  af erstatning 413, 462

Udbud 67, 347

Udbygningsområde 164

Udlejning 471

Udsigt 266

 •  forringet 265

Udskudt overtagelse 451, 470

Udviklingsområde 163

Ulempeerstatning 120

 •  beskatning af 343

Ulemper 119

 •  midlertidige 119, 213, 216, 219
 •  naboretlige 119
 •  varige 119
 •  ved ekspropriationssystemet 378

Ulovbestemte område 316

 •  fradrag for fordele 313

Umiddelbar fogedforretning 425

Undergrunden

 •  ejendomsret til 28

Undersøgelser

 •  forud for ekspropriation 399, 424

Uopsigelighed 289, 290, 429

Urigtigt grundlag

 •  erstatningsfastsættelse 521

Uskadelighedsattest 465

V

Varig ulempe 329

Vedligeholdelsespligt

 •  ved udleje efter ekspropriationer 472

Vejarbejder 248

Vejarealer

 •  offentlig vurdering af 191
 •  Side 565

Vejberettigede 434

Vejledningspligt 380

Vejmateriale

 •  ekspropriation til fremskaffelse af 91

Vibrationer 119

Vindmøller

 •  naboretlig ulempe ved opstilling af 268

Vingeoverslag 29

Virkeliggørelse 452

 •  ekspropriation til 98

Virksomhedsophør 119

Visuelle gener

 •  beregning ved masteerstatning 233

Voldgift 383

 •  taksationsmyndighedernes rolle som 382

Votering 485

Vurdeing

 •  hver rettighed for sig 281

Vurderingstidspunktet 120

VVM 84

VVM-pligt 84

Værdiforringelse

 •  af lejerens inventar og installationer 287
 •  fordele ved restejendom 311

Værdistigning 312

Æ

Ændringer i projektet 448

Å

Årsagsforbindelse 118

Åstedsforretning 437

 •  sagkyndig bistand under 333