Lovregister

Love

Afskrivningsloven: Lovbekendtgørelse nr. 1147 af 29. august 2016 om skattemæssige afskrivninger.

Anlægsloven vedrørende en fast forbindelse over Femern Bælt: Lov nr. 575 af 4. maj 2015.

Anlægsloven vedrørende en jernbanestrækning København-Ringsted: Lov nr. 527 af 26. maj 2010.

Byfornyelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 1228 af 3. oktober 2016 om byfornyelse og udvikling af byer.

Cityringloven: Lov nr. 552 af 6. juni 2007 om en Cityring.

Ejendomsavancebeskatningsloven: Lovbekendtgørelse nr. 132 af 25. januar 2019 om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom.

Ejendomsvurderingsloven: Lov nr. 654 af 8. juni 2017.

Ekspropriationsprocesloven: Lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008 om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

Elektrificeringsloven: Lov nr. 609 af 12. juni 2013 om elektrificering af jernbanen.

Elsikkerhedsloven: Lovbekendtgørelse nr. 26 af 10. januar 2019 om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel.

Erhvervslejeloven: Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 11. oktober 2018 om leje af erhvervslokaler mv.

Forvaltningsloven: Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014.

Forældelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 1238 af 9. november 2015 om forældelse af fordringer.

Færdselsloven: Lovbekendtgørelse nr. 1324 af 21. november 2018.

Grundloven: Lov nr. 169 af 5. juni 1953.

Hegnsloven: Lovbekendtgørelse nr. 1746 af 14. december 2015 om hegn.

Jernbaneloven: Lov nr. 686 af 27. maj 2015.

Jordforureningsloven: Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurenet jord.

Side 541

Kommunestyrelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019 om kommunernes styrelse.

Landbrugsloven: Lovbekendtgørelse nr. 27 af 4. januar 2017 om landbrugsejendomme.

Lejeloven: Lovbekendtgørelse nr. 227 af 9. marts 2016.

Luftfartsloven: Lovbekendtgørelse nr. 1149 af 13. oktober 2017 om luftfart.

Lov om Aarhus Letbane: Lov nr. 432 af 16. maj 2012 om Aarhus Letbane.

Lov om Fremme af vedvarende energi: Lovbekendtgørelse nr. 53 af 18. januar 2019 om fremme af vedvarende energi.

Lov om Graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål: Lovbekendtgørelse nr. 662 af 10. juli 2003 om om graveadgang, etablering og udnyttelse af infrastruktur til telekommunikationsformål samt udnyttelse af infrastruktur på tværs af forsyningssektorer m.v.

Lov om Odense Letbane: Lov nr. 151 af 18. februar 2015 om Odense Letbane.

Lov om Offentlig Digital Post: Lovbekendtgørelse nr. 801 af 13. juni 2016 om Digital Post fra offentlige afsendere.

Miljøbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 241 af 13. marts 2019 om miljøbeskyttelse.

Momsloven: Lovbekendtgørelse nr. 760 af 21. juni 2016 om merværdiafgift.

Naturbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 om naturbeskyttelse.

Planloven: Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

Privatvejsloven: Lovbekendtgørelse nr. 1234 af 11. april 2015.

Renteloven: Lovbekendtgørelse nr. 459 af 13. maj 2014 om renter og andre forhold ved forsinket betaling.

Retsplejeloven: Lovbekendtgørelse nr. 1284 af 14. november 2018.

Skatteforvaltningsloven: Lovbekendtgørelse nr. 678 af 31. maj 2018 om skatteforvaltning.

Tinglysningsloven: Lovbekendtgørelse nr. 1075 af 30. september 2014 om tinglysning.

Udstykningsloven: Lovbekendtgørelse nr. 769 af 7. juni 2018 om udstykning og anden registrering i matriklen.

Undergrundsloven: Lovbekendtgørelse nr. 1190 af 21. september 2018 om anvendelse af Danmarks undergrund.

Vandløbsloven: Lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017 om vandløb.

Vandforsyningsloven: Lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 om vandforsyning mv.

Varmeforsyningsloven: Lovbekendtgørelse nr. 64 af 21. januar 2019 om varmeforsyning.

Side 542

Vejloven: Lov nr. 1520 af 27. december 2014.

Ørestadsloven: Lov nr. 477 af 24. juni 1992 om Ørestaden m.v.

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 1412 af 27 november 2015 om udgiftsfordeling i kryds, vejbidrag, adgangsforhold til tankanlæg langs offentlige veje og konkurrenceudsættelse.

Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme (udbudsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse nr. 768 af 25. juni 2014 om kompensation, genhusning og overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen.

Bekendtgørelse nr. 1469 af 12. december 2017 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (spildevandsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse nr. 808 af 39. juni 2015 om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse nr. 1116 af 13. september 2007 om lokalplanlægning i forbindelse med vejanlæg m.v. og om gebyr for kommunalbestyrelsens orientering om dispensationsansøgninger efter lov om planlægning.

Bekendtgørelse nr. 121 af 8. februar 2016 om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser.

Bekendtgørelse nr. 1276 af 20. november 2015 om Banedanmarks opgaver og beføjelser.

Bekendtgørelse nr. 130 af 28. januar 2017 om udnyttelse af tilladelser, frist for indgivelse af klage, indsendelse af klage til Planklagenævnet og opsættende virkning af klage for visse afgørelser truffet efter lov om planlægning og visse andre love.

Cirkulærer

Cirkulære nr. 132 af 6. december 1985 om lov om offentlige veje.

Cirkulære nr. 77 af 29. marts 1977 om hel eller delvis afspærring af veje og etablering af gågader.

Cirkulære nr. 7 af 11. januar 1980 om udbetaling af ekspropriationserstatning.

Cirkulære nr. 258 af 13. december 1972 om lov om offentlige veje.

Vejledninger m.v.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 om offentligt udbud ved salg af kommunens ejendomme

Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1999 til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Side 543

Miljøstyrelsens vejledning nr. 3 fra 1984, Trafikstøj i boligområder.

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra 1984, Ekstern støj fra virksomheder.

Miljøstyrelsens vejledning nr. 1 fra 1997, Støj og vibrationer fra jernbaner.

Vejledning til vejloven, Ekspropriation, Vejdirektoratet, december 2015.

Vejledning til vejloven, Nedklassificering og nedlæggelse af kommuneveje, Vejdirektoratet, december 2015.

Vejledning om fremgangsmåden ved ekspropriationer, Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne.

Vejledning nr. 11740 af 4. december 1986 om forvaltningsloven.

Vejledning nr. 187 af 14. november 1996, Planlovsvejledning.

Vejledning til brug for myndigheder m.v. i forbindelse med gennemførelse af større anlægsarbejder og ekspropriationer hertil, Trafikministeriet, december 2000.

Vejledning om vurdering af erhvervsejendom – baseret på IAS, IFRS, IVS & Red Book« udgivet af Ejendom Danmark og RICS i december 2008.

Vejledningen: Forvaltning af forsigtighedsprincip ved miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling. Magnetfeltudvalget og KL, 2009.

Vejledning om lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning, september 2009.

Vejledning nr. 192 af 28. juni 2001 om regeludstedelse i forhold til kommunerne.

Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 om offentligt udbud ved salg af kommunens ejendomme.

Vejledning nr. 9017 i lov om offentlige veje af 13. januar 2016.

Skats vurderingsvejledning af 15. januar 2006.

Skats ligningsvejledning – erhvervsdrivende af 15. oktober 2006.

Betænkninger

Betænkning nr. 117 1955 vedrørende forslag til de offentlige vejes bestyrelse m.m.

Betænkning nr. 330 1963, 1. betænkning vedrørende gennemgang af ekspropriationslovgivningen.

Betænkning nr. 595 1971, 2. betænkning vedrørende gennemgang af ekspropriationslovgivningen.

Betænkning nr. 1391 2000 vedrørende erstatning for vejstøj og forringende adgangsforhold.

Betænkning nr. 1569 2018 om ekspropriation efter planloven.

Side 544