Free access

Litteraturliste

E.A. Abitz: Dansk Miljøret, bind IV, 1978.

E.A. Abitz: Proceduren, 2. udg. 1980.

E.A. Abitz: Vejlovene med kommentarer, 1981.

B. Andersen m.fl.: Kommuneplanloven, 3. udg., 1989.

P. Andersen: Dansk Statsforfatningsret, 1954.

H. Tegner Anker: Planloven med kommentarer, 2013.

U. Baller: Domstolsprøvelse i ekspropriationssager en status primo 2002, U 2002 B.259.

E.M. Basse: Miljøretten, bind 1, 1. udg., 2006.

F.J. Boas: Vejbestyrelsesloven med kommentarer, 1962.

F.J. Boas: Tillæg til vejbestyrelsesloven med kommentarer, 1964.

A.B. Boeck: Lov om planlægning, 2. udg., 2002.

B. Christensen: Nationalbanken og forvaltningsret, 1985.

B. Christensen: Domstolsprøvelse vedrørende ekspropriationserstatningens størrelse, U 1988 B.145.

J. Peter Christensen m.fl.: Dansk Statsret, 2. udg., 2016.

B.J. Christoffersen m.fl., EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder med kommentarer, 2. udg.

J. Engsig: »Beskatning af ekspropriationserstatninger«, Fast Ejendoms Ret – synsvinkler og synspunkter, 2007.

P. Espersen: Delegation i kommunestyret, 1985.

B. von Eyben m.fl.: Fast ejendom: Rådighed og regulering, 2. udg., 2003.

B. von Eyben: Forældelse efter forældelsesloven af 2007, 2012.

W.E. von Eyben: Dansk Miljøret, bind IV, 1978.

W.E. von Eyben: Miljørettens Grundbog, 1. udg., 1983.

J. Feldborg: Øresundsforbindelsen – ekspropriation på en måde, Dansk Vejtidsskrift, nr. 12, 1998, s. 5 ff.

H. Faarup: »Ekspropriation og naboret«, Fast Ejendoms Ret – synsvinkler og synspunkter, 2007.

H. Faarup: Ekspropriation m.m., 2018

Side 537

N. Fenger (red.), Forvaltningsret, 2018.

N. Fenger: Forvaltningsloven med kommentarer, 2013.

H. Gammeltoft-Hansen m.fl.: Forvaltningsret, 2. udg., 2002.

P. Germer: Statsforfatningsret, 5. udg., 2012.

Th. Gjerulff og J. Trolle: Fra den danske højesterets praksis i året 1959, Tidsskrift for rettsvitenskap, 1960.

A. T. Hessner: Kan en del af en bygning udlægges til et offentligt formål i en lokalplan? MAD 2010.1657.

K. Illum: Om tilbagegang af ekspropriation, U 1961 B.1.

K. Illum: Dansk Tingsret, 3. udg., 1976.

T. Iversen: Erstatningsberegning i kontraktsforhold, 2000.

O. Friis Jensen: Taksationskendelser i ekspropriationssager 1, 1967.

O. Friis Jensen: Taksationskendelser i ekspropriationssager 2, 1971.

O. Friis Jensen: Ekspropriationens retsvirkninger ved ekspropriation af fast ejendom, Juristen, 1971.

O. Friis Jensen: Om bidrag til parkeringsfonds, Juristen, 1973.

O. Friis Jensen: Taksationskendelser i ekspropriationssager 3, 1975.

O. Friis Jensen: Taksationsproces, 1975.

O. Friis Jensen: Dansk Miljøret, bind IV, 1978.

O. Friis Jensen: Miljørettens grundbog, 1986.

O. Friis Jensen: Nogle bemærkninger til praksis ved beskatning af ekspropriationserstatning efter ejendomsavancebeskatningsloven, Juristen, 1987.

O. Friis Jensen m.fl.: Ekspropriations- og naboretlige problemstillinger forbundet med Metroens etablering, Landinspektøren, nr. 4, 2003.

O. Friis Jensen: Miljørettens grundspørgsmål, 1994.

O. Friis Jensen: Festskrift om Menneskerettigheder til Carl Aage Nørgaard, 2004.

O. Friis Jensen: Planer om offentligt formål og erstatningsfastsættelse, Landinspektøren nr. 5, 1995.

O. Friis Jensen: Naboret og lugtgener fra store husdyrbrug, TfL 2004.45.

O. Friis Jensen: Danmarks Riges Grundlov med kommentarer, 2. udg., 2006.

O. Friis Jensen: Miljøretten bind I, 2. udg., 2006.

O. Friis Jensen: Planskader – om tabforvoldende lokalplanlægning, U 2012B.

O. Friis Jensen: Overtagelse på begæring ved lokalplanpålæg, U 2012B.27.

O. Friis Jensen: Lokalplaners betydning ved udmåling af ekspropriationserstatning, 2010B. 355

O. Friis Jensen: Om ekspropriation på grundlag af lokalplan, Landinspektøren, 2008.

O. Friis Jensen i TfL 2008.227: Når boligbebyggelse rykker nærmere – tanker omkring en minkfarm

Side 538

M. Hansen Jensen: Ekspropriation og proportionalitet, U 2000 B.435.

M. Hansen Jensen: Beskyttelse af juridiske personer efter grundlovens § 73, 2006.

M. Hansen Jensen m.fl.: Grundloven med kommentarer, 2015.

F. Reidar Jørgensen: Lov om fremgangsmåden ved ekspropriation, Juristen, 404, 1964.

F. Reidar Jørgensen: Fra en selvejende institution til et statsligt aktieselskab, Juristen, nr. 2, 2005.

J. Fridrik Kjølbro: Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. For praktikere, 4. udg., 2017.

L. Pagter Kristensen: Højesterets domme af 1. december 1998 (Spørgsmålet om erstatning for ulemper i form af støj o.lign. ved nye større vejanlæg i og uden for ekspropriationstilfælde.), U 2000 B.403.

A. Vinding Kruse: Erstatningsretten II. del: Fællesregler om erstatningsansvar, 2. udg., 1969.

F. Vinding Kruse: Ejendomsretten, bind I, 2. udg., 1945.

F. Vinding Kruse: Om ekspropriantens adgang til at generhverve den eksproprierede ejendom, såfremt ekspropriationsformålet ikke gennemføres eller senere opgives, Juristen, 1944.

P. Lorenzen m.fl.: Den Europæiske Menneskerettighedskonvention med kommentarer, 3. udg., 2011, bind 2.

J. Mathiassen: Rette sagsøgte på forvaltningens side, U 2004 B.171.

A. Michelsen m.fl.: Lærebog om indkomstskat, 11. udg., 2005.

C. Mogensen: Fradrag i erstatning for fordele, som en restejendom opnår ved et ekspropriationsanlæg, U 2006 B.133.

P. Mortensen: Landbrugsforpagtning: Misligholdelse af parternes hovedforpligtelser, 1999.

P. Mortensen: Svigter Grundloven lejere ved ekspropriation?, T:BB 2001.163.

S. Højgaard Mørup: Overtagelsespligt efter planlovens § 47A ved overførsel af ejendomme fra landzone, TfL 2012.4

S. Højgaard Mørup: Ekspropriationserstatning og råstofforekomster, U.2011B.195.

S. Højgaard Mørup: Om naborettens samspil med den offentlige ret, U 2015B.439.

S. Højgaard Mørup: Fastsættelse af ekspropriationserstatning – med eller uden moms? U 2019B.

G. Toftegaard Nielsen: Miljøretten, bind I, 2. udg. 2006.

P. Pagh: Fast Ejendom – Regulering og Køb, 3. udg., 2017.

H. Peytz: Ejendomsavancebeskatningsloven med kommentarer, 2. udg., 2015.

Side 539

L. Ramhøj: Belåningsgradens betydning ved erstatningsudmåling og i forbindelse med afgivelse af uskadelighedsattest, U 1991B.69.

K. Revsbech m.fl.: Forvaltningsret. Almindelige emner, 6. udg., 2016.

K. Revsbech og A. Puggaard: Lærebog i miljøret, 4. udg., 2008.

K. Revsbech m.fl., Forvaltningsret. Sagsbehandling, 7. udg., 2014.

K. Revsbech: Festskrift til Jens Peter Christensen: Retssager vedrørende afgørelser fra tvistnævn (tvistløsningsnævn), 2016

A. Ross: Dansk Statsforfatningsret, bind II, 3. udg., 1983.

S. Rønsholdt: Sagen om Københavns Havn – et retssikkerhedsvakuum bestemt ved lov, Juristen, nr. 4, 2005.

P. Spleth: Kommentarer til danske Højesteretsdomme afsagt i tiden januar-juni 1973, U 1973 B.318.

P. Spleth: Kommentarer til danske Højesteretsdomme afsagt i tiden januar-juli 1974, U 1974 B.349.

M. Sørensen: Statsforfatningsret, 2. udg., 1973.

F. Thygesen: Erstatning til forretningsdrivende for kundetab under langvarigt vejarbejde, U 1977B.146.

J. Trolle: Kommentarer til danske Højesteretsdomme afsagt i tiden juni-december 1969, U 1970B.114.

M. Uldall: Vejledning ved ekspropriation: Fremgangsmåde ved ekspropriationer til vejanlæg og metoder til erstatningsudmåling, 2000.

J. Vogter: Forvaltningsloven med kommentarer, 3. udg., 2001.

H. Zahle: Dansk Forfatningsret, bind III, 3. udg., 2003.

Side 540