Litteraturfortegnelse

i Socialforvaltningsret (7. udg.)
Free access

Litteraturfortegnelse

Bøger

Azad Taheri Abkenar, Delegation af myndighedsudøvelse til private aktører, 2017.

Caroline Adolphsen, Mindreåriges retsstilling i relation til behandling, 2013

Lisbeth Adserballe, Jon Andersen, Morten Engberg, Kaj Larsen, Karsten Loiborg Jens Olsen, Ombudsmandsloven med kommentarer 2. udgave, 2013

Mohammed Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer, 2014.

Jon Andersen, Forvaltningsret, 9. udgave, 2017

Jon Andersen, Juridiske regler i den primære sundhedssektor, 4. udgave, 2003

Jon Andersen, Offentlighed i forvaltningen, 2013

Poul Andersen, Dansk Forvaltningsret, 5. udgave, 1965

Poul Andersen, Offentligretligt Erstatningsansvar, 1938

Poul Andersen, Om Ugyldige Forvaltningsakter, 1924

Jens Bang, Arbejdsevnemetoden, 2002

Martin Basse og Oluf Jørgensen, Åbenhed i forvaltningen, 1986

Martin Basse og Oluf Jørgensen, Fortrolighed i forvaltningen, 1988

Trine Baumbach, Peter Blume og Michael Gøtze, Ret på flere felter, 2016

Bendt Berg, Almindelig Forvaltningsret, 1998

Peter Blume, Databeskyttelsesret, 2. udgave, 2003

Peter Blume, Den nye Persondataret, 2. udgave, 2018

Peter Blume, Carsten Henrichsen og Steen Rønsholdt, Forvaltningsretlige Perspektiver, 2006

Peter Blume og Carsten Henrichsen, Forvaltning og Retssikkerhed, 2014

Steen Bønsing, Almindelig Forvaltningsret, 4. udgave 2018

Lise Brandi-Hansen, Pernille Christensen og Hans B. Thomsen

Lov om kommunernes styrelse, 2. udgave, 2010.

Jens Christian Bülow, Jens Møller, Christian Ougaard og Steen Røns-holdt, Forvaltningsloven 25 år, 2012

Bent Christensen, Forvaltningsret. Opgaver, hjemmel, organisation, 2. udgave, 1997

Bent Christensen, Forvaltningsret. Prøvelse, 1994

Bent Christensen, Nævn og råd, 1958

Peter Christensen, Michael Hansen Jensen og Jørgen Albæk Jensen, Dansk Statsret, 2012

Morten Engberg, Kommunestyret i Danmark 2. udgave 2003

Niels Fenger, Introduktion til Fællesskabsrettens påvirkning af dansk forvaltningsret, 4. udgave, 2008

Niels Fenger, Forvaltning og fællesskab, 2004

Side 601

Niels Fenger, Forvaltningsloven med kommentarer, 2013

Niels Fenger m.fl., Forvaltningsret, 2018

Festskrift til Stephan Hurwitz, 1971

Festskrift i anledning Socialministeriets 75 års jubilæum 2001

Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen, 2004

Festskrift til Forvaltningsloven, 2011

Knud Åge Frøbert, Offentlighed i forvaltningen, 1986

Hans Gammeltoft-Hansen, Jon Andersen, Morten Engberg, Kaj Larsen, Karsten Loiborg og Jens Olsen, Forvaltningsret, 2. udgave, 2003

Hans Gammeltoft-Hansen, Inhabilitet, 2011

Jens Garde, Carl Aage Nørgaard og Karsten Revsbech, Sagsbehandling, 7. udgave, 2014

Jens Garde, Jørgen Albæk Jensen, Orla Friis Jensen, Helle Bødker Mad-sen, Søren Mørup, Karsten Revsbech, Forvaltningsret, almindelige emner, 6. udgave, 2016

Jens Garde og Karsten Revsbech, Kommunalret, 3. udgave, 2011

Rikke Gottorp, Officalprincippet og sagsoplysning, 2011

Jørgen Graversen, Tilbagebetaling af sociale ydelser, 1979

Michael Götze, Magtfordrejning, 1999

Erik Harder, Om ændring af administrative afgørelser, 1962, s. 1-90 og 139-170

Mette Hartlev, Fortrolighed i Sundhedsretten, 2006

Mette Hartlev, Ulla Hybel og Peter Bak Mortensen, Sundhed og Jura, 2013

Hanne Hartoft, Magtanvendelse over for anbragte børn og unge, 2016.

Mogens Heide-Jørgensen, Den Kommunale Interesse, 1993

Niels Eilschou Holm, Det kontradiktoriske princip i forvaltningsretten, 1968

Nina Holst-Christensen, Peer Lorenzen, Peter Vedel Kessing, Jonas Christoffersen, Steen Schaumburg-Müller og Jens Vedsted-Hansen, Den Europæiske Menneskeretskonvention, 3. udgave, 2012

Peter Høilund, Social retfærdighed, 2006

Eva Naur Jensen, Magtanvendelse over for voksne, 2015

Jørgen Albæk Jensen og Michael Hansen Jensen, Grundlæggende For-valtningsret, 1999

Ulrich Stigaard Jensen, Persondataloven og sagsbehandling i praksis, 3. udgave 2011

Oluf Jørgensen, Persondataret, 2000

Stine Jørgensen, Etniske Minoritetskvinders Sociale Rettigheder, 2007

Kirsten Ketscher, Offentlig Børnepasning i retlig belysning, 1990

Kirsten Ketscher, Socialret, 4. udgave, 2014.

Mikael Kielberg og Sarah Toron Sørensen, Socialret, 2. udgave 2018.

Mikael Kielberg, Arbejdsskadesikringsloven, 5 udgave, 2010

John Klausen, Offentlig Forsørgelse, 2002

John Klausen, Fleksjob, 2009

John Klausen, Revalidering, 2011

John Klausen, Trine Schultz og Nina von Hielmcrone, Socialret, Forsør-gelse og Beskæftigelse, 2. udgave 2017

Side 602

John Klausen, Hanne Hartoft, Nina von Hielmcrone og Trine Schultz, Socialret, Børn og Unge, 2017.

Jon Fridrik Kjølbro, Den Europæiske Menneskeretskonvention, 3. udga-ve, 2010

Ole Krarup, Øvrighedsmyndighedens grænser, 1969

Kent Kristensen, Sygehusansvaret, 2010

Helle Bødker Madsen, Patientbehandling og Forvaltningsret, 2000

Helle Bødker Madsen, Sundhedsret, 2. udgave, 2010

Helle Bødker Madsen, Privatisering og Patientrettigheder, 2010

Helle Bødker Madsen, Psykiatriret, 2013

Hanne Marie Motzfeldt, God Databehandlingsskik, 2009

Søren H. Mørup, Berettigede forventninger i forvaltningsretten, 2006

Jens Olsen og Jens Møller, At Arbejde i Forvaltningen, 3. udgave, 2005

Nicolai Nielsen, Retten til et Hjem, 2011

Anne Mørk Pedersen, Børns processuelle rettigheder i tvangsanbringel-sessager, 2019.

René Dejbjerg Pedersen og Rasmus Skovsgaard Havgaard, Domstols-prøvelse, afskæring og begrænsning, 2001

René Dejbjerg Pedersen, Det forvaltningsretlige skøn, 2006

Jan Timmermann Pedersen, Proportionalitetsprincippet, 2000

Nell Rasmussen, Menneskerettigheder i Socialt Arbejde, 2013

Karsten Revsbech, Nyere tendenser i dansk forvaltningsretlig teori, 1992

Karsten Revsbech, Kommunernes opgaver, 3. udgave, 2015

Karsten Revsbech, Aktuel dansk Forvaltningsret, 2008

Jens Elo Rytter, Grundrettigheder, domstolenes fortolkning og kontrol med lovgivningsmagten, 2000.

Jens Elo Rytter, Den Europæiske Menneskeretskonvention og dansk ret, 2003

Jens Elo Rytter, Individets Grundlæggende Rettigheder, 2. udgave 2016.

Steen Rønsholt, Om saglig kommunalforvaltning og kommunalbestyrel-sesmedlemmers habilitet, 1987

Steen Rønsholdt, Forvaltningsret, retssikkerhed, proces, sagsbehandling, 3. udgave, 2010

Steen Rønsholt og Azad Taheri Abkenar, Kommunalret i grundtræk, 2014

Trine Schultz, Retsanvendelse og Skøn, 2004

Lis Sejr og Jens Vedsted-Hansen, Anke og genoptagelse i principielle sociale sager, 1990

Nick Storm Stausholm, Skøn under regel, 2015

Henning Skovgaard, Offentlige myndigheders erstatningsansvar, 1983

John Vogter, Offentlighedsloven, 2. udgave, 1999

John Vogter, Forvaltningsloven, 3. udgave, 2001

Jens Vedsted-Hansen, Opholdsret og Forsørgelse, 1997

Malene Wærum Westernark, Offentligretlig erstatningsansvar for retsak-ter, der lider af væsentlige retlige mangler, 2010

Henrik Zahle, Dansk Forfatningsret, 3. udgave, 2002

Artikler

Abitz, Festskrift til Poul Andersen, 1958, 36-60

Jon Andersen, Juristen 1985, 85 ff.

Side 603

Jon Andersen, Juristen 1988, 159 ff.

Jon Andersen, U.1988 B, 299 ff.

Jon Andersen, U 1991 B, 272 ff.

Jon Andersen, Juristen 1996, 320 ff.

Jon Andersen, Juristen, 2000, 96-105

Jon Andersen, Forvaltningsretlige Perspektiver 2006 523-543

Peter Blume, Forvaltningsretlige Perspektiver, 2006 621-645

Lars Busck, Juristen, 1996, 293-308

Hans Gammeltoft-Hansen, U 1993 B, 313 ff.

Jens Garde, Nordisk Administrativt Tidsskrift, 1986, 168-176

Jens Garde og Jørgen Mathiassen, Juristen, 1993, 107 ff.

Jens Garde og Michael Hansen Jensen, Juristen 2009 66-73

Michael Gøtze, Forvaltningsretlige Perspektiver 2006 223-243

Michael Gøtze, Juristen 2007, 251-260

Michael Gøtze og Stine Jørgensen, U 2008 B 339-345.

Michael Gøtze, Juristen, Juristen 2009 25-30

Rasmus Skovsgaard Havgaard, Juristen, 2001, 9

Carsten Henrichsen, Forvaltningsretlige Perspektiver 2006 423-470

Niels Eilschou Holm, Juristen, 1986, 227-258

Orla Friis Jensen, U 1979 B, 21-27

Orla Friis Jensen, U 1980 B, 133-144

Michael Møllegård Jessen, Juristen, 1998, 89-98

Oluf Jørgensen, Juristen, 1994, 1 ff

John Klausen, Genopretning og erstatning i sociale sager, Juristen 2017 s. 225-235.

John Klausen, Prøvelse af socialretlige sager, U 2018 B. s.57-67.

John Klausen, Ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension, Juristen, 2018 s. 8- 16.

Bent Unmack Larsen, Juristen, 1997, 241-246

Jørgen Mathiassen, Juristen 1976 217-248

Lars Nordskov Nielsen, Juristen, 1980, 261-286

Carl Aage Nørgaard, Juristen, 1965, 1 ff.

Karsten Revsbech, Juristen 1991 181-190

Steen Rønsholt, Juristen, 1976, 269-282

Steen Rønsholt, Juristen, 1980, 395-426

Steen Rønsholt, Juristen, 1982, 259-284

Steen Rønsholt, Juristen, 2000, 1 ff.

Ole Spiermann, Juristen, 1995, 417 ff.

Vibe Ulfbeck, Forvaltningsretlige Perspektiver, 2006 271-308

Nicolai Winther, Justitia, 2003, nr. 3

Betænkninger

Betænkning nr. 657 om begrundelse af forvaltningsafgørelser og admini-strativ rekurs

Betænkning nr. 664 Det Sociale Tryghedssystem

Betænkning nr. 857 om offentlighedslovens revision

Betænkning nr. 996 om ansvarsplacering og reaktionsmuligheder i kommunestyret

Betænkning nr. 998 om tavshedspligt

Side 604

Betænkning nr. 1039 om tvangsindgreb uden for strafferetsplejen

Betænkning nr. 1117 om offentlig information

Betænkning nr. 1272 Ombudsmandsloven

Betænkning nr. 1349 om aktindsigt i personalesager

Betænkning nr. 1395 om statens tilsyn med kommunerne

Betænkning nr. 1425 om indsigt i den kommunale administration og kommunalbestyrelsen, revisionen, tilsynet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Betænkning nr. 1510, Om offentlighedsloven

Side 605