Litteraturfortegnelse

i Forvaltningspersonalet (4. udg.)
Free access

Litteraturfortegnelse

Andersen, Lars Svenning, Mads Krarup, Lise Lauridsen, Lars Lindencrone Petersen, Morten Ulrich og Bjarke Visby, Funktionærret, 5. udg., 2016.

Andersen, Poul, Dansk forvaltningsret, 5. udg., 1965.

Beretning om Tamilsagen afgivet af undersøgelsesretten af 10. juli 1990, 1992.

Betænkning 483/1969 afgivet af tjenestemandskommissionen af 1965.

Betænkning 1315/1996 om undersøgelsesorganer.

Betænkning 1443/2004 om embedsmændenes rådgivning og bistand.

Betænkning 1472/2006 om offentligt ansattes ytringsfrihed og meddeleret.

Betænkning 1553/2015 om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger.

Betænkning 1557/2015 om opfølgning på Christania-sagen.

Bryde, Lotte, Lilian Friis og Niels Nørby Pedersen, Pensionsregulativet for kommunale tjenestemænd med kommentarer, 2014.

Christensen, Bent, Forvaltningsret – opgaver, hjemmel, organisation, 2. udg., 1997.

Christensen, Jens Peter, Ministeransvar, 1997.

Christensen, Jens Peter, Offentligt ansatte chefers ansvar – En udredning om visse forhold af betydning for offentligt ansatte chefers retsstilling, 1998.

Christensen, Jens Peter, Jørgen Albæk Jensen og Michael Hansen Jensen, Dansk Statsret, 2. udg., 2016.

Christensen, Jens Peter, Jørgen Albæk Jensen og Michael Hansen Jensen, Grundloven med kommentarer, 2015.

Dahl, Børge, Michael Hansen Jensen og Søren Højgaard Mørup (red.), Festskrift til Jens Peter Christensen, 2016.

Emborg, Oluf, og Peer Schaumburg-Müller, Offentlig arbejdsret, 2. udgave, 2010.

Fagligt etiske principper i offentlig administration – betænkning afgivet af DJØF’s fagligt etiske arbejdsgruppe, september 1993.

Fenger, Niels (red.), Forvaltningsloven med kommentarer, 2013.

Fenger, Niels (red.), Forvaltningsret, 2018.

Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen, 2004.

Gammeltoft-Hansen, Hans, Jon Andersen, Kaj Larsen, Karsten Loiborg, Morten Engberg og Jens Olsen, Forvaltningsret, 2. udg., 2003.

Hasselbalch, Ole, Den danske arbejdsret, Bind II – Ansættelsesretten, 2009.

Hasselbalch, Ole, Lærebog i ansættelsesret og personalejura, 5. udg., 2016.

Haugaard, Rasmus Skovsgaard, Sammenstødsproblemer inden for den offentlige arbejds- og ansættelsesret, 2005 (utrykt ph.d.-afhandling, Aarhus Universitet).

Jørgensen, Anders, Decorumkravet for præster, 2011.

Mathiassen, Jørgen, Forvaltningspersonellet, 1990.

Mathiassen, Jørgen, Forvaltningspersonellet, 2. udg., 2000.

Side 121

Nielsen, Lars Nordskov, Responsum om offentligt ansattes ytringsfrihed – med særligt henblik på overenskomstansatte djøf’ere, DJØF Bladet nr. 22 (indstik), 1987.

Pedersen, Niels Nørby, og Nanna Steenbjerg Kolze, Kommunal ansættelse, 2016.

Pedersen, Niels Nørby, og Steen Ballegaard, Det kommenterede tjenestemandsregulativ, 2. udg., 2016.

Revsbech, Karsten, Carl Aage Nørgaard og Jens Garde, Forvaltningsret – sagsbehandling, 7. udg., 2014.

Revsbech, Karsten, Jens Garde, Jørgen Albæk Jensen, Orla Friis Jensen, Helle Bødker Madsen og Søren Højgaard Mørup, Forvaltningsret – almindelige emner, 6. udg., 2016.

Thomsen, Hans B., Pernille Christensen og Lise Brandi-Hansen, Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, 2010.

Rønsholdt, Steen, Forvaltningsret – retssikkerhed, proces, sagsbehandling, 4. udg., 2014 (5. udg. udkommet ca. 1. september 2018).

Talevski, Oliver, Jens Peter Christensen og Claus Dethlefsen, Undersøgelseskommissioner, Embedsmandsansvaret og Folketingets Rolle med kommentarer, 2002.

Vogter, John, Forvaltningsloven med kommentarer, 3. udg. (2. reviderede oplag), 2001.

Zahle, Henrik, Dansk forfatningsret 3, 3. udg., 2003.

Side 122