Gratis adgang

Sagregister

A

Abonnementsvirksomhed 212

Afdrag, se Opfyldelse ved betaling og Tidsfæstede afdrag

Afgifter 31, 81, 205, 235, 243 ff., 251, 260, 274, 339, 345 (se også Moms og Skat)

Aktier 21, 110, 112, 159, 163, 166, 169 f., 190, 193, 214, 238, 282, 297

Aktietegning 253

Aktiv standsningsret 64

AMBI-dommene 234, 238, 244

Andelsbolig 86, 168, 203, 316, 321

Annullation 16, 19, 71, 208

Anparter 110, 169, 282, 297

Ansættelsesforhold 23 f., 43, 58, 79, 90, 213, 239, 279, 337, 342

Anticiperet misligholdelse 15 ff.

 •  Betalingsstandsning, se også Anticiperet misligholdelse, Insolvens, generelt og Rekonstruktion 20, 33, 35, 37 f., 42, 64, 66 f., 87 f.
 •  Betalingsvanskeligheder 20, 37, 47, 91
 •  Boets indtræden, se Konkurs
 •  Definition 15 ff.
 •  Erstatning, se Erstatningsberegning og Erstatningskrav
 •  Insolvens, generelt 31-36
 •  Konkurs, se Anticiperet misligholdelse, Insolvens, generelt og Konkurs

Leveringsnægtelse 22 ff.

 •  Medkontrahentens hæveadgang 55 ff.
 •  Misligholdelsesrisiko 23 f.
 •  Naturalopfyldelse, se Naturalopfyldelse
 •  Ophævelse 16, 22, 23, 24, 28 f., 38,
 •  Rateforpligtelser 25-30
  •  Tingsydelse 27

Pengeydelse 26

 •  Reklamation 24
 •  Sikkerhedsforringelse 21
 •  Social beskyttelse af debitor 32
 •  Standsningsret, se Standsningsret
 •  Umulighed 22
 •  Vejledning 24
 •  Anvisning, se Checks og Veksler

Arbejdsgiverens konkurs 89-95

 •  Bortvisning 24, 239, 321
 •  Kollektiv arbejdsstandsning 91
 •  Løn, se Løn
 •  Provision, se Provision
 •  Virksomhedsoverdragelse 89 f., 156, 197, 204, 213

Arbejdsgaranti 19

Arbejdsaftaler, se Ansættelsesforhold

Arm’s length-princip 176

Arrest 51, 137, 146, 193, 262 f., 283, 310, 353, 373

Arv 32, 109 f., 136, 153, 155, 173, 200, 237, 276 f., 304, 352, 354

ATP-bidrag 277

B

Banker, se Låneinstitutter

Bankgaranti 71, 203

Bare boat charter 84

Betaling, se Opfyldelse ved betaling

Betalingsindsigelse, se Kreditorskifte

Betalingskort 103, 191, 225, 284

Betalingsservice 224

Betalingsstandsning 20, 33, 35, 37 f., 42, 64, 66 f., 87, 239,

Billetter, se Indløsningspapirer

Bogføringspligt 113, 233

Boligsikring, se Socialydelser

Byggelån, se Entreprise

Byggesparekonto 284

Børnetilskud 243, 281

Båndlagte midler 153, 276 f., 284

Side 395

C

Causaindsigelser, se også Kreditorskifte 182 f.

Cession, se også Kreditorskifte 109 ff.

Checks 115, 117, 161, 182 f.

Cif-køb 293

Clausula cassatoria 25 f., 29 f.

Compensatio lucri cum damno 250

Condictio indebiti 236-245

 •  Forbehold om tilbagesøgning 239, 241
 •  Forældelse, se Forældelse
 •  Leje 241 f.
 •  Løn 235, 239 f.
 •  Modregning 295 f.
 •  Opgørelse 235 f.
 •  Passivitet 224, 242
 •  Socialydelser 239, 242

Cross default-klausul 31

Cut off-klausul 116, 123, 139, 176, 276

D

Dankort, se Betalingskort

Datio in solutum 219, 222 f.

Debitorskifte 140, 195-219

 •  Forhåndssamtykke 196 f., 214
 •  Hovedreglen 195
 •  Identitetsbegreb 214
 •  Sikrede fordringer 199-204
 •  Anden sikkerhed end pant i fast ejendom 203
 •  Pant i fast ejendom 195
 •  Ved passivitet 209
 •  Virksomhedsoverdragelse 197, 204, 213

Dekort 137 f.

Deldom 261

Deponering 19, 132, 137, 220 ff., 263, 285

Denuntiation, se Overdragelse af simple fordringer

Detentionsret, se Standsningsret

Digtital tinglysning, se Tinglysning

Diskontering 20, 68, 111, 115, 124, 139, 143, 175 f.

Dobbeltoverdragelse 125, 193

Doctrine of laches 328

E

Effektiv betaling, se Modregning

Efterbetaling 231 ff.

 •  Egen fejl hos kreditor 233
 •  Reklamationspligt 231

Einrede des nicht erfüllten Vertrags 289, 332

Ejendomsforbehold, se Kreditaftaler

Ejerpantebreve 147, 161, 167 f., 178, 193, 241, 331

Ejerskifteafdrag 200, 202, 207 f., 214

Ejerskiftegebyr 202

Ejerskiftelån 222

Ekspropriation 200, 351

Ekstinktion, se Kreditorskifte

Eneforhandlingsaftale 265

Entreprise 19, 22, 30, 42 f., 55, 63 f., 79, 96, 126, 134 f., 140, 145 ff., 301, 336, 367

 •  Change orders 145
 •  Entreprenørtransporter 146-150
 •  Forældelse af mangelskrav, se Forældelse
 •  Konkurs 41 f., 79, 96, 301

Modregning 301

Erstatningsberegning

 •  Negativ kontraktsinteresse 22

Positiv opfyldelsessinteresse 22, 57, 59, 63 f., 70

Erstatningskrav

 •  Forældelse, se Forældelse

I kontrakt 16, 18, 22, 41, 55, 57 ff., 62 ff., 72 ff.

 •  Uden for kontrakt
  •  Forsøgertabserstatning 154
  •  Personskadeerstatningskrav 154 f., 246, 281 f., 287,

Tingsskadeerstatningskrav 155, 287

Estoppel 327

Exceptio non adimpleti contractus 289, 332

F

Factoring 103, 115 f., 124, 131, 136, 144

Fakturabelåning, se Factoring

Falskindsigelse 150, 170, 181 f., 185, 189, 191

Side 396

Fast ejendom 50, 67, 71, 83 ff., 102, 104, 110, 161 f., 167, 193, 199 ff., 203 ff.,

 •  Ejerskiftebegreb 199 f., 201 ff.
 •  Forældelse af mangelskrav 320
 •  Gældsovertagelse 199-203, 206-210

Feriepenge 90, 277 ff.

 •  Modregning 297
 •  Udlægsfritagelse 277, 279

Finansieringsinstitutter, se Låneinstitutter

Fob-køb 52

Folkepension, se Socialydelser

Fondsakitver 159 ff., 169 f., 190

Forbrugeraftaler 123, 225, 275 f.

Forbrugeraftaler, se også Kreditaftaler

Fordringshavermora 220

Fordringshaverskifte, se Kreditorskifte

Fordringspant 110, 115

Forfaitering 111

Forfalskning 181 f.

Forhåndssamtykke til gældsovertaglse, se Debitorskifte

Fornuftsmangel 189

Forpagtning 88

Forsikring, se også Livsforsikringspolice 19, 105, 114, 162 f., 172, 198, 230, 240 ff.

 •  Anmeldelsesfrist 305
 •  Forældelse 246, 314, 318, 322, 357
 •  Konkurs 79, 98, 105
 •  Kreditorudelukkelse 98

Modregning 266, 280, 293

Forsinkelse, se Misligholdelse

Forsyningsvirksomhed 97, 212

Forældelse 109, 181, 199, 203, 220 f., 241 f., 313-363

 •  Afbrydelse 248-256

Anerkendelse 348

 •  Påmindelse 348

Retsforfølgning 350

 •  Aftalt forældelse 357
 •  Baggrund 313
 •  Begyndelsestidspunkt 333
 •  Frister 333-344
  •  Hovedreglerne 339
  •  Særlige frister 341
  •  Tillægsfrist 341
 •  Hjemmel 313
 •  Overgangsregler, fra gammelt til nyt regelsæt 361
 •  Præceptivitet 357
 •  Retsvirkning 328
 •  Suspension 344

Uforældelige krav 360

Forældelse ifm.

 •  Betingede fordringer 335, 338

Biydelser 330

 •  Erstatningskrav
  •  Uden for kontrakt 337
   •  Miljøskadeerstatningskrav 316, 332, 334, 337
   •  Personskadeerstatningskrav 316 332, 337
   •  Som følge af strafbart forhold 286, 343, 359
   •  Som følge af svig 359
 •  Misligholdelse 333, 336
 •  Pantefordringer 331
 •  Skatte- og afgiftskrav 333, 339, 345 f.
 •  Transport 347

Fragtdokument, se Transport

Fremlån 155

Fristregler, se Passivitet

Fuldmagt 124, 133, 175, 177 f., 181, 186, 189, 216, 225, 321, 342

Funktionærforhold, se Ansættelsesforhold

Fusion 156, 198, 201, 214, 267

G

Garantikapital, se Selskabskapital

Garderobemærker, se Legitimationspapirer

Gave 34, 120, 174, 192 f., 219, 333

 •  Udlægsfritagelse 97

Gavekort, se Indløsningspapirer

Gensidigt bebyrdende kontrakter, se Konkurs og Kreditorskifte

Giro 161

Gældsbreve, se også Negotiable fordringer og Simple fordringer

 •  Begreb 117
 •  Forældelse, se Forældelse
 •  Opfyldelsessted 117 f., 224

Gældsfragåelsesbo 201

Gældsovertagelse, se Debitorskifte

Gældssanering 31, 46,, 280, 311, 352, 354

Side 397

H

Handelsagenter og -rejsende 100 f., 105, 211, 213

Henstand 65, 138, 162, 190, 231 f., 323, 332, 335

Hvidvask 166, 187 f., 191, 233

I

Identifikation 214 f., 267

Ihændehavergældsbreve 138, 162, 166, 173, 177, 189

Ihændehaverkonnossement 172 f.

Immaterialrettigheder 43, 141, 212

Individualforfølgning, se Arrest og Udlæg

Indløsningspapirer 129, 138, 192 f.

Indlån 117, 130, 252, 284 f., 311, 342

Indskudskapital, se Selskabskapital

Indtrædelsesret, se Konkurs

Inhabilitet 67, 181, 189, 236

Inkasso 111, 174, 283, 290, 305, 314

Interessentskaber 100 f., 155, 196, 347

 •  Gældshæftelse 211, 214
 •  Modregning 266 f., 276
 •  Stille deltager 211

Intertemporale spørgsmål 262

Interventionsbetaling 300

K

Kaution 21, 110, 114, 121, 137, 203, 227 f., 266, 300, 304, 308 f., 317, 331, 333, 335, 338, 342

Klageinstanser 242, 316, 351, 354

Klausuler

 •  Clausula cassatoria 25 f., 29 f.
 •  Cross default-klausul 31

Cut off-klausul 116, 123, 139, 176, 276

Effektiv betaling 275, 282 f.

Eksigibilitetsklausul 118

 •  Forfaldsklausul 25 f., 29 f.
 •  Fuldbyrdelsesklausul 115
 •  Konkurrenceklausul 215, 342
 •  Konkurs 44, 88, 102, 103 ff.
 •  Kreditorudelukkelse 99, 153
 •  Modregningsklausul 275 f., 284
 •  No waiver-klausul 322
 •  Omsætningsklausul 162, 166 f.
 •  Ordreklausul 166 ff.
 •  Pengeinstitutters modregningsklausul
 •  Rektaklausul 168 f., 190
 •  Tvangsauktionsklausul 200 f.
 •  Voldgiftsklausul 142

Uoverdragelighed 156, 192

Klientkonto 283 f.

Kommission

 •  Konkurs 57, 79, 100 f., 105,
 •  Modregning 267, 272 f.

Koncerner 267

Konkurrenceklausul 215, 342

Konkurs

 •  Anmeldelse af fordring 61, 301, 343, 352
 •  Arbejdsaftaler 58, 67 ff., 73, 80, 89 ff., 97
 •  Bekendtgørelse 105
 •  Betalingsstandsning, se Betalingsstandsning
 •  Betingede fordringer 72, 300
 •  Boets ikke-indtræden, retsvirkninger 70
 •  Boets indtræden 32, 39, 70 f.
  •  Begrænsninger i indtrædelsesretten 37, 97-103
  •  Kreditorudelukkelse 97 f.
  •  Personlige ydelser 99 f.
  •  Retsforholdets beskaffenhed 101 f.
  •  Erstatningskrav 55, 57 ff., 61 f., 63 f., 70 ff.
  •  Interpellation 45 f., 58, 68, 105
  •  Misligholdte kontrakter 33, 38 f.
  •  Retsvirkning 70-73
  •  Sikkerhedsstillelse 37, 40, 43, 47 ff., 54, 63, 65, 67, 70 f.
  •  Social beskyttelse af debitor 32, 98
  •  Stiltiende indtræden 61 f., 65 f., 69, 87, 92, 97
  •  Vedvarende kontrakter, se Vedvarende kontrakter
 •  Debitors urådighed 185, 298
 •  Erstatningskrav 55, 57 ff., 61 f., 63 f., 70 ff.
 •  Eventualkrav, se Betingede fordringer
 •  Gensidigt bebyrdende aftaler, se Vedvarende kontrakter
 •  Klausuler 44, 88, 102, 103 ff.
 •  Konkursbegæring 261, 295, 352, 354
 •  Side 398
 •  Konkursordenen 33, 36, 41, 110
  •  Efterstillede krav 36, 63, 253, 301
  •  Massekrav 33 f., 36, 38 ff., 48, 58, 61 ff., 68 ff., 75 f., 81, 90, 92, 95 f., 99, 240, 273, 295 f., 301, 303,
  •  Priviligerede krav 33 f., 59, 75, 91 ff.
  •  Separatistkrav 34, 51, 61 f., 187
  •  Simpelt krav 33 f., 36, 69 f., 82
 •  Konkursregulering 78-82
 •  Konvertering til pengekrav 58, 297
 •  Lejeaftaler 83-89
 •  Medkontrahentens hæveadgang 55-59
  •  Aktuel misligholdelse 55 f.
  •  Delvis opfyldte kontrakter 59 f.
 •  Medkontrahentens standsningsret, se Standsningsret
 •  Modregning, se Modregning
 •  Naturalopfyldelse 61
 •  Omstødelse 34 ff., 80, 129, 174, 237, 250, 280, 295, 298 f., 303, 305, 308, 312
 •  Overgivelse efter konkurs/ betalingsstandsning 64-67
 •  Slutning og udlodning 72, 239
 •  Vedvarende kontrakter, se også Konkursregulering 67-97
  •  Afståelsesret 81, 88
  •  Arbejdsaftaler 89
  •  Lejeaftaler 83-89
  •  Opsigelse 73
  •  Restancer 95
  •  Sikkerhedsstillelse 70 f., 85, 89, 91, 93

Konneks modregning, se Modregning

Konnossement, se Transport

Konsignation 60

Kontrabøger 117, 130

Kontraktsbrud, se Misligholdelse

Konventionalbod 103

Kreditaftaler 26, 29, 43, 112, 115 f., 119, 123 ff., 162, 174, 176, 225

 •  Ejendomsforbehold, gyldighed 29, 51, 60, 115,
 •  Forbrugerkredit 60, 112, 115 f., 123 f., 143, 162, 176, 225
  •  Cut off-klausul 116
  •  Kreditaftalerettens præceptivitet 29, 225
  •  Negotiable dokumenter, forbud mod 115
 •  Tilbagetagelse 60, 62, 64, 115, 175, 353

Kreditrente 232, 330

Kreditorskifte 109-195

 •  Causa-indsigelser 119, 163, 182, 183,
 •  Fri overførlighed 109 f.
 •  Kreditors indeståelse 120 f.
 •  Overdragelse af fordring efter gensidigt bebyrdende kontrakt 139-150
 •  Hovedreglen 109 f.

Indsigelser 121-125

 •  Overdragelse af negotiable fordringer 159 ff.
 •  Betaling af renter og tidsfæstede afdrag
 •  Ekstinktion 53, 113, 115, 138 f., 160, 162 ff., 170 f., 173 ff., 180 f., 186, 192 f., 272 f.
 •  Fællesbetingelser for ekstinktion 173 ff.
 •  God tro 177 ff.
 •  Gyldig erhvervelse 179
 •  Overdragelse 173
 •  Overgivelse 179
 •  Rådighedsberøvelse 165, 180, 193
 •  Indsigelsesekstinktion 160, 180-186
 •  Stærke indsigelser 181
 •  Svage indsigelser 180
 •  Rettighedsekstinktion 160
  •  Legitimationsvirkning 163
  •  Modregning efter fordringens overdragelse, se Modregning
  •  Prioritetsbeskyttelse 192 f.
 •  Overdragelse af simple fordringer 109-159
  •  Denuntiation 113, 118, 124, 125-136, 139, 148 f., 150-152, 163, 193, 253, 270, 294, 312
  •  Indsigelser 113, 115, 116, 119 f., 121-125, 129, 138 f., 140, 142, 144, 147, 150 f.
  •  Legitimationsvirkning 124, 129, 130, 132, 136-139
  •  Modregning efter fordringens overdragelse, se Modregning
  •  Notering af transport 128
  •  Side 399
  •  Prioritetsbeskyttelse 125 f., 128, 129, 136
  •  Sikringsakt, se Kreditorskifte, Overdragelse af simple fordringer, Denuntiation
  •  Virksomhedsoverdragelse 129
 •  Uoverførlige fordringer 152-159
  •  Aftalt uoverdragelighed 156
  •  Forsørgertabserstatning 154
  •  Lønkrav 152
  •  Personlige fordringer 155
  •  Personskadeerstatningskrav 154
  •  Socialydelser 152
  •  Tingsskadeerstatningskrav 155

Kundefordring, se Diskontering og Factoring

Køb

 •  Berigtigelse af købesum ved modregning 258, 274, 275, 282 f., 307
 •  Forældelse, se Forældelse
 •  Reklamation 318 f.
 •  Undersøgelsespligt 53, 178

L

Leasing 61, 68, 73, 88, 120, 196, 320

Legitimationspapirer 113, 129, 130, 136 ff., 138, 162, 164, 192

Legimationsvirkning, se Kreditorskifte

Leje 44, 51, 60, 67 f., 74 f., 83-89

 •  Beskyttelse ved forudbetaling 51, 84
 •  Efterbetaling 233 ff.
 •  Fristregel 318, 321
 •  Konkurs, se Konkurs
 •  Lejerens afståelsesret 81, 88, 155, 196 f.
 •  Modregning 262 ff.
 •  Tilbagebetaling 198 f., 241 f., 275, 321
 •  Udlejerens vedligeholdelsespligt 51, 96
 •  Væsentlighedskrav 222,

Leveringsforpligtelse 101

Leveringsnægtelse 16, 18, 19, 21, 22-25,

Lex causae 329

Lex fori 317, 329

Licensaftale 43

Likviditet som modregningsbetingelse 260-265

Livsforsikring 98, 114, 127, 162 f., 169-173, 280, 310, 314

 •  Modregning 280, 310
 •  Negotiabilitet 172
 •  Udlægsfritagelse 280

Lodsedler, se Legitimationspapirer

Løn 75, 80, 90 ff.

 •  Efterbetaling 234 f.
 •  Modregning 277-279
 •  Tilbagebetaling 239 f.
 •  Uoverførlighed 116

Lønmodtagernes Garantifond (LG) 75, 91 ff., 116, 343

Løsørepantebrev, se Pantebreve

Låneaftaler 31, 42, 103

Låneinstitutter 19, 21, 51 f., 71, 127, 130, 131, 134 f., 139, 154, 165, 180 f., 191, 203, 222, 224 f., 230, 238, 252, 269, 283, 285, 286, 307, 334

Lånetilsagn 42, 46

M

Mangler, se Misligholdelse

Massegældsbreve 117, 159

Mellemrente 260

Miljøskadeansvar, forældelse, se Erstatning og Forældelse

Misligholdelse 15 ff., 33, 36 f., 137, 141 f., 156, 208 f., 221 f., 226, 229 f., 241, 256, 262 f., 278, 282, 290 f., 306, 209, 317 ff., 333, 336

 •  Anticiperet, se Anticiperet misligholdelse
 •  Definition 15

Modregning 33 f., 59, 84, 114, 116, 118, 122, 128, 151, 154, 165, 171, 182, 190, 219, 221, 230, 249-313

 •  Aftalt modregning 310
 •  Begreb og funktion 249-255
 •  Betingelser 257-274
  •  Afviklingsmodenhed 259
  •  Gensidighed 265-274
  •  Identitet 267
  •  Likviditetskrav 260
   •  Materielretligt likviditetskrav 262
   •  Procesretligt likviditetskrav 260
  •  Retskraftig fordring 260
  •  Side 400

Udjævnelighed 257

Pengeydelser 251, 257

Realydelser 258

Effektiv betaling 274

Aftale om effektiv betaling 275

Beskyttelse af nødvendig indtægt 277

Løn m.v. 255, 274, 277-280, 294, 297

Personskadeerstatningskrav 280, 287

Underholdsbidrag 255, 274, 277, 280

Beskyttelse af selskabskapital 281

Hovedfordring udlægsfritaget 276 f.

Kreditors dispositionsfrihed 282 ff.

 •  Efter hovedfordringens overdragelse 270 f.
  •  Negotiable hovedfordringer 272
  •  Simple hovedfordringer 270
 •  Erstatningsansvar for fordringens beståen 261
 •  Flere fordringer 309
 •  I konkurs 114, 294-309
  •  Begrænsninger 297
  •  Modfordringens erhvervelse 303
  •  Omstødelse af modregning 298 f.
 •  Konneks modregning 59, 253 f., 256 f., 288-294
  •  Gensidighedsbetingelsen 293-294
  •  Konneksitet, begreb 278 f., 288 ff., 396
  •  Virkningstidspunkt 291
 •  Modregningserklæring 251, 255, 256, 260, 263, 292, 298, 308 f.
  •  Virkningstidspunkt 260
 •  Modregningsklausul 284
 •  Likviditet (klarhed) 260 f.
 •  Offentlig myndighed, modregning af og mod 268 f.
 •  Omtvistede krav 263 f.
 •  Pengeinstitutters modregningsadgang 252, 284 ff.
 •  Ukonnekse fordringer 253, 256, 273, 277, 291, 297
 •  Uklare krav 264 ff., 314
 •  Usikre modfordringer 309

Moms 126, 152, 240, 244, 251, 269, 290, 295 f., 305,

Morarenter 28, 256, 330

Mortifikation 192, 221

N

Naturale negotii 282

Naturalopfyldelse 19 f., 23, 29, 58, 61 f., 258, 297, 329, 336

Navnegældsbreve 113, 166, 169

Negative pledge 127

Negotiable fordringer 159-192

 •  Begreb 118, 159 ff.
 •  Klausul om negotiabilitet 162, 166, 168 f.
 •  Modregning, se Modregning
 •  Overdragelse, se Kreditorskifte

Negotium mixtum cum donatione 98

Netting 43 f., 79, 299, 310

Nets 224

Nomen esse bonum 121

Nomen esse verum 120

Novation 109, 204, 216, 219, 222 f.

O

Obligatio naturalis 235, 260, 333

Obligationer, se Fondsaktiver og Massegældsbreve

Omsætningsgældsbreve, se Negotiable fordringer

Omsætningsklausul 162, 166, 168

Opbevaringsmærker, se Legitimationspapirer

Opfyldelse ved betaling 223-230

 •  Afdragsbetaling 229-231

Flere fordringer 226

Opfyldelseshindringer 18, 114, 329

Opgivelse af fordring 219, 223 f.

Ophavsrettigheder, se Immaterialrettigheder

Ophævelse

 •  Anticiperet misligholdelse, se Anticiperet misligholdelse

Ordregældsbreve 166

Ordreklausul 166 f.

Ordrekonnossement 172

Overdragelse af fordring, se Kreditorskifte

Side 401

Overførsel af fordring

 •  Ved arv, se Arv
 •  Ved kreditorforfølgning, se Kreditorskifte
 •  Ved overdragelse, se Kreditorskifte
 •  Ved subrogation, se Subrogation

Overvæltning 238, 243 f.

P

Pant 21, 25, 31, 34, 109 f., 203 f., 206 ff., 251 f., 309, 311 f.

 •  Håndpant 113, 146, 161 f., 165, 180, 193, 251, 309, 311, 331, 361
 •  Underpant 113, 147, 161, 193, 225, 331, 361

Pantebreve 25, 111, 115, 117, 147, 159, 161 f., 167 f., 174 f., 179, 183 f., 185, 190, 193, 196, 199-204, 206-210, 225, 241, 326, 331

Pantegæld 102, 200 ff., 205, 206-210

 •  Gældsovertagelse, se Debitorskifte og Fast ejendom
 •  Restance 115, 200

Panthaverdeklaration 293

Partrederi 211

Passivitet 209, 224, 234, 292 f., 313-328

 •  Almindelig grundsætning 323-327
 •  Baggrund 313-317
 •  Fristregler 317 f.
 •  Gældsovertagelse ved passivitet
 •  Reklamation 318-323
  •  Aftalebestemt reklamation 318 f., 356 f.

Patentrettigheder, se Immaterialrettigheder

Pengereglen 186 ff.

Pension, se også Socialydelser

Pensionsforsikring, se Forsikring og Livsforsikring

Pignus debiti 127, 130, 172, 253, 284, 311

Policelån 114, 172, 310

Produktansvar 316

Proformakontrakter 124

Proklama 220, 352, 354

Provision 141, 239, 277 f., 323, 330, 339

Præklusion 181, 220, 260, 291

Præmieobligationer 186

Præskription, se Forældelse

Public utilities 97

R

Ratihabition 236

Realkredit, se Låneaftaler og Pant

Realkreditinstitutter, se Låneinstitutter

Refusionsopgørelse 212, 232, 239, 242, 264

Regres 203, 245, 278, 289, 300 f., 304, 336 ff., 343

Reklamation, se Passivitet

Rektaklausul 168 f., 190

Rekonstruktion 20 f., 24, 31, 33 ff., 43 ff., 48 ff., 56, 59 ff., 66-105

Rekurs, se Klageinstanser

Remboursforretning 283

Rentenydelse 174

Renter 28, 58, 68, 112, 114, 120, 132, 137, 147, 153, 164, 167, 182 f., 184, 189 f., 202, 210, 226 ff., 241, 256, 276 f., 291, 301 f., 311, 330 f., 339, 342, 350, 353

Retentionsret, se Tilbageholdsret

Rettidig betaling 28 f., 224 f., 259

S

Samtidighedsgrundsætning 46 f., 289, 332

Saldobekræftelse 232

Saldokvittering 224, 238, 245 ff., 327

Sea Waybill 173

Selskabskapital, beskyttelse 281 f.

Servicebureau 212

Sikkerhedskonto 111, 139, 284

Sikringsakt, se Kreditorskifte

Simple fordringer 109-156

 •  Begreb 112 f.
 •  Modregning, se Modregning
 •  Overdragelse, se Kreditorskifte

Skadesløs transport 121

Skat 64, 98, 116, 187 f., 205, 207, 233 ff., 237, 240, 244 f., 251, 259, 267, 269 ff., 277 f., 290, 295 f., 305, 333, 339, 245 ff., 360

Skyldnerskifte, se Debitorskifte

Skyldovertagelse, se Debitorskifte

Skøde 51, 71, 198 f., 207 f., 222

Slutseddel 105

Side 402

Socialydelser 152 f., 239, 242 f., 269, 274, 276, 346, 360

 •  Efterbetaling 239
 •  Modregning 269, 274, 276
 •  Tilbagebetaling 239

Solidarisk hæftelse, se Interessentskaber og Kaution

Spillegæld, se Obligatio naturalis

Standsningsret 46-55, 64, 140 ff., 173, 183

 •  Afsendelseskøb 52
 •  Beskyttelse mod aftaleerhververe og kreditorer 53 f.
 •  Forsendelse med efterkrav 52 f.
 •  Ophør 54 f.
 •  Sikkerhedsstillelse 47, 54
 •  Underretning om udøvelse af standsningsret 47

Stille betalingsstandsning 67

Stille deltager 211

Strafbart forhold 188, 285 f., 343, 359

Stærke indsigelser, se Kreditorskifte

Subrogation 109, 118, 209, 211

Subsidiære ydelser, se Biforpligtelser

Svage indsigelser, se Kreditorskifte

Svømmende varer, se Transport

Sælgerpantebrev 20, 111, 174, 201, 206,273 f.

Sømænd 278

T

Tidsbefæstede afdrag 137, 164, 183 f., 189 f.

Tilbagebetaling, se Condictio indebiti

Tilbageholdsret 48, 52, 54 f., 288 f., 312, 331, 360 f.

Tilbagetrædelseserklæring 76, 302

Tinglysning 60, 74, 81, 84 f., 97, 113, 118, 136, 160, 164, 181, 184, 207, 225 f., 294, 347

 •  Digital 117, 162, 167, 184, 193, 203, 331

Trangsbeneficiet 32, 98, 277, 290

Transport (fragt)

 •  Forældelse, se Forældelse
 •  Fragtdokumenter 52 f., 55, 114, 141 ff., 172, 262, 275, 292, 317, 348
 •  Negotiabilitet 54, 112, 121, 123, 138 f., 142 f., 159 ff., 172, 175, 185, 252, 272
 •  Modregning 122, 128, 151, 154, 230, 252, 262, 267, 271 f., 275, 292 ff.
 •  Reklamation 317
 •  Standsningsret 52 ff.
 •  Svømmende varer 53
 •  Transportørens tilbageholdsret 52 ff.
 •  Undersøgelsespligt 53

Transport af fordringer, se Kreditorskifte

Tredjemandsløfte 141, 204 f., 216, 266, 293

Tredjemandspant 203, 308, 331

Tvang 16, 170, 181 f., 191

Tvangsakkord 20, 31, 35 f., 47, 181, 295, 352

Tvangsauktion 84, 200 f., 209, 240

Tvungen modregning, se Modregning

U

Udbytte 112, 188, 276

Udlæg 25, 31 f., 42, 54, 69, 79, 97, 98 f., 110, 115, 136 f., 140, 145 f., 149, 152 f., 155, 161, 165, 168, 189, 193, 199, 209, 221, 252, 262 f., 267, 271 f., 274, 276 ff., 280 ff., 287, 290 f., 295, 297, 304 f., 310, 330 f., 352 f., 360 f.

Ugyldighed 34, 67, 138, 182, 186 f., 189, 191, 208, 238, 240, 296, 320, 323, 357

Umiddelbar fogedforretning, se Kreditaftaler

Umulighed, se Anticiperet misligholdelse

Umyndighed 120, 160, 165, 170, 172, 181, 186-189, 191, 342

Underholdsbidrag 269, 274, 277, 280 f., 321, 360

V

Valuta 21, 114, 122, 225, 250, 257 f., 292

Varemærkerettigheder, se Immaterialrettigheder

Vedvarende kontrakter i konkurs, se Konkurs

Veksler 115, 117, 161, 175 f., 183

Vermögensverschlechterung 47

Venire contra factum proprium (nemini licet) 327

Vindikation, se også Kreditorskifte

Side 403

Virksomhedsoverdragelse 20, 89 f., 156, 197, 204, 213

 •  Gældsovertagelse 210 f.
 •  Medarbejdernes retstilling, se Ansættelsesforhold
 •  Udestående fordringer 113

Virksomhedspant 34, 60, 82, 109 f., 113, 116, 140

Voldelig tvang 170, 181 f., 191

Voldgift 142, 305, 324, 327, 351, 354

Værdiansættelse af fordringer 113 f.

Værdipapircentralen (VP) 117, 159 f., 162, 169 ff., 190 f., 193, 341

Æ

Ægtefæller

 •  Efterlevendes ret iht. pensionsaftale 90
 •  Legitimationsekstinktion 163
 •  Ret til at overtage lejemål 86

Ægtefælleskifte 155, 289, 304

Å

Ågerrente 277

Side 404