Litteraturfortegnelse

i Obligationsret 3. del (3. udg.)
Gratis adgang

Litteraturfortegnelse

(Hvor der kun er henvist til en del af en bogtitel, er denne del fremhævet med fed skrift)

Almén, Tore: Köp, 4. uppl. ved Rudolf Eklund 1960

Andersen, Mads Bryde: Grundlæggende aftaleret, 4. udg. 2013

Andersen, Mads Bryde og Joseph Lookofsky: Lærebog i obligationsret I, 4. udg. 2015

Andersen, Eigil Lego: Gavebegrebet, 1988

Andersen, Eigil Lego: Gruppesøgsmål, 2007

Andersen, Lars Svenning, Mads Krarup, Lise Lauridsen, Lars Lindencrone Petersen, Morten Ulrich og Bjarke Vejby: Funktionærret, 5. udg. 2016

Andersen, Lars Svenning, Bjarke Vejby og Jeppe Høyer Jørgensen: Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med kommentarer, 5. udg. 2009

Andersen, Lennart Lynge: Aftaleloven med kommentarer, 6. udg. 2014

Andersen, Lennart Lynge: Aftalelovens § 36, 2017

Andersen, Lennart Lynge, Peter Møgelvang-Hansen og Anders Ørgaard: Gældsbrevsloven med kommentarer, 2. udg. 2007

Andersen, Lennart Lynge: Begunstigelse i bankpension, 2008

Andersen, Lennart Lynge og Tanja Jørgensen: Bank og særlige indlån, 2. udg. 2008

Andersen, Lennart Lynge: Lov om kreditaftaler med kommentarer, 3. udg. 2001

Andersen, Lennart Lynge: Kreditaftaleloven 2010 med kommentarer, 2011

Andersen, Lennart Lynge og Palle Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd, 7. udg. 2017

Andersen, Lennart Lynge og Erik Werlauff: Kreditretten, 6. udg. 2014

Andersen, Paul Krüger: Aktieselskabsret, 13. udg. 2017

Andersen, Paul Krüger: Studier i dansk koncernret, 1997

Andersen, Paul Krüger og Nis Jul Clausen: Børsretten, 5. udg. 2014

Arnholm, Carl Jacob: Passivitetsvirkninger, 1932

Arnholm, Carl Jacob: Streiftog i obligasjonsretten, 1939

Arnholm, Carl Jacob: Privatrett I, 1964

Arnholm, Carl Jacob: Almindelig Obligasjonsrett, 2. utg. av Privatrett III, 1973

Augdahl, Per: Kompaniskap, 1967

Augdahl, Per: Den norske obligasjonsretts almindelige del, 5. utg. 1978

Bang-Pedersen, Ulrik Rammeskow: Kreditorerne, 2. udg. 2014

Bang-Pedersen, Ulrik Rammeskow: Slutafregning, 2005

Bang-Pedersen, Ulrik Rammeskow, Lasse Højlund Christensen og Clement Salung Petersen: Den civile retspleje, 4. udg. 2017

Bang-Pedersen, Ulrik Rammeskow, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer Jensen: Konkurs, 2014

Side 365

Bang-Pedersen, Ulrik Rammeskow, Lasse Højlund Christensen, Kim Sommer Jensen, Christian Jul Madsen og Andreas Kærsgaard Mylin: Rekonstruktion, 2011

Bang-Pedersen, Ulrik Rammeskow, Lars Lindencrone Petersen og Thomas Spanggaard: Virksomhedspant, 2008

Benjamin’s Sale of Goods 9th ed. by A.G. Guest (gen. ed.) 2014

Bentzon, Drachmann, A. og Knud Christensen: Lov om forsikringsaftaler I og II, 1952

Berning, Jesper: Finansieringsret, 1977

Birk, Martin, Claus Rohde, Marianne Kjær Stolt: Lejeloven med kommentarer, 2015

Bredholt, Jørgen, Jesper Martens, Jens V. Mathiasen og Allan Philip: Søloven med kommentarer, 4. udg. ved Jesper Martens og Jens V. Mathiasen 2012

Brækhus, Sjur: Konkursrett, 1969

Brækhus, Sjur: Materiell konkurs- og eksekusjonsrett, 1968

Brækhus, Sjur: Omsetning og kreditt 2, Pant og annen realsikkerhet, 3. utg. ved Borgar Høgetveit Berg 2005

Brækhus, Sjur: Omsetning og kreditt 3 og 4, Omsetningskollisjoner I og II, 1998

Bull, Hans Jacob: Skadelidtes krav mot ansvarsassurandøren, 1982

Carstensen, Vagn: Ting og Sager, bd. 1, 1982

Carstensen, Vagn: Ting og Sager, bd. 2, 1984

Carstensen, Vagn og Thomas Rørdam: Pant, 7. udg. 2002

Cheshire, Fifoot and Furmston: Law of Contract, 15th ed. by M.P. Furmston 2007

Christensen, Lasse Højlund: Fremtidige fordringer, 1999

Christensen, Jan Schans: Kapitalselskaber, 5. udg. 2017

Cervin, Ulf: Om passivitet inom civilrätten, 1960

Cervin, Ulf: Passivitetsspörsmålet i senere nordisk praxis och doktrin, 1972

Clausen, Nis Jul og Camilla Hørby Jensen: Sikkerhed i fordringer, 7. udg. 2014

Clausen, Sven: Om negotiable Papirer, 1931

Dotevall, Rolf: Mellanmannens kunskap och huvudmannens bundenhet, 1998

Edlund, Hans Henrik og Niels Grubbe: Boliglejeret, 2. udg. 2015

Edlund, Hans Henrik, Nis Jul Clausen og Anders Ørgaard: Købsretten, 6. udg. 2015

Ekelund, Per: NSAB, 1991

Ekelund; Per: NSAB 2000, 1998

Elmer, Michael og Lise Skovby: Ejendomsretten 1, 4. udg. 1992

Evald, Jens: Retsmisbrug i formueretten, 2001

Eyben, Bo von: Forældelse I, 2003

Eyben, Bo von: Forældelse II, 2005

Eyben, Bo von: Forældelse efter forældelsesloven af 2007, 2012

Eyben, Bo von, Peter Mortensen og Ivan Sørensen: Lærebog i obligationsret II, 3. udg. 2008

Eyben, Bo von og Peter Møgelvang-Hansen: Kreditorforfølgning, 7. udg. 2013

Eyben, W.E. von: Panterettigheder, 7. udg. 1984 [8. udg. ved Henning Skovgaard 1987 er ikke anvendt, da den er noget forkortet i forhold til 7. udg.]

Eyben, W.E. von: Formuerettigheder, 7. udg. 1983

Faber, Louise: Afståelsesret og andre former for lejerskifte, 2006

Side 366

Fabricius, Ulla: Lov om fragtaftaler ved international vejtransport (CMR), 4. udg. 2017

Falkanger, Thor: Leie av skib, 1969

Falkanger, Thor og Bull, Hans Jacob: Sjørett, 8. utg. 2016

Falkanger, Thor og Hans Jacob Bull, dansk udgave ved Lars Rosenberg Overby: Introduktion til søretten, 4. udg. 2013

Falkanger, Aage Thor: God tro, 1999

Flindhardt, Michael: Virksomhedspant, 2014

Gjedde-Nielsen, Michael og Hans Lykke Hansen: ABR 89, 3. udg. 2013

Gomard, Bernhard, Hans Viggo Godsk Pedersen og Anders Ørgaard: Almindelig kontraktsret, 5. udg. 2015

Gomard, Bernhard: Fogedret, 4. udg. under medvirken af Michael Kistrup, Lars Lindencrone Petersen og John Lundum 1997

Gomard, Bernhard: Forholdet mellem erstatningsregler i og uden for kontraktsforhold, 1958

Gomard, Bernhard: Obligationsret, 1 del, 5. udg. ved Torsten Iversen, 2016

Gomard, Bernhard; Obligationsret, 2. del, 4. udg. ved Torsten Iversen, 2011

Gomard, Bernhard: Obligationsret, 3. del, 1. udg. l993

Gomard, Bernhard: Obligationsret, 3 del, 2. udg. ved Torsten Iversen, 2009

Gomard, Bernhard: Obligationsret, 4. del, 2. udg. ved Torsten Iversen, 2017

Gomard, Bernhard og Peer Schaumburg-Müller: Kapitalselskaber og erhvervsdrivende fonde, 8. udg. 2015

Gomard, Bernhard: Skifteret, 2. udg. 1969

Gomard, Bernhard og Michael Kistrup: Civilprocessen, 7. udg. 2013

Gomard, Bernhard, Jens Møller, Oliver Talevski og Peter Thønnings (red.): Retsplejeloven med kommentarer, bind I-III (RPL-kommentar), 9. udg. 2013

Grathe, Asbjørn: Pengeforpligtelser, 1992

Guhl, Theo, Hans Merz und Max Kummer: Das schweizerische Obligationenrecht, 7. Aufl. 1980

Hagstrøm, Viggo: Obligasjonsrett, 2. utg. 2011

Hansen, Jesper Lau: Værdipapirhandelsloven med kommentarer, bind 2, Kommentaren, 13. udg. 2017

Hansen, Søren Friis og Jens Valdemar Krenchel: Dansk selskabsret 3, 3. udg. 2015

Hansen, Torben Kuld og Lars Lindencrone Petersen: Gældssanering i 30 år, 3. udg. 2014

Hasle, Henning og Bent Nebelong: Løsørekøb, 1949

Hasselbalch, Ole: Lærebog i ansættelsesret og personalejura, 5. udg. 2016

Heiberg, Henry, Lars Lindencrone Petersen og Anders Ørgaard: Rekonstruktionsret, 5. udg. 2018

Hellner, Jan, Richard Hager och Annina H. Persson: Speciell avtalsrätt II, Kontraktsrätt, 2. häftet. Allmänna ämnen, 6. uppl. 2016

Hellner, Jan och Jan Ramberg: Speciell Avtalsrätt I, Köprätt, 2. uppl. 1991

Hessler, Henrik: Oberöriga förfaranden med värdepapper, 2. uppl. 1981

Honnold, John O.: Uniform Law for International Sales, 4th ed. by Harry M. Flechtner 2009

Huber, Ulrich: Leistungsstörungen, Band I, Handbuch des Schuldrechts 9/I, 1999

Hult, Phillips: Juridisk debatt, 1952

Hult, Phillips: Lärobok i värdepappersrätt, 6. uppl. 1969

Side 367

Hultmark, Christina: Reklamation vid kontraktsbrott, 1996

Høg, Ulla og Kim Busck-Nielsen: Hvidvaskloven med kommentarer, 2008

Hørlyck, Erik: Entreprise, 7. udg. 2014

Hørlyck, Erik: Interessentskaber og konsortier, 2. udg. 1996

Håstad, Torgny: Den nya köprätten, 6. uppl. 2009

Illum, Knud: Almindelig formueret, 4. udg. 1967

Illum, Knud: Modregning i Konkurs, 1934

Illum, Knud: Tinglysning, 7. udg. ved Lars Buhl, Asbjørn Grathe, Knud Lund og Hans Willumsen 1994

Illum, Knud: Dansk Tingsret, 3. udg. ved Vagn Carstensen, 1976

Ingvarsson, Torbjörn: Condictio indebiti, 2017

Iversen, Bent: Handelsagenten og eneforhandleren, 5. udg. 2013

Iversen, Bent: International handelsret, 7. udg. 2012

Iversen, Bent, Lars Hedegaard Kristensen og Lars Henrik Gam Madsen: Panteret, 5. udg. 2015

Iversen, Torsten: Støtteerklæringer, 1994

Iversen, Torsten: Entrepriseretten, 2016

Iversen, Torsten: Erstatningsberegning i kontraktsforhold, 2000

Jensen, Camilla Hørby: Retsfortabende passivitet, 2006

Jensen, Pia Moltke: Konneksitet, 2007

Jensen, Kim Sommer: Konkursregulering, 2000

Jensen, Kim Sommer: Konkursretten, 2016

Jensen, Torben: Afbetaling, 1970

Jespersen, Halfdan Krag (red.): Byggeritransporter, 1979

Jespersen, Halfdan Krag: Lejeret, 1. bd., 1989

Jespersen, Halfdan Krag: Konkurs og insolvens som misligholdelse, 2. udg. 2000 (optrykt som PR-07-F-1 af Juridisk Trykkeri ved Aarhus Universitet, marts 2000)

Johansson, Svante O.: Stoppningsrätt under godstransport, 2001

Juul, Jakob og Peter Fauerholdt Thommesen: Voldgiftsret, 3. udg. 2017

Jønsson, Henning og Lisbeth Kjærgaard: Dansk forsikringsret, 9. udg. 2012

Jørgensen, Birgitte: Retsvirkninger af omstødelse, 2003

Jørgensen, Stig: Kontraktsret, 2. bd., 1972

Karlgren, Hjalmar: Passivitet, 1965

Karstoft, Susanne: Lov om betalingstjenester og elektroniske penge med kommentarer, 2012

Kistrup, Michael, Peter Møgelvang-Hansen og Lars Lindencrone Petersen: Fogedsager, 5. udg. 2015

Klingsten, Mette: Ansættelsesretlige aspekter af virksomhedsoverdragelse, 2. udg. 2016

Kristensen, Lars Hedegaard: Studier i Erhvervsfinansieringsret, 2003

Kristensen, Lars Hedegaard, Anne-Dorte Bruun Nielsen og Torsten Iversen: Lærebog i dansk og international køberet, 5. udg. 2017

Kristiansen, Jens: Den kollektive arbejdsret, 3. udg. 2014

Kruse, Fr. Vinding: Tinglysning samt nogle Spørgsmaal i vor Realkredit, 1923

Kruse, Fr. Vinding: Tinglysningsloven, 3. udg. 1952

Kruse, Fr. Vinding: Ejendomsretten II, 3. udg. ved W.E. von Eyben, 1951

Side 368

Kruse, Fr. Vinding: Ejendomsretten III, 3. udg. ved W.E. von Eyben 1951

Kruse, A. Vinding: Ejendomskøb, 6. udg. under medvirken af Jens Møller og Peter Otken 1992

Kruse, A. Vinding: Erstatningsretten, 5. udg. under medvirken af Jens Møller 1989

Kruse, A. Vinding: Restitutioner, 1950

Krüger Kai: Pengekrav, 2. utg. 1984

Krüger, Kai: Norsk Kontraktsrett, 1989

Kure, Henrik: Finansieringsret, 2015

Lando, Ole: Udenrigshandelens kontrakter, 4. udg. 1991 [de relevante afsnit er udgået af 5. udg. 2006]

Larenz, Karl: Lehrbuch des Schuldrechts, Band I, Allgemeiner Teil, 14. Auflage, 1987

Larenz, Karl og Claus-Wilhelm Canaris: Lehrbuch des Schuldrechts, Band II, Besonderer Teil, 2. Halbband, 13. Aufl. 1994

Lassen, Jul.: Obligationsretten, Almindelig Del, 3. udg. 1917-20

Lassen, Jul. og Henry Ussing: Obligationsretten Speciel Del I, 1918

Lauridsen, Preben Stuer: Studier i retspolitisk argumentation, 1974

Lilleholt, Kåre: Kontraktsrett og obligasjonsrett, 2017

Lindencrone, se Petersen

Lindskog, Stefan: Betalning, 2014

Lindskog, Stefan: Preskription, 4. uppl. 2017

Lindskog, Stefan: Kvittning, 3. uppl. 2014

Lookofsky, Joseph og Vibe Ulfbeck: Køb – dansk indenlandsk køberet, 4. udg. 2015

Lookofsky, Joseph: Understanding the CISG, 5th ed. 2017

Lookofsky, Joseph og Ketilbjørn Hertz: International privatret på formuerettens område, 5. udg. 2015

Lund, Maria Vea: Passivitet, 2017

Lyngsø, Preben: Forsikringsaftaleloven med kommentarer, 1992

Lyngsø, Preben: Negotiable dokumenter, 1972

Lyngsø, Preben: Checkloven, 1985

Lyngsø, Preben: Gældsbrevloven, 3. udg. 1989

Lyngsø, Preben: Vekselloven, 1985

Madsen, Lars Henrik Gam Madsen: Modregning med uklare krav, 2009

Madsen, Palle Bo: Markedsret 3. Immaterialret, 6. udg. 2017

Martinson, Claes: Kreditsäkerhet i fakturafordringar, 2002

Millung-Christoffersen, Astrid: Virksomhedspant – særligt ud fra et tingsretligt perspektiv, 2016

Mortensen, Peter: Digitale panterettigheder, 2007

Mortensen, Peter: Digital tinglysning, 4. udg. 2007

Mortensen, Peter: Indledning til tingsretten, 2003

Mortensen, Peter: Virksomhedspant og fordringspant, 2014

Munch, Mogens: Konkursloven med kommentarer, 7. udg. 1993

Munch-Petersen, H.: Løftet og dets Causa, 1896

Munck, Noe og Lars Hedegaard Kristensen: Selskabsformerne, 7. udg. 2014

Munukka, Jori och Erik Rosqvist: Skuldebrevsrätten – en introduktion, 2016

Münther, Jesper: Fogedret, 2016

Möller, Mikael: Konkurs och kontrakt, 1988

Side 369

Møller, Jens og Michael S. Wiisbye: Erstatningsansvarsloven med kommentarer, 6. udg. 2002

Olsen, Kirsten Weber, Karen Ryder og Anne Cathrine Tjellesen: Ferieloven med kommentarer, 2. udg. 2008

Oswald, Brian Nygaard: Forældelse i praksis, 2008!

Pedersen, Axel H.: Indledning til Advokatgerningen II, 1962

Pedersen, Axel H.: Entreprenørtransporter, 1959

Pedersen, Hans Viggo Godsk: Ejerpantebreve & Skadesløsbreve, 1990

Pedersen, Hans Viggo Godsk: Kaution, 11. udg. 2016

Pedersen, Hans Viggo Godsk og Anders Ørgaard: Checkloven med kommentarer med vekselretligt perspektiv, 1999

Pedersen, Per Vestergaard: Transportret, 2008

Petersen, Lars Lindencrone: Renteloven med kommentarer, 5. udg. 2017

Petersen, Lars Lindencrone og Erik Werlauff: Dansk retspleje, 7. udg. 2017

Petersen, Lars Lindencrone og Anders Ørgaard: Konkursloven med kommentarer, 14. udg. 2018

Ramberg, Jan och Johnny Herre: Internationella köplagen (CISG), 4. uppl. 2016

Rasting, Carl: Retssammenlignende Studier over Entreprenørens Omsætningsbeskyttelse, 1932

Ravnkilde, Jens: Betalingskorrektioner, 2001

Ravnkilde, Jens: Passivitet, 2. udg. 2013

Rodhe Knut: Handbok i obligationsrätt, 1956

Rodhe, Knut: Handbok i sakrätt, 1985

Rodhe, Knut: Lärobok i obligationsrätt, 6. uppl. 1986

Rohde, Claus: Intertemporal kontraktsret, 2009

Rohde, Claus: Digital tinglysning, 2. udg. 2017

Røed, Anne Cathrine: Foreldelse av fordringer, 3. utg. 2010

Schaumburg-Müller, Peer, Bo Lauritzen og Snorre Andreas Kehler: Lov om Lønmodtagernes Garantifond med kommentarer, 4. udg. 2017

Svenné Schmidt, Torben: International formueret, 2. udg. 2000

Schovsbo, Jens, Morten Rosenmeier og Clement Salung Petersen: Immaterialret, 5. udg. 2018

Selvig, Erling: Fra kjøpsrettens og transportrettens grenseland, 1975

Siesby, Erik: Lærebog i international privatret, almindelig del og formueret, 2. udg. 1989

Sigeman, Tore: Lönefordran, 1967

Sindballe, Kristian: Judicielle Afgørelsers Retskraft, 1918

Skovgaard, Henning: Offentlige myndigheders erstatningsansvar, 1983

Sæbø, Rune: Motregning, 2003

Sørensen, Ivan: Forsikringsret, 6. udg. 2015

Sørensen, Ivan: Forsikringsaftaleloven med kommentarer, 2000

Tamasauskas, Andreas: Erhvervslivets lånoptagelse, 2006

Terré, François, Philippe Simler et Yves Lequette: Droit civil. Les obligations, 9e édition 2005

Theilgaard, Søren: Checkret, 1998

Side 370

Theilgaard, Søren, Aqbal Amiri og Theis Jacobsen: Købeloven – med kommentarer, 4. udg. 2017

Thomsen, Hans Helge Beck: Det private pantebrev, 2007

Thomsen, Hans Helge Beck og Claus Rohde: Kaution og tredjemandspant samt andre solidariske skyldforhold, 4. udg. 2017

Thomsen, Hans Helge Beck og Claus Rohde: Kreditaftaler og ejendomsforbehold, 2. udg. 2017

Thomsen, Hans Helge Beck: Mangler ved pantebreve, 1996

Thomsen, V.C.: Fordringsrettigheders Forældelse, 1885

Tiberg, Hugo och Dan Lennhammer: Skuldebrev, växel och check, 7. uppl.1995

Trzaskowski, Jan (red.): Internetretten, 3. udg. 2017

Treitel, G.H.: Remedies for breach of contract, 1988

Tørum, Amund Bjøranger: Direktekrav, 2006

Ulfbeck, Vibe: Kontrakters relativitet, 2000

Ussing, Henry: Aftaler, 3. udg. 1950

Ussing, Henry: Bristende Forudsætninger, 1918

Ussing, Henry: Enkelte Kontrakter, 2. udg. 1946

Ussing, Henry: Kaution, 1928

Ussing, Henry: Køb, 4. udg. 1967

Ussing, Henry: Obligationsretten, Almindelig del, 4. udg. ved A. Vinding Kruse, 2. optryk 1967

Ussing, Henry og C.C. Dybdal: Gældsbrevslovene, 2. udg. 1940

Vinding Kruse, se Kruse

Walin, Gösta och Johnny Herre: Lagen om skuldebrev m.m., 3. upp. 2011

Welamson, Lars och Michael Mellqvist: Konkurs, 12. uppl. 2017

Werlauff, Erik: Selskabsret, 10. udg. 2016

Werlauff, Erik: Obligationsretten – en introduktion (3. udg. af Skyldforhold), 2017

Werlauff, Erik, Dan Moalem og David Moalem: Værdipapirhandelsloven med kommentarer, 2006

White, James J. and Robert S. Summers: Uniform Commercial Code, 6th ed. 2010

Willumsen, Hans: Betinget overdragelse af fast ejendom, 1987

Willumsen, Hans: Tinglysningsloven med kommentarer, 1997

Windscheid, Bernhard: Lehrbuch des Pandektenrechts, 2. Band, 9. Aufl. von Theodor Kipp, 1906

Zweigert, Konrad und Hein Kötz: Einführung in die Rechtsvergleichung, 3. Aufl. 1996

Ørgaard, Anders: Konkursret, 12. udg. 2018

Side 371

Litteratur uden forfatterangivelse

1. del 2. del 4. delBernhard Gomard: Obligationsret 1. del, 5. udg. ved Torsten Iversen, 2016 Bernhard Gomard: Obligationsret 2. del, 4. udg. ved Torsten Iversen, 2011 Bernhard Gomard: Obligationsret 4. del, 2. udg. ved Torsten Iversen, 2017
BogudgavenKommentarer til danske højesteretsdomme 1950-1962 ved J.L. Frost, Aa. Lorenzen, J. Trolle, Th. Gjerulff og P. Spleth, 1964
Festskrift til Det danske Selskab for BoligretErik Christiansen, Tove Flygare, Lars Helms og Anne-Marie Thalund, Festskrift, Dansk Selskab for Boligret, Vedligeholdelse og forbedring, 1996
Festskrift til Kristen AndersenHenning Jakhelln, Birger Stuevold Lassen, Peter Lødrup og Knud S. Selmer: Rett og Humanisme, Festskrift til Kristen Andersen, 1977
Festskrift till HeumanJan Kleineman, Peter Westberg og Stephan Carlsson (red.): Festskrift till Lars Heuman, 2008
Festskrift till KarlgrenNils Beckman (red.): Teori och praxis, Skrifter tillägnade Hjalmar Karlgren, 1964
Festskrift til Gorm Toftegaard NielsenAnnette Møller-Sørensen og Anette Storgaard (red.): Jurist uden omsvøb, Festskrift til Gorm Toftegaard Nielsen, 2007
Festskrift till Knut RodheKurt Grönfors, Jan Hellner, P.G. Persson (red.): Festskrift till Knut Rodhe, Studier i krediträtt och associationsrätt, 1976
Festskrift til UssingO.A. Borum og Knud Illum: Festskrift til Henry Ussing, 1951
Festskrift til WerlauffNiels Fenger, Mads Bryde Andersen, Lars Bo Langsted og Lars Lindencrone Petersen (red.): Festskrift til Erik Werlauff, 2012
Gutachten und Vorschläge zur Überarbeitung des SchuldrechtsDer Bundesminister für Justiz (Hrsg.): Gutachten und Vorschläge zur Überarbeitung des Schuldrechts, Band I-III, 1981
Hyldestskrift til Jørgen NørgaardTorsten Iversen, Lars Hedegaard Kristensen og Erik Werlauff (red.): Hyldestskrift til Jørgen Nørgaard, 2003
Højesteret 1661-1986Torben Jensen, W.E. von Eyben og Mogens Koktvedgaard (red.): Højesteret 1661-1986, 1986
Lov, dom og bok (Festskrift til Sjur Brækhus)Thor Falkanger (red.): Lov, dom og bok, Festskrift til Sjur Brækhus, 1988
Mindeværdige retssagerPeter Garde, Mogens Koktvedgaard og Oluf Engell (red.): Mindeværdige retssager, 2002
Staudingers KommentarJ. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Buch 2, §§ 812-822, Neubearbeitung von Stephan Lorenz, 2007

Betænkninger mv.

Beretning om pantebrevsformularer Beretning om pantebrevsformularer, afgivet af et udvalg nedsat af Justitsministeriet, 1972

Udkast til Lov om Gældsordning Udkast til Lov om Gældsordning, 1941

Udkast til Lov om Borteblevne Udkast til Lov om Borteblevne, 1945

606/1971 Betænkning om tvangsakkord og konkurs mv.

634/1971 Betænkning om udlæg og udpantning

800/1977 Betænkning om tvangsauktion over fast ejendom

924/1981 Sølovsudvalgets 1. betænkning angående erhververens og den tidligere partreders hæftelse mv.

957/1982 Betænkning om gældssanering

983/1983 Betænkning om betalingsstandsning mv.

1107/1987 Betænkning om arrest og forbud

1151/1988 Betænkning om handelsagenter og handelsrejsende

1197/1990 Betænkning om revision af ophavsretslovgivningen

1207/1990 Ferielovudvalget, betænkning

1239/1992 Betænkning om lønindeholdelse for private krav

1246/1993 Betænkning fra udvalget til revision af »Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed af 1972 (AB 72)« indeholdende AB 92

1339/1997 Betænkning om frist- og forældelsesregler på skatte- og afgiftsområdet

1459/2005 Betænkning om virksomhedspant

1471/2006 Betænkning om digital tinglysning

1498/2008 Betænkning om modernisering af selskabsretten

1512/2009 Betænkning om rekonstruktion mv.

1555/2015 Betænkning om ansattes retsstilling under insolvensbehandling

Side 373