Free access

Cirkulærer m.v.

(Det er i visse tilfælde vanskeligt at konstatere med sikkerhed, om et cirkulære fortsat er gældende, navnlig fsva. ældre cirkulærer. 
Det anbefales derfor altid at sammenligne med seneste udgave af Juridisk Vejledning. 
De ældre cirkulærer kan dog fortsat have fortolkningsværdi)

SD-Cir. 1974-393 af 2. oktober 1972 om gæstearbejderes hjemrejseudgifter

Cirkulære nr. 177 af 25. august 1977 om ejerlejligheder og om boligfællesskaber

SD-Cir. 1977-512 af 10. februar 1977 om huslejegodtgørelse til udstationerede værnepligtige

SD-Cir. 1977-530 af 29. juni 1977 om beskatning af hovedaktionærers pristalsregulerede tilgodehavender

Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelsen af aktiver og passiver i dødsboer m.v. og ved gaveafgiftsberegning som ændret ved cirkulære nr. 185 af 17. november 2015 om værdiansættelse af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning

Cirkulære nr. 16 af 7. februar 1983 om lån til betaling af ejendomsskatter (Til samtlige amtsråd og kommunalbestyrelser)

Cirkulære nr. 227 af 18. december 1987 om skibsværftsaftalen

Cirkulære nr. 237 af 30. december 1987 om ændring af forskellige skattelove (skatteflugt)

Cirkulære nr. 135 af 4. november 1988 om opkrævning af indkomst- og formueskat efter kildeskatteloven (pkt. 130-134 er ophævet ved cirkulære nr. 51 af 16. juni 1995)

Cirkulære nr. 136 af 7. november 1988 om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (Selskabsskatteloven)

Cirkulære nr. 144 af 30. november 1988 om beskatning af sømænd m.v.

Cirkulære nr. 68 af 20. maj 1992. om visse skattemæssige forhold ved konkurs og underskudsbegrænsning ved akkord m.v.

Cirkulære nr. 129 af 4. juli 1994 om personskatteloven (ændret ved cirkulære nr. 14 af 15. januar 1987)

Cirkulære nr. 166 af 12. september 1994 om ejendomsavancebeskatningsloven (Ophævet ved cirkulære nr. 73 af 22. maj 2000)

Cirkulære nr. 240 af 28. december 1994 om udgifter til plantning af træer bestemt til erhvervsmæssig anvendelse som juletræer eller pyntegrønt, samt frugttræer og frugtbuske (TSS-Cir. 1994-20)

Cirkulære nr. 97 af 26. juni 1995 om beskatning af goodwill m.v.

Cirkulære nr. 181 af 1. december 1995 om ophævelse af lov om særlig indkomstskat m.v. (som ændret ved cirkulære nr. 156 af 25. december 1997)

Cirkulære nr. 26 af 5. februar 1996 om handel med underskudsselskaber, gældseftergivelse og renter ved gældseftergivelse, pkt. 2 og 3 (Punkt. 5, 5.1 og 5.2 ophævet)

Side 2559

Cirkulære nr. 72 af 17. april 1996 om ligningsloven (optrykt nedenfor)

Cirkulære nr. 233 af 19. december 1996 om afgrænsning af »tomme« selskaber og underskudsbegrænsning ved skattefri fusion m.v.

Cirkulære nr. 46 af 22. april 1997 om lov nr. 239 af 2. april 1997 om ændring af ligningsloven (Skattefritagelse af beløb, som afholdes af det offentlige eller Oliebranchens Miljøpulje til oprensning af forurenede ejendomme)

Cirkulære nr. 82 af 29. maj 1997 om international beskatning (lov nr. 312 af 17. maj 1995 og lov nr. 487 af 12. juni 1996)

Cirkulære nr. 95 af 29. juni 1997 om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven) og lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding (Selvangivelsesfrister og skattebetaling ved opløsning, acontoskatteordningen m.v. og ’gamle’ selskabers overgang til acontoskatteordningen)

Cirkulære nr. 82 af 27. maj 1998 om ændring af ligningsloven (Ophævelse af fradragsretten for udgifter til bestikkelse)

Cirkulære nr. 84 af 15. juni 1998 om transfer pricing regler (lov nr. 131 af 25. februar 1999) (Pkt. 1-7 ophævet fra og med indkomståret 1999, jf. cirkulære nr. 38 af 15. april 1998)

Cirkulære nr. 99 af 28. juni 1999 om skattefrihed for arbejdsgiverbetalte ydelser til alkoholafvænning

Cirkulære nr. 128 af 16. august 1999 om ændring af ligningsloven, kildeskatteloven, selskabsskatteloven, skattekontrolloven og lov om en arbejdsmarkedsfond (Investeringsforeninger og fremrykket afregning af kildeskat og arbejdsmarkedsbidrag)

Cirkulære nr. 135 af 2. september 1999 om lov nr. 1026 om ændring af forskellige skattelove

Cirkulære nr. 199 af 16. december 1999 om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove ved lov nr. 166 af 24. marts 1999

Cirkulære nr. 14 af 27. januar 2000 om ændring af boafgiftsloven og ligningsloven (Erstatning m.v. for overgreb under Anden Verdenskrig, forhøjelse af bundfradraget for ydelser fra sociale fonde og skattefritagelse for støjbegrænsningstilskud)

Cirkulære nr. 39 af 21. marts 2000 om lov nr. 386 af 2. juni 1999 om ændring af ligningsloven, afskrivningsloven, personskatteloven og boafgiftsloven

Cirkulære nr. 44 af 28. marts 2000 om vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill (TSS-Cir 2000-10)

Cirkulære nr. 45 af 28. marts 2000 om værdiansættelse af aktier og anparter (TSS-Cir 2000-09)

Cirkulære nr. 74 af 30. maj 2000 om aktiekøberetter til medarbejdere m.v.

Cirkulære nr. 77 af 30. marts 2000 om lov om ændring af ligningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven (Skattefrihed for uddannelsesydelser betalt af arbejdsgivere m.v., ændret beskatning af fratrædelsesgodtgørelser og jubilæumsgratialer, ændrede satser og regler for skattefri rejsegodtgørelser samt skattefritagelse for sparet hjemmeforbrug til kost i forbindelse med tjenesterejser m.v.)

Cirkulære nr. 17 af 1. marts 2002 om ændring af cirkulære om ligningsloven

Cirkulære nr. 9185 af 23. april 2013 om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2012 er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål (Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Meddelelser fra skattemyndighederne

TfS 1992.256 TSS om dagplejevederlag fra og med 1992

Side 2560

TfS 1992.1013 TSS om indeholdelse af udbytteskat

TfS 1993.289 TSS om fradrag for dagplejemødre

TfS 1993.397 TSS om kørselsgodtgørelse – lærlinge og EFG-elever – tekniske skoler

TfS 1993.489 TSS om nødhjælpschauffører

TfS 1994.642 TSS om muligheden for at foretage fradrag for arbejdstøj

TfS 1994.314 TSS godtgørelse i f.m. systemeksport

TfS 1995.342 TSS om godtgørelse til eksportmedarbejdere

TfS 1995.611 TSS om garantiprovision, låneomlægning og fradrag

TfS 1996.4 TSS om praksisændring vedr. hovedaktionærselskaber, maskeret udlodning, gaver og løbende ydelser

TfS 1996.239 TSS om fri telefon

TfS 1996.405 TSS om personer på orlovsydelser, skattefri kørselsgodtgørelse, befordringsfradrag, kursusudgifter m.v.

TfS 1996.487 TSS om personalegoder, fri firmabil, beskatningsgrundlag og ekstraudstyr

TfS 1996.488 TSS om personalegoder, fri firmabil, egenbetaling, benzin

TfS 1996.620 TSS om fratrædelsesgodtgørelse, ekspatriates og § 48 E-beskatning

TfS 1997.352 TSS om landbrug, fri bevægelig, egenbetaling og benzin

TfS 1997.480 TSS om arbejdsudleje og skattefri rejsegodtgørelse

TfS 1997.738 TSS om fri firmabil, beskatningsgrundlag, personalegode og nyvognspris

TfS 1997.820 TSS om privat andel af telefonudgifter – praksisændringer

TfS 1998.66 TSS om fratrædelsesgodtgørelse

TfS 1998.112 TSS om følgeforslag til den nye kursgevinstlov

TfS 1998.345 TSS om støtte til elevers praktikophold i udlandet

TfS 1998.382 TSS om beskatning af au pairs lommepenge samt fri kost og logi

TfS 1998.464 TSS om befordringsfradrag mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads

TfS 1998.581 TSS om gældens værdi ved anskaffelse og indfrielse – låneomkostninger

TfS 1998.623 TSS om regulering af beløbsgrænser for 1999

TfS 1999.97 TSS om reglerne i ligningslovens § 9, stk. 5 – rejsebegrebet – 3/6 måneders-reglen

TfS 1999.720 TSS og TfS 2000.131 TSS om regulering af beløbsgrænser for 2000

TfS 1999.789 TSS om endagsrejser – skattefri godtgørelse

TfS 2000.466 TSS om pc-ordninger

TfS 2000.483 TSS om danske datterselskaber og ligningslovens § 5 G

TfS 2000.580 TSS om rækkevidden af ligningslovens § 5 G, stk. 1 – danske datterselskaber

TfS 2000.735 TSS om fuld skattepligt efter kildeskattelovens § 1, stk.1, nr. 4 – skattelempelse

TfS 2000.813 TSS om den skattemæssige behandling af udgifter for kurser afholdt i udlandet

TfS 2000.863 TSS om fri kost til off shore-ansatte på boreplatforme og produktionsplatforme – Beskatning af værdien af sparet hjemmeforbrug til kost – arbejdssteder, der flytter sig i takt med arbejdets udførelse – stationære

TfS 2000.867 TSS

TfS 2000.931 TSS om fælles skatteregnskab – anpartsvirksomheder – selskaber

TfS 2001.1 TSS – TfS 2001.65 TSS om skattelempelse for udsendte offentligt ansatte

SKM 2001.188 TSS – TfS 2001.442 TSS om udlændinge med sæsonarbejde i Danmark

SKM 2001.194 TSS – TfS 2001.460 TSS om grænsegængere efter KSL §§ 5 A-D og LL § 33 A

Side 2561"http://www.skat.dk/skat.aspx?oid=110137&vid=0&lang=da" \o "Tryk her for at se dokumentet"

SKM 2002.438 TSS – TfS 2002.838 TSS om fradrag for rejseudgifter til kost ved udlejning af sædvanlig bopæl i Danmark under udstationering i udlandet

SKM 2003.77 TSS – TfS 2003.244 TSS om fratrædelsesgodtgørelse

SKM 2003.294 TSS – TfS 2003.572 TSS om fiskeres fradrag efter rejsereglerne"http://www.skat.dk/skat.aspx?oid=167109&vid=0&lang=da" \o "Tryk her for at se dokumentet"

SKM 2004.15 TSS – TfS 2004.115 TSS om lønindkomst i udlandet og 42-dages reglen

SKM 2004.362 TSS – TfS 2004.700 TSS om skattefri rejsegodtgørelse og fradrag for kost og logi

SKM 2005.443 TSS – TfS 2005.907 TSS om transfer pricing-

SKM 2007.858 SKAT – TfS 2007.1119 SKAT om ophævelse af TSS-cirkulærer og SD-cirkulærer

SKM 2008.354 SKAT – TfS 2008.572 SKAT om ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, hvor der er fratrukket mos ved anskaffelsen

SKM 2008.525 SKAT – TfS 2008.914 SKAT om omvendt lodret skattepligtig fusion – dispensation efter ligningslovens § 16 B, stk. 2

SKM 2008.853 SKAT – TfS 2008.1420 SKAT om SKATs præcisering af regelsættet i ligningslovens § 9 A om fradrag for rejseudgifter til kost og logi i relation til to centrale problemstillinger

SKM 2009.177 SKAT- TfS 2009.430 SKAT om ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton med ikke over 4 ton – styresignal

SKM 2009.284 SKAT – TfS 2009.544 SKAT om beskatning af fribolig, løbende ydelser, genoptagelse af skatteansættelser på grund af afgørelse fra Højesteret om beskatning af fribolig – styresignal

SKM 2010.162 SKAT – TfS 2010.332 SKAT om kantinemåltider med arbejdsgivertilskud – personalegoder – vejledende værdier – styresignal

SKM 2012.474 SKAT – TfS 2012.617 SKAT om afskaffelse af Skatteministeriets skematisk satser for værdiansættelse af fri helårsbolig

SKM 2012.717 SKAT – TfS 2013.26 SKAT om værdiansættelse for 2013 af visse personalegoder

SKM 2013.476 SKAT – TfS 2013.404 SKAT om genoptagelse af skatteansættelser som følge af Landsskatterettens kendelse af 14. marts 2013 (SKM 2013.296 LSR) – fradrag for udgifter i forbindelse med erhvervelse af lønindkomst, der er objektivt skattefritaget – styresignal

SKM 2015.96 SKAT- TfS 2015.149 SKAT om styresignal i forbindelse med ophævelse af formueskattekursen

SKM 2015.505 SKAT – TfS 2015.552 SKAT om styresignal om genoptagelse af genbeskatning af udenlandske filialer efter den dagældende ligningslovens § 33 D, stk. 5, og genbeskatning efter § 15, stk. 9, i lov nr. 426 af 6. juni 2005 under henvisning til den tidligere ligningslovens § 33 D, stk. 5

SKM 2016.98 SKAT – TfS 2016.167 SKAT om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde – styresignal

SKM 2016.537 SKAT – TfS 2016.609 SKAT om arbejdsgiverbetalt parkering og skattefri befordringsgodtgørelse med Skatterådets satser – styresignal"http://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2236656&vid=0&lang=da" \o "Tryk her for at se dokumentet"

SKM 2017.11 SKAT – TfS 2017.76 SKAT om genoptagelse som følge af praksis ændring vedrørende afskrivning på erhvervsmæssigt benyttede bygninger vurderet som beboelsesejendomme – ligningslovens § 15 J, stk. 1

SKM 2017.402 SKAT – TfS 2017.469 SKAT om rentetilskrivninger til aktionærlån

Side 2562

Skrivelser

Skrivelse nr. 9806 af 13. december 2005 om skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter, gældende fra 1. januar 2006

Skrivelse nr. 9807 af 19. december 2005 om værdiansættelse for 2006 af visse personalegoder

Skrivelse nr. 9014 af 10. januar 2007 om genbeskatning af underskud skyggesambeskatning likvidation af datterselskab

Skrivelse nr. 9431 af 15. april 2008 om ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, hvor der er fratrukket moms ved anskaffelsen

Skrivelse nr. 9140 af 25. april 2008 om fri bil – delebil – beskatningsgrundlag – SKM 2007.930 LSR – ikke ændring af praksis i SKAT

Skrivelse nr. 9393 af 29. april 2008 om omvendt lodret skattepligtig fusion – dispensation efter ligningslovens § 16 B, stk. 2

Skrivelse nr. 9361 af 13. juni 2008 om fartøjskvoteandele – FKA – oprydningsrunde – bytte – årlige fangstmængder

Skrivelse nr. 9734 af 23. september 2008 om beskatning af julegaver fra arbejdsgiveren

Skrivelse nr. 9726 af 28. oktober 2008 om SKATs præcisering af regelsættet i ligningslovens § 9 A om fradrag for rejseudgifter til kost og logi i relation til to centrale problemstillinger

Skrivelse nr. 9724 af 5. november 2008 om ændring af SKM 2005.165 TSS om hvornår aktieordninger skal medregnes i lønsumsafgiftsgrundlaget – praksisændring – genoptagelse

Skrivelse nr. 9135 af 5. marts 2009 om skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter, gældende fra og med 1. januar 2009

Skrivelse nr. 9122 af 13. marts 2009 om ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton men ikke over 4 ton – styresignal

Skrivelse nr. 9355 af 23. juni 2009 om kommentar til SKM 2007.340 SR og SKM 2007.341 SR – fradrag for rejseudgifter – styresignal

Skrivelse nr. 9248 af 12. maj 2010 med orientering om vedtagelse af lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Til samtlige kommuner m.fl.)

Skrivelse nr. 11049 af 21. april 2015 om fastlæggelse af praksis vedrørende muligheden for at succedere i ikke fratrukne, faktisk afholdte istandsættelsesudgifter til en fredet bygning. De afholdte udgifter anses som et aktiv omfattet af successionen – styresignal

Skrivelse nr. 11058 af 20. maj 2015 om genoptagelse af ansættelser som fælge af forkert beregnet beskæftigelsesfradrag for 2004-2012 – styresignal

Skrivelse nr. 11168 af 10. juli 2015 om styresignal om genoptagelse af genbeskatning af udenlandske filialer efter den dagældende ligningslovens § 33 D, stk. 5, og genbeskatning efter § 15, stk. 9, i lov nr. 426 af 6. juni 2005 under henvisning til den tidligere ligningslovens § 33 D, stk. 5

Skrivelse nr. 9317 af 24. februar 2015 om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde – styresignal

Skrivelse nr. 9596 af 1. juni 2016 om ændring af praksis – tilladelse til tilbagefordeling af børne- og ægtefællebidrag mv. – styresignal

Skrivelse nr. 10178 af 16. november 2016 om arbejdsgiverbetalt parkering og skattefri befordringsgodtgørelse med Skatterådets satser – styresignal

Side 2563

Skrivelse nr. 9056 af 5. januar 2017 om genoptagelse om følge af praksisændring vedrørende afskrivning på erhvervsmæssigt benyttede bygninger vurderet som beboelsesejendomme – ligningslovens § 15 J, stk. 1 – styresignal

Side 2564

Ligningsloven Bind III (2. udg.)

med kommentarer (§§ 16 A-34)