Free access

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 629 af 14. december 1984 om binding af afsætningsbeløb i Grundejernes Investeringsfond og om gebyr ved inddrivelse af disse (Ændret ved bekendtgørelse nr. 767 af 15. september 1992 og ophævet ved bekendtgørelse nr. 136 af 14. marts 1996) (Historisk)

Bekendtgørelse nr. 712 af 17. november 1987 om ydelser til lægdommere og vidner m.v. (Ændret ved bekendtgørelse nr. 613 af 7. juli 1997, bekendtgørelse nr. 1180 af 15. december 2000 og bekendtgørelse nr. 1503 af 14. december 2006)

Bekendtgørelse nr. 267 af 30. april 1991 om repatrieringshjælp

Bekendtgørelse nr. 481 af 25. juni 1991 om ikrafttræden af lov om ændring af ligningsloven (Forskning og udvikling)

Bekendtgørelse nr. 563 af 5. juli 1993 om ikrafttræden af lov om ændring af lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven) og lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven) (Fradrag til fiskere)

Bekendtgørelse nr. 869 af 17. oktober 1994 om ikrafttræden af lov om ændring af ligningsloven

Bekendtgørelse nr. 246 af 18. april 1995 om ikrafttræden af lov om ændring af ligningsloven (Forskning)

Bekendtgørelse nr. 550 af 30. juni 1995 om ikrafttræden af lov om ændring af lov om VækstFonden og ligningsloven

Bekendtgørelse nr. 558 af 3. juli 1995 om forhåndsgodkendelse af internationale forskningsprojekter

Bekendtgørelse nr. 735 af 8. september 1995 om ikrafttræden af lov om ændring af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk jordbrug m.v.

Bekendtgørelse nr. 1131 af 19. december 1995 om ikrafttræden af lov om statstilskud til omstilling af elopvarmede bygninger

Bekendtgørelse nr. 334 af 30. april 1996 om ikrafttræden af lov om værdipapirhandel m.v.

Bekendtgørelse nr. 657 af 4. juli 1996 om ikrafttræden af lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og virksomhedsskatteloven (Vindmøller)

Bekendtgørelse nr. 658 af 4. juli 1996 om ikrafttræden af § 1, nr. 1, i lov om ændring af forskellige skattelove (Beskatning af investeringsforeninger og deres medlemmer, afgrænsning af »tomme« selskaber, underskudsbegrænsning ved skattefri fusion m.v.)

Bekendtgørelse nr. 662 af 14. august 1997 om statshusmandsbrug m.m. og jordrente (Ophævet ved bekendtgørelse nr. 1176 af 22. september 2016 om ophævelse af visse bekendtgørelser vedrørende låne- og garantiordninger på jordbrugs- og fiskeriområdet, dog således at bekendtgørelsen stadig finder anvendelse for den udestående fordringsmasse omfattet af bekendtgørelsens § 1, stk. 1 og 2)

Bekendtgørelse nr. 723 af 9. oktober 1998 om ikrafttræden af lov om en garantifond for indskydere og investorer

Side 2555

Bekendtgørelse nr. 865 af 7. december 1998 om fradrag for udgifter til benyttelse af Storebæltsforbindelsen for indkomstårene 1998-2002

Bekendtgørelse nr. 291 af 11. maj 1999 om ikrafttræden af §§ 1 og 3 i lov om ændring af lov om VækstFonden, lov om statsgaranti til udviklingsvirksomhed og lov om påligning af indkomstskat til staten (ligningsloven)

Bekendtgørelse nr. 173 af 13. marts 2000 om rejse- og befordringsgodtgørelse

Bekendtgørelse nr. 671 af 11. juli 2000 om ikrafttræden af love om ændring af lov om VækstFonden og lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven)

Bekendtgørelse nr. 140 af 1. marts 2001 om ikrafttræden af lov om ændring af lov om VækstFonden og ligningsloven

Bekendtgørelse nr. 298 af 30. april 2001 om angivelse og indbetaling af afgift efter ligningslovens § 28 A, stk. 3, jf. § 28 B, stk. 1. (Aktieaflønningsordningen)

Bekendtgørelse nr. 1288 af 13. december 2005 om fastsættelse af satser for fradrag til eksportmedarbejdere.

Bekendtgørelse nr. 1290 af 13. december 2005 om Skatterådets satser for 2006 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads, og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring

Bekendtgørelse nr. 1292 af 13. december 2005 om værdiansættelse af fri kost og logi gældende for 2006

Bekendtgørelse nr. 1444 af 20. december 2005 om afgiftssatsen for afgiftsåret 2006 – rentefordel ved penge- og realkreditinstitutters hensættelser (Afgiftsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 593 af 12. juni 2006 om krav til det skattemæssige årsregnskab mv. for større virksomheder (Mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder) (Ændret ved bekendtgørelse nr. 993 af 26. august 2015)

Bekendtgørelse nr. 1271 af 21. november 2006 om Skatterådets satser for 2007 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads, og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring

Bekendtgørelse nr. 1330 af 21. november 2006 om værdiansættelse af fri kost og logi gældende for 2007

Bekendtgørelse nr. 1335 af 20. november 2007 af Skatterådets satser for 2008 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring

Bekendtgørelse nr. 1357 af 20. november 2007 om værdiansættelse af fri kost og logi gældende for 2008

Bekendtgørelse nr. 185 af 7. marts 2008 om nedlæggelse af Garantifonden for Skibsbygning m.v.

Bekendtgørelse nr. 1152 af 18. november 2008 om værdiansættelse fri kost og logi gældende for 2009

Bekendtgørelse nr. 1428 af 18. november 2008 om Skatterådets satser for 2009 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring

Bekendtgørelse nr. 1088 af 10. november 2009 om Skatterådets satser for 2010 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring

Bekendtgørelse nr. 1487 af 10. november 2009 om værdiansættelse af fri kost og logi gældende for 2010

Bekendtgørelse nr. 1200 af 20. oktober 2010 om ikrafttræden af §§ 1-14 og §§ 16-22 i lov om Naviair

Side 2556

Bekendtgørelse nr. 1278 af 16. november 2010 om værdiansættelse af fri kost og logi gældende for 2011

Bekendtgørelse nr. 1321 af 16. november 2010 om Skatterådets satser for 2011 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring

Bekendtgørelse nr. 1664 af 21. december 2010 om en referencerente

Bekendtgørelse nr. 669 af 20. juni 2011 om ikrafttræden af lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel stabilitet og ligningsloven (Indførelse af »medgiftsordning« for nødlidende pengeinstitutter)

Bekendtgørelse nr. 1179 af 13. december 2011 om værdiansættelse af fri kost og logi

Bekendtgørelse nr. 1194 af 13. december 2011 om Skatterådets satser for 2012 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring

Bekendtgørelse nr. 240 af 15. marts 2012 om forsøgsordning med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet

Bekendtgørelse nr. 287 af 28. marts 2012 om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og ligningsloven

Bekendtgørelse nr. 1044 af 8. november 2012 om visse ligningslovsregler m.v.

Bekendtgørelse nr. 1080 af 8. november 2012 om ikrafttræden af § 2, nr. 6, og § 4, nr. 1-3, i lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Bekendtgørelse nr. 1076 af 20. november 2012 om værdiansættelse af fri kost og logi

Bekendtgørelse nr. 1081 af 20. november 2012 om Skatterådets satser for 2013 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring

Bekendtgørelse nr. 841 af 28. juni 2013 om BoligJobordning med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet eller i en fritidsbolig (Ændret ved bekendtgørelse nr. 1030 af 1. september 2015)

Bekendtgørelse nr. 1003 af 9. august 2013 om oplysnings- og dokumentationspligt for investeringsinstitutter med minimumsbeskatning

Bekendtgørelse nr. 1286 af 12. november 2013 om værdiansættelse af fri kost og logi

Bekendtgørelse nr. 1300 af 12. november 2013 om Skatterådets satser for 2014 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring

Bekendtgørelse nr. 282 af 26. marts 2014 om godkendelse mv. efter ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3 af almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, institutioner og religiøse samfund mv. her i landet eller i et andet EU/EØS-land (Ændret ved bekendtgørelse nr. 1634 af 15. december 2016)

Bekendtgørelse nr. 1247 af 11. november 2014 om Skatterådets satser for 2015 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring

Bekendtgørelse nr. 1248 af 11. november 2014 om værdiansættelse af fri kost og logi gældende for 2015

Bekendtgørelse nr. 499 af 27. marts 2015 om kildeskat (Ændret ved bekendtgørelse nr. 796 af 21. juni 2016 og bekendtgørelse nr. 25. november 2016)

Side 2557

Bekendtgørelse nr. 890 af 10. juli 2015 om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven (Ændret ved bekendtgørelse nr. 542 af 30. maj 2016 og bekendtgørelse nr. 1411 af 25. november 2016)

Bekendtgørelse nr. 1307 af 24. november 2015 om værdiansættelse af fri kost og logi gældende for 2016

Bekendtgørelse nr. 1308 af 24. november 2015 om udbetaling af skattefri godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed

Bekendtgørelse nr. 1320 af 24. november 2015 om Skatterådets satser for 2016 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring

Bekendtgørelse nr. 135 af 16. februar 2016 om grøn BoligJobordning i 2016 og 2017 (Ændret ved lov nr. 1030 af 1. september 2015)

Bekendtgørelse nr. 401 af 28. april 2016 om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner

Bekendtgørelse nr. 1133 af 27. august 2016 om land for land-rapportering

Bekendtgørelse nr. 1327 af 15. november 2016 om værdiansættelse af fri kost og logi gældende for 2017

Bekendtgørelse nr. 1620 af 15. december 2016 om Skatterådets satser for 2017 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring

Bekendtgørelse nr. 513 af 19. maj 2017 om udgifter til sagkyndig bistand m.v. ved godtgørelse efter skatteforvaltningslovens kapitel 19

Side 2558

Ligningsloven Bind III (2. udg.)

med kommentarer (§§ 16 A-34)